Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1896, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    m fm#si?mu0 0 m% itm aanaaaaj iriajawma-
1 'OKHOK ÁlADtí-f
Jak (Mřlřotdl malrf dílky
Mm iinnaf
Xlravotif áM rriA-flt v
minulý b ilfifťh pnjodrtáltl vý
Mf Itnrtt h t kl#fé k pottřsnl
h ífsnáíft (JakUtán
Aliř !fřj hvim fi) h Olini
zamřou il flm rrotf)( Mnoho
itsmot f utnrtl il4 iihr&iíitl vl4
M t horkm ií f riálrfitým kr
mnfif přimřaným odíváním vid-
fcotl i(tot t Cl-řtVÍtlI ltfffl
VSftkovhint v n hiott
C'i m pufcrimi Ifín mely by (nitky
řisinhlvn if pf ik4J ti jestli jun (trny
ldf toho tf hopílé Vik firff
I cíniti uk k tyl Jimi Mil tiU4fé
ansb tntliU-tii f ktarťml pMpvh
I' lnl pr vyl4 Imtí }M koj
tdm Jsstli In fi-Mťti) dftí m y
přik4jtl míly by otřitl al mlíko
il dobř čiaté hrntpuýi h pi4
(4třovnrli krmoíioliva omied-
tvl jstl m Ulniitt( t(
mléku jl bylo upalriiA ďpravrno
Jslikol li-rkíitt poca! mléko
lřpnfni vdmí poškodí Mlťko utiv
řsné v I4hv(t li dopravou tik n
Iinční iS'fkrmt4 tliti ]hiřítil Dvéneb
tři velké potravy každé dví
hodiny pru nemluvné týlvn staré jest
doataleČno jeadj tulil nfnl ti prsu
Tato jutrava n hr porftt4vá 1 Jvdné
lžíce lulek o I svrchu dvou tlíc
vařené vody a mdi jisté lép ječme
tiwlH osladí cukrem mléčným
neb obyčejným na sladkost mléka i
prsu Til s tu a In svařil
Odvar ječmenový délá s takto:
Dvé lžíce Jeím'tie n mfrnfi vfl vp
óiyrttcli kollíkAcíi voly hodinu neti
dfé ni no uvaří ni polovici naéul ne
jirwtnlf
Nikdy iid4vejlu nemluvněti tnló
ko fitudi-né nýtirž vidy ohřáté
uiiKum HtarHim 'Javejie ovm-tn
řim('řen6 víc' váak 2&dná potrava
kteri vyJalujo Jvýkint ned4v4 h
d(lk4m pokud ucdoNtaly zoubky
jimií by žvýkati mohly
Hekrnte tlfcfco itdle jakmile začne
plakat Lpe když mu dite kávovou
llicku neb dví' vařt-nó vody tepló
auob krapct vody Htudené a krmte
neb přikájejto j pouio jen v pravi
delných hoditiáťh JcHtli jo krmíte
t Il iAky držte tuto v úplnó ciHtoté
l'o každém krmení oditlraíite pryžco
vou náriadku a vypařte jí jakož i (la
iku ku každému krmeni dejte po
krm ierHtvý do ní
1'ei'ujte o Ut aby nemluvné drženo
bylo co ruožno v chladu v horkých
dnech Možnoli méjto je venku ve
litinu ne v kočárku aneb v peřin
kách ale na složené duceanb mulra
ci aneb v HÍťcc Deřtu déti na káře
do parku tak úaHto jak můžete Čit
tvý vzduch joit velkou pomocí k
udržení zdraví
Drilů dítka v čktotě Koupejte
ráno i večer každého horkého dne a
ponechte jen lehýnký oblek v hor
kých dnech a nocích Kořilka a
plenka jmni pontaciteluým oblekem
pokud rte vétfík nezvedne aneb uocní
vzduch tieochladi Nemátedi zvláít-
dí pONtýlku pro dité nebeřte je do
