Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 24, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p-
fifcfi'i-ia ! vlhli ! J
veíkerf fnkfM um t rrtkit M Kím
I li 4 i i
l1HJl PICJ PHIPMaa yi o Pia (nr-n'ff'tn
síly jofťi )( mírným fn fw f ii4t řl
ttt k Mi'tí4iil i njrítfř tAtMfif
bylo ffikř-AfiiM il íilJ fH
3Ú0 liU-til l t lil Miiválnl
dot ne
Ai: !:
I" i
tu
ř 11
If
I 1
4l II
s
H
i
?
M %
I f
II
M
U
" II
t '
H
I
4
#'
l' (
I'
O
í Ví
t I
l
I i
I
u
i
i r
3
4llftl4 vf
I MÍIW
I kpi
í okiipi Iv i
(tria!
rtonni
0p „
Ma'm
llirl
(mtiapt
f ' n4
Mift"
Mpmt
Mn-Itiwtt#
Vt i-h #
jS ## fJi
M tntřt
Montana
N l pi
N!
Hmi !-
Nnřth I pnlm#
Paitt
4prpnn „
f řlll! atl'4
Itiiol lulan-l
South armina
(Vinili IMtot
Teta
I tatl
Vfřmnnl
Vir "
Wantitnťtnfi
vei Vtrtriiit „
v taenitaiit
V¥yeinrnf
4 r Mním
Mew Mt ico
Ohiakoma
Indián Tfrntory
loaipM í ( nlum -iit
A lí sku
(fíkem
Io ohtáAD( výÍ"lku LUMtv&nt
ponecháno ol tria ulrti&m v noultU-e
jeloftfirn (ořilk(rn v minulí km
věnci nároilnf jihlDým 20 minut k
jKxl&ní ti A v (mí A ro jřijmutl % ymú
třijmutf ipr&vy %řiíiny iuéi! při
robeno k Iilaxoviní % tu ph-íáínou
vřtiinoti zprávu vftíiny jak vý
avedeno whvíiU-iii Na l ctěna
tpr&va viixíra r% j-ilnarí pořiťk %
po jfdnoltiančro urbválnl tíi kon
vence t 6:10 í d rocena na čtvrtek nm
10 hod dopoledni
Třetí den snaaldni
Třetí a pottlední dnn iartÍání za
počal ve čtvrtek o 10 hodiné a po
obvyklém sahájenl modlitbou při
kročeno k vyřfieoí nejd&ležitejS
otázky kteráž konvenci předlehalt
projednáváni totií zprávy výboru
renolttcního a sice podána předumlou
výboru senátorem Forakerem z Ohio
tpr&va následovní:
llatftrma
jdipuce v kimviini-l nar¥lti a (xlvuliivajii-- s
na MVou vniknu popularitu it lilsturicktitl
(rránřpií nAniiíů m-ťcli a vlili ilt-m k hoř -
oprvnftKít nttroktt f U a vlill m k tor
kírnu ovoci řtyřlfte demokratlckí ravy
jakož I vchltJditm k rurvyrtivtiau-ltiym vyšlctl-
kúin 3Utilt!t sprAvy rcpubllká
nrmll u iliivířn íihriu l M k DriiliuclH'
Ittfiwi tsktiřtíiimst! a nvt-dnmltti itryrh tlu -
obřanft i n&tli-luji-! pruhiúVt!! xtaul :
ťmrvéiMl řiitii fibiiikB válkv lid ariUTl -
lprviu oiHtt w atiHKti vniky nu biu n
Ckj byl nvřilkum imtidiiji-li uaslcilku pln
Ckícb Jťt„ miubrn „vyrovnat! „4
!„ nJ ií v i-ii1kii iImiL r'l I
-IÍI 1 lil
chopriOMti ntřfst utmti t hi-Mi-hu lítiti til
právy vládní mrhavé ulířtinány byly itv
lby tné příjmy obyři-jná biín4 vydání krytu
byU pnf příjemných dluh vnři-jný řví ti-n
byl o t20ofJWW v {&mt iníru jiavlní na bylfi
bllatiri- proti ním v obchodu a uilržováni
byla nouittilá pohroma imilřondom HUAnS m
ůvír mirlt:ký Jtitutavťti byl dyiidlkíttu elxo-
tumukétiiua vnix-c ítvrimy byly veíkcry
TÍUnu v(liilkw Ammíhií imiiiíwnrávií n iiu
xikony vjdli dky nppt in iwiiio-pruy n pu
