Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 S---"
1
s i
í
I
j
1 í
1
1
i
1
'4
1
I
- v
"V 4 -
'7
i
r
4
v1
' s
'
!
i
i
i
řJi
I
' t
v - í
i ti
' ni
-
- l
i
I
t
4
i
'3
i
4
-
Z Mfhwjlřr V I í
První f4w ti !! iřIIti
iWKt řkr# -I ) t 'íiři
Uíí min I ý 1 n nlofli dfn'
lfU ttMíMři ftrfnlnt ) dMam
)iitirtsk4hn W J l!fn It i
mí t l# lf 4dtv"tl sl s#
Mliký ♦#ffw rj#ňl #j#bi
um ťu iii" wit
Jtk jlf v obyfsjl při f l-trifeh
osUvlnh bf 4 mlll 4n t kh-l
povykov4ftfm — dle h " t — při
ítht !! riftíili' ř#kn A tk
m I- k lyl r44 "lo
ttr" p F t'ub byl ro #nf li
kdyl byl v tro ftJIpíím i-t
propadaná mUI4 amriki s!4v
McKlnUyovi pMv14vfi To
na foéntka tak itrnri! I ]' tru
dal povikuJMm fskli lmft II
in I4p nolli j4 vystupte nahoru
mlavu vy" Vflv4nf ono oím
!4laý ftpříjl ["inivill by to
14dný tak nedovedl jik- )mno
vaný ř'ffk (umi patli to
Kubovi 0£k4va!Í jm# klyl
jmt jj vlk(m mířitJm km
ktm nft f#£bii4 vltiMivti
lt Jko t%eh Uk4 i ky k f f ni
i-kjtn 'Iuoliífflrn mluíli ím
U — Itjíi Jrn# ! khrn4iil
(roto — f ch FJch4f 4 1 j
Ur4 f(tlo( K#l do btto
roftlt Jilí tUU bt ot#k44me
♦íc "pia" t pří Ukové jHUlIt -itl
muloi ! I jmroovnho p4ns v
tt( m%tefiké feCi oiijifme
KUvnott tl4jeo ntCvtla
hudbou Nkuj)tió "bainy" po-lle
řctníílÓ byly i4Ly vSr ujlUny
s prttkota jich {rovo!4i4n tlivk
ivkinci p Urpnovi I)om4of tu
lont oil oslovil obecenstvo cact l
o pak Rchrom4!dění k domova při
tvuko hadbj roiuhiceti počalo
Souied stojící podle moě nejví
ce mne tajímal neboť v plném
vém nadíení ne vyilovil Iv Lade
li Bryaa svolen on na bicyklu
prapor americky do bílého domu
mu povese Kothníval jiiem i
kdy! jsem řekl le ae asi té rodottli
nedočki an Mr Bryan aspoň ten
tok rite do- bílého doma se nedo
stane třeba ie mu populUté rftžo
vou cestu předpovídají
Ostatně jak se povídá pojde
nái nynřjíí guvernér také na od
poSinek a to pro nedostatek lišto
pádového xdraví a na upr&sdnčné
místo jeho dosedne po novém roce
i republikánským Štábem svým gu
vernér McColl
Ve čtvrtek 16 t m okol6 Šesté
hodiny večer roznesla se smutná
pověst městem naším že (Sletý sy
náček p Joa Boháěe na trati U I
přejet byl při čemž mu levá noba
uříinuU pravá šeredně rosmačká
na a levá ruka ilomena a odřená
dále na hlavě a na prsou měl ubo
žáček velké bolestné rány Jak se
nežtčstí událo nemohl nikdo udati
Vlak jel t výhybky kdy! tu la
mčstnaneo jeden bolestný křik dí
těte aaslechl Dal hned snamení
k castavenl a kdy! se tak stalo na
leten nešťastný chlapeček v trato
lišti krve Byl matkou sebrán a
doma donesen a hned pro pomoc
lékařskou posláno ne! ta nemohla
nic jiného učinit ne! ulebčiti ma
lému trpiteli Konečně okolo osmé
hodiny večer dostavila se ta "neú
prosná" a maličkého trpitele od
dalších bolestí vysvobodila
Nemilé neštěstí potkalo starého
a váženého osadníka okresu našeho
p Jos Karla a Midland precinktu
Vraceje se ie Schuyler k domova
sastavil na cestě a pí Trachtovéa
kdy! pak opět na vfii lesí an a
přední sedátko asednouti chtěl
mekla se ma noha a on nešťa
stným pádem na sem tak se pora
nil ! v nevědomém stavu k příte
li p Milotovi dopraven byl kde
se ma hned toho nejbedlivějSího
ošetřování a pomoci lékařské dosta
lo Ku potěšení všech přátel jeho
nalesá se p Karel se všeho nebes
pečí venku a na cestě k nsdravení
Zpravodaj
— Cyklon v St Louisů sa 26
centl Čtěte ohláška na jiném
místě
Nnflnk i (řth
V rniifiJnfvoftpp I f 1
Vi'Hnlnkj i prst !
