Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1896, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4-l'nKHOK AlA!UJ-f
!'( Ilrytftová Jl (Hwm dohře
fidáUftotf 4 ob4 14 JJ 9 (MVtí
fýt h řih4 h hn ltsnMt Jojb-h
pnvtft jo § 11 ířtaťM poMjrtánn
Iřomí dfllamf fhth f! rrh(t
Wlllhrn i Jr A f jM A řoM
Ařthř ntvrlonoo pro ftřadl
tiámtlt j# „m dvojnáaob i%%
Hit Jako nrf fi#er yfft fai lord
ství Joa ífonom stará firmy lípo
M fc(of4 ilři f #14 M !t d hodrtMi
Mf Mr4 iiUfone bjb WIUki
f íUwollorti fo# Mil MJUk
M Mml bjl nir'jiA fit nřrol njřftf
by llf v ř"in HowoM Jtl íh #
li'fll flowoll pvolnA byl
Vtlofoot (nf Joaf říjřftf Víkým l
t)4w# Mtf ftfnt pdllňlfcm t
f hodní (i!#řftftl vf í imfnf v
nakolik bahkárh I ííhIiI j'f f
Joaf pt-ihlM i4iinlikt dr4h 4
od1 looí4fký b jjinýeh i o fy
ktpltalaoi f ptitém ili'f mj
l toho slov Zajímavým j"f J
jho llarol t joat Jodofm i r
publikanakýi li vftlrl v at4' onom
Jak rxot4 hyb hlavní pohnut
koi navrlonf řWolla }ho mářu A
bohatství i očokávánf I poakylne
potřebné votabnl přoolMky
No?4 drmokrar Ir
Novy ipyUtelné a nojíalé jou iety
politiky Málo bylo dojíata tch
kt M očokávali Je ty di-mokrstická
n4rodn( konvent: o bil vidilo
jíl předem la ts hlavní po i ad a
vk demokratické strany položí olát
ku neobmeiené ražby #tříbr v po
měru 16 ku I pomine otce střtbrař
ké agitace Blandaohnívéhotaslance
tnbuinn€n( nil mfny Jilackbitrna
nejobllbonřjiiho dernukraU i luwy
IioUe io jiřťkrocf Kku Miouri
by ca tvého koruubovníka vyvolila
nilaJíbo pomirDé vřak výmluvnílio
Williara J Hryana a Nebranky
Jak ne potlobi slukala Hryanovi
nominaci Llavnč výmluvnoMt jeho
Keóf avou kterou mři v rfubaté o
platformu a kter&2 obsahem nvým
není neobyčejnou ni v nejmenAfm
kter&i ale předneit-na byla divaJel
ním iffektem Jakího pouze Ilryan
jeat uchopen uchvátiU a roznítila
konvenci celou a naklonila tuu
myH přítomných delegitů Zároveň
víak zd& ae nám že k tomu přidruži
la ae i vře jiná kteráž appelovala na
rosům jejich a ta jeat že ae v Šech
kandidátfi kteří v konvenci navrženi
bylí IJryan o nad nejbllže ntoj' pupu
liat&m a jejich lánadán) a nejlepAí
mi výhlídku aby doňel achválení
populiitfl kteří budoucí týden kon
venci avou v St Louinu odbývati bu
dou Hledíme takovému výtdedku
VBtřío skoro jintotou a proto pova-
žujera již nyof Hryana ta apolecného
kandidáta atrany demokratické a
populidtické
Vtdor tomuto očekávanému h poje
ní nemytlíroe že navrženci dnmokra
tiítí platformou na kteréž stojí
mají tó nejnieuéí uadčje býti svoleni
Sp&Hobilať jak platforma HtřlbrařHki
tak i navržení utřlbrařského mluvky
Dryana nethojitelnou roztržku v řa
dách demokratických A5 aice ne
prohliMili demokraté východní ala
vnoatně odchod tv&j x konvence tak
jako učinil nenator Teller a 22 svými
přívržéni v konvenci republikánské
přece při poaludním rozhodném hla
aování o pretiidenta tdrželo ae 102 zá
itupcfl úftaatenntví 7 konvenci a v po
tlední den konvence kdy navrhován
náměatek preaidenta bylo nepřítom
ných pře 300 To jet ovíem pová
žlivým projevem neapokojenonti a
roztržky K tomuto projevu dali v
tápétí výřata demokraté IHinoiátí
staré ikoly kteří uložili předsedovi
organizace demokratické pro dobrou
minu v IHinoUo aby připravil pro
