Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 24, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    „t i tkr i ''Mít
' " 4
POKROK
PADU
rm
C=J -
4 TK4R A 44 Mof r)f4 M4friR
% ROČNÍK XXV ČÍSLO II
OMAIM
£ srncou června iboo
—
ZÁ
♦i
4'
McKINLEY
Přilítl PRESIDENT
ewjerser mi
za ml
Platforma pro zdravou měnu
a ochranu celní
STftÍBRAř1 SE ODTRHLI
KM"jhlikank4 konvpfiem ri4řoiiií
ktořél f lfý M stře lil V f tVítrk
Ht Iwi iel splnili v
4'llMi oMmltl mVk44nt kl b'ho
jobrho rptthlik4n Navržen za
pflbnU mil&éek liďi ameriekého
Olwi lMMitnf h? niho n Utnkt-
kho likon cclntbn pllf irmi pik
m měnu idravou plnocennou a
lo vdor uilvnéfmi niilikiMn trty
slMbrařn kteří ji] hrozili 1
o strany m odtrhnou k tMirálce
Holtart zHewJersey Davržen
J4 t"n7 prawtvati budou kily! poli-
f divknm jejich vyhověno nebudu
% J Nel hrozby líto iřv&lná větším
? l vědoma Jsowu si povinnosti své vAói
lidu nedbala a na stanovisku svém
zftstala pevně fttMi I kdyl viděla že
hrozby utřtťriřft nejsou planým stra
íákeni ale že myslí to do opravdy
I 'obrobně jednání bylo následovní:
Konvence zahálena byla v 1 2:'J0
předsedou národního výboru Oarte
rem i Montany a jakmile pořadateli
spoft poněkud náležitý ořál-k zje
dnáu byl předstoupil rabbin Sales
? aby konvenci obvyklým siiftiobem
i totiž modlitbou zahájil Modlitba
jeho byli r každém obludu výkonem
mistrným a dosud málo kdy bylo ve
ibftiích politických něco podobné
ho slyseti Po skončení modlitby
í J čteno bylo tajemníkem svolání kon-
věnce načež představen prozatímní
'předseda O W Fairbanks z India
ny kterýž delegáty oslovil dobře
promyílenou heci v které! ponkazo
' val na vážnost situace jakož i záro
MVfiň na zodpovědnost na bedrách
ri delegátft spočívající Mezi jiným
pravil:
í "Otjttiii iictiyll Jifn imiVoIíiiI iliwuil nlkily
k vykonáni (li'ilcíll"Jii jiiviiiiiNtl iwl kli rá
Ffii na ni dno fliu-f ního jmciiováii! tiilí
btiátbii pn(iiliiiU a iiiÍMloprcfiliIcMU SJ"-
ř b Hllíl l'llVllllllht tlltíl V lili Ulili íkll Ulili-
t tj'"1 IVI''' wlpivřilrnnj ucImiI1 Jlí nyní
ino Jiwl knlliái li imuilu íi len kilu kun
á vtiid toulu nvr'ii IjiiiIi1 JIMf tnké iiUítim
I j) 'iiiíím prfHlilitnleiii mi 1:iii Minulé IH niky
' 1 ilrlniikrullrkií liiliiilnlmriu-c liyly Ifi-nil roky
í t~F Ci pinl kň piinlky a mrliánt xll vcíki ilm J tilu
? f I IIHTli-krliO I) iitiriu l mi vel krt f llil ium-
Jilcky ku Hlrntifi rrpulillkiíiinkř ilnvřruii u
Viinlřji kicriui hphiltl iiiuinn u protu ilkil
1
i Vi iiMinínic kiinillilHly im nl'híveí ker myil
Íjit h J MiuirNi'nit JukiJ mírníme dát I Jim
fllllé )llM)4 íinllllllé prnlilí lil mllti'kí
f ml viry Hlratia republlkánnki J NlrniKiu
" ĚtffvWeni nejli-p! tuho tlftka inámi' v n u-
-trh (If-JInií-h Oni vt l-l muloví' jií ilull Jmn
[ilriMlu a na'im ilíjlnAiu oni vrlrl mrtvi hnil
ioví Juko I vy nlkulií miiřiiv} Htnuiy niiíí
ou hlavni láJtllou nitl ily h Jmuh-II v'rnf
nl VynlkHjirlniii příklinlii (i jlcli tu im iiiú!
