Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 17, 1896, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
V-1'OKKOK NÁPADU ~f
— b im kf utlítl do ti
fodnf kniiiniic tUifvvl vi 1 v rf ll
im ii4tit poradní (Mii r till
hlivrifrn ifidměteni bybt pořfko4
lil o l"w 1 1 o koho l ljr-i v kin
venH řiiř( ři( iUt ijrh liti
l#y míl Víii prohlásila #h pn
kii ti l'!if u 1 1 jg ir ťi# s I twy S
nJ! pfj íinl -f 4 1 i li 1 1
— MtM fi4tllff Connilt
♦ i loř iři&mA ř-í(iri rady mltW
rteueintl 1 i I lilnfth krokU j#-1
"lt jr k -r i rnutelfim
ipronetířitf 1 o pokladník i ISoIIim
Tento vyktilá tím že
prý k 4 ťi výldfk vysel ř'v4ni
fcnb kř r' I v f4]fnj ri'lft
děj jlí podtB ňěfi'# se Vlřée
I k fyby Žalobu tvhl dflve íu -r ý
bednilo by isofl&tif mtn k rr
j'lfi4nt lib by t uk Jko uk tu
prý tedy vUlné I4dný § ttrven
— t Vlák řídi mjtel4 Nirmk(k n4
Psík av rnn I)c'j ol Cr#s
tou ave požádala v 4tfk krjkj
oml ii vydáni af4b'hu roikam oud
nlhn jimi m"i!i itku v4oi bylo
skolcktmánl dané m otevřťnl l'ark
ave men ll!í llowri a Parnam
UloŽMié Spi řt4 Uttl záležitost vleče
Již několik řokft a kotifřnř ii4fio
za mjl-šl nlou tu ikvu-i k vyíl
zení k soudu předložili V sobotu
byla ž4dot zamítnuta
— K vážnému úrazu přišla v na
dělí odpoledne slč A M lírombor
gerová bydlící v čí 714 jil 17 ave
Seděla tulil ni pavlači když slrlka
nad d( se uřítila přičirnž n-jt n hlava
ji rozbita a! zároveň i noha v kole
ně přeražena Lékařským ohleiliním
pořdfji tjiitíno ie poraníni jen! da
leko vaJnřjAl ntl požitku nnuzťno
bylo neboC byla jí koť Iřbčnf rnř
ralona a K'kiři j-ou toho nihUlu í
poran uí je umrtiflnýo) A HkHti-óní1
dívka v potí lř-11 poraněni podii hl i
— V lt?k v tuřntě riHHiMíi mžika
lo nřkolik zi-tupcft předních řpoleč
noHtí pojiírujfcfch i východu a ta
nwíál poiirní přu-hyntal jim malou
zkouAku naSerni rtřfkackarni tak
aby vilóli a cami přcnvfdčiti kb
niohli o tom že rprávy jako by n4S
odbnr požární nadout atf-řným byl
na pravdč ne nczikládíjí Zkouika
provedeua na 18té a Farnam ulicích
na jednom i nejvyéřích tnft v
méHtě nařcm kdež tudíž tlak vodni
a bydraitu jet menSlm nž-li kde
jinde Vtdor tomu vřak byli hnuté bude míli South Omaha v nejbliž-
e ikouřkíiU ÚLílné twkonÍ Kdvž'S{ph Anarh lil trlri ÍIabiÍ
pak oužito Htflkaóek parníidt vrhá
na voda a noce dvoupnIcnvího do
výíky vc jak 2C0 top 1'odobne
adařilou byli ikouika volní vřžf
— V pňtek otevřeny byly výbori-m
veřejných prací nabídky im opravu
dlažby al%!tovó pro přlítlch 5 neb
10 rokfl O knnirnkt uchází n }r
ber Aphalt Company a kootr&kuři
Murphy a Gnnt Kterého c nich
nabí lka je riejniž! a komu kontrakt
tadán bud oimmcno budf ti-prve v
pMtích dnech
— V oobotu dopoledne oznámil
policii kontraktor Mark Humen ie
před nřkoiika dny ukradena mu
s kabátu tobolka v níž nalézalo ne
50 na hotovomi 2 bankovní ce rtifi
káty po 500jedeo certifikát na #420
a ta t2000 nou Poderřenl a krádtž
téio padlo n tři hochy Míriinnona
itennika a Ewaldakteří poblíže cihel
ny kdež krádež npáchána bydlí a
kteří krátce na to t mínU zmizeli a v
líoone Iowa dopadeni byli
— Zdejíí páni bicycklinté počínají
ai při ryjíldkáchivých tá!e divočeji
a nemine téméř ani dne aby néklerý
i chod cU při přecházení ulice nťkte
rým i jeidcft k zemi tražen nebyl
