Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 17, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PADU
MMlř Af tHl Sosf ftřřfl if ntMIM Jliea4Mf A f'l DUM MATTI
OMAHA NEORASKA VE STŘEDU 17 ČERVNA 1890
ROČNÍK XXV ČÍSLO 10
rMtii ř im m
OKROK
ZA
i
l tžffc MřMft }! ftový a
kf#íf(4 pi fř# Jřn řnftol
lfíri k ř4nf vobrarif f
#fcríriA hiM Mtř]( t poAtovM
fkf Ilon pfí 1 1 ♦'
Krit I Wr-kr Af)
ťVrhoté jJfr N ip o aaroir
prAtn
NAiltUm pokrok Zápali vy 14
M byl v lř"I Jm přednáška pl
♦ f av lf m ř4im kUron při
trit tv J }'!! řf Ittř4řřl
'nb At"ř?y kiihory v Ntw
York a rtil k pro mMrlk
Midland Monthly Tento 'ky
pfrkUJ pMn41fcy tvoři troJftrk
I') tr4nk oboSvjfel vyotf třil
Jana lfa Jr Zíkv Jana Avhmi
K"fHikífo t Jof Íuitrrini
Vft poiH lOtt lM f kolkárh
dtíir rotftiiku Midland
Monthlv fiblmJf!Í totI přednášku
v angiinn f avi
IVkř Západ Omaha Neb
NOVE ZPRÁVY OOIMCl
1( roní Wh inliiloMf l
Z knrrr
V sněmovní ilsfna rokováno v
úterý o správách výlMru konferenč-
niho na rozpočet indiánský a rozpo
čet námořní a po krátkém jednání
správy obou výboru schváleny a tlm
notný krok k odročení učiněn iifbof
1 pak jil pouze rozpočet pro distrikt
Columbia k projednáni sbyl Zbytek
sasedání věnován by) projednáni
kontesťi Aldridgfc-Undtrwooda t 9
distriktu Alabamského a vsdor lili-
buBtrování demokrata kt#ří projed
náni téhož sabráníti chtěli konečně
116 proti 107 hlasům Underwood
m ít ta snaven a Aldridge na místo
jeho dosasen Před namýra odroúo
n(m uřinřn poslanccím Mercerem i
Nebranky pokun na prowaifní před
loby kterouž mravní i hmotná pod
podpora lamýSlenó výwtavň taminKi
ippnké která v Omaie 1898 odbývá
na býti tná o zaručuje le5 opčtnč v
tom překážky acinřny byly a nice
IJaileym i Texa kterýž vyvolal otáz
ku 'ie dostatečný počet poulancu
přítomen není což sčítáním také
ukutecnfi Ejižtíno Aby předlohu
avoo tachráoil vzal Mercer návrh
avfij cpet takže tím práva k opčtnúraa
podání tóhož v eauťdání přiSlfm ne-
ztratil Po Redmó hodině odročeno
saiiedání na 10 hodinu dopolední—
Ve fttfcdu projednána celá řada
předioh aoukromných a každý i po
dlanco Hnažil Re aby předlohu tvou
v pofdední chvíli prosadil Mezi
nimi byl m nejfitatitnjSím pofdaneo
Mercer jemuž podařilo ne přednéti
předlohu v zájmu výstavy zaminHin
aippHké a táž také jednohiaHnč Hchvá
lena Dále rokováno o zprávě
vvboru konferenčního vzhledem k
rozpočtu na razná vydání a tu ko
nečné učinČn ftO proti 74 hlannn
únJpck Renátu kterýž jak minul )
jume oznámili sa zádoou cenu t roz
počtu onoho různé položky na Rtavby
veřejných budov vyíkrtnouti nechtěl
Ku konci tanedání Rchváleno uunnSe
ní aenátní jim! odročení kongresd
na čtvrtou hodinu odp uitanoveno
a po Redmó hodině večerní odročeno
nedáni na devátou nou odpoledni
a tím účelem aby předsedovi nň
movny čaRU k podepflání přijatých
předloh jORkytnulo bylo — Čtvrtek
poulednl den laeedánf byl prázden
vieho zajímavého a vyřízeno několik
záležitostí běžných a po jednotila