at KpnuifvřUtl m iuii ml I'h-iIuu (li tinu
tiilcll duí (Ifiniikrrttii ku vlili iliwtall
iyla i m tmi upravovánn utrnnmi ri-pnlill
Vtittkknti a viíkery 4kntiy tf kuji -I m cla I
fnfiiy iiiíly v utran' naí itvělio ptiviNlii '
limy i-i-lnl ut vohny byly nit m branu iinJi lm
ViK-InlcI v a průinysliili l v phil tii upruvi illl
jnu a nomvnou outííi i-lrin-kuii a n tom
I tklail nijiip(l trh vln jM trh ilmnii l
l tjl naHmu rltmlnluiii Hilu liy mu linviii
y jliliiíl — -(1 rfpiililkáiikjiiil kiny it l
nimi a xa n putillkírnkil portlv mAny ri in
i i na( rkvtli v kaliltim oliliilu lim imnířho
í Utopailu l#Ji bylo iloatl prii-o pro kitJilou ru
Ju dut!) rlili lia pro kttiil atit If'liilitvo
I Olo tw vyik niíil a kapitál ukliln hyl
i i ilr#llf ni -prlii tii rinam-o iiír riánnlnl
' a-)lu puktaovaly ku kryti t('ktri'h nii'h
Aávmk a )t pl tiyti k v p-kHiln nl tUf
I Jal ltiniái-l I rln'mk) nl hixl nit hyl vtt-
T Hf Itilvbáillv tit#l tíld m iImIii tmiMli
linulo k nim V-t to v J) A ne tmi-nllo a
tiliia toho Int na ntiaili H'ki ImIo na
la Jakniilt t) kunu i ukiitiiMlárii m
idy naii doataia m 1o f ukou iiuiokrall
P'- li i M li" 14 14 M - U K
Mim řjyit itt-řňt íiíí( i ť-f 4
l iJ' it m# #f tli !-! k-
V dU( h-' ponkVlt fA
nik ř nl#fky h]Ml tlrifli 4
kont Wll'mi fit
finih( uaíirb kťffl 4ijř " n
tf(Mipn( alhtinir v ( lvhnijovy
y l4M dhih"pí1 ft4l b k n'l
Tl poiikfi rm lo l f
pfiblifc4ňk4 hík ly ftby!i np4tp
ki vftíj tMfř l l htíli tli by
tt}(4n( léhíil i!oíno byltin tk
kladští domluvy miíi4ř'iní
kovtl ! 'lftí vřUnlřilio
p(ilineřřtili Mlfftf f Mlr hk
toho populint5 i tnačn& č&t derno
kratfl rí přeje nevyhnutelní za na
wledek úplnou zkázu iuíf a vJ'
obecný ňnadek obchodnictva u i
myalnictva naáeho míli by mu
selo Dále zmínil ne o ránaď5
Monroeovč jakož i o povinnoittech
naHich vftči vytlouíilcftm a o zápaau
lov(italcA KubánHkch za avobodu
rodnó zemí gvó bojujících při čeml
upozorňoval že bylo vždy zánadou
strany republikánské pomoci kaídó
mu kdo! avobody a neodvinlowti ne
domáhá jfteS svou zakončil slovy
následovními:
I'fti ! piilltlfká kniiipnS roku Ii-ohSiiÍIio
Jpt Ji pllcilu finl n Vfll jnl ntnkniil
li il v
nánv
chl a viImm]ii raul trlir:t
v ni proji-oukny njti iiium
)oii Kviilmln oli
i hrtiiin inii a proti tnínt lr:ii A luku í
nnill t ti
i i-ii mi l ih-h Iiii iliitiiiiva liu-i rtl im-i Iki
l tl a lilaholiytu a vn'hivNm-tf ri-pitlillky
nnJi v luliiiH'iitl t-t 1 1 n in nJtiiiin jii
ty hiiini iii'' olinovlil lirnnii i lo kiir l
