Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 08, 1896, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
1%
POKROK ZÁPADU
f ( f"t ' # #
Tlskávaai Iftl lflk tU !(
Tmlmtnn I ♦"
VfhAti hifln Httfo
AI4UI ttJaH' JkW HOtlClf
# #(kh ~ ' 4 " I
0
rttf ftH
)♦ )ma: k-frl !(► sM
Ml II- ♦! ~ f ! Itll II
l ín4 t I ''
OUflIlV
M S4fl ► I t1p flifit
f 4 ?fco )r#i
InfM T ta "
f t4 fcmti-npt Swwf S ) ' '
flivHf tří I"B ♦niti
# ) t#!'n f M l '
t ti (#(♦( 4t ílt-!
1'OKMOK XAtAÍV
Omalm dne 8 íer?cc MJC
prKru Spoj Htitft o jlou hvlidu
více ic i ilit Uub
Č'aiiit utkkI ri iíilt Mc
KíoUy-ho ! feJ tvou nominui
oemlavf s inaly ! umí říci pré
lovo ? prv ý
Slova "16 kc T mohou ttl vT
klidiot býlí v tom irnytlu le }do
itříbrnicnJk dovede udllH tolik
rimum jako 10 ttoopenc& mřny
idravé
ŠRiNĚMlKt VILITII 5A KlHtOI!
Weyter jřiil k poto&of le pero
jest mocnřjií než li meó — vy
povédél tae jednoho amerického
novináře s Kuby
V NÁRODNÍ DKMOKEATIOKt KON-
venci kter&2 v úterý v Chicaga ca
hijena bude budeme tnlti též kraja
DiWm Loeíllera s Chicaga za třetí
distrikt illi&oisský
V JXDKt VÍCI 8NAD 81 DEMOKRATÉ
neklamali Před 4 roky iibovii l&ci
od trvient ochracného cla To ne
splnilo Jak e to ale libí vřem ze
jména rolníkům?
DimokratickA kontbxcx nírod
kter&2 v úterý v Chicagu se sejde
stane se pamětihodnou Km — leč
by nšco nepředvídaného se stalo —
2e tvoniti bude umíráčkem vlastní
vé stranS
Lztohní konvence dkmokbatickX
a situace politických stran se podobá
velice oné před 36 roky Tehdy na
tala roitržka v strano demokratické
i přičioy otázky otroctví letos s
příčiny otázky stříbra
SkWÍTOB TíLLIB UOPOHUD NKVÍ
ada po odtržení se od strany repu
blikánské stal se x ního demokrat
či dokonce populista a véděti to
bude teprve pak až ohlášen mu
bode výsledek národních konvencí
obou téchto stran
SlB DlLKX PXt NIVf 00 BUDOU
Sp Státy dčlat až vypukne válka
mezi Anglickem jedné strany a
Německem Francií a Huškem s
druhé strany Iím! Bude litovat
krveprolitf — a prodávat válčícím
prviant
Wamiungtonskí ioolooicxí za
brada obohacena byla min týdne o
mladého pširoa kterýž hned druhý
den vyznamenal se tím že spolknul
itříbrný knoflík hlídači upadnuvší
Pitros tento pojmenován byt Mc
Einley patrné ale bude muset býti
překřlřn bude-li i na dále takovouto
náklonnost ku stříbro jeviu
fi ti a řlvAVíf' iffilsa
tfch ihkit II ti lyíiitý fuk hhnt
knbm JS mil cfil — FiM i'rt Mu J4
f-m kli Uy n ptktkt f"ki !
hoJkn filnf ithjink hlJfn
1'iioérrlwi Boxf rvthiti 4m
hjmtsUtn p-lytwini lfly
irKifKjrfly V lUorinv ilkon ri
KÍ J#l fllltf V plfřtof jí pf ht
ký'h 4ř mifc4f 't ťm a!