něm vyslovení dika předsedovi Ilee
dovi prohlášeno tímto safledání kon
gresu o 4 hodině ta odročené
V Renáta schválena v úterý zpráva
výboru konferenčních na rozpočet
fiárnofní na rr#f%( yin ftli
liiřHtl ír'l r4fiM (niwt ffhui pru
Jh4n pI4 Cf fřf lfob íifílU
fimmif riífíMidřeh K křřt H#t
d4rtí inn n jřij#tf p#ft§IJ-
íil plUhj k(#roil fi((fi4ři
pí-n vdov ¥ I'v#yríl
při #fť řřít(ř piktM
l#n m ř)fi líl n4l'lkrii n)vtt in
ďmtf)ý oínt tUtth řlťimcn
ftbyl '%ikn n tutntia 5
V tř)t iřfij"lř4řl hjU om
ttt t yhMoh řop'1'výpb mhi jo
přijali rt Ulj ytfUh iirifho f
inaum ři#wj(cíi h lij t a jlro'
hlfiA rs'iie# kfř ni íMř:fnl
konrwa na řtt ft lf'í poni
utnoverto 7 předloh přijatýth li
ioull zmínky lIinA přfdlbi ki
tmí t1u vjtří tto jt m vUatn
za ur41ko a n!not m tu poválo
váno býti tuk V přfdtuzw ďtý'nA m
nil'i4 zároveň utarrovenl kterými
rozbalování v řipalťh podobných
i rukou soude bráno jt a ďtý('ná
moo do rukou poroty vklá 14
cd4nl odročeno o II bod uočnl u
čtvrtek na 10 hodin dopoMae — Ve
čtvrtek nevykonáno úIné ničeho a
obmezeno se na oulié formality od
ročenl předcházející a o vylovenl
díku přřdufdovi deiiátem a jeho ná
městku prohlii-no o čtvrté hodínt'
mÍHlo presidentem Mtevensonem prvé
zasedání padesátého čtvrtého kongre
u st skončené
Akcie McKInlejerl stoupají
Jak ee podobá bude McKiuley na
vržen konvencí národní ta presidenta
jil při prvním hlasování neboť to
doznáváno jest n)ní již i jehoodpfir
ci mezi nóž poóUati dlužno i řiditele
kampaně Keedovy Manleyho i
Maine Týl vyjádřil se ve středu ná
sledovnČ: ''Dle náhledu mého bude
nominován Wm McKinley hned při
prvém hlasování a zbytečno bylo by
upírati že podobně se nestane Roz
hodnutí výboru nároánlho vzhledem
ke kontestu t Alabamy jest nejlepsf
známkou kterak delegace ze státu
jednotlivých při prvém hlasování
blasovati budou Jméno Keedovo
bude sice v konvenci předneseno a
bude o ném hlasováno jsem vňsk
oprávněn zároveň prohlásiti že za
žádných podmínek nepřijme nomi
naci pro místopresidentství v pádu
že by mu nabízena byla VčtSina
delegací ze státu novoanglickych
státi bude při Reedovi vzdor torna
vsak patrným jest 2e převážná vél
šina jest při McKinlevm a Ze týž
také navržen bude'
Demokrati v Msrjrlandu
odbývali statni konvenci svou vo
středu v Baltimore a pfi příležitosti
té prohlásili se Rpfisobem co nejroz
hodnějším pro měnu zdravou Před
šedou konvence byl senátor (Jorman
kterýž v nástupní řeci své stranu re
publikánskou pojmenoval "stranou
mrtvých" a dovozoval že demokraté
pakli v otázce finanční se sjednotí a
bláznění ttřibrařitkého zanechají
opětné vítězně a nastávajícího boje
presidentskébo vyjiti prý mohou V
přijaté platformě požaduje se zave
dení cla kteréž by ku krytí vydání
vládního stačilo schvaluje se admi
nistrace presidenta Clevelanda v kaž
dém ohledu a v článku finančním se
vyslovuje co nejrozhodněji pro měnu
zdravou a proti svobodnému % neob
mezenému ražení stříbra
ťředsedoa
národní konvence republikánské kte