lil IH 8 11HIII- VJMIIItlKt-m (HHIlIHy IlCBIOISrUlltJHB
hvík vjUtuiti4 miiiikit íMikoyjfi nríiiiiVMl A
rlxhii1 a tii ulál ni tíní xavřiflf ml liivirfln-
mU -nižním řm „rvnio n~Uu í Jl U&XXZZ
íKilri!iiy poilnlky vSt-lm ilrubii a wlr2tni „ pni právo fp tiii uby akrtltl mohly v
ttmfrbká vrolui klřt4 na trati druh rJnui kip-rkoliv m-mí amHi-kř když bytu
podporován pMvw vynbka d-kch pro tlTbífla' ¥VT"mkí'-H ''
trhy mn rlcké ZiJmy v ř M tHrp-!ioHtl i „„j „tfí ho a nikdy t pkroít proti
Jko I ííjtny J"Hliiotllvcii požiiíluji aby prá- stávajidui dríiivim t-vnipukýni tm tU polp
v vlaVlní vzata byla i rukou třeli kilo nki- kouli dríavy tyto titutiií pint iidnou 4-
Mll e býtl úplnř nt ut-h yml k řix-nl jtjímu mi"k" ruHinf b tl
lx-i uohrotnv duttmi mtmmtí hru-! dí"řřr"" V'"' : ík"ž k'!)r
nicotní a aby riuvr-ú t tia byla v ritfe htrttny
r -
ktt riit po tHťet rokli upravovalu jl tievy
rovnatelním 4přrbtn blaluibytftn i
PriblBÍuJm íiHivu a to durafin oillt
DOt naiii Kánadř ochrany celní Jakořto bntó
mcrlcké nodvUln~tl a základu BHicrU:kéh
rotkvřtu a bluhobytu 1'ravá politika biihtI
oki ukliili daft na výrobky cijto-mk a
podporujo prAmynI dotnipd íitjlífuji trhy
amt-rlcká pro ryrabitfli' amfrlckťho jtajlffu
J americkou vy mwly pro ntni-rtckéno
dělníka layí továrny pi bok farmám a řlnl
řanni-ra mcrlckrlio mviif pivlsljin na cln
BHmiké poplivc-e a crtii' íiirufuji' vtn!fiiy
adar klade základ k a! vřtfh na áklMib'
íly Jtlnotllvcft A v iiti ivé Mlpov'dtié
půaobniwtl jc#t stpravtilllvoil poctivou a hp
t ran nou a rovnou mfniu Jt-st proti cli-ot-ké
kontrol) I domacítnu rnnnopolu wkrl
onálnimu inulríovánl jak? 1 proti nadržování
)dnotilvp6m
Prrjhlaiij-tiiB itynřjíí drmokratlckí rákon
ct-lní Jitkořto w kcloiiáliil atrminlcký a Jidoo
nlranuy a jakolUt píkixln poklatlitř I putini
kam obchodním a poíadujcniti takov rov
mattrannl (ikon c-elnf na plivni rl ' k
kver}t by americký ml vi robky miuu'111 aaby
HH -V f lt tii l i-itt 'lif I''1 li
"''
i m ri( M
imi !# t -I t Miiitikit 't'p ni#
tl-t ílfiliiM ! I lit-l ((! i
tl'fl fi i:ft ! ifitiit I tf l li íí (OK r
i# lili tl i S)!tf f ! t ii i lí (t(l IM4#t
J j( j f iHřhi pfklirkíin lii i 1 ií
It t n C ' 1 i (' t Ml ) h IIH
lt i -i ( i iwv mi! ''i-tt- (iHi i prii f ln
H tftii f iritnf i ri ti nř ii jílu iii-ři
i i i"l f i ' 'í i # pi i k: 4 -ř'f : 2 r
t ' t i r- !i im i u řW h i ii
Hn il tir ( i t lill h' íi fi
fni í i i i- in i ii nriitirjr
U'tliiltf iflft! '!!hk(i ítř ! J 1
# ikii ' ( w ItMrMUiifc tiiřii hi
! i ' i ím- ' v rit i ti :i fc(it l-tf-tt
! M' a ' nli ! !i ? !► -hit
%f( i ií ř! 'tu! řjr i n!i th mlv
if ItuluK h ii# ifri f'h j ií)! h jut ii
k4r W í-h 4 liu mt )!' ílhiíiifi (ií ifiiM rit
' i-if-i-i i - ! ti i "l" II1 f ! !