r)ttlii j#m flti I I lf M ffý'
1 poí fřnf 4 a fntntpotft wii
1 b av(k mim jh syhl vff
At a ! jm i
rtiíi'-fv( mini vlit
'V4v m l# soldy f i n n it uirt
I I# IHný hMf řl itslný ifílffl
nnM lJt po4!4n tl i !fn k
ní př'tí v4H Jífk řiříitl aí#
♦ řrífif tt v Odořale fřf sinif
l# }! 4tnfm tikon dovolují i
nířiitjjítí pťliftí tkovcK m-pol
piitlnf( h oj lld i'n!n m tVr
ty oUr4
JlOlV t řIPírff MiřC
bývalý skrar fiWnh tv Whil
ny vjjilřií on Ino ! j řý
karnpaA dm"křtíiká pnkracvj
letos fi4 tak jiko ona v roku
l$fj() I)mokrtAm viIo ta plných
"it rok4 nsl vipamstovali s i po
rálky kttroal uh ly utrpěli a i láli
po porilci letošní vftlno jíl vzpa
matovali se d vedou jt dou ]
velkou otátkoa
NajisIm ÍtI řODXÍMi vf KAZ
příspěvku cyktonrm li!ný[M v
St Iuíu A5 Xthraftka trpí lí
rí náuledkem níkolikateté n-úro
dy přece ve výkaze tom zaujímá
čentné místo což jeit dóksziu sía
cbetnoti a dobroíínoitti obyvatelů
její Z vžřch řái& v celé zemi ač
mnohé své jmění počítají na rnnohé
tisíce po místním (8L-Louiskéin)
řádu Slot a a č 1 byl nejtf dřejřím
řád a Nebrasky wilberský 8 vojan
Minulý týdkn b yl i-ko Kiciimom
Va týdnem slavnostním neboť byl
tu kladen základ Kmntku JtíT Davi
hoví To jet-t dfikazem že na jihu
posud nevymizel duch odAtěpenuký
Vři slavnosti ovšem pron&Seny chva
lozpěvy na Davise a na svatou věc
jihu ačkoliv ta svatá věo nebyla nio
jiného než otroctví negra jeho! udr
žení chtěli Jihané přinésti celistvost
této země za žertvu Snad dojde na
jihu též k tomu 2e bude pobaven
pomník Denedict ArnclJovi
CklkovA Tkina veSkibých nebo
stft ve Spojených Státech za rok
uplynulý odhadována jest statisti
ckou úřadovnou Sp Státu na $611-
7952fJ0 Z toho bylo pouze 47
000000 uncí stříbra kteréž při 60
centech za unci mělo ceny pou
hých $28000000 A vzdor tomu
žádají na nás stříbraři abychom k
vĎh tomuto stříbru převrátili celý
nái systém platební a to jedině k
vftli tomu aby si majitelé stříbrař
ských dolA několik milionu do ka
pes strčili mohli
V BKVKBNbi Michiganu staví se
přítomně dráha kteráž výbradnč jen
k dopravě železné rudy sloužili má
a na níž vozy nákladním zvláštním
spflsobem hnány budou Trať vedena
totiž jest po svahu tak že naložené
vozy do vzdálenosti 15 mil vlastní
svou tíhou hnány budou při cem2
vyvozeno bude zároveň i dosti elek
třicy kteráž ku hnaní prázdných
voz& po trati nahoru úplně prý po
stačí Tento sp&sob vyvozování elek
třiny jest prý tak jednoduchým a
laciným že záby i v jiných oborech
používono jej bude
DoHRtno foracčkní v otizcu Fi
nanční dostalo se v jednom a minu
lých týdnft délmctru zaměstnanému
o Cone Ei port & Commission Co
v Greensboro S C Když totiž k
výplaté doilo ahledali dělníci k ne
malému překvapení svému a oviem
ki h tvf h dřJ4'dftý Af d (♦
Mf Jiiý I -íU til ivblmi hyU