ráž příští úterý v tít Louisa bude
zahájena jmenován prý bude sená
tor nebrasský John M Thurston
Pro něho jsou téměř vřtebni ti kteří
pro svolení McKinley-ho pracují a
)mftot4hí JřM přVfiftdti risvfhd
p Mvf pMo sít f tf lím ]k 4
pvtftfm Isk I jln'řrt dlři{ 'kl
poklona nihíni bíd
k t m m
ř'ihHfif f ftrý K'iv S Af
H!ofe O fo!4řií Vu{ '' byl
Hl-I'iikýřrt řnvyoř It%
w kUrýl Mm! luUt
fill ťltek k át
mřt Ht do iid vydali
ivl4íthí dldtftpi#y a lt? výlll
ktf k'l jw-lfl ri m lorn4liii h
solená uhrslrnt by byla lltvrrar
t bávihem tímto tieotililiiiÍ a
proto svoláni ivUJtnfho nl4nf
olmtlnul
lmtkraM 5íefa4UI
olbývali l4nl konvtriei svou ve
!řrdu v llo a jik ani jintk ft£ká
v4no býti nemohlo pfihl4tlí pro
voUlné a řieobm-zsné rspftf stří
bra proti zavlékání nálKilemttví do
politiky pro opraveni zákonu nátura-
lif nu li a ku konci sehválnna admi
nintracn Clevelanlva oim s vý
muikou jeho politiky fioinčnl
If mokráte v CotiBeetlrat
oiioyvaii statni konvenci svou ve
středu v IIrtford V platformé své
prohlásili se co riejrozhíxlnřji ve
propěth mény z lravé a proti svo
bodné a npobmezené ražbě stříbra
kterou! by délnielvo a občanstvo
naí ra mizinu přivedeno býti muse
lo AdminiHtrace Cievelandova byla
schválena a zvláátní díky mu vyšlo
veny za rázné jeho stanovisko které
zsujrnul vňči zásadě Monroe jakož
vfiči udržení úvěa národního
lro Mcklnleyho
Národní výkonný výbor republi
kánský zaměstnán jest přítomné v
St Louisů projednáváním kontestu
a do čtvrtka do 11 hodiny večerní
po zasedání 12 hodin trvajícím pro
jednáno jich celkem 30 a sice po
čtyřech delegátech sa celý stát s
Mississippi a Floridy a pak s razných
distriktu státu Californie Alabama
Florida Mississippi a Missouri Ve
všech případech vyjma dvou s Flo
ridy uznáni delegáti McKinleyovi
za oprávněné k zasednutí A jak se
podobá budou ostatní kontesty as
podobným spftsobem vyřízeny čímž
ovsem zvítězení McKinleyho hned
při prvém hlasování Um jistějáím se
stává
ítádřnl rojnice
Z Waterloo Iowa oznamováno
počátkem týdne že v okolí onom
jakož i v několika okresích soused
nich působeny jsou velké škody hou
senkami vojnicemi (army worms)
Celá pole kukuřičná byla dravými
housenkami témito úplně sežrána a
podobně i pastviny velice utrpěly
Ač farmeři činí vse na vyhubení
jich bylo přec dosud vše marným
Tornádo v Alabamě
Z Chattanooga Tenn oznámeno
v úterý že tobo dno dopoledne bylo
zasaženo tornádem městečko Wbite
City v severní Alabamě ří cemž
13 obydelních domu úplně a ř ivrchu
zemského smeteno 2 osoby usjírce
ny a téměř 100 jich padajícími tro
ikami poraněno
Na&e finance
Vládní příjmy v raěsíc květnu
obnášely 134043717 a vydául $28-
426592 tak Že se jeví schodek $3-
783875 Přijmy sa 11 měsioa běžné
ho správního roku $299803800 vy
dání $320780680 schodek obnáší
tudíž sa tu dobu $20081874- U po
rovnání 1 11 měsíci předcházejícího
správního roku přijato o 12 millionfi 1
doUrft více a vydání jsou o 3 mil
