Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1896, Weekly Edtions, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tn
7
(i'
4
i
MW PohMi '! f p'n Mlí
řá if felWri htifiit1 pfkttl i
Vlkr4rťl nbeeeMtft Webojífl
lift řoíhl# if ftj Mn
fffM nf! 'li' "nr n a ťoh h ?
' a a l á i a
rrhřabnf MMljř konány byly v
pfc pltl'ay !' f'r'l pojeny
An AM flanjf by ai Idffiftřm
I i ' '
M'H'e Mpofv hMihf ttlf
ami'fit Nbitfki bilí tmi
lahhft'
i — vt n p CU1BM1 tkni-
IMJ doj fit B H D 'iffifn-(ff í
va řMitU# Nb MUf iIkui
lhmfkliv M-tkt k Itkdlv OMrlf
t řiřl# y dn k If )! Iiefiny
Vyk'OVeny fif
HMíky fp ptniphh nH'%lnfth
kfajanň f Ml lfnl
Jo Kolman Mtod VVia
im pz
Jan Heknik Hoeobef Wi
pM rz
Palmové4 Dfavo WCIIm
WMbimofiekManitowoeWi
J M M vodil ro vflxír lidu
ZAp J4#řftrt#tM ř:Mí4
abraí: Po lis Kf J -r4i
Jafl Hileboun Jm I) ilrk
J M Mandli i í(ffi
Joa Fillipl Yt iťxrnirin
Joa lUvmin AnUMátko
ťbaa Novotný Fr Ondra
Jan Trávniček AntIkMA
Joa Novot n#{ n'i!í': Jo
Hevere ml ) Tom4Jo
Cibulka Vác Hvoboda Jo
Hájek Tomti Hol John
Ploti Fr!oná Fred Cble
boun FrČMrba AntCernJ
Joa Fajmon Jo Kočf A
MrvtrinJiH JhnM FrHvo
loo
2W
Um! ml 6c tlkem 1 2H0
Colkpm $2130
OJenIfcno dříve ♦18060
Dnea odeatlimo 2130
Ckfli aMrka lOOO
IdahoL-ldaho!
V Market Lakc Idalio
cakl&i]& ae
Seská osada
j v Širokém údolí při řece 3nake v
' které 2 poiemky aouatavno rivodno-
I viny jsou tak že úrody jsou jÍHtó
I každoroínř ueboC ani aucho ani
i) mokra ani rez ani kroupy aniž jaká-
i jium ponruma uroay ncrkaxi
Pravidelné výlety
1 Omaky Neb odbývají ne v každý
druby a čtvrtý utěrek každého
mÍHÍce
Ze Cedar Hapída ryjedou Ů5atníci
výletu tohoto den před tím
CVny jmou sníženy
Daláí f pravý pod4 úhdo neb písemnfi
Jos Egermayer
opravnřný jednatel
i Cedar Ilaplds - - Iowa
PřřHvédite ae a nechybíte
HTIMfrtf
Mohuylcř Nb
(Třal
skvostný hostince
v bTl mUtnoaU RakoTf uUobll )] Hnfm
I (tikám dnbral IlboVloaml ]-DiDml doolul
ky TlbM vila 00 do řádníko biUoe )
Dobrá dobytkářská farma
Jext lepfií nei datodol
Vlaatnlm přea lOOiHX) akrft nejlcpíích
por-emka v Americe k chovu dobytka a
amlftenlbo polnřcnt liobatá pftda cenná
leiy zdravá klíma bojnont iU-M a vlá
hy kráaní potftřky protkajld každm
aiaěrem Pozemky nalézají no ve velké
čeiké oaadí v poblíží dobrých trhli ko
atelv Akoly atí TrodiivAm poremky od
$:i0Ud IlOOOakr kteří vilIiiny bu
dou mltl cenu IJO al $im akr Mírni
pod mink v a dlouhá doba Makání tak ta
kaíd mfiže aobS zaopatřili dobrou far
mu a pohodlný domov I'řljfte hned
dokud oejlepŇÍ pozemky Je prodiivám
oe)tou rozebrány aneb ti zailete o
knihy apiiy a mapy pozemky tyto popi
ujli l zaAlo zdarma
K nOMflOTT
EáO CU1EI WU
z českých vusn
tftkofffH t'f!i r(n4 tht
f" '" f akt U hftjKK hn% i„n
ni#řit % htfih rtf!tfnf afn
domy t afn-My tftpltttfif jy
ýkoit řvn tij m ňt IhhtUt
' ! Íifiltl # „„ I Fmíl
ti Vařit 1 FPk4 n[ jřřf
Mif jný #(#l'řifSt foiřňy ř
řii- fifmy Kofk a (ltf d
1 rmi i?ori mll i# VflO
Udfijíff fj-řitfi! NAff láiffl t-f
n ř4 i lfro agitinfm řn hi
í#km v řn-jřoiA( InJSjiřm řípa
a4ti'ní t it innott droltt ntla
Vík nyní potnftvt oj t vfmi Itvl
ř'ih ln m Jvf po liiofotafi vmi
vj hln Mřtvfi1 i hmotná l l'řhy
jmin va ímiňt nt hhvn! atini
nidrihy řřhlilkio#í Tamílíf
l votiké vtiiny raítl ůfJnfci
1 iřjM iří lili ti ttm ! k U
onehdy liH tou k novým jirdm
j řoplm#nil fK!ifjio Kím Jil
před dvřmt Uiy zřiditi chtřlí 6řadnf
ci a zřiť m i Mt&tnft h dr4h n nA dral
ve CmuntA íkou tíkotu prfimyain
kteřížto aoaze velmi rozholnA
a úpřihem upřel ne okrtmnf hejt
man v Hejdové pan Ngy~8nrnlya
N'ynt aie zřídili tam čeStl 6řadníci(?)