Tak v pátek večír srazil na Sherman
Ave poblíže křižovatky Shérwood
neznámý bicyckluta jednu paní a
anit by byl přenvWčil jakého
poranént utrpřla co možno nejry
chleji ujel Policii bod dáno nj
píí radou mřuko nařízení aby
každého jezdcekterýi rychleji pojeda
ftl i #ř llfliřll ( driflilifí Jl-nl Mf klid
il - Hř ih AitiTÍiin I'iibliMfij
('fimpiny ft}lovli obftn K I
I!iwiřfi m r4tkt Ulil 11 kl
řfJtrtfbn'- jt pr llovnf dliilpn
HnUffit'U it prj vykonmou
poI#ifií tdlb ? i4Jmu ři4rflnfiio
rrptiblik4r)ktii finti
— V p4lk mžkal ♦ mt mUtn
(ři'kf h't a ic vjribMililf a lrni
f4l ři4fnořftict nii"h' K O Plť
rí 'u" minlclkun Tl J 101 rk
f4r a mfllk )! OJ řoky i lor
orrifi Jařiu v2i ďiul r'iti)rjnA
túfmi Nli-iflí iii na r§t Vah
injjtffjii ilo řn Křířii ika mtlilvil
Mti"
— V ubiitu pnijdn44na f mmU
njkím Žaloba Abraham Hidt
proti c#(roi poq!tón( litkhj na
n4hrt In fibrmaii How Aalnjirf a
ju Mý ť bn(k pfiíňl totiž tln V)
ktna ni I I a J k(n při pfih4
fnl trti faliínl df4hy k ťWaiu
jflikol pry vinnu jmlfnoti tu
bylo ž!nv na J í uvfdrnou ná
hrada H ud "kofiřt-n tfm I#
noat uvolila vyplatit! žaloU-i n4
hř4 lu o při lem} vár vvfi vi-íkiry
útrity atna ttplatil1
— !) horkého truhlu dnatala ne
mMk4 rada M uth OmaIk4 % nice
n4litdkrm opnmnutl nveřjnénl
vjhláíky již by veřfjnont upoior
ov4iii byla ie m$tk& rada jakož
to výbor 'jualia2nl ta účelem vy
Setřeni a projednáni utlžnontl proti
letoínírnu odhadu majetku poda
nýcb safdati bude Charter ment
ký utanovuje že rada co výbor
dotýčný izáú mk v prvé neb
třetí pondřlí v červnu při čemž
to ale na řentdnň napřed otnámeno
býlí musí Omyl tento Jem tím
mriutéjSí an jím pokladna inf MUk4
o hetkých p4r dolarů připravena
bude a jiou mnotí kteří tvrdí Ze
prý opomenutí dotýčné učinili p4ni
radní zúmyslné tak aby nékteří s
vftiích poplatníku ješté větíí daň
platiti DernuHcli Odhad jent vfiíi
roku lonvkému téméř o 3 00000
vyAíím a dle t4kona nebude se mo
ci kolektovati daň U v técb
případech v nichž odhad tvýien
byl Lulkový odhad majetku obni
AI 1C54G74 t čehož připadá 5fi3
530 na joty rantavené 473CRC na
loty pr4tdné 285565 na poiemky
neroiměřené &4#3 11891 na majetek
osobní
_ Novotl lalobll na odiSkodnřn
buoe na náhradu pro nroprávnčné
tatoení John Doe z Penver Col
Týž přijel do South Omahy minu
lébo úterý aby e tu poohlédnul
zda a ÚHpécbem nějaký obchod za-
cítí zde by nemohl a večer odebral
ne do jednoho z lepších hotelí na
nocleh V noci víak byl dvéma
polieinty probuzendo vězení dopra
ven a zde jednoduSe zavřen aniž
by mu bylo řečeno na jakou obžalo
bu Maje v South O mate dva dobré
známé žádala policii aby je o zatčení
juho uvědomila leč neaulo ie tak a
teprve v pátek před policejním aoud
ce předveden a uděleno mu ie za
tčen byl co onoba podezřelá Ne
správnost ialoby této viem rychle
dokázal náuledkem čehož byl pro-
puHtěn Nyní ialovati bude město
na odškodněni a neoprávněné za
tcenf a věznění
— Paní Clothenová kteráž v aobo
tu do mét naAeho na návítřvu
jedné přítelkyní přijela byla šiko
vným p5obem o kufřík 7 němž
prádlo aty a 15 na hotovoiti měla
okradena Táž íla odpoledne vyhle
dali přítelkyni paní Allenovoubydll-
cí kdcai na západní Leavenworth
ulici a kdyl dostala m na 33tou tu
tázala ae po bytu jejím černocha
jednohokteréhož potkala Týž adělil
