Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    : 1t
ZÁP
□ROK
ADU
wny Hitt-m
irfiiin 4r tni ťt httr% ať osmim mss4 4 twttt nku umu
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDU 15 ČERVENCE 1896
ROČNÍK XXV ČÍSLO 14
01
BtHbmH v přovnzo
řlalfsrmj jcM lim i Min
llrjafi i
rrMřftl
Jlřitni jtitwlnt konvent
Osmokřttlt k kón f4fdftf
kť-ril t hUiH n poltinách ♦ ('hic
gi ttliipnt byla dopadla pik-tj
1llfařmr m tyé fxU lk jak
ylo lkáváno 8iMbřN byli totíl
V f4f vrtím proto ukA byli
6(tnf ni viny Un%rm t přijitn Mil
mohlo Jedin Jft t ci náhledy je
jími rntn&falo
Podrob jlnánf ttjfía následo
vnlmí
i)rml titn m"linl
4iUhf il4Jni tylo 10 minut
před #liioti hodmoa odpoMní přsd
mJou výkonného ?t borti Humly
eni kteryl přilítán 11 hojným po
tleskem i 'o otil#ní téhoi představil
ret Kdwards M řítííeae iterýl za
sedáfif kontrnr n4rodnl obvyklou
modlitbou uhájil a ftoldhnini na
veškerou činnost hromáMřných
Ieg4t& vsývftl Hotva fe poslední
slovo modlitby doanAln vyvstal lUr
rity a zvučným hlasem ohlásil In
národní výbor usnesl se newyorské
ho senátora Djvíí il Ililla zi pro
zalímiiébo předsedu konvenci olpo
ručili Oznámení toto bylo jaksi
znamením k nadíené demonstraci
a strany zlafařft lr-u toto záhy po
minulo a hrobofó ticho zavládlo
když člen národního výboru za Ala
barau vyvstal aby jakožto zástupce
menšiny proti Jmenovaní Hilla ta
předsedu protestoval a na místo
nibo John VV Daniela a Virginie
navrhnul Ji! prvá slova jeho byla
proválena bouří potlesku a různých
Drolevft s-uhlasu a každé ze 000
střfbrařských delegátfi snažil ne co
nejvíce aby projev tento Jakut od
povědi na prvně jší demonstraci z!a
fařft byl Hotva 2e £tení tprávy
menAiny bylo dokončeno uiinřn byl
návrh aby k hlasování bexodkladně
bylo přikročeno leň na to předseda
llarrity nepřistoupil a prohláml žo
tak dlouho dokud on ta přednedni
ckým fttolkem bude cdéti občma
Rtranám k pfedneAení důvodů nvých
příležitost dána býti tnuat
Prvým řečníkem byl jakožto iá
atupce vřtřiny na výboru národním
McDermott a týž poukatoval na to
jaké chyby utřílirařeká vřtřina ge
dopouňtl když aenátora Hilla co
předsedu vho uznatl nechce Řoo
níkem druhým byl erguveroór Wal
ler který! mluvil ai tímie Hmórem
leč i odpovčdí jakýchž se my ae
atrany delegátů na jednotlivá vřty
řeci jeho dostávalo bylo přtliS patr
ným že idřlbraři v převážné vétSiné
jaou že ca žádnou cenu odpůrcQm
ivým ani toho nejmenAího uulupku
učinili nechtí a Že rothodnuti jsou
ta každou cenu řfiení konvence již
od aamého počátku do rukou avýuh
vxíti Prvým řečníkem pro Htřlbraře
byl lhoma i Colorado který v feči
avé dokacoval že prý od výboru ná
rodního je to nesmyslem žádati na
vřtňinč aby sa předsedu avého pH
Jmula muže kterýž a náhledy jejími
nesouhlasí V podobném smyslu
mluvil Turpie i Californie kterýž
poukazoval na to že proiatímním
předsedou konvence míl by býti
muž náhledy volumy aouhlaHící
jehož to řeč byla by jaksi prohláse
ním náhledu jakým! celá konvence
řfiena bude Po nem nánledoval
John II Fellows a New Yorku len!