iiwiii f i t ř f ii ií h
tit 1 (lín t (pkI vi tft itn ti1 ri' li iffiity
lltllfll :t ty i I - i ř ( f tf' i?-kíjir
kf#-f'í l'f li i) frii i(i tnii'ř!i t ict t
h p i " I k ! i i iiti ' dia mi
tiřff tťitn i'rj tfHf tr -Miř ( h
f řr ni !- 1 1 (lf ri i)
'k hřHťl CiiHÍ A l-illHií u( lnlillli l-x (
' 4 n f -S í ml řHnk jr !ui(ijt pi imtitiklft
kí kď ř iiM1 r
t li li MHkMlHí k Ih ii )' r 1 1 1
litu" t ti mil i ) inii'' liíti vi -i i t i lii-ffri
' i tlii fiříí íi" p ryp i''ii- : viIhhIii i i
((íifi nH ríi h irnHf ilkA ii''i J I
l!t f P l' H # !! rp~- illrti¥J ÍIÍP-
i-IhhIu' klfr iri)' trhjř iiiiii in lii lti
r nÍHifflii Iphři ft imi ti Jlnťm Oi lif Ih ftlní
Imjl- fintili í if řjinjftl it iiIk ii m p 'i{í3ti
!# Ifliy ii- li ! fi Pii Vpipiii(iiit nit
l ťllll rn l l"lj J1 tli ll! llll t itlUllilMi
pká imiii tr) ir tii uh Lyti k
ililtij íii ulinliii-tp ii-l nyitiíl fifn piík
ilplfní pukruvripiili klín tiiváriiikíirii
v Idu fi Mi ""fniim ri'ititi!kfiMkA J t iu
m liřtnii tiili(ivii) htfrií v rjj"t ti J nám tm
pmU siiifrti k'- n-ikfr) i-ukr ktrrf llil imrl'
kt itřilMi)' i n ku r(í 4 kihI jíním i raiiii
(ili ilfMiiifiwi) tnfnt- vyi!nf
Vp-11 fini řiítiim Týriilikíím a ilnlin4tii
ilnlutn I ! l m 't liišrn I tuririiarti iiiímv kai-il-
ti nillml-tl Jifif% !iliujflnit ii'litilin en
pnjvf ííi
Vfflliii' V ij'ttií íiivcilcpil flávnř IililikJP
umt-rlrkř vlili'l'tu It clu nmliJmwirtiti l'k
ftlijř naíf (iI'Iiik1iií l'MrtvfMip-'tfi'- vkvítsttl
tiiudl" Irtkití I 'M-limnu lnďilvit iiiii lni tiíl
ritu tiixlii rUnMm-tm tuk ntijr ilm rlt k
lrtyn víi'ili Ui atm rlrkf-pritfť JLmiií t
návalu? ¥ iiiiim lekýi h líiílťnli-írh iI i JUi nl
livfiliiatím irHHri in itnifrtcktit řvi-no
Jumi' itiniTlckýiii iiiuřot vm opí! v-kťrf
iiil látnofníiiV-lxxl dcMtnli niobiu
Tirana ri itiblik ánoká Ji t i-n wjrtířlixliif JI
iri t in ii u Kilravou tlna iliK-íillu jifijplí kf
tni ktffíui tutřifiitt byla ri'(nimn- v ri'i
ICTuihI duty tě kaíifí tloilar tyl tah dobři in
jako íai
Jmciii ticjrop hiHlniJf pnitl knliliitnu kroku
wtMitf uitťtiiti rtu xiii4tiHtitrti'iiií niiAi mi-riv
neru! na )Hi1kii ni ůvfrii íimí trnul: jmit
iirulj) pMtl nviiliotin rit?IW utřílira vyjma ív
by ti hyln na zukiivť'1 rin-í!iiittfilit(h( iluhiKl
tmti Dtcilnítiii olK-hmlniitil hinxly uvrtá k
íi-muJ mviiiijt-tiii w Jiusiililtl n ilukuil iIpjIiihI-
rit] I i tlikiiVťhn PUKrtlfMU titl liitiiiiř!' tu it
vuiírí liakliwl Itttý iiiijkí bít) m-lniván Vi-