}'! rr hi in- mm-rli k tm Juko I iilivrlinni
uilrJ h MH-tlvou m plinKi inKil mi nu vru vcí-
kt rj na nu j-i n i iH-jpl
káni vyJidFII m ivn'h
ctiv miny a phh titiMi k torno m m uí I
vrtkťrvlio Hilu amcrlrkřho Jmt
portivou pra-!" [
ó jffi' j byli #n'n)rn
licřtfm fi řfři jik Mmo #řd i
řřiťpfft! #mm tfttprtf vobo'nA
řtlby iřilř mifht iirhovilí Ni
ř# fiři4tTiift jifíni l)frfiffcii
iiimorn ff-h I Jm í k 5 % riti(nfe(i
6řfitkí k'invfteilt ft#l přijít j
iín híU ři4řh aby (f jn-lntof řA f
v i!#!nf konveriel potJImn v
Ulfi'iti byl tťiktťl by řiový
přiilulnyin vybfiřetfi vpr4(iv4ri
imbyl I'ir Jrnriov4n( výboru ni ř
nlupn m t4ťi! nrgirtliici n po
vířujfrí litiny íi-4fif o :'(o
fHřto ht o ho linfi
Zbytek dn fr4vn přvf v výbo
r h a tu jíl iik4iilo # í rinmidíin
M'Knl"f ha při prvnfra hli-
Wm McKINLEY
přiilí ri'iulillkiinkf prodlili ut Siwijfnjfh Státu
vání zajiňtcnou jest Ve výboru na
listiny pověřující přijat totiž znač
nou vřtňinou návrh aby kontemy
vyjímaje Alabamy a Texasu pova
žovány byly za vyřízené v témž
smytlu jak výborem národním vy
řízeny byly což ovsem McKinleymu
jen další síly dodalo Kontest g
Alabamy rozhodnut ve proupřch
delegace IligginsOvy a delegace
Addickova míst zbavena Menšina
výboru nepřátelská McKinleymu
ovsem spokojena a tím nebyla a
oznámeno proto podání zprávy men
šiny poiadujícf aby veškery kontě
siy znovu a lo konvencí samot
nou projednány byly
Výbo' na platformu mři též práci
tuhou a výsledek byl ten že usneseno
35 proti 4 hlasům vtéliti do platfor
my článek ve urosočch ménv zdravá
i ji tr„i:ii Menšina stříbrařská oznámila všem
riVlrrrMfprávu menňiny a íe bud
hledťt stanovisko své v konvenci pro-
sautti
Zip'f4hf třniínf tah4j#iřio bylo
proutímním přu l foti o II hliní
dctpolitdfií fítht pa olivyklA fnodli
tM vykonfl4 paiiorrn mtbodilí
ko-piiikop4lifha koute! d4na
povoďnf výbořu ni řiofií# n
pliířifmd by d4l tMf iÚ rnohl
Jnlikol výbfiř n Imtiny povřfijb t
jříff nftl hotov Bífyl vyvol4rt
pr4f výboru m lřvloi oriniafi
l'řtl tornu vk řiníriy utrařty
ftiftohýi h dwlftil hltvnS pk d'
Kii'l rrinryUfiitikoii ti4mltky pod4n
fi4řh tiiliřn Inf by kónvenew n drti
hě hodin o lfriiU UA ri4vrh tn
lyl porteři fiirh dotyéný by
nir4v výtoř'i ni lřa!o'i ftynin
byla podána a přijata podán znovu
a také při hlasování za přijatý pro
hlášen Jak dříve již bylo usneseno
jmenován před-iedou konvence nen
Thurston z Nebrasky a týž při vstou
pění svém ku stolku předsednickó
mu přivítán s neobyčejnou ovací
Když potlesk se utišil oslovil před
seda konvencí následovní:
