Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tlí
ZÁPADU
iriair AT tri tmi orfinl ar nuanA ximama a imniiii nu aurria
OMAHA NEBRASKA VE SíříEDU 22 ČERVENCE fm
rr4iM4 aa rMi rár4 a t a tt
OKROK
I0VE ZPRÁVY DOMUCI
k národní konvntt popnlWtirk'
ktarAJ pMtfri týlna t řU 1mU
odbývali m tmd Jsou Ji ? plním
iřOfl přdác }luUt!t JOI
jil límO do jfdnolto na mfl aby
tavřaa politická ffncN tvl al 'nfitova
li Jak M nyní alojf mAle se jil i
předu tvrditl U hlavní tápaa avadan
buda hnad pí lahAjsnf konvenr
Uóinřn bud uUÍ návrh aby popu
lUté ťntokráta fádni kandidáty
Žádnou platforma tlo pole n(ot
o'í a miato toho aby achválíli
harlfiee U(formn eMfagikou
Návrh tcnlo podporován bude hlav
ně popMiiaty 19 atátft tápadnlch Na
proti tornu ileové Kutíntft atátft
jižních joa pro postavení Ifatku
preidentkho a pro přijmutí plat
formy a pro jmenování president
Na lodi Demokracie vyniikl boj bnitrň g bratry Není to poiirví I'řcd 38 lety podobné utkali se v boj tehdy k vfill otroctví a loF demokracie tehdy málem utonula l'o viilce obíannkí
upravena byla trhlina otroctvím zpftaobend avííak po dlouhou dobu fintnla lod' Demokracie plavby neschopná tak že itepubliku doRtihnouti nemohla Koncřní ale přelHtila muÍHtvo Kcpubliky
okazováním mu atruky na vrbí1 to dopustilo go 7raly a Demokraclo ocitla bo v popředí VShk sotva tak ao stalo vypukl boj na lodi který obnovil starou trhlinu lodň a hrozí jí potopením
Kapitán Clevcland v caa 1 lodfi prchnul a novSírnaJo aoíifi vřavy válečné klidní na avé yachtfi "Tři aestry" oddává se lovu ryb a rozjímání o pomljejícnonti slávy svfta
akýcb elektorfl ve vdech atitech kdež
vyhlídky na vítítHtví mají načeí
pak by v koleji elektor&lní elektoři
populiatičtl a elektory demokratic
kými apojili ae na tom kandidáta
který! by vyhlídky na svolení míl
af by pak to jiZ byl Bryan 5i návrte
neo populiatA Proti piáno tomuto
řinřny jaoo námitky 2 toho důvodu
že prý by tím otátka atříbrařaká
ohrožena byla neboí tím byla by
lila atfíbrařu v mnohých státech rot
dvojena a utrpěli by tak porážku
kdežto při apojenf vítftatví aajiřtónó
by měli
ropnllité v South Dakote
odbývali atltní konvenci avoa v úte
rý T Huron ta účantenatví více Jak
600 delegátu V platformě prohláaili
ae ve proepech vyvlartníní dráh vlá
doa tpolkovou ve proapfch avob
ražby atříbra ro tavedení poítov
nich apořitelen pro volbu aenátoru
apolkových přímo lidem a delegaci
do konvence národní dána inatrukop
aby pojila ae v konvenci ae atranou
atříbrařakou a koneini odporučeno
aby otáaka probibioní ve volbách li
atopadových lidem tnovu odhlaaová
ca byla— Ve atředu avedeD tubý boj
o to tda přijata býti má reaoluoe
kterou! i1kkp tin konvaiu-a národ
nf Instrukcs d4v4na by byla o schvá
lení Bryana aa mm liti a l A t konán
hA přijata 'rn vsakary úřady ntvr
lani íakaml amotalní Adrsw
m gnvarnra v fVJ Zi alaktory
pr#llf)!k nivrlanl 4 demokrati)
pro fiN lf atAtní pak vaam'a populi
al a výminko knmlaiř ír-leininf
rto pro ktrýI(o éřal navrlen byl
atřfbrařaký republikán
MltllmM Ititltl
odbývali konvaflul avou f a Molnrs
ta nSalem ivolenl kandidáti do kon
věnce národní ktrál 93 íervenee v
týt !n co konvffir pr?ptilitii'k4 f
Kt 1oqIm nh4)n% titi' To ro
nirnf 1 pttfort prohl&tila pro
ufolKxinou n'fttfutnoa rilbti
ii41 oluijn m jril4f4n( ňroky nn