řkiirA tiai! ntHbrim f impimvi nií tift nyní v
nl'liit mtiM tiilríovéiia hítl v tu-ně wi
KlHtťin s Junu pru vfřkfry kroky iVlífí k n
fliv4iii iiipiituíitflniítl Řvaku řiiHijí-nfli
řttu a vpi-kcrB tiam tm-nv mlit m iiuuirv
f I k'inví v íeAmkÍi1 nynrjí v xáMtdA to tich
i iň vii iiii" li iáích iiůníitti hVi'lii
)iy M jm (Wai íi-]r io uiiéní u klykll ji
tu mo?tiím iiiflu ly Jím H aiiinMitivánt diU
I v" l'b-dfiť a fini oprvn'lii Jtl k
Hti „j kntiň nimi) ly vyplní ny
fy iy mf nllliy 11'lnřtiié jitu dneiHi kdy imtnfi
iaU'HHHi VJsK-tJ- i fiaíM-oiiriwťiia nyii piihiiiujciiiu ji-unnni ny
ífikký v vSí viř- Hbtilovny jH'tisjní kiitíA ďtikori yhluř
íiiske vi! vi a (i 1„priv„-(Miuj vjsluži a řkrti Jiih-mu
ri)liuřen Ititcllí- IM wírtttuiu vj'iiou#ilpú jiaíicli a íalit
nut- itiriMtitt tiyw imHiiiiiicinn jfiiiiítn ny
! J"litm iUni tnuhmtí -o rii jnaliiKltií jíílio
I rJ- Ihlu iun rkkU
' '""atilrnt naf pulitlU tnla by liítl v
kií4f fa „„u ti („ illl)U „ vt-íki-ré Á juty
I „a (líl pspadoí polokouli mí-ly ly ixllvf
líli„ii livll flitriitil PiMtifMlMk iiiw lit
1 httlřlIIV lilii OlttmvV llHWHlnkl!
! ±MU
do řliiltiwlí taiitni'li KutiAI itíi'araiítiimký
mi"l by livti pontHvcn vlttutnťn u Hprtivován
flMijtiiífni st&ty m itknuiiiiiii wiuimI rovl
liiiiifki hii mí-li byrborn l ísjlutitl iiuloucí
tmuioFiii ~t'iMil v tip Hulil 1
Hrntiiaiiiié vritditií v Artm-iiil vyvolitio
hlutmk Hympattiio a prvMiiviiu rozhorli-
í "'WZ '
J mUífinntii kijrtfw iiinily V Tuni ku nWaiiu
atni-rliti vysutvinl byli tomu iit-jvřiíímit
tiidii-íprři 11 tnuj-t k Him-rlrk byl liKftl
Tim fir4vř taK mko víml- Jlndi iimt-rltí
(itami tt Jich miijcti k tiaií ninfJroiPtnlin' jl
u ru kuMoit ctfiiu l dliiitlu trn mtl'iiky
! bAJfliy li)tl
111011 i'vriiipnnf k miiiiHtiu ii u'u ptvth i
Jkiil ku koiit(°m inu tipojftil & vcSkfrt ho
anirllcky niliivícího obyvatidntva tt r-mř
Od t hmllny kdy vlatní aiiiiMiatnosli
jhme domohli lid ttpojmcb flátu vidy
polil ířl ttytn pat leky na Mim llnrholidu amtt
ricki tio n littvcrií M nadvliily i'vroik ýi ti
moci flHliiJfm hluliokým xájmfm bfrol
rkf fipaa vlat-tici k iibánitkýrh proti uk rul
tiotl a utlačovaní provái Ji naít-iip-ilrpii
ptání aby v ioiiřt-vnatiu Mpamio votodu
bplntn rdari-m pm potkali Vláda ípaiiinki
trttlvi kontrolu Kutiy a m-iv hoiiiia jnii' k
hitji ní iimiíMkii a řlvotu u-4io iyrli tam obča
nu Minfrlckfch Jitkoř I k zarluiváváni ávitka
k tiliní mulou vaml virina imi Junt' toho na