"1'inovii : TiTiti ilnki ViJÍ diiví-ry a lnnkii
vnutí ziiKtaun v myll tm- taxiiniiu-náii :ÍNiiiiin
111-vyliUillti'lným Jiilliiknl itiiniiti moll
Ji-t hyrh vyliuví1! oi-kávíiil VdJi-niu a nIIIiu-
Jl vyknnávntl ilAlotllé pnYltiuimtl "itii:lin
ilřiiilu h nivxlninuoMti io iwjrtpliiřjsi lroiil
hyrhVtUf) Viiít iMMljiorii a wuiinnoKt tuk
ahy Jiilnánl nnt ruolilo liýtl KiioFáiliiiiýni a iln-
Mlojnym Jk nl u-ií w na inJvyi porailnl t'l
"i "I runy r'putllknk Ihil ivunl roky mři
Jwiii tu frl iliil-i-iitl kiinvrncl kUrá nu
vrlilu ponli-Unihii ri piilillkániiki hi) pri nlilfiita
HKijiiiycli Hlálíi a iIiii-h ilostiiluM iiinř ii'(nř
t rtl JU iiioliu priiHilat kniiviiul ktrá
pli-tilni iiuio pri-vlilon Jmi noviill lnuli
(linirai'l nynřj"! iliMtulo w Jll náli-itlu-ho po
inmrfiil a oniiiI lr!iny ili-iiiokrttli ki Jit J i 2
niM-Zfiřu Iil auirii'k vráli oiH-tiiř atmuu
r-pulillkáiiHkoii v inot-l a to proto an inlitiliil- ]
trii i- J Ji maiMtl lnuli mtnliilovni : I
{vn-hovMtioHt Antavy HpnJi-nJVh Htátů
Z tiinávéuí likona
i lir im ' tm vti r i ( ut r pri
Vil i k t tťtlt lřr a hi vói!
I(líiif tw f i r th n) rNhMiliil
e i- i itf it iř t
Hlil ri lBlf: I l lni l fi ho mf
í piimi #m p pmiirxm éint rii hfm
dl k i' t mi hl a Ní'1-m pt MM
Iií'ltnil p nm iin tf krrit v y14nl vif
lí fH0Htln': pt'pli llllllilt utržili ln:
Wint lřtiiu )iki lil l mnít tlrini
Ji i li ) hť l t MH4
it! ifoií řih pstifi tniini wtt imit
limlitnf -i kupiil n li- íi iiii pít ptih(
illuhil i m "!l'tn '11 ifiin rl vlil TtictHl
'l -I
h hř -tnílit ili h I f r -1 i hřiflí a pij lul J tOllr
4ji fnnitl i-lx lnnln Mji- ul ni'ipi
irltf k (rikm in:iM n niv r imrli k to
v lmy hvoUmIiiJ IrOí itmrrlck ivall
Cn -řf!r i'f řljiitii DHhii
lirlmtfi m v Iiivin ii inikfim ntil
)p)k h noilriihO
Vllí ll l kiiDďillt vnikcrfrk pr
il'i 'US lopravni fi a tuřly it prtviil
ti hfanu fltr pr ii- v( ml in ítknimiltnl
kiiiitilii'M in a p'l in p:rlllim hřiitna-il-'-nim
kMplt4h tt knrritiiiií ln'l
l'f anu rli k plviiéni k Mnii Itohitlto)
limii uvolHnly inlvnřMu tíiiy m hovtvit
)í'í i pré-I blilijíi lmu it pH tlvimti tnuli
Vni"'fi I n lni )i liílii ff kfi f utnf
lininly a Jclnánl (ilifiovulo hy trvalint ttvo
UhIuJi U n tl h íinl kli rít olirnlovitlii hy
'd t amrk klni ni:ii t kii lu h iilirolit
val rájmy nnu rlrkéhii ilílnlka
(kUtrittť til ukojmi V-ittiu - - aliy ki
ltv'i nt iimirli'k vlaji mířila ku rtl lila
hnliytu ii l -ti Jilunlio ku Mi Im atatu a Jilio
II In
('plitou vírniM iiAilu nril vónu roiaku