fí ridott JJíf řm 1 dlotiMht
l r 4nf i i tipttfttt jím prkv4pn(
noví K f1 lotif f -f a! á't né
plititl přilil SKtMlí I- diny Jtm
í lřy tnlrk kttl tnt$ p-cihfřh
A" cti mAIi A col Uf( k ijhj
bfvifl lr%} ltth {fhVt ll
0bř#jfiý po
Ztr4 řsí f aalsrv
mtft M l mfs fa t #(4tt mt I
nm U Mk I hnikhlt m o-IÍmIiU
-"' M f 1 Mtífřlí tm t f( jtko
by hjU Hnft(i dvojit mAny
k lin skolr ytifnvti )ti yt„
(MHibon mlftri tfltrnmi )'kii(i
t řitftl tnf rint piMtiví fH
třlifi dvojitA mlfif x rA Kvropá
t ikolH flui'ij smrík4 nti
t-tniw přu vo!fio# ttUtj a itnnji
J Jskřl it-Jh'f íf 4k1 l# Jejivll VÍrí
Áli vls 9mrikhfťt iiifoln
př"n4 otaiktfhce tl podrM) tntnu
ijvíiíím kalNřftlffi riirixllrn p
lhtu ftb i-okiftiomí ke mril
Mfiikt Číny tinuM tfti nik lo v
pH hybniisďi h jiká fpivlr
MiovK Ant
€ Jím w
: y
Národní niíS dluh zrfihtí Ufsinírni:
I':' TI+ ♦J' s n I
ji I ml m — m c
f A li
pýchou a chloubou lis jsme Jediným národem na svítí který svftj národní dluh
uplácí měrou tížsiinou vzdor tomu in hojné pense platíme vylou£iir:am i války o
zachování celistvosti reme a řc národ nemit-iťuie v nelmenSím hřírnú d ani i'o 25
rokn i úžasem la závistí pohlíželi finančníci celého iveta na Hpojené Mtáty a Je
jich přebytkem přetékající pokladnu Vak naHtoite ! V nestřcíené chvíli národ
uveru oeinaKOKtim stínujícím Hory doly slibujíciin farnicru dlr za pSenici ale
délniku laciný chléb slibu lícím farmeru laciné- viřrolkvevrnoxk nU ílliilkn !
Símu hojnost ílálé nráeo a vysoké mzdy — vřel to nemožné a protichĎdné - a
prováděním téch neblahých záwml ocitla e zem — lid I vliida — v nesnázích Od
přijetí demokratického zákona celního rozmnožen bvl dluh národní n'im millfnft
dol — o tolik co téhož uplaceno bylo
nciitu kongresu T ntm ucmoKraie s popunsty maji vttítinu chttl tu trhlinu kte
rou se na nás záplava úpisů hrne zastaviti a ucpali zákonem zapovídajíclm vydá
vání úpUft tak jako bv ne dal hlad anuditi záoovřdí iídla: vUk nXril V Km n
ž pravým zástupcem Jest strana republikáuská dojista bude poéínati si roz
inoji a ucpe díru plaňkou ochran} ttlnl a tak navrátí zemi a národu poruřry
réž ovládaly druhdy pokud jsme ochranu tu míli a obnoví dřívíjsl blahobyt
umu
které
1'áKc-aoD Si-oj StítO oi méntÍ
zlaté k měně stříbrné byl by veli J
kým hospodářským převratem je-
hož všecky následky nejsou dohled
ny Jak ale ucí zkušenost jest tak
zvaná "líná massaM rozhodné proti
víem podvratným změnám Již
mnohý "reformátor'' lahodil si nadě
í ze se mu podařilo uvésti tuto lí
nou tnanu v ponyb a zemřel pak
jako zklamaný a roztrpčený člověk
Americky lid zvláátě lze zdánlivě
velmi snadno nadchnout! pro nová
"Lnutí" ale adánl klame Ve sku
tečnosti je nadšení jasně vzplanuvší
po výtce jen plápolem slámy která
rychle shoří a po níž jen málo popele
zbude Slovan Am