lin rlkf4 myil hťitbá v
mUttťftti at f (l#kř — j#n
tři#tl Myí Ilji in
n (tklivý Oíklí]4 ftf t ('
thiih m ilnaiftl 'tUtt M ll
iřiUlno Uk jtko lf'4 v llť-p l'i
v řřřr A Uk4 n4l'U v
íiJ i nbll n#jlpjlí Aíkftli ipr4vy
o kři h j ř41k4 H MsU bovř
lfr liitíi Tř'fi'ivi fklir i
nspfti"l JllÍB trousily jB
ioiioiiAliU Jfiíi () in jř tím
tvrdili fdfi'iif ! l(hrtd t
po tuhu vypf vld o raký(h
áplilili j ítlři llj h řtspnýml
h ifirni jímil -bfiiiíffi na4
?Ut f fif-r-vl'" # jlin4 pru
k4 rtols k ly I aU i'ili vrace
li tn srin4lf poroty ijwlnané na
plípřfl a kl1 vyprivovall !
l'rU I titxlbtjíi f li"ř a iUly ob
mi Jth prftmykS rosloliti v
'irokých a hfkíttirřné dloutiýťti
prdudccli pi iurroím kfíjl této
vlsti kdy! hbyvatoMvo i krajo
kd tuřila litice v41ičri4 houfně
prthilo na jih a do i'rahy k lyl
jflii vUk druhém přiválel ra
níné jil líčili hrftiy s Imjííté v
kraji ii-dkím a nikoli tam sa lira
nitu-ini — tu tt prve počal tnřnili
náior o stavu vfcí na tojiiti Však
př to nikdo ještě si netoufal
Kaldý čekal na "hlavní ránu" v
Benedekově tajném plánu Chy
trák vylákal 1'ruSáky (prý!) všech
ny do vnitř seiué aby potom vší
ilou na ně se vrbí a mtii Králové
Hradcem a Krkonoíi je úplné sni'
čil
Dne 1 července přinesly N L
potěšující správu o úplné porážce
1'rušáku u Kotiti Zprávou tou sa
žbnáno mělo býli tděšení je!
smocnilo se pojednou obyvatelstva
následkem správy že Prusové
jsou již před branami 1'rahy Za
tím blížily se šiky pruské pořád
víc a více k hlavnímu městu Ná
městek místodržitelský hr Lažan
ský vyslal sa tou příčinou v ony
kraje svláštní posly kteří však do
pfil noci téhož dne nebyli se ještě
vrátili
Rozčilení v Praze vzmáhalo se
každým okamžikem zejména kdy!
pozdě večer došla správa polního
zbroj rain tra rytíře Benedeka v ní!
