Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 08, 1896, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f-POKWOK X A 1 A I I ♦
— V ttrJIt i dfM Wli fiMit
("Dtififtft M výtfk]ř i f iti it
i J-'řm' ni l I 1 !M vf }! rni
IM ko-iř t ířCřfflll I p'l
N4řlff ItoIffW p Kr V tt
tm mMmJÍi f"i ť ř"twf
n#íf dJňfi intrnn( pnpliin PM
plrMvM IWd t"tf íit r'#
ifrK kfkt i'(ř llNnl
MflftUÍ I Jdíft fjrhlnM J W I
n i mft ifft'nfíli J I
tMki edn odkryli Jt dk't
vatl ) rf ft v i4f 1 h t ! bjl
i l# ř) rl''l ť H ď"'
Mřnl?M P ftťniiH f'i J ř!#-tnl
htedW Mn ť riJif
jm hj jMMff í'k'ih"l
byly !k"V } j íi' i rdi! ťfi
fipf4vnf'i f t#-líi ď '(! fp i'
PokffpVhri M h J fťl l# JíjMvf
t foť" 1 1 lli- l ! w#
in pftíi M "Hfi Jot iv lh
obrnu ijems vf bratrů jn fi t
co ef?j{tiťM ni laklid
huk'ho o lom řir#íjř 'H
p!t o lom ik' lovn: Tf Midki
přízemka přivedl n jvo iřjm
Ih4rnky ? i t f l p'iis nebyl
řřn#"t! ťfi' inalym M#i strup
Bíi-cmi snopem ntrk4n bylo
nakolik bahkft jnjfrft politých
dSklalně petroUjem Žhář díl vlik
přilil mnoho petrolej a mimo toho
opomenul isji"tiu prován následkem
Čehol oheň pouze v papírech doutnat
i třJký kouř vyd4val Pokorný tv rdí
le neví kterak %ytt taní dotat
kttyž mu uk&tin bjl ntmilo ťyl
překvapTi Pravil i ma#l tam
din bjti kýtni nvinirojm Aol roo
Iným by bylrt!m prý venkortií dvíře
do f)flt'tnku vedoucí obyfřjné !)
chv4oy byly otevřeny Lič oald
n(h'i VřCera rnael j aa ťukoruý
opomenout otevřití neboť kdyí
hasicí vniknout! tam ctlřli nalecli
dvéře pevrř aavřené a (fíruři niariá
la rouHtl je roakopnouti Ualřím
vySetřovaDÍm nalaeny v ifraě dví
prizdné (íti(íIloDOvé baňky od
petroleje a ty dopraveny na dtanici
policejní Pokorný tvrdí íe nalézal
se v pocleti k'hž oheň Roanedem
apotorován byl a týž tloukl na dveře
pokud neVBtal a ven nevvSel
Zvlúítntm jett ie ualíial ce duma
aám a že rodina bvou před několika
dny pryč odeulal— ''World- Herald"
v delAÍ zpr&vŽ imal o výsledku
vyšetřováni meii jiným následovní:
U proHtředklepana!eílaHe bí redná
bečka Daplntni starým papírem
dobře petrolejen politým Na vrcbu
capíehany d papíru laťky a kuy
borového dřeva též politého tak že
ae to velké kytici podobalo O i
středu vedly borové laťky petrole
jem polité k razným mí-tu(n stropu
kdež meú utropnicemi Jsťkami
připevDény byly Btučky papíru
podobné olejem napuítřného I)ile
byla tam vanu naplněni petrolejem
politým papírem mezi nimž laťky
ae nalézaly a víc polito tak dnkladne
že petroleje dosti ve vaně i po
odntranéní papíru tfintalo Staré
tamaíténé voskované plátno na
jedné z tttropnic zavéAené aloužilo
jakoi xa záclona do této mftnoti
naplnéné látkami zápalnými A to
vSe bylo zap&leno leo muž - pochod
ní oponjenul otevHti okno neb dveře
a tak oheň jen zvolna doutnal A
to pravé zavdalo podmét k doménce
O žhářství A proč e podepření na
Pfjkorného pad!o? Jent majitelem
bodový (poz red ne on nýbrž jeho
manželka) na niž ohnání pojiitnl
1 1800 a 11000 obnářf pojiřtfuí na
nábytek V Hobotu zaměstnáni na
bodově na západní a Mvernf utranA
harvenim a čerutvó výpary barvy
mély zakrýti výpary ontatní Manžel
ka jeho a rodinou odjela před dvěma
neb třemi dny (poz red teprvé v
sobotu k večera) do Chicaga a on ta
vprvém poncbodf byl úplnfi nám