hlodu U vláda lip Stitii míla by uíitl tvC-ho
▼Hvu kj ritři-d kování diwaJt iii miru a ítjl-
ItV-tií ihnmI vl-loi-t I ORtrovo tomu
lh'í 'tiot n-publlay a nut pup-či ní nálcíl
ttlit vlivu mil národy ivfta Vyíaduji? inmd
iiámuřtií klP-rái by náicřitř inlov!dala na'-
mu vlivu a godpov (diiotl aprtitn prohlašuji'
mc m pro roimnoAováiil váli-čuťho lrtva
námohiilio a náloilti opcvnřni nabn po
břrli a pHtitavu
ií: ň'ili m ti-hraiy Jakk-tt nuít ho au t ri
rkf ho občanu! ví jako) muly iim-Iio rt lo
ct va proti outlnp- aniiti řl larlim prái-t po#a
diiji'iiip by zationy ptlM hovittiY-ké hyly
nai ní pnivátli ny a opravnny byly tak by
iii 'liiii n M-iu aliif kdo rtnti a p-ull
UfUllll
ítitlp O 1'lpltlli t'tA HtrH bl i P
tiikil tiaJpfiPi itniaoif ť P'í 4n "'I ko pií
Mjt i- hiv4't i 1 1 i ! i i ÉPhi 'tu lnu
oW tu' h I ť i ltb itiii H Ititl ji tiiMb inti
i"i-'iiii jfprii k ntčii ffi k
i i PnoM hl io4K nl--t- n 1 pln )t
t t P ti ttif Mm lit " i ni l I t i } ik
"tl" l lom ťf i
tii p i i p i tt nippiiiii' it i o) it
t ti'm' rnčfiiif ip-t fi)iiii ((tiraii
tlil ti li pt p nili ili t i (#- mu jii i„i
j i aiol f-f Jim toiidtt i i(liTilto
! Mii f l-i
1 in r ' tirii-h tilfP řil n4ptii tn ito
fii -in r' ho v p ntpnl ti 4 pik if h
tm t pfptaaf ty i t isťn o tni-i frtii oj
i r mIb tli no pi íi o in
Vři in v i„ „ti : ( í (4'í k trfitttli # ri
t míli ít tt íb-tliPH 1 4 lrll(iiP PIH kuli i H l f
!'H lnul In k t tliiltn p i tm př lil
liii p t rMiitčiil tji-i li ftpim
f c li ikřtťnll 1 ! ť ?lll'-n tik 'in utl4
4t(ip' 1pi obtvatrMva fi m ' h iIm
r 'ť' ' il ( rl ik I lniW
ml itiitf 1)4 ini il ii# vt i ♦!( tfti 0 in -tm
I4m4'i-i I Hit ii rii4 i n I i l littiii
I I 1 ! Pl Pit l-P 1 ' f t tl P t :i 'lil PP
t 1 ' ilťiit íl pHir ' I 1 t f t t i- !!
řll 1 PI l P lif ň ICii il ital
ry Mti it pru ni"- Min i'lj ttv Mil pti l
Hrii i'hltli fiift au i lmtliln 11 l 4Hnilll
i ifii '!' I a iiit#Mii H'-f Prmt n H
i Itl lř IIIKi-M
liliu PP-ln ' i- 4 I r línl i i„ii
bn tu hrant i fíHiii i aitopt k ho n'
ftlti l fltoli lllMill Pit ! tip jpIP-l liidí t
br n i tón in i liliu- l' lo l' míi ' n ti ii k
Jtfiin iilapriim t n! -f i4i a mtmii ii It ii
liili ! lil o!( f n hP4n lil # m- pitii itlml
irii unii nftriťoii i ipiiiv p ť li k o- r i}iiINP
I 'koli
T ! !-( p t y inllit 4li- ► tř ! (!
pii ti ii t h'o "itr4iii n ii povf ni i' h
n t m nliiiin a i-li- ► it t fp-ii iiipr( k
liy riniipk 't li!' ti týni l duc i iiiv
ttiini i itikti tpiy a ipravi-iliitin!