oznamoval že donucen byl násled
kem vytlačení prvního armádního
sboru táhnouti k Hradci Králové
nazpět Zpráva ta byla krátká sice
ale jasná Den před rozhodnou
bitvou den trapné nejutoty a mu
čivých myšlenek
Nadešel den 3 července
Byl deštivý a sychravý obyva
telstvo mělo jakési tušení ! blíží
se okamžik rozhodný Jest při
rozeno že v náladě takové kdy
všechno je ve vzduchu kdy ohro
žena v nejpovážlivěji! míře bes
pečnost majetku it bezpečnost oso
by nikdo na práci ani nepomyslil
Obyvatelstvo v zástupech prochá
zelo se po ulicích všude tvořily se
skupiny rokujících pilně o tom co
asi na bojišti se děje Zejména
oblehána byla nároží a expedice no
vin Však marné bylo čekání Z
bojiště nejmenší správičky ani
úřadní ani soukromé A přece se
se vědělo že tam na severovýcho
dě odehrává se pátý akt krvavého
dramatu Třeba si představiti ro
zechvŽLÍ obyvatelstva
Teprve druhéhodoe objevili se na
aárožích osudné plakáty následující'
bo obsahu:
"Dle oznámení polního zbroj mi
stra Benedeka Jeho Veličenstvu se
due 4 července v Mýtě Vysokém o
třetí bodiné z rána: Po skvělém boji
celé ármády a Králové Hradce kte
rý! po více hodin trval podařilo
nepříteli podporovanému nepřízni
vým počasím armáda obejiti se
j) mimu lstím i---- - r ~ — " — "-— '—-'" --jii--:-an---w-vjl aw- najLíS-wst- „ ♦
iririf 1 1 iadtf ukls vi ťir vlmtt
Mm4li4hl mll hýli nMťittpn
éiliip
HUrril r4n My p II U l-U
pro k'itki Mnn 'U 11
pf tkJ y!Utsfitm pMiilkt f íi h
politíkA jtk by 1)4 M iříl'dftM
tt přlřiřt4 fikttvinf k lybyrhorn ifnM
byly ílsny fcímwkértu ImritM k íťt
id Iřii ikřiísríArif! In 4 ísř
vtnrs jisni bylo kl Mmí —
Kslnli dUp o stra
lnou p'r41kn itvln4not BsnUkun
rikntMkf rni fJSlr pjiclil rt
inlMt ursinv byU 41in4 Tajný
pl4n tlnslk4v stal pov Jttným
N#rlitpfi't rskotitkhl ftxUnívltk
rnosil Uliti musí l dn "t l
fUt klfřý ftfdir prdlhftOUt
kotiflkcl mi( opakovatl st4l po
vMiy o Um U mlll PfaU I H
ibřin (f iikj) proto le vytiřáH
Alt prvl: N l"Utfín'nt i ftď í
upln4 neznalost Imjíliá 4p(ný vý
cvik armády to ma! iU sakrfva
ti Však Vy ia mořem a cíiina
privdu id4w
UU dftsUdky nl 41ka ji iná
rno Uiavřrn miř — l(akouko k
pilulovslti jako vi ly před Nlmeo
kera — —
Dn?s alďř
71 1 niiftioUk Mitv(r4 ta na
mysl rovn4nlř Soupeři lijí v Jn1
noin buntě! 1 1 V čí prop4ch minult
jms zevrubné vylolili
A Čechové?
Do nedávná ještě sa vedeni Hio
grova a Staročeši podnes věří v
vl4dy vídenské jako slepě lid dQvě
řoval v tajný plán Benedekuv
Procitněme ale již čas je nejvyšší
Nikoli tajné plány a úmysly vlád
nás spasí ale skutky Slepá důvěra
ve vládu našla by svftj Hradec brzo
brsyčko
Srovnávejme proto:
Historie dává nám náladu vzpo
mínkami skutečnost dává nám ptíle
žitost Nul Cechové kdekoliv jste v
jeden šik v šik velký opposiční
rozhodný!
Necouvefme ať nejsme také za
skočeni Hlavní bitva o vyrovnání
Hakousko uherské a o politiku za
hraniční je stále na obzoru — tož s
odvahou nepoddajnou k vítězství!
Můžeme dojista doufati žo i v
nejtužším boji kde jen české srdce
bije to že bude s námi a že nejen
cit ale i ruka jeho podporou se nám
stane
Nekolísejme tedy neochabujme
Nedávno sdálo se že už u! česká
politika povoluje na míře své pevno
sti a ráznosti Dnešní vzpomínka na
Uradeo Král a vzpomínka na chová
ní so této vlády i jiných k Čechům
musí ji vzpružiti
To se také stane
Osoby tu nebudou rozhodovati
Nové zvýšené pevnosti české politiky
přejeme pak předem zdaru Sejdeme
se s ní sáhy na říšské radě a na
sněmu král Českého
Podrobnosti jindy Nechceme jimi
vzpomínkové nálady rušiti
Pozdrav! — aup —
Tři s! čtyři léta trpěl jsem nedu
hem jater a ledvin a uznávám k vy
léčení tého! dra Aug Koeniga
Hamburské kapky sa neocenitelný
prostředek — O E Huefner San
Francisco Cal
Odrolání
Tímto uvádím v snámoat že já
proti pant Barboře Mrazové pozů
stalé vdově po semulém Pavla Mrá
zovi nic nemám a povstalé řeči' je!