poHtele a do peřin nýbrž nechte je
Kpát na decu ba židlicích blíže po
tele Tyto čtyry pravidla předcházející
napomáhají k udržení zdraví váak
jeHtli déčko oumocní Lelejte do
tiého medicíny nýbrž povolejte lé
káře Jtli chudí povolejte lékaře
ménUkého
Toto vile vztahuje e na Htarií
dílky: Nfknnte je přeHpfíliA ne
dávejte jim mano jemné pečivo
neb kejky Krmte je dobrým niló
kem chlebem s neprotívanó pSenicné
mouky (totiž mouky n otrubama)
ovennou krupicí pečenými jablky a
zralým ovocem koupejte každodenní
a držte je na venkovním vzduchu
Následující pokrm pro nemluvňata
krmené i láhve ovédcil e nejlépe
dle zkuíenoetí oanich nejlepSfch lékařů:
Hmlfiy (i vřiřrj4 ho mlkl) 1
Aflék i tf rtv h si iirifSM
O ítiřii i'lnf'hi (imli vř-řtA to
dy) l'í m {
'ufcři mMfiIM 7 dř)fi(i
I IIMM utrifffif) do) #vřit ň'i 1
fyt hl in Mf a přidJl
Vipfiii idy J'(iw hltil
íhi f ihUtitm in(-iA v láhvi
kttlM riikrirtnf oliirj tolik
thol potinb )t4 vcítil atolnl
1 1 f poťdtáMfct jlnl HIm Í třkutl
rty MMhý nkr tojl :io thil I
trí lihri fkámíli V4m odváli
wlm ilranťi ni ilm(rki
Hl uirnl f Xfhnnrc
'% ly b ii koňícl diififi fl ři-řfm
rn [hU% -irriitnl ťiUlotin
i)áliliijíi I iprétu o povřirtKHitl a
atavu iMctil v NtbriH!i
'IVpťda v miiiulHi lýlid byla
prftmři'irt o dva fuphé výi it!
obyiVjí Mpa d 4t byl bdký po
vtil fli litu Přitáhnul yh
pl pouiK pid Jtliidh výt liixl
nich liřiiio tátu h vftf é4tl ulitu
vík upadlo tfiiiiA Mil ítvrl pih' V
jlliiíi h okřpníi h iiilty padly nilné
l-ríky prováfiié vtrnu ba míy I
krufxibilíiri a v n kolik iiMlťi:h ďi-
hl pád d té al étyří palc
Minulý týden by i i práinrtiýtrt
pro zrut ui!il v Nebnuce touto do
bon roénf vk nebyl tak pfUiúvýin
jako nékolik lý lnft minulých
Ovea rychle zrsje a klidí v jíl
ttbdt okremeh Zprávy o poikozerif
ovu polchnutím rrzl množí
ukliieó j v mitohem ípatnéjním ta
vu než nu očekávalo před rřkolika
týdny Žito a ozítunf plenice nejaou
ponud úplně uklízeny ale značný po
krok uóitién
Kukuřice rodila dobře a m trvává
ve iitavu výleéném VřtSina jeal
nyní ovorána nkoro vemfH metá a
rann&jHt v jižních okreních vyHtrkuje
vláčeni i klanu Tráva a pantva
jiou v neobyčejné dobrém ittavu
Z jednotlivých okreeu docházejí
zprávy nánledovní:
liutler— Sklizeň ozimky ju skoro
u konce a dala úrouu hojnou Oven
dozrává rychle a nékterý počne ne
sekali přÍHtí týden Kukuřice roNlb
rychle a jent po ponlednlm ovorání v
dobrém Ktavu
(Jlay— Žito a pHenico skoro pone
kané Oveii zraje rychle a je poňko
zen rezí a polehuutím Kukuřice je
ve stavu výtečném Cukrovka jent
pékná Kobylky fiiní valné ňkod
FiUmore— Týden minulý byl pří
znivý zríÍHta kukuřice ale ne ovsa