hhliení k demokrat&m Hpoj- Stát i a
v ném o vedl příóinyproo by mí la být
ettavená jiná ryt demokratická
tikeU Soudobné vydali prohláíení
táttnpci demokracie Txaakétchva-
hjí"#křii if#mkfU fllbfjk
U biji vol4nf řyi" (!i-fn'křifiřk4
ř4ftifft koni (:it)A Axn4 řt
'i4 dmofcřtlrM frlvrťH a
ttp4tiwt t4 v4l'lk lonvuftc
Clilf k4 íitiT vyiýrtjf k p'vf
Tuiíni řiitfÍHhr rpitlik4riafrK
htf Hříitttmí iUth( tik! dm'
fcřith kf N## Yorikf ř iň Uin%
SjmUUtU )'ltt{fp(ký l: - ř I
IiiiífilAký ílnřřlítř i'hif%t Chttf
řll iVťíUtilfMfcý í'#iiřlfiiifMl
tI iim&A4f r AMifr ( M
t"kf ítí#t#íf'fijí ř##i!ofmký
Min#) Min thk"tkf Afyt
Yffk Hiafii9ř(ř Ntw yfkt
Hýřili biiPKtitkf frll Ww
V"Mký Iříab Amti%n Nw Vrký
"fim ři#'í-tnA jípýrh m5
í4lliť jiirh pn rol 4 im
h!#i pMkřti jk pUififft'i ttk
khdi'l4y l-ffikftii k4 a proliUi
Jí í J po Ijí f v itl hřlii Tm
K ty I Uk I4J v i4p'l( p't (!
mintcl pi m8Im fríik4ti ti
p"nino prvnf a4hvat foiilrní a
al ilii%tvi v tt%m vim
v ! volobňř ktm by tluth t
l poli Jvrk demokraticko ppilí
tb ký v4#tl rnaail?
('Ko4rne přílíi pi hou dlvlrit
ve t lftvý tniya! nárndtiinerb kho
t-f abythom i jen fi-iofcamlik ho
títi mohli obfivy 1 alarhti lá
hlutihým alovAm a po ikuarnoati
minulých ítyr lot ! dáa tavrati
tou novou bludiřkou kterou pro
ji-lio oklanánf b-ton atrana drnio
IVoroyumiK? počinům
i-' V' '
I'o dloubou řadu let za příznivého
nou (celní) plulo stiítní iiuso loďka klidu?
ífpj U-MSVi Mfe-w6
ot ř? — ' tuiiyy ' "
na Jsouc vuniy inftny zníte l atriornc v looce apokojenc pluli a prospíváni no tcAili
obchodník jako továrník horník Jako dčlník fm iner juko lékař Tu však ošeiiict-
ný politikář Kland v nerozumncni počínání poéal horlili pro odhození jednoho z
vch:I zlatého a rozhoupal lodiéku tak že zérřily se vlnv moře obcluMlu a hrozí
záhuba vftem Viak oni také víichni nebezpečí hrozící postřehují a podlou blouda
i i- - i _—
manilu mni kiiu ueiiuuu ucuezpetiiiii
kratičká vymyslila i očekáváme
proto že nová demokracie ho dvou
táMadou znehodnocení naíi miny
Hpřje podle aiov Henry Watteraona
z jatek ku otevřenému hrobu"
Kam povede ncobmezená ražba
stříbra
Onehdy byl v Omaze farmer J
Dana Adama t ÍSheridan Wyoming
a v rozmluvS ee zpravodajem pro
nesl o otátce ntMbrařukó tak zdravé
a řízné náhledy že nebude na Škodu
když je otickuerae Pravil mezi ji
ným:
VSichni populiHtičti vůdcové ve
WyominKU tvrdí a vfibec vAeobecnfi
ae říká že byly peníze t obéhu sta
ženy A přece víme všichni že ne
bylo penét obéhu stahováno nýbrž
že ta mioulých 30 roka bylo množ
otvf peníz stále rozmnožováno Tvr
dí se že republikánská strana jet
výhradné pro ničnu tlatou a5 jest
patrným že jest pro obojí My
ume bimetaliatickým národem světa
Máme v oběhu tolik stříbra co tlata
ve Spojených Státech asi ta stříbra
♦ tlata a $7 papíru na každou oso
bu Viak Teller&v bimetalliam byl
by pouze stříbro v oběhu a žádné
zlato byl by pouta atřtbrcým mono-
metahsmem Mexico jeat temí střf
brařikou a má poutě jenom atřlbr-
noa mina tlata Um v obéhu není
tVrtt ihtt I4 m mřiU mm n
l'řt I i lkoi Í #01 fno dok4(l
U lly doliř koojil tt mtifífi
ioin ffiro t ttn0 ftalll f fToi
ISW afab Jíi tňob řkifA
fioatř jt prWrný dílníh
Hpoj H4ío'b v rof mnil it