varoval utříbraře pře4 n&ailnickým
tímto počínáním a poukaioval že
vřtiina poslední konvence národní
vůči meniini acela jinak si počínala
Po ním vystřídala ae celá řada řeč
níků a konečné přikročeno k hlaso
vání kteréž jaksi ta méřítko pro
sílu obou stran právem pokládáno
býti mohlo Jak a předa očekáváno
přijata byla správa menšiny a sice
£58 proti 349 hlasy Delegace jed
notlivých státu hlasovaly o návrhu
aby správa menšiny byla přijata
následovní
Ti
I
ti
I
I
W
tf
fi
H
t
(
'I
I
M
b:
#1
P ť
S liiit
M
M řN f
¥ HM)4
M #! f)
M wirí
jftef
Mnrih i rilit 1
♦ tt ' t
t f
l
II
0"
ÍI
n
v
M
? f
I lt
1
4
Vlřf mi
W V if
¥i (wnntm
W fnmn$
Alk
irúiinl
Inirkl ff ( ilmnt-n
li)n Trfřinřjř
h
ťtktm M
Vvstedfk blaiováttí přijat
bouřlivým projevem souhlasu
atranv stříl rařfl po ntiSení
Mi
byl
kle
ríhol svolený předšed k stolku
pře Isednickérnu doprováton a po
představení tn strany předsedy vý
boru národního oslovil delegáty
řečí následovní:
"1'sns (ilnMii ilfmikriillikclui vlxírn:
rUJimsJ" I r li kuti vwllch lřilwiliilrki)il it
ll'ku JiiknAto pnttii! Imnl ptididi rlicldall
utrma tnlfrl kirés Jw-m Jiti Jiwt ví-
-vtÍn h IMttA kiinvctii-l ninxlni rn při-lMV
iHiki s víUI M'hommti tt iii'lrniiiNi! nc#
Vámi A pro Milm mmihu pUll sl vire n
hjri h rlinx n Hdltl jcdllAnl své Jt'1ní
uim Vnlltn
Velká luMliKtst (jArioví io kmHX Jt mw
irollll llriu' M'ImiU ll-J'tl řvni sic I ixlpVřJ-
nmi Za úrok ími nou ř"t pfl jun' to díky ZkI-
Mivřdnixt nemohl liycli nu l"' iióhiI kily
bv h výlirinl tu Jt-rt na nvIh) sixilúhtill mí l I
Víl liiKkitvou miikm-I lh'iniii(i nim ulní-no
Imile ml lilikm A tuto ixirmic vyímlu
jl iI Vái viAJinu velké a dobré vřel J(-
Jiílo pritMiri'in luk mnohou liltvtl jtn( liojo-
vitll n kttirát nyní l iism vyitduju h'Viiu
xll ihmiI a vrrmí sluchy
Lituji in Jméno mé prodiKM iin liv! j žáro
ví:! s milm uiidio vynlkujíellto pMtol m nAto-
ra x Nnw Yorku Ia-í právf nui) fuktuiii i
k totiiu Jim ni pHvolll iMliuilá mli'i iii niv
proiifíoiié il' háiii m l tl Jo ZOMtUpIlJI lll'll
by i ih unii nit onu clirutinm n sluvnou lliivu
vrhnoiitl — Henitor t New Yorku vi sám tak
dolifo Jako Já vy fo nejí (Inulimo tu o jsiu
hou (Muibmit Vlte tuk dohře Jitko celá M'tn
vf ilřtl to muitl iu htulo ne Ink pouzo na áinl f
pru ktcroiií velká ví lJInii deiiiokrai In Jent a
vf tAlnu tu ví Já nu Ntranft Jejl stoJSin a
lo htulo se tak nHltIUeiii Instrukci danch
delOKátbm lidem ku-rýi d rojem veíkery
