Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    P:
S4
t
A
lewaflff U ''' fcftid 'S1
" H ff pokroku Jp _ f{ wfl
V" V"W tl Iillf dopity r"IÍMlffl
sUtů kMjů a ačkoliv 4rn
r-% j-M-řii ilMvn „t f( M
nyní k ffí Jw tMÍet skutečné kfsjl
nu vhodtioif jfi ftftiw rolníky nemohu
iiiminif abych nepodtl rprávu u
i t" ff Jl vld M rnliM H tM „
f4( ii mnohému kraj inu můJ
rty1 ť#ti ku j"řoiclin
Nsjwtn Mdiiýrn Jednatelem unii
'" Uk i Jakéhokoli řinku činím neb
Jtrfii J (li Mifket Luk M-iho mi
Jwtti krajin té jil iiitnil! četl m
1 rlitčt tu píesvčdčltl k tyl Jui bl Ji Jf
vhero stalii seznal Jk to tam v
skutečnosti in4
Vyjeli J-ooe_ p A Mach z CVdař
lUpíds já a ji Kjrriiwyrř náí
prftvudrf-dn j kvtr % Omahy po
I P 1 drW I toho co Jttn mohli
i pozorovat Jedouc Nehmskou zdálo
f iw ví býtj v dobrem stavu h mohou
ni letos tiehrnsAtf fartnáíi délut nadějí
dohrou rtrodu pakli řádné živelní
pohromy tu iiezkaf Ve Wyotningu
tu to bylo vidět holí? planiny J Hit
místa kde nějaká řeka neb jsitok byl
mohlo se zavodňovat se to zelemu
Jo IJ větších míst a stanic byly po
Míli u uhelné doly h uhlí zdálo se mi
býtl dobré Jítkostl
Když jsme Jeli přes Bočky Mounť
aiiin byto cbbidiio a I biiMíIoi mUtt
Jhíiib 8 iiallznli koro Btojl nd
hladinou mofrikou TřijedsH do l'o-
I CHtello v ldiibo píedll Jame na drá-
Im Utah te Nortliern jež vede přt8
Market Luke do Helena Montana a
jelikož již ae blížila 4 hodina ranní
mobil jxme již koletu rolí pozorovatl
zavodfiovací Htoky a kanály Io5
liodiné ranní přijeli jsme do Market
Jake kde doHtl chladno bylo tak že
vfte zdálo se být oozléno e netlm a
vzrůatem (Jadníci tamní ujišťovali
uás že nikdy nebyli tak opožděni h
jarními pracemi jako letos an po
celím severozápadu panovala neoby
čejná chladna Vétšina rolníků váak
měla zaseto a obilí ho dosti dobře uka
zovalo Odpočinuvše si po cestě vyjeli jsme
na prohlídku krajiny a stavili se u
mnohých farmářň abychom prohlídli
si půdu obilí dobytek vodu t ovocné
zahrady které se dosud v počátcích
nalťzají tak abychom se o všem nále
žitě přesvědčili
Též jsme navStívili Švédskou osadu
jižně od Market Lake která teprve
jest asi dva roky stará a musí se čloi
věk podiviti jak si farmáři tamní za
tak krátký čas pomohli a jak rnťli
pěkného obilí a bramborů a přinesl
jsem sobě vzorky obého ssebou na
ukázku Tři tom jsem nul' pomyslil
jak mnoho krajanů ae plahočí po
rentech pahorkovitých krajích než
by se odhodlali podívat se dál kde
bv sobě lehce vlastní domovv zuřfilit t
f mohIi jak to vidím v této krajině
[ Mluvil jsem 8 mnoha farmáři kteří
meu siiioy -sHCiuen v KraiKem tase
domohli se pěkného jmění a domova
neb jim zde aul bouře neb sucha ani
deště úrody nekazily
Ze ivédské osady jeli jsme do města
Idaho Falla které jest od Market
Lake as IH mil vzdálené a kdež farmá
ři na w mil t dálí obchodují což
vSak pomine jakmile buJe v Market
Lake kU?ré Jest v plátcích jHistaven
obilní elevator a jiné větií obchody
Na to pak po dva dny prohlíželi
jsme krajinu při horním toku leky
Snake a navStívili st Anthony sídlo
okresu Fremont Idaho a rnusím říci
žo se nátu farmy a krajina velmi Ubi
ly 1 jem jist že rolníkům tam kyne
dobrá budoucnost
A Když Jsme tak skoro týden projeau
díll prohlédli Jsme poslední den JeStě
r jednou pozemky kol Market Iake a
zakoupil Jsem sobě Zv) akrů blíže
méitečka Uk že jsem p Kgerma-
jrtrtm souicdcm a ▼ M&rkit JUkf
dílném Jifři koupil i blok ftitft tam
lil Mkouplt p A Meh iumUnm ř tři
Idtf a Mjlti kiM akrů porrrnkií
1'iwlwlní dmi n# Jim JHI fpt
VjrJ"fillif a hflo píljcmno a dne 2t