íjklizeň ozimky skoro ukončenu a
dala plnou úrodu 1'antviny dobré
ige — Pšenice skoro všechna v
kupkách Ovea valné poškozen rezí
Kukuřice nemůžu se již ovorávat a
v rannřjSí vystrkují klasy vlásení
Třtina na seno setá jest krásná
Lancaster— Kukuřice učinila val
ný pokrok ač nťktt-rá jest malá a
zapleveleuá V úterý v noci hyi nej
nejbiluéjšl déšť jaký po mnoho roku
spadnul kterým oves valné pocu
chán Kanná jablka jsou ralá
Pawnee— Silný liják v úterý v
noci bylo zapotřebí Zdržel ovorá
vání kukuřice na nékolik dnu a po
škodil trochu ovei Ovea je místy
W 0
úplné polehlý a stébla polámána
tak že klasy padají
Kichardson— Kukuřice rostla do
bře Nékteré ovsy jsou zlo ulehlé
Některá pole jsou posekaná a obilí v
kupkách Zralé broskve jsou v trhu
Salině — Týden byl dobrý pro zrflst
zelenin pro žué trochu vlhký Ucz
horké počasí poškodilo trochu
drobné obilí Nékteré ovsy budou
sekány jen na seno Místy škodí
kobylky Kukuřice rychle roste
Nékteré vojtěšky posekány jsou po
druhé
Haunders— Ozim ní pšenice skoro
posekaná Ovea velmi téžký a ně
který polehnul Kukuřice roste
rychle Pozdní pšenice Žerou chineb
buga
Mfito
JtHH f
tKi" i# f4l
áf-é f Tt IiHhiiiiihii
I lfiwl !'" ř
í" i 1 '#io C ''-
r"-
Hoyl-Tsnío lýlfň aptdl hÚf
Utt jl U J"t výliofiim stitw
itt i'o'i J'oiti inj" #vm po
Hni lioutnotil polovíi knkii
li bylo po ImA ovoráno ryc hU
řostu nktr4 roitá
(UiUit — Žitn4 li odbyty v ď
htém pd4lkti 0i mřín i-
Vi-lliií řřlllý Jíllií íriilm M
Uk dohrá jiku rhyJ M]U a
ilý vidíř pníkiidil trohu ktikultil
llídií"— Vlihy J do( fy
ťhl rottn Pfi lmři ilfin t #p lly
mNty kroupy al imu lUly 14 lni
ékody nl tu v tř'M tm poem hly
Il 'll-řklll'i J(tlsnlU Ov
a p4pnlc stojí dobře a kakřic vý
IlOřllř
Knoi — Psi iiii J poJkonsm rstí
Ovus ju Iřochu ntivý al slibuj
do-ti hojnou úro la Ovor4v4iif ku
kuřien ikoiitiitM
MdÍMiii — Žito se klidí aJi-Tmin
Žloutne rychlil Psnnice tmjou val
né 0m vsltiii třlký a míty rezílý
Kukuřicti rychle roitp j v dobrém
stavu a ororáváiil ukoro skončeno
1'ii'řce— Kukuřice je jhi ramena
a ovorivánl kotj'nno Zíto je
skoro všechno posekáno Ovea v ní
liniích jest polehlý
tStanton— Kukuřice roste velmi
rychle a ovorávánl skončeno bude
tento týden Oves jnl velmi téžký
a potehá
llulT tlo— Zito a oimní pAenice se
klidí Jarka a vn jsou trochu po
škozeny rezí Kukuřice jest skoro
všechna ovorána a v dobrém stavu
lloward— Ozimka a žito skoro
sklizeny Kukuřice počíná metat
vojtřska jo skoro pohotové k druhé
seci
r _
Valley— Zito ječmen a ozimní
pšenice se klidí Jarka potřebuje
déšť velice nenalóvá dobřu
Webster— Kukuřice v dobrém sta
vu a ranná metá ho a vystrkuje vlá
siní Zuačué ovsa je již posuéeno a