Množství látek zápalných v uspořá
dáni týchž jak policie praví zajUté
bylo by mučelo pozornost jeho
npoutati kdyby nevinýra byl — On
aám tvrdí že bylo to dílem nepřítele
aá doud neví kterého'' — V pon
délí byl pontaven před policejní noud
a obvinfn i paličwtvl Na jeho žádost
odloženo bylo vyšetřování o dva
týdny a aice na den 21 t m
N E B K A S K A
v rntfnil ř fii li řtpuifjf forf tn
— Vťt H t K-offi řijt řní
! v MilifiMA pf řidi'l ikd i rt
bi I ttfí ř -k kt#r jí l U j'l trtii
klff t
Příytk n% íiřřn Miki K"ř
Í!v f I nll -vff A t Willn-ř
VtS ''fI An 1% řfpi 'ikt
ifin btl přkvk"t
I'fj 'ilit li (4řňl k'nvAc
! 1- f~l-y v! v Urin I ltn t 'n
5 řfir# lr# t% ttfofn IV"lrf
d gt1 '!' řiřihí koňVřfií # t
— Iill Siu fiitřti fikhtbn
loH jř!)#nm (Vfnpíiň oj( rnl'i
♦♦"třkii klrfMi rnttkt rn'U Jf4#
ř'íi Nkř' I -i vtlii fAři i uřM
dítka in"fťi 4i' Iittvv
— lííilw AIline lyl pácháni
opl jín fijmn4 vní la V
pfkovýrb Vftí h n fkri m f%
Imi-r tyl d dytklí W II !(tiř
v ne i ř4no mrtv v#lk'i ř4non
rti hlivé
— V f% řt Paul nťplí při
koupání minulý p4tk dvaloil i
lUvřř a Frank Ji dl (M-e f řvřjil
ho byl dnkinn t aUlní konvenci a
vrátil ďmn tinkohk hcNlin -o
umrtí yna avho
Minilow Mředn před pqlnmt I
polorovino bylo íe hoři velká ma
ital p J Novotní ho v ýc bodne od
Sťhuyler a zničena byla poíirrm
víím otabem vyjma konř které
uchránil Jan Sinkula Ztráta páčí
ie at na ♦'000
— Na 4 července ahromáldilo ae
v Chautaujua parku v Crete na ř000
oob aby vyulechli debatu mei atří
brařem Uryanem a zlatařem Irinhem
Víeobecnč ee uznává že argumenty
Irifdiovy byly vécné j pádné a že
vyvrátil oritiku Uryanovu áplnč
— Ve Wet Point Republican do
čítáme ne že p F Sonnenucheín po
kuil 8o zmrskali redaktora Langera
pro jakousi nevinnou poznámku v
lima učinřnoa Pan Langer jeHt
nejen řízným redaktorem nýbrž do
vede též rázoé hájili ne proti útok&m
a uíel tak veíkeré pohromí
— Páter Fitrgerald z Anburn
který předvolán byl k církevnímu
8udu arcibiskupskému do Dubuque
aby zodpovídal se z obvinční binku
p m Jionacumem na nřho vzneíené
ho obdržel od arcibiskupa zprávo
že e má loulavit dne 22 Července
aviak arcibiskup odepřel poskytnout
mu prostředky centovní
— Druhy noud odbývaný ve Fre
mont v jedné ze žalob proti Elkhorn
dráze o náhrada za Škodu požárem v
Dodge epĎHobenou dopadl též ve
proHpČcb dráhy Ačkoliv v křížo
vém výslechu dokázáno bylo že
hoch který svédčilŽe oheň vzniknul
od hořícího doutníku jím zahozeného
mluvil při tomto druhem souda zcela
jinak než při prvním přece porota
rozhodla v pruHpéch dráhy po dví
a pul hodinové poradě
— V noci na minulou středa unesl
se velký liják a bouře podél údolí
Iílue řeky a spadlo míity až načtyry
palce vody V Odell vystoupla voda
v Indián Creeku výse než kdykoliv
od roka 1881 a v měrně dosahovala
až ku posti U Wymore zatopila
nížiny a vypudila asi 25 rodin s jich
domovfl U Crete uhodil blesk do
přlbytka Oladeova a zapálil jej tak
že shořel úplně
— V okresní republikánské kon
veci v Salině coonty kteréž před
sedal p F J 3adllek navržen byl
za státního senátora Fd Whitcomb
z Friend za poslance II L Mumau
a Olivě precinct a W II Mann z
Wilber za okresního zástupce navr
Zen znova JIIGrimm a za okresního