moci Jtt Vznik xlrany dianokrutlrké JohoihIo
bftn se vztilkimi Hvrrlioviitiimtl lidu A tuto
svrehovaniMt (Himlnotitl mílie Jedlnf tenkrá
t' al riini'iiuto bude urohláJenl mKlvlt-
Ntl a ai Kvn liovsnost tato bude xnAlapátia
llratH t vJcIkhIu neplatí Jih ani sever ani
východ sni Ar ad v tomto povittánl lidu stne-
rlekvho ta vyhavenl se wi spiknuti král 4 ev-
ropkycli s Anglii v ffd ku-tá jsnlfltl ch:n
eelou poluvlnu mmiíí celého tvota kteráí
tirlnltl clii'e atnorli kého továrníka farmera
I fetnenlnlks pouhé ilrvoítrpy a ixdifinky
Jtxlus zlul í vfc Jent dobrou a duvoli bych
Vám Jl sdo pHiHJinenul Jest to nim xlaté pra
vidlo: "Jak hTste chtí II aby vám lidé 'Inlll
tuk I vy nnin Jim" Nťxapoiiifnejte { polri-
IhmiÍ se vbil vfiUiuy Jo Jlnou M) tákladtiiťli
zátad republiky (Jo demokrati Jínili Jxle byli
a Jl mlí doufám 1 na dále ífnitiiiiete pialrobtv
Mt vfill přcviínú vftílny vaílch demokrat l
krh druhA Jdětit nlnil Jako oni "Mo s
vámi Ml a iiciapoiDÍneJt' ii po 30 mkfi pixl pó
rovali Jhine mulu kteréi vy sa pn-sldenta
nám Jste Jmenovali feymours Greuley-ho
TlMena lliui'oi ka a po dvakríte Qrovttr
riovelanda NeiaKmlnejle l my s radoHtl
podrobili Jsne n va'i kouiproinlmil platfor
Di a valtn opětovaným slibům vzhledem k
blmelallsuiu a án trpělivé nnall Jniiio nfkoll
keré sklaniáiif v toinU) ohledu NolapomliieJ
fttt v poslední konvenci národní prohláidlt
JkUwí protistou I stříbrnou mrnu t'(o vmi
pro rallm tlata I ntHbra li nsdriováni kte-
rrtuukollv s onfrh kovft a lt Jediné pomřr
kov A tA'h k urni rftatal A neMpomlneJtd
dálo te práv" před flyftnl roky atála delera
new-yoriká ro neJnibHlnf Jl pro fekano"'
kterjl pro ivoIkhIiiou m nvbmeunou rafbu
tribr potnAru Ifl k I tm prohlásil A Jme-ll
pro tutél iAdu (ltn-s my to nexsimml nejme
lei otnlo sn tak iiilHÍketi pfikladu onoho
Jmiin vám ninnho illiiinl pánové t vfvbtKlu 1
aloi dlulul Jsme vátu ta sákon o spolkové do- ]
hlítkw na volby na Jihu sa sákon MeKluleyho ]
a tli sákon Hheruiauftr sa tuto trojici bauby {
4
4
I ►'!'!
K 14 (
V
&
m - M
ti ! tf t ( l Mm ' pul
i 'nit if Rřtn s e u I n v rt ('
t (tiit( ) t H"m f t f tt I ptttt -ť#
lm l P-im k r iti-mtti l1'#Vnfini#
I' 4 tl t ' t 111 ♦-! í
►tři !! i#s ( i ti reii 4 h ti
♦! ( ft yiť ts a n' ( i4
ř i t ) i # a t h t v ' t
l l Ih 4 t mi řflfiy ImmliOnl J"n
S r )r!t tl I- IHf 4 t fcrfl I
''♦ Bn n h f t H' erbe
tftnt kíi'C W4' K r- -mj ii-ti
f 4 h '!'( ti li kffl t oííd-
{ 'tíliř hf o# t(tl !♦"' $ ' (!