místy poškozen byl rezí a kobylka
mi
Box Bulte— Týden byl velmi te
plý a skoro kuždý den práelo Vňe
osení roste dobře
fcJheridan— Horko a sucho poško
dilo pšenici a oves velice Mnohé
lány obilí jsou zničeny
Keya Paha— Páenice nedá valnou
úrodu Kukuřice oves a ječmen
stojí dobře a pastviny též
Kuj o ihlcljil — Kdokoliv navštívil svč
tovou výstavu bude se zujisló pitmiito-
valí na líchvutný vzor sochařské priíce v
v umělecké hudovř který nesl na sobě
inínřiiý iií)Í8 Scvrklé a polo vyulado
vch: vzezření osob nevymizí nikdy řloví
ku piiiuřti Bylo to sumo o aobfi vypru
vovitním které vzbuzovalo okiuuzité lid
skou HoiiHlritsl' — a sice setkávitmc so té-
jnrř klížil den v živote svém s tvářemi
tuze iHxlohnýiui— tvíiřemi utrit)cnyini a
iisoucitými Ačkoliv mají dosti co jínt
přece ae zilií žu ti lidé umírají hlady
A proíT 1'rotoŽe Jejich trávení jest poru
Seno Krev Jejich jest slabil a unllit
třcluijí néco co by pomohlo pHrodfí jo
uzdravili K tomu tiéeli vynikd Dra
1'ctra lloboko velice nad ostatní léky
Malý řusopls "Hvčtlo'' sdóluje o tom
vSechno 1'iíto si pro Jedno číslo 1'osíhi
se zdarma Adresujte: Dr 1'eter Kahr
ney H2-14I Ho Hoyneave CbicaKo III
D:r ANGLICKY!
Ikidr vt aoJUp Mim o bí vallki -hody
na 4ho { cjl kdy m MKlIckf briy na
mH Nrjl ét pomlrkoa k naal m tito dl
MiU M ) TraktlckA škola anglického
jazyka ovit dílo tto )! uíUiMb
(elkm Ttt itrna vnlml piknli 4m) itojl
poM 1 OU I tb-l flas J-dmUI fUU
4 3e Kdn m jfiit řlbláa( 4Ua "ck
UU 4 Hk Ido U1 odkUd aanl
rRllok tH loa alkdy ai-nnat Prlo
ť to eaani dtlo batodkladai objadar]!)- Adraaai
Ant Al Soukup 6'J'J Throop HU VhUayo
Jilmou
jednu nob vím kru v?
H fll H!i ffllll ff) lťHi'l'Ht Hfl
1 1 1 1 4 ' ' 1 1 f mIh ťf mII víiy
třliiil'ř iri'i H4 (iln4 n itrtrl lildf #řn r o n lil t
-h mrt )iřfi-ím Vtlii
!"''' f" ip jfl kul fi M-iMllfl mJi rr in ih:(' h
- %0T (p t put ni )mi rnřh'tmiH
'I hf f ♦'! #hI 1'iirMlnr l i
IMflf UMÍ HIH lOofil m' 1t litHInl W VliHN
Z NtliMjkr okolí
Ve iřVl: I I m pn Judi-ftái t
hodili v Hod itvitif la pplt4ná pí
íril oinioijjíftí p(drrm iihan
tv ohft Z4hy bylí Jmn řit
ftolum r mít4 pol4m VIk4
proatraniiá t4j přilehlými fot
liéiiýinl malými budovami 1%
Novotnýho na ttrtnlei mt
dráhy U A M rtIái4jlt f byla v
phínsnurh Uaiíl doaUtili
sícs i4hy k Ohni tlil IcirtoMí li i ii
pod nik nou ti nil ihr4niii vsdlsjí!
tvsní by s ohft d4U tíříti Mi
mohl Tu # oaví lžíl kocour
kov místa rtileho in4m vodovod
ale bohttlsl Jsn v bot aU f k'i mí
sta hoří II n£k l nt hranicích v mí
l4 aamíin obydlsnm chudíí tří
dou lídu tu ovUrltt mud ldiHoul
víe popelnu a to j proťi ponft
valí tm ní dAstatek voly a I (!