'! "i t pPťlikltl4lll lll i!trirmu N tull
" tpi v tw litím f h 'i„ii rotta litin--
' ti i l -tr i' pi uttMikftk a tiltliiiliyl
lid! tji nn tt autu "
Otelil platformy provázeno bylo
iaotýml projevy ttouhUati a po
končení tíhol uíínřn Ihned Fora
kerem návrh aby platforma jak
i ten a konvencí hválena byla
Nel vSak návrh k (xihlaaovánf
předloien býtí mohl příbláail ho k
alova iten Teller i Colorado a ja
kolto záMtrjpťfl meniiny výboru
navrhoval aby finanční článek
platformy nahralen byl článkem
nánledovním:
"Strana republikánaká jet pro
žluto i třlbro(x)mřnu rovnocennou
a zavazuje m pouittt veíkeió avé
moci k zajiřtční nvobodniibo neob
mezeného a neodvialého raZení
Mtflbra i zlata v nníích mincovnách
v poměru: 10 dílft třbra k jedno
mu dílu zlau Tento návrh svůj
opodatatňoval Teiler delfií řečí jíl
dokazoval že záttadou "trany repu
blikánské nikdy nebyla ména zlatá
že jediné svobodné a neobmezené
raženi stříbra opětný blahobyt ze
mi naíí přineitti mfiŽe a pakliže
návrh menšiny přijat nebude mo
Houdruhy svými považovali bude
a svou povinnoHt uby i se sou
druhy "mříbraři" od strany e od
trhnul a konvenci opustil Heč je
ho provázena byla častými proje
vy souhlasu některých delegací
státu západních při tom však záro
veň nechybělo na projevech nevo
le strany druhé a již z toho
patrným bylo že vče střlbrařft jest
ztracenou
Po skončené řeči Tellerovř když
se byl hluk poněkud utiAil vyvntl
ťoraker a podal návrh by náhradní
návrh Tellerflv totiž článek stříbra?-
ský položen byl jednodu5 na stul
Výsledek hlasováni o návrhu tomto
byl pro střlbraře překvapením nema
lým neb tak velkou vetainu proti
sobě zajisté neočekávali Schvale
naf platforma tak jak včtřinou vý
boru vypracovaná 818J proti m
hlasy HIanováno následovné:
Htát Ano
Jíc
m
1
1
IN
M
Alaliama 10
Arkauiuu Ifi
ťalilornla 3
(olorailo
( oiini-i ili iit 12
Iřulewam S
Florida
(pitoriřiu '£t
Idalio
Illiimlu 47
indiána _ St
lowu Ut
Kaimiut I'l
Kxiitiíťky as
IiOUinlaim IS
Matni-— W
Maryland 1
MaMim-htiMPtN
Mlcliiirau 27
Miiuiiaola la
M l)Hlililppl 1
Mlttaourl 33
Mutitaiiii
Ncbraxka
Ni-vadít
Numt Haiiiblri-
tw Jt-rw-y
New Vork
North iir lina
North )!ikott
Idito
Š
11
S
71
"V
54
II 4
A
44
On-tton „
1'i-niii-ylvaniti W
Khodu Iitlaml 8
žlutil C-tfollna IH
rfiim-aatti sO
Tniaa l
Ktah
Vpirmout
Vlrirlriiii
WnahinirtJin
Wet Viryltiia
WIwoiihIii
s
II
a
l
-4
wyiimliiir -
Antona
i-w Mrilcu
llk laborna a
Indián Tt-rritory
ittrictof Odumbla S
Alaaka 4
Olkt lu
SIBH l'fc'4
M pnr4)ktiti Puti bí fitU tm
iot jMtkfijittii př'l' pttdU birb
by r Unktt flpitbnftti Iititttárit
!♦! i14f řiptppttfiiiťř ťi If m
h f-řý mhmf iUmiS ''itifí
'plitf'třřnon ti-ftítif kdeto seUftkřřpi
fituřtním "ililiiti ipti' loit r ť
I t-Mi krat byli pfřnfil ((
ř4ln řifctřh bi st bváUnt ť!4tk'
stMbr jřklto Uf pMtl (ii
r4xf! Měřil bi fo v konvencí
řozt irniN riMtíi arliA d ii( f ()
tkt U kittpefit f)ftfiVti(i h řitviť4 it
p r bylo to ain I "i{ifó p řiM''ť jl
tk lele4lft riťamiblmír Iifoř
fnoti f ftljftoti kotitifirr přijiot(
řJři kf'řietii j tipitUI Ii4rofi
1 ftplřt odířÍMfií i lřfir oblé
4ii fi-f A(fk tičittt iPilof4'lk}ttt
n %t fpptu Ti II řt-rn Jwhf jmi tu ttt
SVtřl aoti lfidiri j ři-čf-(i díl pfnH!