oricích dlufinpiuft v míru po
!iuj# oe iruíenf bank n&rolnfch
rpalUfé r ArkanM
oIt)ý vti ni4tnf kontfnci ivou r
dtřoilii v Mttlo Hock a htan i4pa
avedon byl o návrhu jímž delegaci
do konvence národní nařitováno pro
ttvrtení Bryana a platformy Chicag
aké hlaaovati Rokování o otátoe této
trvalo celo odpoledni a konečně při
jat návrh žádnou instrukci delegaci
nedávati a títo úplně volnou ruku
ponechat! tak aby v konvenci jedna
ti mohla tak jak ta dobré utná
Bcanbllkáné low&tí
odbývali ve atředu atátní konvenci
avou v Dea Moinea a tím výsledkem
že téměř jednohlasně schválena ná
rodní platforma St-Iouiská a kon
věnce apflaobem co nejrothodnějiím
proti svobodné a neobmetené ražbě
stříbra ae prohlásila Za elektory
celého státu navrženi li II Conger
a Dea Moinea a Albert S James a
Clinton Za sekretáře státního navr
žen M L Dobaon ta auditora C G
McCarthy ta pokladníka J llelyett
ta návlaďního Milton Humley ta
soudce nejvyiilho sonda A II Ladd
a ta feletniěního komisaře E A
Dawaon Nominace pro vefikery úřa
dy učiněny jednohlasně
Hedofttaaoa ae aa tlketa
Senátor John IUynea původce po
sledního volebního tákona ve státu
Nf forkii prohlAail atMu f
Ar] prhytirtrtat a#oti o tom lil
(m'ikřlí: kf lftk n4rolnf va t At i
Nw York při '!!# vftfiřo na tíkti
a# ilotaii Klil prý pni !#lri4 m
gifilaica (tAmokraiipká — a ta %ť
a rukou ilaťaM — ftot ř'1f
j"fiin(k'i MAlfifrnu in Utytn
přai'llnf m narlnr lfmokrtlc
kfml J'mf tu prý jmna jojirh na
IMk ci Jmřna fckannil tli-mokrtlío
kých přijití nirtirliott JalinA tn
k r At bii l ni pr) jmna jejich na latk
kdyl níkturi l Ofttatnfch oraniaanf
politífk(( h ktř4 při pnalftilrtt tolicí
nojrnítifi 10000 hlaA i!otila ta řa
kancu avA ja proh!4( a k lyl petici
ta hfoUm lim nojmnA I0OO příaluí
níkft ttrany lotJ6nA podřpfío
Xwhrt f lřklrtfl
H Dickaon a rhitaJalpin ]n! tU
mokratickou konvenci at4tnl ta el
ktora prollfntkho navrlen byl 11
tlat v ťitfrý atátntrnu výtorti dopi v
nml liodnoali tA a iflka V (]o[iati
Domácí válka
pravil: "Je úplně nemožným pro ty
kdož schválili to co řečeno a nchvá
leno bylo v konvenci státní aby při
jali platformu a kandidáty navrže
névv konvenci národní Jest nemož
ným pro kteréhokoliv demokrata
kterýž věří v zásady a tradice své
strany aby podporoval návrh na
učinění znehodnocených stříbrných
dolaru měnou plnocennou Ythledem
k nynějáím poměrům a vzhledem k
tomu že strana republikánská dala
záruku na udržení měny tlaté tdá
ae mi že váichni zlata řítí demokraté
měli by straně té podpory své po
skytnouti leč by samostatný demo
kratičký kandidát na uspokojivé
platformě postaven byl'
Jeíti nemá a už rozdává
Ze San Francíaco doíla ve středa
zpráva že prý soudce auperiornfho
aoudu WraTWallace úřadu vtdati
se tamýdlí a to ta tím účelem aby
pro Bryana v nastávající kampani
řečnit! mohl a Californii do řady
státu atříbrařskyoh přivedl Bryan
navrhnul prý Wallaceovi že ivftěsf
li kUrékoliv místo v kabinetu jeho
vybrati ai mftle a nabídka tato tdá
ae pana soudci býti tak lákavou že
vážně o dí přemýšlí
Uilnl littťk
1
flř illinoiakfi'1i ila-
mokratd vyíal ? pon-lli
níml ov4iMny Jo pří
7 _
proti líatktt alřlWařaklrnti
van hji míl Jt prý nutnoati
omíjvatl konvanri ivUiiní naboř
j-línA tím řflíiíll J"at prý molno
o tA li k'tol 4m ly (InmokratickA