ii t ii nň3 ti n-tvUf-i i ir'
nfltcl 4tcffMltfvt d- kii it i Utiti-t m'n
t ipíl tifr1 ít tMA pf tni p mi'ň
i a -' fs k-trl lvr 'i'"' b m-
m t' ti!f V ř rt tiiiy S ( miíh '
li(it k J-t t f Kt-i kiefl
tt lJ'vlVl prl[ m-křt tt mu olflíll
'tiaa (rtl tiutti tt vnhiol' K Irťr '
Mt't tTtt bvii ř'1 vit-M mulo t- h ie '
mnut t tl-tl ) tkl t ImmiIm limity 4 (rtlií '
jfř tié ti'l tit tVSm Jk Jieh by i H1 I j
I tl'"'t ď "♦' í" k-tt rleHMtkfS' N
4 ř-'ki wt k ♦!()# ! k
f pnWll í elt ( b tťebi )rti
vlinl s w'111 il hl í4ko MrKlolerlto ssrr
W ItlAd lfly tH tt-d r 'lí ktl VI4I ttot
piilW y v !% ítíi-li v rr lrneh
pr' řtot a t ní h irkJ4 itw
kíd"') in rsimtlovtuí n~ay IVhI ui
pim'ht)ř byly v I4lif vojenské Min o
tíelilo lnntř II V-li4kon M Klnleylto ali
dil tu iiiit pMiin ♦ rl eiikm p-l
áftilnklMl ilitii ti rukfii pM n'i ulítaní
4 i!lo hitno laťi-di-nf Umrtty pro pUn
tttlky řiikrtivarnh ké řim nUováa ptijem
íiiio ri fi Hil t ik vltfi'
pálenii tu ik otu stran nnJlnoti s 1 11
ku pUi-enl v elkl rťtty la vol -limit lit snidaiil
doiittnivátt Zik01 MeKlnleyho a sékutt fher
tnariAv tm ly sa náileitek v ř lrt neprii!niini
Mlattel a pteiyt k I tow iimi v pokladli liá
rxlnliihté'en lak e lioek riiíi) VMce
a dl'thiply ptlpravnné repiitiltkánkjlm
krtten poklady íi Apelem vypfijťnvéiil
i'' k p lMirování vlády byly Ip ilnťin:
iiiáiukninl t plédu Jll ehyxtaué ikáy která'
iekAviilit vlmlii nuKtupitJlel demokracii a
vyrabovanou Mkl tdiiii A n Jest Jelí vjf
snaítiřjíiho #ct tl amiil pfiviMlcové lákotia
Sheriiiiiiiova iiateall -e JIJ ve xpovi''dnlel
'lnice ixikáit! a íe bránili demokraty by ia
rhréullljt) pled táplavoii ktenntá sami p'l
pravltl byli pomáhali Co t)'ie te pMJmíi na
vyiisui viaiini Htrana tlemokratickt s
malou potuo vf I Jinou v w nitu netHlkláilula
O JI1I1 npittleni a tnibtl toho ie ni jvyííi
omni íipoj Htátfi tvrátll ciiikdy ni xto Mkn v
platnosti Jwiiicf bvala by dui) s pHJtnfi více
rel ku kryti vydáni pOHlucila
Co tfíose tluatici tu reptllillkáné iMipulInté
a demokraté nf v k"dé Jlnú otázce se lí'lll
byli roku IHtc Jednoho a tuho náhledu
prohla'iij!co ms pro opětné ra vedeni uinerlo
kť-ho blmetallHinu rtnahou soJenJíťli republl-
k unii a (li)iinikratii byl zákon Hlieriniiniiv
sákonníka 1111'eho odntraněu a Hnaha po Jeho
xl-t riiiiťtií byla lénu' I horečnou íeanlonf
Jakjl rákon náhradní v "iis nepostaráno Tím
xaiii):iii tákouem kterýmž zákon hheriniuiíiv
ixl volán prohlašováno bylo sa politiku Hp
Htiltíl pokriťovatl v ti"íviiní lata I stříbra a
raxltl oba kovy v dolary stejné hodnoty
Struna republikánská áudy této mb utekla v
plat formě své a místo toho nuliíl 'tni ránailu
vyíSihocla více honda a lněné hmu'„ (lhodl
la koii(jnS masku prohláalla se pro antdickj
slutí standard A tia yíkladé této očekávutl
iiiiiíi ino výhradné Jen prodlouženou paniku a
dulli lÍHcíl olndiodnl Neitádujte na nás aby