v okolí se povídají původně ode
mne nepošly Ohledně jednoho slo
va jímž Jsem ji jak domnívánu
urazila tímto je odvolávám
Františka ítehák
Potvrzeno a odpřísáhnuto před
mnou v Ltnwood Neb dne 19 cer
věnce 1896 J II Černý
mírci oadoe
CESI UMERICE
Yořfcttíi íliotiMý (Vilik M 1'i'ttn
ký TM ťr4l s m i
pfi# bodi k lyl (n pojenou ntvřrri
pro sAbranný fobřlk M dtslb-i
íMill PortntM bylo lk f
mrl tisUU tvat llív#řilpli'!ft4
jm'o kfk4 M wfb ťt
vil
NM kitolířtí pskřJiit
imobll jíl tik4 na monlnři A
ifi jk diít4ws propíjí!
bffnt lli p4i#rovl #Mifivl v
Hl mlsi
5 Žt ipítf lťi an Ul tř4lřs f lř4rl
uk4tli v i 4tk i r'lmini!íi' lf
drt íipílřiA rtl Dtniwluvi Atv v
Nr Yorku Týl vopiťnitl Iia4(nut
♦lokno m Ailh a lak sMtíl
fe ítVřlíbřl posrhodl hi tllllbtl
l'4l )olio byl 4flaýin nsHř mimo
nfpatraýťlt pohmoM4ntn huirpl
Iá lri4lt9 poranění v41tjilio tak l
kdyl v notiUM nM opiíky vy
pal domD vrátili tm rriobl
% Pan Frint Korbel člrn íukiui
katiforniké Army vlnařské ntť'i4
nianflkou dvěma dmrnni jrbo
bratra na cte ilo staré vUtl k I
sinýi( se súčastniti sjotdu osma
čtyřicátníka
t V sobotu dne 11 července sla
vili newyorští Sokolové slavnost kla
dení základního kamene nové své
tělocvičny SUvnootndui řečníky
při tom byli Sokol J J Heindl kte
rýž promluvil česky a pan Tomáš
Čapek kterýž mluvil anglicky Slav
nosti súčastnila se většina veškerých
českých spolku newyorských a ku
slavnosti došla celá řada blahopej-
ných dopisu a telegramu
% V neděli 12 července utonul v
New Yorku při koupání 2Glctý Bed
Sobel Týl šel se koupati na úpatí
71 ulice a nespíše zasažen byl
křečemi Byl sice vytažen leč ve
škerá pomoc byla ji! marnou
% V úterý min týdne pokusil so o
samovraždu zastřelením 30letý Fr
Hůlek v Chicagu a sice má se za to
že to učinil následkem trudnomysl
nosti do kteréž byl následkem dlou
hé nucené zahálky připraven
vt V úterý minulého týdne bylo
snad nejparnějši vedro kteréž letos
Chicago mčlo a následkem toho také
oznámena celá řada úžeh& sluneč
ních Mezi zasaženými byli i kraja
né Matěj Picek a Jos Pavlík a stav
obou prohlášen sa vážný
Do Chicaga savítal min týdne
vzácný host krajan Karel Karban
který! již po řadu let na ostrovech
Hawaiských usazen jest Týž by
dlel v letech sedmdesátých v Chica
gu ar 1877 se vystěhoval na Ha-
vai kdež přítomně jedinkým Če
chem jest
Dne 13 července udeřil u
Sweet HomeTex blesk do příbytku
krajana Josefa Cerlicha při čem!
manielka tého! blíže krbu sedící
okamžitě usmrcena Děcko které!
v okamžiku tom v klíně držela bylo
těžce popáleno Podobně pes na
prahu ležící byl té! usmrcen
Sobotní časopisy chicagské
přinesly správu že guvernérem
státu Indiány povolána do zbraně
milioie — na Plzeňský Sokol kte
rý! v neděli výlet do North Judson
ustanoven měl Stalo se tak prý sa
účelem udržení pořádku jakož i
proto aby prodej lihových nápoj a
zamezen při tom byl V neděli
však pršelo co! výlet překazilo
1 V Glenmore Wis spáchal
minulého týdne samovraždu zastře
lením mladý krajan Jan Strouf
Soudí se že učinil tak a nešťastné
lásky
V úterý minulého týdne se
mřel v New Yorku 50ti letý krajan
A Mazánka který! na čtvrtého
července v hádce od spolo dělníka
Franka Pamsy knejpem do hlavy
pí liMt byl Vr h npri hnil i !
i I vyp4tr4n ntyl
Vi WmI Kewvtft !'