dílen Ifleznicníth jakýni ilrub po
koutní žkoly kreallřnké ve které n
Českým jazykem ao vyuSuje"
Miitotmdby —pohřeb V sobotu
dne 20 íervna mři býtialaven afiatek
al Mařenky Simonovv te Starých
Henátek a p Jaronl Selnohou
Červením Koatelci Ženich pozva
ni tři dny před aňalkem několik př&
tel — jak nám pravil (k posledním
avym radovánkám" — apolečnoat
veHele ao bavila a rozloučivni ae
dobrým avým přítelem odeňla pozdř
večer z bytu jeho Ve čtvrtek ráno
loHtavil ae do bytu Šejnohy krejčí
ae svatebním odřvem a naňel tóhož
doattd na lůžku Jaký byl váak úžaa
jeho když nemohl ho probuditi Na
uČinřný poplach zavoláni ihned Iéka
ři bohužel mobli pouze náhlou amrť
zjiatiti Smrt apfisobena mrtvicí
Knipoliti Velká průtrž mračen
a krupobitím mihla dne IV června o
pul 5 bodinř odpolední obce Strán-
čice VSechromy a KaSovico a zpftao
bila na polích zničivni veňkeru úrodu
ohromné ékody
Nelthll o dolech přiljrumských
V úterý dne 10 června připraven byl
důlní teHař Ant Novotný rodák
příbramaký na pátčm patře dolu
Prokopského o život Neňraatnou
nábodon díval ae přes zábradlí do
jamy a volal na svího soudruha
právě v tom okomžiku když přijela
klec strhla ma vaz a tak okamžité
acinila konec jeho života Hyl stár
51 let a otcem 4 odroatlých détf
Voják pobodal stařenu Dne
19 června ráno vylezl neznám
voják pomoci lavičky na pfldu
hoatince "Na hutích'' za nádražím
Hubenči kdo apávala jeho
milenka a v dorunČnf že tam
spala i dnes vytáhl nflž a zvolav:
MTy s jeatli jHem tó nezabil
dnes tak sabiju té al podruhé" při
čemž nožem bodl domnílou svoji
milenku do spánku Po spáchaném
činu dal se vaják na útřk a nebyl
dosud vypátrán Na pokřik zranéné
sbébli se sousedé a to ahedáno 1a
voják pobodal ženu známou y okolí
pod jménem "staré Kozárky" ava
krovou hoatinakého p Miňovského
lhxt)ndofmý poku$ ttbewaldy
vykonal dne 21 června y Praze o 4
hod ranní 21 Ietý řeznický pomocník
Yt Novák H ( II tm d}kof f !
vMMlMrfi Um) ď iva rř jr
fřt# %ft trhn tl a fpt v o#
Vf # Iřim áfi)l i a tn- Fřvňl
Jnttt d Vlfff ťifllý akřk Jehn
p"ořoval řfl Aří lf#řf přij mu
ni por-Kť 4 jJ i „fy fjftiMi
tmtitrtt íň# 3leřvnt n f-W
h l řinňí hl a oknl kwhjfil ta
dfiUfi pttřa n Kfil Viordřfloeh
lý Iník a v lo VáWiv Sir!