ililý J-iUř iřofii I I I b'lin t
řof lVi ř holio t fi jafio
'í holin fc Mo V řo li m ff it
i iliiý ifoltr i it iťrbn a thi J
('ttřňýw I ilito k!"bi f rt
'f!t ř'i potnlM hithnm mn"lí
nf( in tlila iřii tím
mAn (bbýv4 lk o Ja lomu
pr44 t%nk lUhom iinl 4f I 3
fřild a ďblrnl ihtt t lfojřiobilo
atíllra dvtkr4t f f ojř4'bib
!S'Mbř' fcllo V roh volit
kom vtfcho ruMioolonl dobf 4í
loionon( výlohy (ři lom V'borři
tfixi alřlbfifi a vofí U dobýváni
atHfiři pootodnl ďiby urntnítlo
ftlolodkooi iik'rntý b optřohí To
m ík honí lk lo Jn toř k(or4
oplrijí o kfiofi'ti do
k4tttl 14 m tul In byfbotti loóii
býti to pfo lioti Jtrttk atiiftlojbl
v řfpd b lít lito 1 1 jon4 n n
bitorik4 flktt M tho'rio Joatli
J fb'iokrii k4 k"nonrif prob!4i
pro alW-ro r)vrhn ka!i-!4ta
atfibraNktio pik Mtao vhk4
roina v {flbiáoiia(f atranikm
Domokřítí ktrřl jtoa pro poctivou
inřnw tobudoii bhoatí drmokratt
ťkotj tikttu a roublik4oi třP'Hřtl
nebudou Matovali ripublik4mkou
tikotu jfallí aotrvajl při nynrjáíin
amýiletil
~1 ~
vřtru podporovaného doHtniťf nou ochra
po vlnách obchodu a prdmyn!u poliín"
Jest tu jedna véc nu kterou se
často poukazuje a to jest že by děl
ník mil prospěch i laciných dolarů
Stříbraři doznávají že ti kdož mají
určité sluSué by zavedením stříbra
utrpili ale dílníku prý by to pro
spělo kuyz by dolar mel menHi kup
ní hodnotu následkem čehož by
ovSem ceny v témž porairu stouply
Však každý délnfk ve skutečnosti
ma určitou mzdu Každý délník v
unii se nalézající řekne vám hned
jaká je míra mzdy určená ieho unii
Žádejte od nřho aby pracoval lev-
ne ji n2 za to a on radčji bude
strajkovat Zeptejte ne jej proč ne
dostává mzdu vetší a odpoví vám že
dostává tolik asi co se muže platit
Oni by požadovali více kdyby byla
vyhlídka na mzdu lepší Clovčk
který dostává určitý plat řekneme
dva dolary denué sotva by nabyl
prospěchu t toho když by kupní
hodnota tich dvou dolaru klesla
leda že očekává že by nuda jeho
denní každodenné stoupala dle kle
sání ceny pěnit Nemyslím že by
dbal tápasiti o tdvojnásobení mtdy
Altgeld praví že používáme 200cen
tovo dolary a že potřebu jem lOOcen
tové To jest že kupní hodnota
dolaru jaký bychom míti méli má
býti poloviční té jaká nyní panuje
Domnívá se kterýkoliv dělník že
se mu podaří hned a rázem zdvojná
sobili svou mtdu? Jestliže ano
bude pak právo tam kde jeat nyní
Jestliže ttratí nijaký čas domáháním
se dvojnásobné mzdy potom když
počne doalávati laciné dolary a bude
muset platit vitil cenu ta všechno
co bude kupovali pak tím poutě jen
MÍ My Vírdiňl vímo U tutlo
by tó dlouhou oVbu ftolH b
iitolř4biU fftldi i íoJ
ři#(ili#o rf ř'i alb'r oo ro(
m knpovif afalm by a r4om ly
rojň4 poířoby livolní Jiko tnhft
ltvn# parafiny by ř4#řm
stouply f (4 míř ji'4 by oofta ďdřii
kloafi K trl by no oíy by dolíř
Kobyl lotftAfřfi
l'f l jorn j fňoo farmori fcto
řý bfl atlřif řfi alMIřiřow Jatll j"l
přo !%fnA" dohry On jo an' o
JoUř Nfcotí aby ri řifio!
dva ďdiry ta ó(ií f íofiti o Nainftftol
J#om o tofom ipobi by ftoďit
(( fial 4t libor fokfit Itďdlř
to on bnod pravih ''N' ir 14 rbrj
%nhht Pukřn ti d-lař4 — i'iřfi4
1# VÓ MI d l řopo tun Uít
toul takový ďdir ktor ly m'l
roni doUrrt k lil by jal přijímal
l ronn fi tbilitd idyl ly j)
!