cboin Mtanovlsku Jejich se připojili A doknn
ce neAiídi Jte nu nás bychom připojili se k ni
(Mikud se tjce uUky peněžní neltoť otáka
tato Jest lou riuJdíiloAltéJSi kteráž před lidem
americkým tte nulá a v ni soiihtfoďiiju m
více pravého aiiierlkuiilsiiiil nežil v kterékoli
iiárodoRoHpodárHké lisiidě kteráž v kterékoli
volltě preshlentakú lidu byla předvedena V
každé demokratické platformě t roku íauv! byl
flúnek v prosH-ch měny xlaté a allíhrné Co
těe se ubitého standardu tu ti doaud Jsme
neměli neboť mámo měnu devíti rAznych
druhů a sice trojo penisu kovové a 'estery
papírové po věině to vysleilek rikoinKlór-
štvu repiilillkánského a stále ne horníci ná
sledkem praktiky sapoěuté pokladníky ro
ptibl a na neJtústl aledované I Mikladníky
detiiokrallckiiil A nyní pánové pivažte pak
Ul následovní Hpolkove státní míaini daně
pla'eny Jsou p?něy v oběhu Jw učinil a žádni
autorita nebyla dána konirresetn vshletleui k
vydáni Jakýchkoliv dlithopliii ve zlaU1 splat
nych ba naopak bylo to roxhodné odepteno
lile xákona resutn)čniho s r If7í) liylu veške
rá ttoUiviMt v pokladně a nejen slabí ustano
vena co rukojemstvl xa papírovou měnu
Opul lení sákotta llland-Alisoiiova s roku MW
rox'ÍMIo měnu naí o t'iV)uiuuti v stříbrných
peněxlchaneb v peněsich papírových o sálohii
sttíbra se opirajieich a toto množství pc nět
stříbrných udržováno Jest v rovné ceně ae
xlatem Jedině na sákladě množství stříbra v
nich Mt nalexajieibo a následkem xákonodár
néhoopatfení Jim peníe ly měnou xákonnl-
tou ěluěny Jsou i)M)J Hiáty nemají žádných
xávazka vyjma tt(i(l ve slutých eerliliká
twh které ve slatí splatnými by býti muse
ly a vekory ostatní sáyuxky nne splatný
jaou měnou tvrdou ro snaěi iluto neb stříbro
dle vile vlády aneb výhradně Jen v měn
stříbrné 1'řítomnt Jest v oběhu více stříbra
a peněx papírových stříbrem sajlitě'uých ne
slata neb papírů iujltěných xlatem a že dolar
slutý není Jednlěkou ceny nejlépe patrným
Jet s toho tu přilomně nemáme tádného do
laru slatého aul žádný dlo xákona ražen hýtl
mříže
Kdybyehotii měli přljmoull měnu stalou tu
musili bychom směnili nyněJSI xpúwdt placeni
veíkerrho naAebo dluhu veřejuvho daui a
hp! i- ! '
„-i 4n i p it rií 1 1-
htumtfH ď-itt -lilo hf lo )-Ítit ku (řleml
řl- lidí tf1 f HH
r4e „ „4inH mm r( i„
t ím #n s mí i ti'#
f tr Li if ' f s)
- - ' r ~ Tr
II1"! 1 f!t IHÍ fltl ♦ tllfllír h
r HlftkáM tH ti btlo l y bilřt
#řiiii( ti-lfjnrfiit d!'iht eí S-t r tt
„ !# f IA (Hltil i d-l Il I l I 'r '
„ in d tt A ed!ifii r-ll
i o trf s I S i#wti-#eM ř i stH
li t pniím S ka 4 eftn ídi t
h- l Senťn l't lit m!
- lit fw i(i I a4rHls rvSpskS pťlilic
twry it# l ťm !- neprakilesým
! btt lr y (li tlllittl tlít' (ilinrM
I ! ♦ II4 ri I to '#! nio I li
fe t ' n 1 fl 1 tn meh( t t H4 ll'1'itt
tl M 1 l I l' I i) tťoM lf
lil iiS4í-I liítl f tb kdf (ř !