l tnin tt HfMtovit k{nřj f ktit-hynt
(4 t l aéhf Krtnn#t tfovly
by I il tttiUiUnfmi íify řnřta is
d!IM ťitl ti h
n#i piiořov l 1 domt nik lo
I epřv tintt domlí ( ftd mrtvolii
Btlatíi
Vili fxUntt nhifttil Srn MUvlko
viefcH ti J#mnif a ndl' dna 9
řv řiřoinA n#íííitf Hi)ka (
!inkřh't Píifltnař rtvtřiti ihtll
tft jdnořfi3hf ilfoktt aj při h mi
v f' h a knwm # JI ivr4tilt l do
andi a imta aptdl í h viA
v riktmlikv hytt ra'4 avetnle v
ptrn#ři#t:h Miitlkl ilícfco Ien
hmíiriítkíio hoínký aArn bylí
p!many ivhvái'eni )řtva tl
přirhtAtatl mohla omo%byty lulki
a ď'cko k rtepoiiiánl vpáUnl fena
hotinkebo v najvyžífm stupni
tíhotenatví a nliíiJf:í pk nlrpřl
tak trainé popáleniny fa ta krátko
v hroanyeh lwdetech akonata Hor
tinký ntrpři lak třiké popáleniny
I o ozdraveni juno ae fx byl'ije
K imrtl utmýkin Dne 13 června
páni ayit zedníka Hezdřka z Kaňku
na poli Mlže hutné Hory krávu
K voli vřtáf jiatotř aby ae mu kráva
nezabřhla otočil i chlaieo provaz
na kterém byla kráva uvázánakolem
třla Pojednou víak kráva ae apla-
áila a utíkala ke Kaňku nebohého
chlapce přes příkopy a cesty za
aebou smýkajíc Teprve před chlé
vem kráva zarazila Chlapec mezi
tím na ceaté vypustil ducha Mrtvola
jeho byla přiíerným rpftaobem
zohyzdena
Mnohé nemoce vznikají následkem
necmté krve a nečiHtá krev má svfij
vznik v chatrných játrech kteréž
účinkem Dr Aug Koenica llam-
burák ých kapek jxou opřt do zdra
vého stavu uvedeny
Tržní zprávy
Cbleigo Ji řrvnX!
ricnlíny trh byl v mlímUa tdol oobublr
A f dor zprávám o poikoitoi ňrody Jarky nu
Ttrwtpadé ndrlaja m 4nie v etai nliki
bUvni Dialtdkm lalio la uioby v tkUdMh
a pnud ncampoilly Mpo8 n tuk jk oft-
káralo a aprU tou o do Irlii nvrcpakyab doitl
iloulc pflfált Jtrkaí i prodává nyní
z Í5- ftroá } UUM'i
Xokařlco jtt UkUI iUI laoloá M V
Ovi ooákad ili-Hl Ml o oent na bnill a
prodává K-ei6'% bUf
Žito ntrTáfi levni ta tlo
}tmn chtít bidíbd4 fa dl
JakoaU
Lnic at-maoo Jaáti v tnl ponákud opadlo a
i—t nyní ta TI "4
Dobytek boTÍl ]at v fti ikoro naimloín
taínl a krtnxid voli prodávali o tlíoíi
aU viUlooa po Il00ni410 krávy a ]alovlo
llW&lM vlUIaoa po %1 81 voli k lira
tlTM(SCA Ulaaltf voli I putvy 11(09 S8
Vapřnvý dobyť-k ]it ooy ipll pvoái(
IMAt prodárá po ISMM (bU-b
JK 40 lilky ]t(23as
Oni aha 13 forvaam
PHvor dobytka byl mlnaly tyd-n obiiojoy a
laat poorabdam ie m poaauibla ivadi
Prll rko lofitkaao bylo od novibo nka do
ByníJIl doby pflvoiano v (ca 1T Má koal ho
viili a 49074 akopovaho vlak mM a tW
vl'řovlm naill loni V caal lt k Minamn-
Báni rmáa ) arpatraá P4kn( krmaal táicl
voli vaby liOrtl00 b prodával po ISaia
410 taXal voU lelřl HoUílSOO Ib po t3 #U X
praatMol voli SU4tS voli k Krti 1184a
IJd Iiiíaa krávy a Jalovlea f 2 0 &1 M pro
atřadnt krávy 1 fK£JM
Vrpáovifao dobytka pikatbo lahkiho a taí-
silio přival aaálo a oana Jaat aal tál lako
přad tydB-aa Tliky dobvtuk prodav a po
ILaoaí M a iiulaaoy 18oyj 00
V Jea fn(v4 Jao aa 1iQHc
Btáalojn e--ny aaanr pratřadat ao n l
lapit (tolat l venkova lOVilío
DrllMi )at U4 aal ať )ai oaay aleplee kro
cani a lachar l to klfaU llells a lani
kaehay 10a
at Loala II řarvaaoa
O aa oblil Jaat aaaaUUná podííhajM aprá-