jiže paní bydlí na 37 a Mason ulici a
uvolil ae jí tam doprovoditipři čemž
zároveň i kufřík nésti se jí nabídnul
Kdyt k domku dotýčnéma přiili tu
paní Clotheaová ila na dveře zakle
pali a než ae obrátila byl černoch
Isntaifi i láruveft nlrtt I kufřík
Kř4lf oifiimll ihřii-d (Hilieii
k!ráí břy ni Vt laikh Jn
Hmifha n podiřsnf I kř4lcJ ti
dopustil ttený doprvsn n
slsnM aby okradená ptnl stotnlniti
JJ mohla a při tom spotorováno l
HtvUh p'jlno'i knklatl polál a'1
před tím 6f'lnA #jf4vn4 mluvil l'ta
byla mtt i4i!fm Msvřena a In slils
il4řio In tm ukra lriý ribno 'ho
váným! tof výkati Jej hMt-í
— V solioťi vynsi-n v kriminál
ním soud rozsudek nad čeřnw hem
Htatdey Caycombem klřýl jk
známo proton uináa tlnojm byl t
ukn len! Jedné mrtvoly t Mt ll'p
hřbitovA a 1 pro-Uní UU lékařské
koleji V !s Moiřies la Houdce uť
lil odsonn némtj ttJvys( trft Jiký
z4kon HMinovoje totiž pokutu Ifoo
a Jelikol čertiofh jfst chudý Jko
kostelní řiiyí bud si musft 4lki
tuto ixloděti
Aí to osob seilo se v nedřIS
do Ihvlířkovy síně aby pomohli
těmi několika centy vstupného ne
srstným krajanům st-louiským
V U-e lidí milosrdných se v Omsie
nenallo Ilyl to trapný pohled na
polopr4idnou síů a to ješté nebýti
dam byla by tfUtala prázdnou doce
la nebof milxké obecenstvo jako v
poslední době obyčejoc zftstalo do
ma Pokud se hry týče nechceme se
pouítětí do podrobného rozboru neb
nehrálo se tentokráte pro kritiku
nýbrž pro milosrdenství a obětaví
ochotníci učinili seč byli Vzhledem
ku krátkému času byla hra zdařilou
Ži výtěžek přece jakž takl dopadl o
to mají zásluhu více ti kteří nežistně
pracovali než naše milosrdné obe
censtvo
— V neděli o 4 hodinž odpoledni
zničena bjla požárem velká stá] W
M Daltona v čísle 1405 jižní 10 ol
Požár spftsoben byl hochem kterýž
pH zapalování ciguety bořicí ještě
sirka do sena odhodil Stáj v níž
devět koní se nalézalo lehla vzdor
rychlému zakročení přispěchavších
haelčft úplně popeleni pli čemž
mimo jednoho vozu a jednoho kočá
ru též i dva koně a velký hlídací pes
uhořeli Ze stáje rozšířili se plame
ny 1 na sousední budovu obydelní
leč plameny uhašeny dříve než citel
nější škodu spfisobiti mohly Dalton
odhaduje ai škodu as na $1500 a táž
pojištínlm jest kryta
— V neděli slavili čeští katolíci
South Omažští slavnost svěcení ko
stela na 22 a U ulici Obřady vy
konáný biskupem Scannellera a slav
nosti zúčastnily se katolické spolky
české z Plattsmoulh z Omahy i
South Omahy jakož i několik ka
tolických spolku irských a něme
ckých — V sobotu večer utonul lOletý
Alexander Stockmayer bydlící a ro
diči svými as tři míle od McArdle
při okresní cestě na Dadge ulici
Týž koupal se se třemi soudruhy již
po delší dobu a ač již značné unaven
byl přec ješté udélal sázku ie ryb
ník přeplove Když as v prostředku
se nalézal zachvácen byl křečmi a
pod hladinou zmizel dřivé než mu na
pomoc přispěno býti mohlo Mrtvo
la jeto vylovena byla teprve v nedě
li ráno
— V sobota i rána postřelen
byl Charles Hubert do pravé nohy
přítlem avým Williara Bensonem
Mladící tyto přihnali do ohrad
South Omažských stádo dobytka a
utábořili ae na západní Q ulici
IJerais t rána hrál si 1 revolverem
oněmi myslel Ie nabitým není a
jako obyčejné vyšla rána a Huberta
do pravé nohy zasáhla Raněnému !