hoiinn které by od vodovode k ml
stu hořícímu dosahovaly Pan Jan
Hínkuh který u p Novolnýho pra
uuin ovi v mcsio a vraceiio pn
jedenácti hodíní domu uzřel ktn
rak ohrft v jsdné části střechy na
ventk iltdiati počíná Hpřchaje do
sta e zachránil leíio v Oas sest
Ulných kon( a kdyl pak se mu to
povedlo spéchal by i kšíry aachrá
nu než jsa horkem a dýmem pře
molen klesl u dveří kde později
byl drže pár ksírft v náručí na
lezen a zachráněn Jiudova v uíŽ
se rozličné stroje farmářské nalé
zaly vzala také za své a s ní strojů
více jak za tří sta dollarf nedávno
p Novotným nakoupené Ztrátu
jenž p Novotný utrpél čítá si přes
♦ líiOO pojtsténí obnáší pouze 70U
Oslava 4 července ač alibovala
tento rok vynikali nad leta minu
lá nebyla nic lepšího ta doznati
musíme žo ji lota minulá předčila
Leta minulá odbýván byl průvod
místem jehož so mimo hasičstva
a milice súčastnili jak spolky tak i
školní dítky péjíoe rozličné ná
rodní ipévy provázeny jsouce ne
jednou ale třebas dvouma a i třemi
hudebními sbory Průvodu letošní
slavnosti aúčastnilo se mimo naší
státní obrany nékolik chlapců na
vléknutých v oblekách maškarních
oznamujíce ten aneb onen "buši
ness" Nejvélší atrakcí byl však
Viktor Dvořák a jeho osedlaným
oslem a takovýmto způsobem skon
čila slavnost oznamující "(irand
parádo
Odpolední program pozůstával
z rozličného běhání lezení a ská'
kání Než tou nejhlavnéjší atrakcí
bylo toho odpůldno hraní míče
Naši hráli a davidcilyskými a byli
od nich biti Druhá partie pozů
stávala z Jonáš "nine" a Kopáč
"mne" Jelikož to byli mladíci
ponejvíce x našeho venkovadovoli
li st mesract je zváti "country
Jacks" než ukázali oni "country
Jacka že neostanou za mésfáky
pozadu a a mícem že zacházeti do
vedou lépe než mnohý placený bé
houn Jonášové dali na frak Ko
páčovým a tím ukončen program
odpolední Večer následoval ve
liký ohňostroj pozůstávající i né
kolika ractiomejtlí bengalských
víček sluníček a hvčzdiček také
tři papírové balony byly puštény
Obecenstvo toť se rozumí bylo
nadšené Že i siné v nichž se
slavnostní tance odbývaly byly v
pravém slova smyslu nacpané roz
umí so samo sebou Nebýt nedéle
byl by se taneo protáhl až do bílého
dne takto ale slavná stráž mésta
našeho po druhé hodiné řekla
stop'' a oslavenci čtvrtého Julaje
se rozcházet! a rozjížděli počatí
Jelikož au slavnostní řečníci ne
dostavili odbyl to náš domácí "ta
lent" a bylo to také "alleright"
m(4lf Ml !' lfOr MH
i4"ui criiiif
N'4fíť' hylt t Mfik I i dil#k
Pfíťimní hnaly Ififin ni ulicích
fttl ti nic n fl hoviiř ti #im4 poli
lir KH4 trr po(n4 srbo
♦ atl fakruty v4 by j k lísfopa In
virui lnji příprvit4 míla Nsl
jik $m pol d-4 b-i t 'eÍ4říaH bílo
třpi 'kAM bita a nato třpytící
Jko hvi li'iy víit odns#
Zpravodaj'
HkiJnl tÁVtmj f Nřfiraarf
Přivé vylfo a Jt phntov k ř
ii ýíánt drah vy I ní řkolních i4ko
ij v Ni-lřMci mU n4 upravsné
podI M"jiol]5řo vydání vydaného