tti„-l M(ylínt ls"4 Stirřin 1 t!t
I" T i ll tb-tfl íťSíHÍ nirHItllll Mí
sto t 4!h t jniktuda byl rhrtnfna Jttk
lfli pťMpovliNiKt spik eUliiiií tittluk
i-s jxki 1 byl ninétt ani 1 I
rteiiiiii lati fi's~tíi t iili k 1 ii'itt
fr-ui K tn ntiy m'i4 Mienk4 lín
k ním id"řit4ii llnt byl výrt ílitla tn'r
dt do K f'1 n IťlUky 4 tedř Sheftn inov
kttt Jti itptainliMi pr4í 1 (k ve tlille
Jdkii Ve ltJ fMiiŽ! V 4ty byly k I ilnl fiala t
n4nltii ik ladný na'i k itti(sí'uv4iií lěchže
p 1 idnt h (rdí! ivrtk#eb M ti aby
n' hl se povineš! byl im U l!fiv4n a
mulu aby minia lybt itýtena J itě kp
sala A li!tH Sly vli p pr'e tlílnlclvti hyb
pskylov4ito )(( pset tirt ah4lkti
vrhán byl fena imM li illl(i klesala a fslba-
dni-e t pkIinuí li Iři ls-h pltiett bl
prs ettl klesla Na míio aby důvěra se vrá
lila tuto JeHé viee i: báněna byla místo
pomts"! avláiiila J' Jtě věi'i bídu a měna v
oběhu I llstopailil l:l kb'la o plné 'lyry
dolary na každou hlavu ve PpoJcnýchPtáteen
A naproti tomu vlétnu dutté a dluhy byly
xvýíovány a xároveřl pritredky ku placeni
Jich smeiiovány
v ujini reci uovoxovai ze na ca
vedení mřny tlaté výhradné naléhá
jen Anglie a její kapitalisté a to la
tím účelem aby Jtňtč více na účet
lidu amerického obohatili se mohli
a dovozoval že jediné zavedením
svobodného a neobmeaeného ražení
stříbra k samostatnosti i v ohledu ob
chodním domoci se můžeme a opčt
ný a všeobecný blahobyt pHvoditi
možno liefi svou čaatými projevy
souhlasu provázenou skončil slovy
následovními
"VétSItia této konvence kterouž mám tu
Fest xd o zastupovali Jit toho náhledu žo
velký tento americký nsroil se svým Imlmtýiii
ňcmim a a ploduějři eiierjrlt než Juko
aiikIIc Kriincln a Německo dohromady má
so svou noodvhlosti (sl nárixlií evropských
vfiěl víemu co tyhi vyrábí a s národy evrop
skými xávlslýml na mnohém co vyriiliímo my
Jest plní schopen přivodili Os'tiiou Ustavní
měnu latu 1 stříbra v cené JodniM-eniié A
Jako otcové int'1 v roce 1770 prohlásili neod
vlslmt naší celému světu tak 1 dnes velká
strunu demokratická xuložeiiá Thomas Jelfer
soiiem piiviHluem prohlíženi hisnIvIsIosII vy
stupuje v ChlciiKU aby prtjhláslla I lliianěnl
tieodvlhbmt Hp Htiítft ml veškerých národů a
aby povzbudila vekery pravé Amerikány
uby blusein avým při osudí volebním prohlási
li že sem 11 use postavenu býti niíižo tam kam
právem náloži Jakožto ncJsvolHMlněJAI ueJH
kroěllej"! nejprobudllejíi a nejíťastněj"! ná
rod nu svité
Po utišení potlesku kterým řeč
tato provázená byla přijata jedno
hlasné resoluce kterou! vyslovová
ny díky předsedovi llarrity a za
nestranné předsedání a podobné je
dnohlasné přijato odporučení aby
jednání konvence řízeno bylo tím!
pořádkem jednacímnímž sněmovna!