byla II lt I4ní stolly ttt farml
Jim řUbJhíi lv 4 rek krijtrmtl
Jíioíh řklovl( m řfki iHrím
í V ( bi Jrifto4fi byl kra
jin t Miller ttlítolarn Ikřk4
ti'by fit k'ďjl l'bl trf i 1'hyslom'
lirl folISK
H'ik'd Amorkký v pnsMnfrtt
vén lUU řrltdj aby hUvnf i4
vody N4r J W"ty H %iUki kutét
jtk lf4rii'i p'o ltolk byly A-
rty pMítUťi foli # bf tány byly
Umt k tktib sji I j lři%f
rbý4A bftl m4 Níjn l pftř
lo by tím pr4f ale i4rovA ta
vltiieá př(pal#cli tUli by isV
ťiprl v l'ffi ČUriov4evlříif jimi
roiavít mt!tihy 'hiik# ví na
r l i Ml nsl lim kUří nik ly 14
lul ííiihil sokolskou lifjpvlll
Minaln jíl přinesli jm spr4v
Ie přv41nii vMšiiťiii bUCI bvá
len byl návrh Til Jednoty Hokol i
New Yorku aby hlavní i4vody kt-
ré! příštího mííí)# v Ml I'iU tní
bf v4ny bjti míly byly cwlloleny a
aby v)lliy tím spojené Sokolu 81
JouiW'tmi na 'přvfil cyklonum
poŠkoPii4 síně tJzrovány byly Dle
posleďjího čísla Sokola Americké
bo byl vy!edek hlasování nál!o-
vní: Prvý odstavec návrhu aby
sávody nuodbývaly přijat 3J I hlasy
Drahý odularcc aby sjezd příští
určil kdy a kde ne mají odbývat
přijat 211 hlasy Třetí odstavmtaby
sbory obmýšlené vydání na sávody
darovaly jednotě st tuiké přijat
20-1 hlasy a odstaveo čtvrtý aby své
vydání téle jednotě darovala I Nár
Jed Sokolská přijal 204 hlasy
Z Chicaga přesídlil se do
North Judson Ind chvalně známý
krajan pan Karel J Beneš který!
saloži! tam odvětví velkoobchodu
pro prodej piva a českého pivová
ra z Chicaga Při tom té! bude
míli hostinec a grocerii a bude ři
ditelem závodu k přípravě sena na
práce polšlářniokó Pan Beneš
bude dojista vítaným české osadě
tamější
Ku zprávě v minulém čísle
přinesené o převržení se přeplavní
lodě v Clevelandu dodáváme že
utonulý krajan jmenoval se Prokop
Mařík a zanechává manželku a dvě
nedospělé děti Mezi zachráněnými
jest krajan Fr Marouš
% Minulou sobotu zahájen byl
v síni T J S Budivoje v Detroít
Mich sedmý sjezd Jednoty če~
ských Dam Pro sjezd svoleny
byly následující úřad nice: Za před
sedkyni paní A Matsingerová od
sboru Jarní Květ čís 51 s New
Yorku za náměstkyni paní Kri
stýna Honomichlová od sboru Mí
ru Ratolest čís 7(5 v Chicagu aa
tajemnici paní A Chaloopková od
sboru Martha Washington 2 07 a
Chicaga Do účetního výboru ku
přehlédnutí veškerých knih a účtu
svoleny následující dámy Peci
válová Kateřina Rychlíková Karo
lina Stankovská Magdalena Od
poledne a u večer tého! dne (v so
botu) pořádána byla v turnérské sí
ni slavnost uvítací Proslov uví
tací měla paní Karolina Rychlíko
vá a Clevelandu slavnostní řeč pak
paní Pavlína šotkova s Detroit
Pak následovalo vsájemné se se
snamování U večer pořádána byla
beseda o kocert V neděli odpo
ledne sehráli ochotníci na počest
hosta veselohru: Million aneb
Dukátový strýček V pondělí ta
počaly teprvé vlastní práce sjezdu
do opravdy
""SBBBBStBSSS™
— V pátek sapočato bylo s prací
na stavbě nové budovy pro kolej
Creightonovu která! na 14té a Dá
ven port státy má Základy pro lé
kařkou kotej tuto položeny byly ji!
roku minulého leč s prácí ustáno a
pokračování v stavbě nařízeno tepr
ve po projití předlohy v zájmu vý
stavy samississipské Náklad na
stavbu rozpočten jest na 100000
4
V