váai pofaal I iloýBi vlítla alk-m imi vlak
oblil aUla oay adi Healoa farvaai pro
dává aa II V nevíta t
lakaFlre J-el aa tl'i
Krm Organa II ferveaae
Bavlaa ]et eaay achabMlt a alUt aroatřrd-
al aa 11-16
3
okolnosti
Ukvapen neflhilost
řřřlf# tHřtlh
4l IrM
noporMky iialuicllcix
jkí Atřif B4llVřioaf tkfn itřlld r h-tti k
[ ll-t kte!o#t fií i U i holení bitvy
Anxnal Korní'
UAíIBUlWmi TilOPFEtt
ir
flVOEJ
O
O
OMAHA NEB
i!ijjNii:iťi:i)i!ii:ii
Obloky
400 mužských pěkných $1500
obleků po $750
V oblekách těchto zahrnuty
druhy zhotovené z nejlepřích
látek a tak upravené jakobv
áity byly na zakázku v ave
tlých i tmavých Canadían
Horneapuna a z nejlepsích
ilanover kaňmfrn
Mužské zvláště pěkné $20
obleky po $10
Obleky tyto jaou se zaokroo
blenými l rovné střiženými
Aoy saka i tří-knoíltkové
fraky a jou zhotoveny z im
portovaných Knglixh Clay di
agonala a hedvábím promfae
ných látek
$300 mužské celovlnéné kaš
mírové kalhoty po $150
Letní kabáty a vesty v nojno
včjitích vzorkách mající ceny
až 5 po 1125
Obleky pro hochy
Prací obleky pro hochy 25c
Pčknó kalhoty pro hochy 10c
Zvláštní srážka
Haydcn Bros
Roli 16 a
řžT Venkovní odbératelé nčiní dobře když si dopíšou v řečí jakékoliv
zmínřné firmé o obrovský katalog oděvní
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
JVepJtarH básnické památky četké vyšlé nakl J)kr Západu
K nim připojen jest fotolitografický snímek čtvř stran povodních
rukopiaft a provází je vysvětlivky o pftvodu nálezu a sporu o jich pra
vost a důkladná přednáika o jich kulturním významu kterou měl dne
35 května '90 v síni Těl Jed Sokol v Chicago p J A Oliverius
Bokntttav xbraa!!%aalHdaI(of
Rukopis Králodvorsky — Žábo) a Slavoj
TUaUv — Jaromír a ZWilwUv — Beae
Zelbefl — J-ka — Srtien — Opalien
Bnkopia Zeleaebenký — Baae "Uballa
On FOCH at adraaaJW: rUKKUK ZArJPL uraana nei
3
a vedro
i i
ajemlffioal
13
Slaměné klobouky
II slaměné mořaké klobouky 40J
7'c " M M 30fl
4"j " 193
50e klobouky pro mladíky 35o
30c ahmřné klolmnky pro hochy 15o
Dětské sailor klobouky
"5c aUmčné sailor klobouky 35o
ftOe " " " I0o
30o ' 10o
NejpžknéjSí vybér sailor klobouka
v cenách SSCjJL 49o a 75c
V letních kluóoukácb máme někte
ré velmi pékné vzorky za ceny méně
než poloviční
Mažeme vám ukázati úplnou záso
bu nových žehleních živ&lkQ zhoto
vených z gratis linen porkála a mno
ha jiných přkných látek V pokro
čilé dobé letní zbavují se vyrabitelé
letního zboží za ceny poloviní čímž
umožněno nám prodávati Živfttky
tyto po 38c a 55c
FroliiOHti
55c ženské pásy 25c
100 50c
1100 krajkové límce 50c
♦ 150 " 75c
Nité k stehováni 2 cívky za lc
200yardové cívky nití 2c
25c vázací maile 10c
cen na obuvi
SBIT
Ženské llůúi
a artih
Mužské pěkné červené střevíce 1250
Mužské přknó žluté střevíce 225
Pěkné ínirovací střevíce pro hochy 150
Žennké přkné SnČrovací polobotky y čís 2 až 4
majt cena $150 až $-2 po fiOo
Žťmdté pékné žluté ručnč dřlané stře
Více mají cenu až t5 po 300
Ženské trepky s přeskou od 98o do $150
Vše ostatní v podobném pomřru
Omaha Neb
Docle ul
au7 brdlaakl mlloatai a aloakyt
pl"dn!m mlat etamkBj) — CUaafr a
Brraaalv - Jaruv — Ladun a La bor
— Kl" — tballoe-SHváaak— Jafeadv
" a ilosak báanl "gním"
3ailtn!ii4s'"'TV—