Tvl lí ao rnjfatím o o tom mi I
poi litbnoatl la mjito4 dolft f
Ihtto abJtli dohromady
poaltH i' uniových ďfníkA klařt
umí dobři roluvit ni vý bod aby
imitovali Um v blnii kýf h umí b o
volhno rtibfi aifllira alM'ín'i
i hb h povolili ♦iww n víloby Ta
iprfcva koluj v IJutl a vtítm aru
eagakýrlt řaipiawh I tito li 14 a
tam naléjí a v dlnirkýuh tmíf I
agitují l'ro mailtolo dol6 joat ováom
výhodou klyl by mohl pUtít mi lo
svých dolníku Ut:inřjlmi dolary
Uniová mtda pro dělníky pracující
v doloeh stříbrných jost nyní $ 100
denně V Mmdville jt nyní strajk
horníku následkem pokutu o rmen
íoní jojieh mtdy Dřlníci odepfetí
pracovali ta mzdu levnijáf Míjitelé
dolň v ISutte ehtl toho dosabnouti
cestou jinou Clili prosadit! zákon
který jim dovolí vypláceli avé dól
uíky penizy majícími pouze jméno
dolaru a cenu 4 1 2 § vránu stříbrného
kovu což bude obnášeti od 65 do 60
eeritft Snadno nahlédnuté že bylo
by velice prospíšno zaměstnavateli
aby vypiacel penezy majícími pouze
jméno dolaru které by ale jehc stály
néco ménč než 60 centft kus Pak
by mu mzda unionistická nestála v
eestfl On by platil mzdu řečenou
f juu uenne a přece uy ve SKUiccnosii
platil méné JOO a kde je tisio neb
více lidí zamistnáno pak dojista
vyplatí se mu když dá na to dva
neb tři tisíce dolaru aby zákon ta
kový byl prosazen
HOVORNA
(ťouM dotaay [ilnfra ranam taialela o[
iřent dojdou poTiímnutí a odpovědi Do
plav noxipaan4 a anonymni nťea
uno pobodlného miala kot')
(hnalia Neb Trosím sdčlte v Ho
vornč jaký rozmér má Kusko a jký
Spojené Státy Váš odbčratel
Orfpovéd Državy Huské zaujímají
celou Sesúnu pevniny zemské měříce
přibližné 8044100 čtverečních mil
anglických Spojené Státy miří
3002190 čtverečních mil
Podfje Neb Prosím sdilte nám
m&žeteli zdali Farmers Mutual Insu
rance Company of Nebraska jest
spolehlivou pro nás farmáře neb na
bízí o mnoho levněji pojištění proti
ohni a vichřici za jednu čtvrtinu
proti jiným společnostem a to pro
tak dlouho jak si farmer přeje kde
žto jiné společnosti pojišťují pouze
na pit roku a béfou poplatky 4 pro
čet a co dilá velký rozdíl Neníli
to jen zase pro nás farmery nijaký
laciný humbuk což nám již tak mno
hý řekl obzvlášť agenti od jiných
pojišťoven Josef Brázda
()tlpovět: Podle úřední zprávy
auditora státního ze dne 20 února
t r jest společnost Farmers Mutual
Insurance Company of NebraiAa t
Lincoln nojvitší vzájemnou (mutual)
pojišťovací společností v Nebrasce
Dle zmíniné úředni zprávy jest po
dobných vespo!ných společností far-
mořských ve státé 46 kteréž pojistily
majetku ta $24578(18441 7 toho
skoro polovici má pojištino zmíní ná
Farmera Mutual of Nebraska totiž
1121105753 Za minulý rok pojistily
všechny tyto vespolné společnosti
majetek člena v obnosu 10 15 1 609
34 a i toho pojistila tmíniná Farmera
Mutual of Nebraska skoro tři čtvrti
otiž $7295054 Jest to táž spote
čnost kteráž ae atávánepobodlnoo
společnostem akciovým a kteréž
u-lifo tn ilm' t lopfal roftííikát
íoi s do'i pttf-ífí poftoff prý
fékoft tsapdoýfiH apolvfioaloeb
rtoMf ivfiřot t ti dfíM In po
ttnl novo l# oIm Iio #j ňobom n4l
Hi l řijfr4 o l řlonsj ttnif
M řřtíto hotový' li pořízu řrť
af !l b)l ap(ř obludit lohfl oodn4