PořCUsTt KLAMOU LID TVBZXNÍM
že nemáme svobodnou a neobmeze
nou ražbu stříbra kdežto prjr vse
ostatní kleslo v ceně Ze všechno
kleslo v ceně není pravda jak jsme
liž bezpočtukráte dokázali číslicemi
Též každému je známo že mezi těmi
věcmi jež klesly v ceno jsou právě
peníze kapitál Před tím hrozným
if-iřicrti i r M7t pFíri4Jf liiiíii
h lip M písný M dfdifoii jUtolt
prtitmkfifiH ] I vfce pf-ofil fi
týi řio l ptk jmři n profent T
tk ifi4il nt lipští pouM f sf
f ř"fM nt výfli rM potu f sf
J#ilií tltiins platin v ft-ft poklo
fl pok!l 1 I kipitil vfn
fnt t?A r# nopit)( jtk kl#m#n
pojiti l i A
KlsUhm irn4li jme v iml
jdi(tnn to4ř1 fit pl h ři#ff4
bsli Jf# Uhni ani Jdíftfi librw
riýťrl přiv4fíi jm#Aho i Anlia
it dvři4t sf dt t milionů to(tt
a dfii"křii fc4 ŽMopíi tvrdily f
nikdy i ! J4 Iný vr4itt nbi I
m Vk jMt kr(i''k4 p4ob
nf 4 k 'i n % fihn pot'íli k upit
liňf %ihtt% toho prArnytlm i
riftnjvnii jdin4 jíl vyr4bf i
d he it i) milloni ktil pňli
ilfto'i 1 1 v tmfot fíll w
li díífiíky kt-íf ji dtif obf llnf
k1m it v4 potfsky at I Oidfsns4
Uf j-t ln talimtn kfrý itbft
naj plftutf pťfili i ismJ itbrt
nij of sbr tóov4n( iml ijdtiá
vá výdilk d4lalk obchodnfki
lobri f!ny plodin rlnlkfi i h
bt vírtn
siiMt tiv i V
V 'I -1
i ti i c-ri
I 7íl
a tu v ilohA mini Vn tlTt roVň hvli tmll
za celou lhfitu presidenta předeSlého -
Jako pri kažoé volbě pbxsidxnt
„ké tak i letos neuspokojil a neuspo-
kojí výběr kandidátu ani prohlášení
zásad všechny kteří se k jedné stra
ně hlásí Jelikož senátor Teller s 22
svými přívrženci nebyl spokojen
prohlášením se republikánské plat
formy pro dobrou a pevnou měnu a
odešel a konvence x toho nerozumní
demokraté dovozují velkou roztržku
ve straně republikánské a možnou
porážku McKinleyho Kdyby tito fa
lesní proroci podívali se drobet do
politických dějin země mohli by se
zastaviti třeba při rooe 1872 kdy
prohlásili se proti nominaci Granta
a opustili stranu republikánskou tak
znamenití a věhlasní mužové jako
Chas Summer Carl Schurz Lyman
Trumbull C F Adama a jiní kdy
tak čelné časopisy jako Chicagská
Tribune New York Tribune Cinci-
nali Commercial a velká řada jiných
odporovaly navržencí strany vlastní
a přece zvolen byl Grant vitií vétii
nou než poprvé A2 bude tento týden
f7
i konvffii-l dsm-křslItM iMsdijf
MptiflilbftA Itff WH IfťOfí ť ť'ff
!lf Mrfik'iJ#řio#t f sffth t4 I
ýlfdkirtt fcíftvsňi tI J tři4
I#p(ifiik4ftfc4 kotit! f stfift I
IíiatiAV(tí (r'rt p tt
K-aswsftf fnljiďt "Otntds tr#K
jrpřéví rfi#k f přil'iMřtii noviná
ři p ('srpKftiitivlii v4le4m tlK'
U při Itlwl M po#lhf tttnt
liiky jtkfi ifnft -#řř5'#l'i'tld
Vffl jmýrtt ř'i'tnM jk M ns-l-
ri bylt bo" 4n pw4n4 bilve
U tJ!lf Mřii při4l fifi' d
bi l#!fřiřn ksftp!4ř# v míMfil
vilky t WMžf"ft p'dht
AbrtUrn fíwoh tf#píi4 h atř4