poskytnuta ihned pomoc lékařská a
po vyjmutí kule a obvázání rány
dopraven raněný na vlak a poslán
do Crete j
Pan Fred Iiittman Martinez
Cal praví Trpěl laem po více
týdnů bolestmi v zádech a sotva Jsem
mohl chodili Dvě láhve Olele Sva
tého Jakoba mni trvale opět vvléči-
lb"l' !!í!(HmIýíiii
v fiAntAtfjii
Pftvsn aneb
náhlá irn'n
H t teplot
rjj M v lolíe
a třeba lu obávali
sut
o
o
InJ
l
lMĚlM
AVII
OMAHA NEB
Všimnete si následujících cen:
Drobnůstky
83e kravaty 12
Zamýšlíme vyprodali zbytek obrov
ské z4oby hedvabnýrh kravat—ma
Jících cenj 25e f-o Ac aneb dvi za
25c
Žeinké Míp atlasové mašle 25c
Ženské 35 44 Jíle
Ženské pásy a dobré kftže 10c
15c 20c 35c a 50tí
Tužky 10c tucet
Kučnlky 19c až 25c po 1!J
Zbytky bílých látek po 3jc
Nábytek
Žel ezné postele — nepotřebujete
Jednu? Obdrželi jsme jich právě
celou káru Ve všech
velkostech
Obdrželi jsme zároveň velkou zá
soba dětských pohtýlck a prodáváme
je po 2 25 t2 85 a 3 53
Postýlky pro dvě dítky po f3 50 a
♦ 385
5-Mopová sedadla do zahrad 1125
Houpáky tl #2 a 250
Vyplatí se vám když si naše zá
soby nábytku prohlédnete dříve než
koupíte jinde
Výprodej střevíců !
Dobré pěkné moriní střevíce za úžasně nízké ceny !
Ženské pěkné střevíce tl75 Sně-
rovael polobolkv 75c střevlčkv nro
děti 25c: mužské střevíce il 50
střevíce pro hochy 98c Všechna
obuv jest nejlepší jakosti a mody
Hebké 50o střevíčky pro nemluv
finta 25c
Dětské pěkné Doneola knoflíčkové
střevíce 75c v číslech 5 až 8
Pěkné střevíce pro hochv tl25
II 48 a 1175
Ženské kuzlečí střevíce se Snílka
mi 1 patentované kfiže tl75 stolí
ta $250
Náš obrhod obsahuje 27 rozliřních deparlmenlli Jež přeplnínyjsc
zbožím vňfho druhu za ceny mnohem levnější nežli kdekoliv
jinač navštivte nfts
Hayden Bros0malia Neb i
Roh 16 a
y°:rf :ai°?f Abře mí mul]
""ut" """" v wuruvy ssiaioff oievni 4
Jfdlnek rolnický íopln Te
horlím iMtfiW
rvmtirrrt M
fáderři při fí
Vo-bti fieb Í'S
W W
ot novití
řiejor#ff h n&le-iif -jm
J"t řief jiřovnifelnf m V lťeftf y-J
lírhta -Uthf li labřtr }{
Ulila l r a 1 tni í íí
v i4oM y
Slaninu Žiinky -- S$i
Hlazená slanina 6 5
SUzené kalifornské šunky Wja
Solená vepřovina 3o
('orned beef 80
ty ' 10c
Limburský sýr 10c
Švýcarský sýr 2JC
Ženské modu í klobouky
M4mi Vua IaI 4m-La1 L I
_u w pi lina jrvil Ulil—
boukácb nového Máme elegantní
výběr trimovaných klobouk (i po 08c
Jež malí cenu 2 50 až 3 Některé
jsou velmi pěkné
"Sailor" klobouky nejnovějších
vzorkfl od 25j vzhliru
Dámské sukně
Máme hojnou zásobu módně zho
tovených sukní majících ceny 2 25
až $250 v tomto prodeji po 148
se sametovou lemovkou mající ceny
10 až $7 nyní pouze 3 50
Ženské pěkné Kochester" Sněro
rovací střevíce 348 mají cenu
tn nn Vltavu a i
Ženské pěkné Sněrovací pololotky]
75c 98c 1125 $150 a $200 J
Mužské pěkné střevíce $150 %'i
až $300
Ženské kamaše vhodné k jízdo na
bicyklu 75c 98e a $125
CJilt K Ige nátěr na Ženské střevíce
15c
oT Neopomeňte navátíviti náš
oddíl obuvní v západní části budovyi
Dodco ul f
IVA IIOSl?OIAAlL
8p8tith PřrdpUtné roť„ $1
1
vo xtn 9 150