komisaře g prvního diatrikto W II
Suley Českých delegáti! bylo v
konvenci 13 a sice g Crete éimonek
t iř Míryíki i U lít Ai di
V fcontfřřl kívfřifi MM v
NMb 'Ut( miArlt) 4'k lft
htifhtt pří 1 1 řtlMováfl p A K
( v li r t ' m ř tiMik4MÍfi'i
kan li I4f f k'Ptř i } di
třikt Iiirikt fMti"iv4n bit in
Wftllf ' b ř"k S pop-i!t KffifKfti
Pii Ca lf Jl t i yf t hf útfiUn
ii'ibM ktřf př' ln rmtim
bjtl řrtbt Jřt iebrpftjm 'f
)m #'niniím v t Wíf m
k!fřý fc tf 1 bi l# v' j %lt ď'iílm#
t ot k4vm ti U ttijst 1 v kftř##ii
#4!mt li ti řřitif# i li
tffjm Moři'pilV 'tdjf bít
iklv ltl m ř'pi i h lniyUr ?4 n
kir)t iilolil i r4f é ( ře js Iki
k!f J! I Jl'i ř'dik (! ) pAt
(( tf t-fr)řk' vrkvkht v
N'#tre Pf Itíteb Vlili tn
Cly drihy rvir4NkA hi hv
f Mt P'il vinout i-IxIm-I í
k"nímti t Aml téj i HrnA pkr
íije 'an('y brit vllyďijioiA
míry ů'Hí# ntv v p!f řlpo
řotal vl ty lifftifjjfrí ii i korp
fa'fií iMtávaj tm y vřel t4m
li Id Jřn přvéderii f f 4 1 1
Jho tvoUtd vtníkn na I vínlmy
pUnr konsfr'i ktfřií ibrtkt
kly ď Wihifgono pli!
— O p'čmt a Uvu oetA ito44
fotf orf 6řvn nUedtijbd
zprávo ii týdn konfcí dnem !
řrřvnsr leplotabvl yt (Hul t
pi ví tžinu týdnt a sip# prnmrem a
o 'i stuin po vétíiné sláto Hpá I
det4 oonáiel v severní ěátí měié
než pni patce po vřtiiriA jílní polo
vice vsak přesahoval jeden palec a
dosahoval až k dvjum palc ům kdež
to v néiterých místech spadlo až i
na 4 až 6 palcfl deíté Minulý týden
byl opřt příznivým pro vzrůst oseni
a práci polní Kukuřice dobře rosí
la vfiude z některých rnM sděluje
se že stojí si velmi dobře V ran
ných kukuřicích bylo skončeno obo
rávání a ty stojí velmi pěkné všude
a jsou prostší plevele než obyčejně
V jižních okresích počíná již metati
V západních okresích prospěly dcřtč
minulých dvou týJs:5 drobnému obili
značné vřak vzdor tomu bude skli
zeň přece jen slabou Žilo se sklízí
a úroda bude dobrá V jižní části
státu uklízí se ozimka Sklizeň pňa
nice bude sotva tak dobrou jako se
očekávalo před několika týdny
Ovsa mnoho polehlo avšak přece
slibuje dobrou úrodu Pastvy jsou
neobyčejně dobré V jihovýchodní
části státu sklizí se ranná jablka
— Přítel Lida zlobí se nehorázně
že jsme vzhledem ku jeho kotrmel
cflm divokým skokflm a všelikému
kroucení se nazvali jej paňácou Nu
nu proto nemusí být tak zle zruční
me to ijyní na tatrmana to en ad se
mu bude líbit lépe! Jak velkým ta
trmanera jest a jak v každém musí
bnditi smích ty jeho přepodivné ko
trmelce a přemety seznají čtenářo
vé z následujícího My jsme minu
le otiskli jak známo co o nás napsal
a když si ten tatrman přečetl svá
vlastní slova praví nyní o nich: —
"Nadávky jimiž nás Pokrok Západu
ve svém vzteku poctil odmítáme od
sebe a vracíme je pisateli zpět Soud
ní čtenáři zajisté rozsoudí kdo měl
pravdu zda ten jenž podal pro své
tvrzení důkazy anebo ten jenž vy
motává se a pavučin brubetvlm" —
Aby si název paňácy neb tatrmana
zasloužil vede si následovně dále:
Tvrdil dříve že jen vláda a nikdo
jiný vydávají peníze když vsak jsme
upozornili na to Že vSechny papíro
vé peníze v celé Evropě vydávány
jsou soukromými banky překrucuje
to onen tatrman tak že prý my tvr
dili že jsou banky v Evropě vlastně
vládou poněvadž vydávají peníze!