fť jírnl odtrhni "l alrinv jed
fiirmmotáitfi Cteftf fiili'- itl (fihfi
třováiutto bylo pfak(it-m t a vřením
teiťl rn hejvylář mohitm rntrti iý
íerto kily! ithf%H t mUl vji It m
vedli % kfjiivř-ftťftí m f í ftfl tiiiriti
Ittl
OilptdMkD tet hto btlo t Colori I
IdtbíMÍ NeVíidl I irinlt I Mott
tana i So tkofi a z rfltnýt li ji
itýr-h tniA 21
Kdyl botiřetfmto ťínem stfíbrařA
vvvolariáN uliili oxnátnil iiředt I
Tlťiřaton o 3 hodinř e pfedlhá
nomtrtatíe president-t a beia vnelio
odkladu tlaUiht} s hominačtiími řeč
mi ziiiosto
Jowký senátor Alison bvl noini-
nován tlebjíací iowkou Thornaa
Hed jmenován senátorem Lodsiii
z Massachuttetts a nominace tito
podporován liilllt liflili m M ín
Morton 1 řiew Yorku nominován
Depevvem Q'iay nominován guv
Ilaystingaem z 1'ennnylvanie Wrn
McKinley norninován senátorem ro
rakerem z Ohio a nominace pnti pó
rovánu za delt obci nebraskou sená
torem Thurstonem
Nominační řeč Forakerova přiví
tána byltt s nndŇeníin jakého za
celou dobu konvence nebylo a když
během řeči s?é poprvé jméno Mc
Kittleyho vyulovil zaburácel siní lá
sot jejž předsedovi utiňiti možno
nebylo a trvalo to plných 38 minut
než Foraker mluv iti mohl
K hlasování o presidenta přikro
čeno bylo kolem páté hodiny a dříve
jeřté než polovina státu vyvolána
bylo patrným že pro McKinleyho
bude odevzdán mnohem včtží počet
hlasu než k navržení svému zapotře
bí má a výsledek xéítání to také do
kázal I)olal McKinley CfllJ hlasu
s s a x c z-
i ? i $ i f t
STATV: - E § : o S
i 5 : : : f
l : l ar
Alabnrna !B 19 1 2
Arkaimup) II! 11
ťalifornla 1 I
Colorado S
ťonriPtittcul ]1 ' ti
iMlawant t
Florida H R t
UaorKlM Ti 2 li
blaho í -
lihnula 4 tt! J
Indiána tn
lowa 2 Jifl
KutiM !) Si
Ki-ntiK kv M '
Uiiiotiiina )i 11 I H H
Malnu 12 U
Maryland i f I
Mna-HitiuMitn nt £1
Michlean yjH -JH
Mlnm-aota ]H 1
MlaaiMaiiii s 17 1
Miaaotifi 34 '(4 -
Montatit 15 I 1 4
Ni-hranka )ti !
Ni-vada i 3
N Hampfchlro N
Nw Jp-ritt-y 0 V 1
Ni-w York Tt MM
N faroliua a Wi 2'i
North Itakota 8
Ohio 48 4
ttrcifon M
Pi-iinaylvanla (4 B Ba
Khodt laland H S
H Carolina i I"
Houtb lakota H k
Tt-nni-aat-t' M 'M —
Tfxaa :in 'i t 3 1
Ptali 3 -
Vi-rinfint S H
Vlrirlntn 24 ! 1 -
WaKhliiirton s n
W Vlriíinia 12 12
Wiaeonala '21 'M
WyoinliiK 8
Ariwina S
N tr Mt-lkO ft 1
tiklithoma 6 4 1 I
Indián T-rr 0 í
lítat or Col t I 1 - -
A lanka 4 4
t lk ra (022) 'l 61 81 S 1 23
H '
Výsledkem tímto ováem byli pro
tivníci 1eho nemálo překvapeni a
vidouce že tak převážná vetíma pro
McKinleyho jest navrtili sami oy
jmenování jeho učiněno bylo jedno
hlasným co! také se stalo
Na to přikročeno bez odkladu ku
rmmtnnvknf míatonrepidenta a tu
mtrln ftiverner líobart dále Hen-
KClay Kvans z Tennesaee a generál
me A Walker i Virginie lilaso
1 váni rirtřlo no 7 hodině a liž bři
' nrvním hlasování nominován líobart
slušnou víwinou a sice ouevzuaao
pr-t n'lio U Kviřs ob lřel jfíof
Wslkrř ilí ftftMMrto bylo 17 ftl1
li deliKll (ftřďřAřft) přitortino
lir bylo
Vit jmsnofánl liřeďsdy TlťlfOřU
přpffedoM t f bfiřd jpítl ftíf Klnístho
" ftvvřlf-nf f edrtmitl má t přottlm-
b ' r předjely Fiirhihk přsd