liíiiř jit itincrlťkyiu a ví'inu tuMnumt unJII
laje"
KaŽdy jednotlivý odstavec řeči
jeho prováíen byl jásotem a t nad
seuí jakým! prován hlavnč vý
rok jeho "ameiickó dílny pro svo
bodnou ražbu arntrických svalft"
soudili tčmťř možno že slova tato
stanou sh jaksi heslem pro nastáva
jící volby presidentskó
lo skončení řeči jeho oznámeno
že výbor na listiny povčřujfcí nebude
moci zprávu svou před polednem po
dali a proto také jednohlasné přijat
návrh aby zasedání na druhou ho
dinu bylo odročeno
Ziucdáhi odpoledni
Mnohem dříve než čas k zahájeni
rasedání nastal naplněna byla kon
venční rnMnoHtdo posledního tómčř
místa neboť roznesla se již zpráva
Ití zasedání bude velico zajímavým
an tu Míly McKinleyovi se silami
Honpeřft téhož mčřeny budou a záro
veň roznesla se již též zpráva že
"třfbraři s platformou Jak výbprera
tiyla přijata spokojeni nejsou a že
akli konvence zprávu menšiny pro
Hvobodnou a neobmezenoo ražbu
třlbra ne prohlašující neschválí
lelgace státu stříbrařských konven-
ei opustí
Jednání zahájeno ve 230 a sice
modlitbou černošského biskupa Ar
mtta Po skončení této daro
v wia předsedovi Thurstonovi před-ni-
Inická palička zhotovená ze dřeva
I mu vlastnéného kdysi Abraha
mem Lincolnem Podobné včnována
píedsednická palička i předsedovi
erozatimnému Fairbanksovi jakož
i darován předsednický stolek zhoto
vený Žáky v Minneapolia a používa
ný v poslední republikánskou konven
cf kteráž v méstč tom před čtyřmi
roky odbývána byla Na to ctěna
ípráva výboru na listiny pověřující a
sice odporučeno by ve všech kontě
stech připuštěni býli k zasednutí ti
delegáté v jichž prospěch národním
výborem republikánským rozhodnuto
bylo Co pak se týče delegace ala
bamské tu rozhodnuto pro delegaci
Iligginsovu a v kontestu texasském
oprávnčna k zasednutí dolegace jejíž
v čele John Grant stál Prvnéjší co
týoe se přednosti pro nominaci pre
sídentskou jest nestrannou posled
nejsi pak jest rozhodně pro McKiu
leyho Dříve než zpráva tato mohla
býti projednána podána byla Ilep
burnem Iowy zpráva menšiny v kte
rřž proti zprávě většiny oo nejroz
hodněji protestováno a žádáno by
veškery kontesty konvenci k projed
nání předloženy byly Návrh aby
zpráva většiny schválena byla pod
porován a proto k hlasování přikro
čeno a lehko? toho menšina žádala
přikročeno bylo k hlasování podle
jmen Námitka že mezi delegáty
nalézali se mnozí jichž místa i sou
kontestována a kteří tudíž hlasování
I zdržeti by se měli neuznána předse
' dou za oprávněnou a tak k hlasování
1
-