dolaru vítií Národní dluh svýšen
f tnhM fcvMrit n lVM?Wfl
dlah fíiiWltlřtý v srostl ft
pfkl Isiéřil hutovoRt iiiřřiípri 11
NAr-ln( dlsh lkio
řoiřhj#i roíitelný $4S s#9ř)j
dbih přfilý 1 řihn m fíi fiepltti
6řrk fll'#703í dhh rMWb
Isleý l7JVt5'o A i!knvý dlah
l'ii'l(06fl0
Swhtl erarby
Mtjiťlá l-lofiikýuh hotslít o
pffijl ro ňcjřmho-lfiíjl p'nk(ritti
V hotftlrh svýrb mfl řermik f m
(tls4lAm do korvee tiárodnl a
p)řáUj(i( vylxrr občanstva tm ví si
v tálrlitoati (A rady Páni hoteliéři
neříkají siie příříny pro kteří! řr
tííH-hy na strava nebtí nýbrl vy
tntofivají tlm i pft#ob#ffl ls kdy
kfílív ěVrrioch tsrn hl4ř jlnolu
Ie řeknou f# veiktrá mlU Joo jil
obazeiiS NeJd torna odpomo!
no bude tím Ie pro deleg4ty černol
ské zajištěna budou místa v spatdeb
káráih jirlJ pro delegáty a hoty
do počAtku tohoto týdne jí) 100 bylo
zsjiitíno
O slara úrody
pod4na byla sj-olkovou úřsdovnou
hospodářskou ve středu správa násle-
dovní: Otimcn věnováno bylo letos
méně pAdy m i v roce minulém a sice
celkem 11625000 akrft Jediná Min
neiota vykazuj v osevu ozimky pří
rflstek Od zprávy poslední zhoršil
s stnv ozimky o 4 8 procenta
nebol odhadován jest na 779 proti
827 v květnu V jeduotlivch státech
odhadován jest etav její následovně
Pennsylvaote 70 Kentocky 65 Ohio
50 Michigan 73 Indiána 70 Illinois
87 Missouri 80 Kansaa 85 Ca! i f oř
cie 98 Za to jarka stojí si výborně
a to ve všech státech a stav její
odhadován jest na 999 procent proti
978 v roce minulém Ve státech v
nichž nejvíce jarka se pěstaje odha
dována jest následovně: V Minnesotě
92 Wisconsin 110 Iowa 103 Nebra-
ska 105 South Dakota 111 North
Dakots 103 Washingon 80 Oregon
95 Ovsa seto též letos méné než
minule a sice pouhých 98 9 výměru
loňského Za to váak stav jeho jest
daleko lepším neboť odhadován jest
na 988 proti 833 v roce minulém
Ato stojí si as podobně jako v roce
minulém a ječmen stojí si naproti
tomu daleko lépe než loni za to však
ho seto téměř o 10 procent méné než
roku minulého Co týče se úrody
evropské tu ve správě uvádí se že
osení přílišnými dešty poškozeno
značnou měrou hlavné ve Španělsku
Itálii a Anglii Pastviny utrpěly pak
velice ve Francii Vyhlídky na úro
da jsou průměrnými v líkouku
Rumunsku a Bulharsku výbornými
pak jsou v Německu a Rusku
Stav nrody
V Missouri poškozeno bylo osení
sa minulý týden ponékud přílišnými
dešti jakož i prudkými větry Koma
jižní počíná žloutnouti a mnoho koř
ny bude muset byt snovu vysazová
no Havlně daří se dobře pšenice v
jižní a střední části rychle zraje a
místy počly již žnó V Iowě stojí si
kukuřice hoře než loni touže dokou
též i výsev jest mnohem menší
Oves a jarka rostou bujně a počínají
již metati Místy objevuje se naobi-
í sněť a to následkem pfílišiého
vlhka Osimka stojí ai dobře a kdy
by sušší povětří nastalo sajislo ie
by i celkový stav ostatního obilí se
slepšil V Illinois byl celý rrinulý
tjtden osení velmi příznivým i veš
keré oseni značnou měrou pok'o6i!o
zvláště pak koma Ve vychdní a