Psal že se banky "zmocní' úpisu a
když my ae ptali zdali násilím neb
loupeží aneb jak píse nyní že prý
Ie perfiduí lež že by on tatrman byl
dy tvrdil že ae banky zmocní úpisu
krádeil Odbývá otázky naře že
prý kdyby je předložil svíma otci
15Íetv synek farmera tedv bv za
sloužil aby táta popadl bio a řádně
mu napráskal A takovým spusobem
vede si dále Jak a ním mluvte
když je tatrman!
— Cyklon v St Louisů za 25
centů Čtěte ohláško na jiném
miste
:'4
L aut
Q
(lomíme
knřltvfhi
f:'- tn tM
í
nn
O
o
i
OMAHAi NEB
UX HTIÍilíJ OBLKKU!
("iioněívJi! inventuru shledávámi ž mám dou na rttee t ♦ IOOíkmi
letního itxtlí kteríhož zamýlfmn sft'ibviti hiM-d
fena veíkerího zbolí zt
oenu polo-vičjni
VfAe(lifjo zboží jt úplně racliovaló a sníženo pouze proto tn sézona
letní značně pokročila Pamatujte si cenu :
Všr nnti7R n IQfí na tin ar nnh ítipíiA
Obleky
350 mužských celovlnfných
obleku jež se prodávaly po
17 50 nyní za #375 Obleky
tyto jsou v barvách světlých i
tmavých a zhotovení elegant
ního 400 mužsk $10 obleků po $5
Obleky tyto zhotoveny jsou z
modrého a černého cheviotu a
kašmíru v nejnovějsím střihu
400 mužských velmi pěkných
$15 obieků po $750
Obleky tyto zhotoveny jsou
z nejnovějftleh látek a vyro
vnají se střihem a úpravou
oblekům zakázkovým v barvě
modré černé neb šedé
Mužské zvláště pěkné $20
obleky po $10
Saka a rovnými i zakulacený
mi sosy aneb fraky zhotove
né z nejlepsích Clay Diagonál
látek
Letní kabáty a vesty
Lehké letní kabáty a vesty
nejnověji! mody a látek po
#150
Zvláštní výprodej obuvi
pro díiniy
Ženské pěkné íněrovací polo
botky 75c mají cenu #150 až
#200
Ženské pěkné žluté dongola
flněrovací polobotky l8c $150
až #200
Ženské pěkné trepky a pře
skotl OHc až #150
Haydcn Bros0malia Neb
Roh 16 a Dodco ul
fST Venkovní odběratelé učiní
1-1-1 C X -v -1 LA
smluvím oiuí'í v wuiuy
Dnrh
fibUn
- t ! !
300 párů mužských celovlně
ných kašmírových kalhot po
$150
Lehké letni kalhoty a vesty
nejnověji! mody a látek po
#125
Obleky pro hochy
Prací obleky pro hohy 25c
Pěkné kalhoty pro hochy 10c
i a
Ženské #2 ÍH lněné I lazer obleky
po $135
Ženské #325 Duck Ulazer obleky
po #125
Ženské #0 Dimity ubleky zdobené
krásnými Valencia krajky a atlaso
vou penllf nejnověji! odstíny a
vzorky pouze #250
Ženské bílé Pi'ue a Marseilles
IJlizer obleky mající ceny #4 00
po #175
Pěkné Dimity a Percale ženské
živfttky n bílým límcem a náramky
pouze 50c mají cenu #1 25
Ženské živfttky z letních látek ma
jících ceny 0So až #150 po 75c
Satinové živfitky pouze 25c
dívlry íi líti
enské pěkné "Koch ester'
Sněrorovací střevíce #350:
číslech A až E
Pčkné trepky pro dívky
barvě žluté #150
Žluté střevfěky pro dítkyfiOc
Mužské pěkné rudé střevíce
#300
dobře kdyl ai dopíšou v řeči takékni
L1 - J t '
mmiu unevni
J
Ženské
IV