tob'hfri'it t i Hintl iákoR dl
bol lit j (Malfií li A va4po!nýi!t
pofoéřiaU iIoni jat# i ádavnf
lářovofi oinil ! přijím4ftí not
t)' ti 'i (akon i My fmvífrio o ajwi
loMt!iaU apoloétinati ffid VÍcO Bol fiíf
♦on liti mřffoo dle yl'iii' jakým
pjiiij dU pr4y ktořou ) lito'
ř po 14 I o a ýřo iřnt jak #
i 14 pn dtttvi(r ttfttl otiřit dofďt
lpřon Jik daloco řny VÍmo pol
ďljo apolrnoat o l k M' li avéltO
tli ht j Ion d-liř kal IS st pojf
ífií o přttapé ks spolku Z
í ht prfii noplatí ao )áln4 náhra
dy na 4kodi nýbrl ly ponJfvají s
poiio kri křjftl báného vy 4rif apo
Ioitotí IdlVfiA jilnilol4 Na
íkody plití ao pik tví4šiAli rotvř
ho a dlo mtioíatví sko l Zi minuly
rok obo4d poplitok na škody této
apoloéioMti vint) málo pouze jen asi
ptctitft ni každé sto pojištění
nobof ttplaeofio bylo náhrad éleoum
tkody ohnřm ♦(Ja4ír!5 To víak
míiíe být pouta jen výminečným
a jiná Iru mohou býti škody vitíí
U apoločnosti akciových počítá se
prnmiretn 50 až 5ó procent t přljm6
na Skfxly totiž když společnost příj
tu o sto tisíc počítá že t toho musí
výplat iti pojištini na škody 50 až 55
tisíc kdežto výloh jednatelům úřa
dníkum a ua zprávu společnosti vy
žaduje 40 až 46 tixío dul příjmů
Proto při domácích vespolných spo
lečnostech kde se práce dilá všechna
zdarma obyčejné přijde pojištčni
élenftm levniji než když by byli
pojišlini u akciové spol Jestli též u
Farmers Mutual of Nebraska přijde
levniji jest otázkou budoucnosti
Zpráva úřadní ta minulý rok by tomu
nenasvidčovala Bylo totiž celkem
touto společností přijato $3278815
t čehož na škody vyplaceno bylo
pouze $021835 a jiná vydání obná
šela $2053980 Mila tudíž rpolečnost
čtyrykráte tolik vydání jiného než
co obnášely škody My máme ta to
že rolníci naší čeští chybují že si
nezakládají české vlastní vespolné
pojišťující společnosti ku svému
vlastnímu pojištění Ač máme v
Nebrasce asi 10000 českých rolníku
pouze jen hrstka v Salině county tvo
ří spolek pojišťující avšak ani ten
nestojí na pfidé zákonité a nevyhovu
je předpisům zákona což mohlo by
jim spftsobiti veliké nesnáze v bu
doucnosti Ifťiin Neb Prosím sdělto mni:
1 Mnoholi je Čeho-moravanu v Min
nesoti — 2 V kterých okresích jest
jich nejvíc aneb při kterých mčstech
jsou osazení — 3 Jestli by tam teď
dostal práci Josef Sonka
Odpověď 1 Určité se to sodpo-
vidčti nedá ponČvadž nemáme žádný
český census neboli sepsání českého
lidu tam Podle censu všeobecného
s roku 1890 byla Minnesota co do
počtu českých přislčhovalcu šestou a
sice nejvíce mil Illinois totiž 20627
po nim Nebraska 16803 pak Wis-
consin ll099Ohio ll209Iowa 10
928 a pak Minnesota 0655 Soudí
me t toho že Minnesota má asi přes
30000 českého obyvatelstva počítaje
dítky rodičů českých meti Čechy—
2 Nejvíce Čechu čítá asi mčsto St
Paul Z venkovních okresu mají
nejvitšf počet okresy Le Sueur (v
okolí New Prague a Montgomery)
a McLeod (v okolí (i lencoe Ilutchi-
son a Silver Lake) po nich pak přij
dou Steele(v okolí Owatonny) liice
(v okolí Fariboulta Wesely) a Scott
(v okolí New Prapue) veamis to
okresy v jižní části státu— 3 Ne
pochybné že touto dobou jest tam
snadno dostati práci ve žních a pak
potdiji při mláceni