třídili a k popnliatAni a připojili
Miil poilfpaanyml Élny ijkonnlio
vjhorti jaat 1 ctili'gký pr4vntk p
AI Krau
I'ra llrjana
Z Topřki Kana oanamováno tr
utfrý lb t 41 okra((lt odhýviny
byly konvancff ta iitoUm volby da
lajjatft do atřlbrařakí konvenri" kta
r4! v Ht Iouiai přlátfho týdne ba le
odbýv4na v vArch řijity rcaolu
r jimil poíaduj a aby národní
konvenci nominaon Wm J Ilryana
ta prtiídrnta rliv41ena byla
Roztržka
v řadách republikánských bude opít
ně letos v Delaware Frakce Addic
kova odbývala státní konvenci v úte
rý v Dover a postavila samostatné
kandidáty pro víechny úřady atátní
V platformě schvalují se zásady vy
sloveně v platformě národní odauzu
je se co nejpřísněji svobodná ražba
stříbra a odporučuje ao liberální po
volení peněa pro Školy černoňuké
Frakce Iligginnova odbývati bude
konvenci avou příští čtvrtek v
(Jeorgetown
Chtí nového kandidáta
Výkonný výbor státní demokracie
newyoraké odbýval ve středa v New
Yorka chazi v níž prohlásil ae co
nejrozhodněji jak proti platformě
tak i proti nominaci demokratické
konvence národní a vysloveno přání
aby nový lístek demokratický do
pole postaven byl V přijatých reso
lacích prohlašuje se Že žádný demo
krat není povinen platformu a navr
žence on v pod Horovali a zvolen
sedmičlenný výbor kterýž a podob
nými výbory ve státech ostatních má
rostarati se o to aby svolána byla
— - - - w - - - — y m mm J ' V ' f I n j
kandidát preaidentatví do pole po
m
I
Va
au ven Dyi
fratl lampramUft
Známý předák d"mokrati ký lían
ry Wattaraon radaktor InuUtillakA
bo řaaoplan "tVnrUř Journal" kt
rýl př(tomn v Kvropl mtkátaalal
v nnUU t Onnevy va Avýcaraka
líatd (mn n&aludovnf tI#řm J
"Jiný Ifatak jlinott natí naďjí
rMtt hh9hh vyrovnání Htftjta
pivnH Z tobo patrno ! tento
doaavadnt alonp dmokratíf ký navr
Une tMbrřk!io pxlporovatl na
míní Jak Madl ClaraUnd f atran
V &tarý vydal přírub akrutářa
pokladny Itimlin náladovnf pro
bláicnf o mýlení npjrrt kabinatu
ala I prpatdinta aamotnho o výalml
ku nánidnf konvenc di-mokratirkí}
MV naxlávajfcí kampani nejndná o
otáxku jKlitu kou a otátka o níl a
Mn4 jrt dalakodQlelitAjiíadala
ko bltibilbo výinamu Jadná t la o
diln{ trvání rrpublikánukAbo oaáoho
iříipnf Kaldý vřrný oban niřl by
vřadili ae v Sik proti těm kdož
chicagskou konvenci kontrolovali
proti těm třídám bezzákonnitosti
kteréž ohrožují trvání nařt republi
ky Nadále nemělo by býti republi
kána ani demokrata nýbrž sdružení
se všech věrných občanfi proti Iior
dám bezzákonnitosti anepočestnosti
a až nebezpečná tato třida při osudí
hlasovacím bude zdrcena pak teprve
mažeme opětně se rozdvojiti a klid
nó projednávati ony politické otázky
kteréž po tak dlouhou řada let obě
politiaké strany naše dělily
Z Wasklusíonu
Sekretář státní nařídil v úterý
vyslanci našemu v Peru aby Žádal
na vládě tamni neodkladné vyplacení
náhrady Victor II McCordovi ame
rickému to oběanukterýž bet příčiny
surově ůřadníky tamními ttýrán byl
a náhradu v obnosa 1200000 poža
duje Záležitost tato vleče se již od
roka 1835 a vzdor naléhání vyslance
našeho doaud v záležitosti té vládou
Peruánakou ničeho nČiněno nebylo
Nyni konečně již odboru státnímu
trpělivost došla a nebude-li náhrada
co nejdříve vyplacena očinřnv bu
dou prý náležité kroky aby k tomu
vuuia 1'eruanska byla donucena