státním kn loíořtetu obsahující
veikny opravy Jsi v mínulím snííma
v Akutních 4koni'ch tičiijřny byly
Vy láni toto j#t značné otijumiířjil
prviilhu a tvoří broluru Ul stran vsi
kího formátu Obaahojn ovšem vat
keié zákony vitahujltl so ku škol
ství v distriktech venkovních 1 t
ituMcf h a přijde dojíata vtnxl četným
úřa liiíkftiti školním kteří bud vfibeu
angliikém-i vydaní porozurnítl ne
mohou aneb jen i části rozumí De
jawticii dokonale znalými řeči angli
cké Však nejen úřadníktm níbrl
dojíaia t v Sein otjčaitftu jol o záleJi
loati školské se ztjímajl a takovými
jsou skoro veimřa (dičané češti v
Nebrasce rielioť tu naleznou poučeni
o školních záležitostech kteréž znáti
má každý samosprávný občan
Výroční schůze Akolní odbývají te
poHlcdní pomJéhk niú-íce června a
proto mí l liy každý Čuch Nebrasky
kilo si přeje poučení o školních zá
ležitOHtech neodkladné objednali zá
kony tyto aby mohl bedlivé pročisti
a promyslili dříve než doba výr čni
schůze nadejde Cena tohoto vydání
aó mnohem objemtiójší jest než bylo
prvé obnáší pouze 60 canift a jest
tudiž přístupna každému
Upozorňujeme všechny kteří snad
mají htaró vydání jež píivodnČ vyšlo
v roku 1885 Že jsou mnohé důležité
články v zákonech tčch obsaženy jež
od vydání byly zménény aneb po
zbyly platDOstl neboff každý sném
který ee od té doby odbýval přijal
néjakó opravy a zmény a proto každý
kdo chce znáti zákony tak jak jsou v
platnosti musí si opatřit toto vydání
nové Podotýkáme že tak jako v
minulosti budeme i v budoucnosti
přihlíželi bedlivé ku opravám jež
budoucí snémy snad by učinily a
opravy ty uverejnény budou v Po
kroku Západu po každém zasedání
sněmu i budou též tištéuy zvlášté a
všem tém kteří si nyní výtisk zákonů
objednají budou opravy ty pak
ochotno zaslány zdarma když se o
né přihlásí
Vydavatelé Pokroku Západu
Důležité v&nescni mvi iaterské ra
di frtincouzaké Ministerská rada
francouzská usnesla se dne 18
června za předsednictví Paurova
povolati arcibiskupa s Cambré
kterýž vzdor zákazu starosty mést
vydanému vyzýval knčžstvo by o
"božím téle" průvody v ulicích —
tyto dovoleny jsou ve Francii na
mnoze len v chrámech — konalo
před státní radu by se zodpovídal
před ní ze zneužití moci své Kné-
žím kteří nedovolených průvodů
takých se zúčastnili budou platy
zastaveny — Dále usnesla se mini
sterská rada následkem opatřeni v
Némecku a Hakousku za účelem
zvýšení vývozu cukru učiněných
podati předlohu na ochranu fran
couzského cukrovarnictvl
Jcít lunoho l()i nikovw h mkiIlY tiuatí
klcró tvrdí ze nmjl dolin: pocmky
zvláMé ony nu rúiiatl a jihu avšak tak
dlouho dokud lv dontiiti Hi-niky zvlsl
M v kr:ínnim a íwiknxMIťin V íncoiisíiiii
od ''" do ItO skr nalezne se iiťilo tčch
kiloZ by se odebrali rlitcll do 7 tpadnlch
prčríf aneb meri fiinaví a k-nn-ivé čer-niK-hy
na Jihu 1'řečtčte si onúmku K
Hoxholta han Uirc Wis jez se nsl'zit
na jinčm miste VíA