ttf tsnt mtiMtřfřtt t niti Ht ťřm
tiU(rs4ty ffiý d pfijímj
tKfia) ip'4 ř'tikiy i l#jiití
p'flfri h ťjli -hni jíl lř' i'4
r)afřtl a hliltifí k fi I jlli t—
m-lh j#tikoI ktf lě rtiftla bjtl
v#iif# duha Aty tttht rit
fili ptUl fnini(r vilky llřU m
d)tiri#m typftjífftjfi v přot#jifra
If# pro pi a krMMy a tt fy I
fju h i přMi li fitJf oMd l7Mift
tovl dli iivdit Mi'fd pak pd řlft
to a s po blm o(stQi st dilit vy-
pr4idniU Tk s'lo J m kra-
t { s!iř jlf tiinifÁtí ('řliovi
nifftijí "(ťiivslilfm'' pil pff-
lMín l ivti A pili v ndli — a
ku Hhti Jidriý rtfotrivd ard
i arnnu pluta i!řrtai itp#-
rrnť:ii fanatikové nili by dit Alf
ittu Kittfdna přD tto tiMVfx-iii
rte riite itlm piva do fclilby jfits
# smrti ! ri Nov
0é ap Jpdná
Demokraté a populisté ctní v
možné aby utiiku stříbra učinili
ni'jlilviiéji otiikou politickou v na
lávajícím lipase volebním Kdo
en poněkud všímá si diiickýeh zi
ežitostí ví ovsem le není to otázka
[finanční která! opravy a změny za
potřebí má ví dobře že při cynéj
ifm systému prospívala země dobře
pokud měli jtno ochranu celní a
správa země spočívala v rukou vlády
republikánské o kteréž bylo jisto že
nepřipustí znehodnooení rnřny nasí
a otřesení úvěru země
Vsak demokratům jedná se o to
aby za vlasy přitáhli nějakou otázku
o kterou by se zápas volební vésti
mohl Před čtyřmi lety byla to
otázka zrušení ochrany celní kterou!
hlásali tak neúnavně tak horlivě a a
takou bezohledností na pravdu a
skutečnost takovým opakováním
vyvrácených dřivé lží že lid se ko
nečně omráčili dal a uvěřiv klam
ným jejich vvodflm a tvrzením
vložil vládu v ruce jejich
Jaké toho byly následky ví a
pociťuje každý a demokraté věru
nemohou předstoupit! před lid a po
ukázali a hrdostí na výsledky své
protiocbrannó politiky nemohou při
jiti znovu před lid a říci: 'Hlnf
vykonali jsme kus práce v tom smě
ru a jest to práce dobrá v kteréž ho
dláme pokračovali" Teď již jen
fanatický demokrat věří ještě že
ochrana celní jest na škodu a újmu
žerné a každý člověk rozumný musil
z vlastní zkušenosti přijití k pozná
ni že rozvoj promyslu a záruka
blahobytu této země a všeho lidu
spočívá pouze jen v ochraně celní
Právé proto tedy musí se atrana U
cbápati nové zbraně a okazovati vo
ličstvu nějakého nového hejla jestli
má být letos znovu omráčeno A tu
za nejlepší lep uznává vitaina strany
demokratické otázku stříbra
OS se ta vlastně jedná oč tu jde a
co obtí stříbraři?
Stříbraři předstírají že nechlí nio
nového nýbrž jen to co jsme zde
měli že chtí dvojměnství že chtí
svobodnou ražbu stříbra tak jako
máme avobodnou ražbu zlata před
stírajíce 2e republikáné chtí něco
jiného ne! co mime že chtí zavržení
veškeré měny jiné než zlaté a tím
zmenšení množství peněz v obéhu a
vyvolání nouze z které! by téliti
kapitalisti bankéři Itothschildové