Slkongresu se řídila a to po tak
dlouho dokud by zpráva výboru
na poř&dek jednací podána a schvá
lena nebyla
Po jmenování výboru na resoluce
platformu výboru na listiny po
věřující a výboru na stálo i orerani-
tací odročeno zasedání ve 443
na
desátou hodinu dopolední
Zbytek dne ztráven prácí ve vý
borech a hlavné pracováno ve vý
boru na listiny povéřující v kte
rém! projednávány různé kontesty
a sice a tím výsledkem ie kontestu-
jící delegace zlaCařské které! vý-
borem národním zased&uí v konvea- boru proti tomu protestoval a pou
oi oprávnéni vesměs místa zbaveni kazoval přitom jak nespravedlivým
adelegaco stříbrařské k zasednutí by to bylo a jak váiných následků
oprávněny Co týče ae kontestu a ' pro veškeré dálií jednání míti br
Nevady rozhodnuto aby Žádná z
delegací oznána nebyla a to a té kládáno prý být to musilo sa znám
příčiny an zástupci iádnó z obou ku že vítiina itřlbrařki odhodlána
I
„ i ř výl'r řtedoauvllí aby
ť f'"f Mnlfvfnfj tiU
Sťttflily
11 j 1 1
Vi'M t ýÍKiřtl ft tírslol ř)řg-
nit j pfi k r 4t k 4 pořH iintíno
lhft% třvalrhn přsdsudl řKÍpořaCen
byl řneprtsn M Whitis 1 (Miřořřiie
1'fotl fir-wn řiominováři lyl m šiři
ny ilifiři sutiáuiř II1II1 Nr Yfř
ku při Mtsovárií vk oblrlsl po
i fift pfftt n hlasům Při obsazflt
fárií ftiísf otutnďli siihváleny
Iruitihsrí rornirtace stříbrařské
nsifiof strana ilrtihá vůbec lá lnýrb
nomlňd #réni ři hUov4n(
pi4 hlasováni s sdrlela
Výbor rit pořálck je lnael usnesl
aby jsrlrtánf konirtc řídilo se
třmiiel pravidly jimi! Ulil s ná
rodní konvini: poslední a no týfie
se Většiny dvou třetino kterál
dosud vl ly v konveneleh nárixlních
v pUtnosii byli aby růstala v plat
ností dokud by konvencí si mou Ji
nak usneseno nebylo
Jruh) ilcn
Zasedání zahájeno bylo v 10:'o
prozatímním předsedou Danielsem
a pot jednání pořádku přednesena
obvyklá modlitba rev FPÍireenem
ze Cedar Ktpids la n5ež jelikož
výbor na listiny pověřující a prácí
svoi dosud hotov nebyl vyvolána
celá řada řečníků aby pánům dele
gátům dlouhou obvili ukrátili Me
zi nimi zaslouží zmínky "těžká vá
ha" konvence Tex ašský cx guver
nér Ilogg jehoito útok na platfor
mu republikánskou nemálo stříbrař
ské většině se zamlouval Podobné
nadšeně provázena byla řeč sen
Ulackburna z Kentucky a zvláSté
pochvala za výrok jeho že "Kristus
vypráskal z chrámu daleko lepíí
lidi ne! jsou oni kdo! po minulých
dvacet roků finanční politiku země
naší řídili" neohtčla bráti ani kon
ce Po skončení řeči jeho volán
byl ISryan z Nebrasky leč týl pří
tomen nebyl nače! vyvstal guver
nér Altgelď a žádal aby sen Hill
ovi z New Yorku dána byla příleži
tost konvenci náhledy své předné
sti leč týž té! přítomen nebyl
Dalšími řečníky byli Altgeld exgo
vernér kansasský Overmeyer a
Williams z Massachusetts jehožto
řeč jakožto ze zlatařského Řavla
na stříbrařského převráceného Pa
vla nemálo byla zajímavou načež
přikročeno konečně k projednávání
zprávy výboru na listiny pověřující
kterouž odporučována aby zlařťa
ská delegace z Nebrasky míst svých
zbavena byla a na místa uprázdněná
aby dosazena byla delegace stříbrař-
ská s Iiryanem v čole
Zpráva tato byla schválena dříve
však ne! ještě tak se stalo prohlá
sila míst zbavená delegace nebras-
ská že nebude čekati až z konven
ce bude vyhozena a hromadně místa
svá opustila
Jelikož výbor ohlásil že se zprá
vou ohledne kontestu z Jilichitranu
dosud hotov není dán návrh aby
konvence do 5 hodiny se odročila
co! také o 1:37 určeno
ZASEDANÍ ODPOLEDNÍ A VIĎEKtf f
Zisedání jak určeno zahájeno
po 3 hodině a hned přikročeno k
1 _ r 11 1
jiuuain spiavy vyuutu a Hicu oupu
ručováno aby čtyři zlatařstí dele
gáti a Michiganu míst svýoh zba
veni byli a aby místa jejich kontě
atujícími stříbraři zaujmuta byla
Sotva ! zpráva tato přečtenab yla
vy vstal Crosby t Massachusetts)
aby iakožte zástupco menSinv vý
to muselo nebof považováno a vv-