střední části Kansaa bylo poasí ce-
lého min týdne pracím veolovním
přfiiifým so v výrttoM 4ti
'4íi eríojí i ol tlí k ]k o%A
f ifio V 4ti Mvero4ii lh( veíkefl
MM-hl oífjl i dobře V 4ti jhoiá-
pidřtl M potřeby i4tA Psstviey
jot f t S v t f ýbornsVri
IlilrliM fh4nU
Hon fe# Him' spolkového krtJakA
h sín le# v ChsrUston H C rr
hfMlnrilI#fna 4t i4k t% o táteíth
kfm4(ili rdilednA olh In prohlídky
snb isbarn( líhovýrh n4ťoj4klerA
l fibyvatelA stélu pro vojí sonkro'
mo iitřebti 1 jinýeh státi fpitřají
odporuje útaA Upo} Mtálfi a jt
Indii B# Utnc'i Houdi' řozholnal
! obyvatsIA státu mi]( právo kupo
vali si svA oKjiA n4'fj mimo hra-hif-n
st4lu a In jím v tom nnfíls
nikdo bránítl Zskon o sitátněn(
krčem vlstiiA nnt ěát sl ora uvede
ná poškozuje občany jinýi h slátft a
porušuje zákon o mítátn( ol hod
ní dopravě a lu III reustavnl jl
1 VYablnirtsa
t President Cleveland vetoval ve
středit odpoledne předlohu kteráž
hlavně díky pnulanci Mrrcerovi byla
kongresem prosazena a kterouž do
savadní kasárna Fort Omaha stála
Nebrasce k účelftm zřízení školy
vojenské odstupována byla Veto své
opodstatnil president tím že v před
loze dotýčné nalézalo se ustanovení
že pozemek a budovy dotýčné jedině
tenkráte spět od státu požadovány
býti mohou když by jích Spoj Státy
k účelam vojenským nutně sapotfebí
měly Podle náhledu presidentova
to není správným neboť prý by ma
jetek onen státu propftjčen býti měl
jen na tak dlouho dokud by Spoj
Stát oni příležitost se nenaskytla jej
zpenéžiti Za okolností nynějších
nebylo by prý to vlastně žádným
propůjčením majetku dotýčného
nýbrž úplným darováním a má-li to
darováním býti tu jest pry lépe aby
tak řečeno bylo Mimo toho ani na
darování pomýšlet i nelze neboť prý
stará kasárna a pozemek na nichž se
tyto nalézají dlužno zpeněžiti tak
aby výloha s pořizováním nových
kasáren spojená aspoň částečně kry-
ta býti mohla
J President Cleveland podepsal ve
středu osm předloh kteréž tím zá
kony se staly Téhož dne vetoval
zároveň jednu předlohu a sico byla
to předloha kterouž kasárna a pózo
mek ve Ft Omaha státu Nebraska
k účelam zřízení vojenské školy po
stupovány byly
DK0U3É ZIMU VY
New-yorský guvernér Morton
jmenoval již komisu kteráž vypraco
vati má charter pro větší New York
Komise sestávali bude s předsedy
itaró komise Andrew B Greena
aiayora Brooklynského a mayora s
Long Island City a z devíti člena
jiných Mezi těmito devíti nalézá se
předseda Columbia University Seth
Low býv sekretář námořnictví Ren
F Tracy soudce epol soudu obvod
ního John F DeLong komptroler
města New Yorku A B Fitch a
bývalý náměstek guv new yorského
S L Woolworth
V New Yorku zničeny ve čtvrtek
v noci velké stáje "American Horso
Exchange rozlohu mezi 1 roadway
7 ave 50 a 51 ulicí zaujimající a
125 cenných koní po většině běhou-
nfl sahynulo v plamenech Též i
přes 100 kočárft padlo plamenům sa
obíť
Odročivším se kongresem povo
leno bylo k razným účelům celkem
$51575982049