dfiti piidilřiehir vfburn řa itvedtimerif
MobtřUi kortyeřice f 7 '( nkořiett
KOVE ZPRAVÍ noMÍCl
fpllíUhís
rili Jim nu tjtksí
{i'pibllk'htl "IťíbřSíi IlJIrTitl nyní
nebem i z lni aby pro kmdidáta
v-ho Teib-r pudjit rti popnlitft
dp-riťikriťi jiftli HpIi k jiřvřtíj
áiřřl nuji fóttiťř iijUtený td í tk
I detnokfató ti ep jím amlfiott jef
l i I I Vt Iknii oďiknii Sfliaíuř )i
IS'M4 s M'ifitrty tivdl V sobottl h4
sleddVftl příťíny pro klére! prý by
b mokřil pro Telím prohláttj
mi li: ' ili tiitikrste míjí nyní tti bej-
lepái příliž Hot ptpiniti liliy lidu po
lik dl uliá letí éínčriA % my nabízí
r lim Tellera ve vsí iioetívosti
i o mřtiti nemule býti letoa vy
hrán s nikým jínym v čele Situace
jet iiplnč jednoduchou He silným
smýSlením fiťhrariářnkjm ve státech
středních a severozsiisdnich mohli
bychom K-tkii demokr ttickénu v
jehož cele stál by nťjrtky starodávný
dem-tkrat dáli nanejvýíe 1(1 hlasu v
koleji elektorálnf a ty byly by ze
státu je! konvenci st-louisskoii opu
stily IpCČ se sen Tellerem v čele a
s demokratickou vlajkou v rukou a
s orjjittisacl strany pro nčho mohli
bychom zajiatiti 01 hlas západně od
řeky Mlssouri — Isme volnými uči
nili demokratům vaechny rozumné
ústupky a jak pra7Ím mohouli námi
pontaviti muže kterýž boj ten vybo
jovali dovede půjdeme s nimi Ta
kového muže ale dosud neportavili a
postaviti jej nemohou z té příčiny
že ho nemají — Jih dá Tellerovi 125
hlaau nebotf nezapomenul dosud že
Teiler to byl kterýž volby jeho před
spolkovou dohlídkou zachránil — —
Spolčením se s námi vlita byla by
do žil strany demokratické nová
krev a nová energie která zajiatila
by nám kontrolu ve všech státech
západních jež dosud stranu republi-
kátiHkou při nad vládií udržovaly"
robctiiie
Z 1'ortland Maine oznámeno v
sobotu že v prvém distriktu navržen
bude za poslance do kongresu opčlné
Thomas Jí Jleed jiřodseda snémov-
ny poslanců a že týž nominaci
příjme jest prý zpředu již zajiAlčno
IConvcnee odkládána byla do nynéj
ska z té jiříčiny že vyčkáváno
výptledku konvence národní v níž
jak známo Ueed též o nominaci
presidenlskou se ucházel
1'opulNté pro Tellera
V St Louisů vydáno v sobotu od
meškajících lam předáku populistio
kých provolání v nčmž jiopulisté po
celých Spoj Státech vyzývají se k
uznání republikánského odstejtence JÍ
nil 1 01 ai nniTiiu 1 ciuij in nniui v ua- y
ce a k navržení jeho pro úřad presi-
dentský Předseda výkonného výboru
národního Taubeneck vyjádřil ne
že prý obé strany stříbraři i populU
sté došli po bedlivých úvahách a
poradách k úplnému dohodnutí
vzhledem ku krokfim budoucím a ví
třzství sjtojených stran tčch jest prý
jako jit zajištěno
Jedinkou spásou
strany demokratické dle výroky
předsedy národního výboru výkon
ného W F Harrity-ho jest prý
když v národní konvenci své prohlá
sí se pro měnu zlatou a kdyl do
náodni platforny své přijme co
měny se týče článek as podobný
onomu ve platformo republikánské '
Na otázku jakého vlivu dle náhled ut
jeho bude tolti odtržení se stříbrat-A
od strany republikánské na konvenci ♦
demokratickou odovédél Ilarrity '
následovně: To nemělo by býti
1