kAtnn Jwri na op#t upokojen ?jl
hdkMt ritjř (tf loiit ve nviuiliř
řnoví
Niřrtiitin Jlmtk fini ptitvrditlro
trnové Kr lai!-k a 'ťna t N
itrtf 111 Jlí pí#l# mnou o krajin
té ) i a ď-lUio m tam fikdr v
rpnii svojí rtMiiflkou a mnoliýml
(tiánifiol i'(Vt (xkIIvíiI a pljn ké
wfilA f Xf trkft ake Idafio mnoho
rdarti rti!min4fii se fiftou váí
Jf ÍUitAk
INrklra' Aratra Halfe
ni}t p't mf n tht&nf mlřřlny hrt
fil vffily uvrtit r#ptikirt rur kuří
ok líWJ vríf ulity a JItA tylťYl U
Pni lili řml trn t-enU RiiM)moi Jmi
lru'n íe tlpInA impokxjt anub # —
nlril Otu krbik Npr'
dJ u (JoodtBiin lnut ' Otnsbt Ktb
lUrjrrkl t 3'H)
KaliJý kdo si Hiortiě prohlédne
hicyrkl nechf Jtkéktliv sousttvy ja
kékoli výrohy rnu#í tlojfti k pře
svědčení le tv ceny ta kleró se hi
cycklu 1 jksu1 proiUvaly Jsou n4
rtmně ) bbnatié a Je není příčiny
proo by dohré kolo nemohlo prodáno
hýli ta částku značně nilří Bicy
ckle idrsicny jsou hlsvně t příčin
dvou: Jedna t nich jest patenty na
r&znó ať již prospěšné neb nepru
spěšné opravy a druhou jest veliký
výdělek který zůstává mezi velko
obchodníky státními jednately a
místními jednateli než se kolo do
ruky potřehovatele dostane Jinými
slovy vynálezcovo beřou značnou
číUt podílu na té vysoké ceno a pro
Btředkovateló prodeje "middle men"
Ještě větší Továrník též se nespo
kojuje s malým výdělkem proto že
jdou kola na odbyt jako teplé koláře
a tak véo jejíž zhotoveni nestojí nic
více než $25 neb $30 prodává se ra
$80 i za $100 To mvj býú patrným
každému kdo si jen poněkud bedlivě
bicyckl prohlédne a cenu jeho uváží
Musí býti tež patrným že kde se ku
puje přímo s továrny může se dosta
li za cenu $35 právě tak dobré kolo
jaké prodávají místní obchodníci za
$75 až $100 Také každý kdo o tom
poněkud přemýšlel byl přesvědčen
že je doba nedaleká kdy soutěž spo
jená s velkovýrobou docílí valné sní
žení dřívějších vysokých cen Ta
doba již nastala a my můžeme s po
těšením naším čtenářům sděliti že
za $3500 můžeme jim opatřili t továr
ny výborné a pevné a trvanlivé kolo
To umožněno jest nám pouze proto
že objednáváme přímo % továrny za
hotové a tudíž za nejnižáí cenu vý
robní Podrobnosti o bicycklech
které nabízíme naleznou naší čtenáři
na jiném místě
Vyd Pokroku Západu
Lešetínský kovář
Před několika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravná báserl Sva
topluka Čecha: "Leňetínský kovář"
Líčeno v ní ostrými tahy ponémčo
vání Českých dědin cizozemskými
fabrikanty a vřelá láska lidu české
ho k řeči otců svých Lešetínský
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
snahám ponémčovacím a zaplatí
vzdor svůj životem neboť za poněm
Ďovately stojí mocné rameno "záko
na a spravedlnosti" Dáseň psaná
v stohu lehkém přece úchvatné jí
mavém způsobila veliký rozruch
Však ten trval na krátce! Vláda ji
zkonUkotxilaf Jen něco málo vý
tisků před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid
Jsouce přesvědčeni že přijdem
vstříc přáni každého milovníka ušle
chtilé četby vydali jsme se svole
ním spisovatele báseň tuto v plném
znění konfiskovaného vydání A v
očekávání tom jsme se nemýlili
Během prvého roku vybráno prvé
vydání skrovné ovšem a uspořáda
li jsme vydáni druhé v mnohem
lepší a dokonalejší úpravě a větším
formátě než bylo prve Báseň tvoří
knihu o 88 stranách a prodáváme ji
po 25c Do Čech se zaručením
a 60 centů druhého vydání (ant
kniha valni tilií) ta 69 eantd
r iť ♦
Z MĚSTA
FEUILLETOH
Chktjn% 4 ěervn
(VI stft nrhváifři by) bájsfion
vslkolspoti ři&lbrou riíl mruká
kortiftrtvava f bílé Mk? byla od
bývána celý stél obdivoval se tomu
Přtpvthti a té odlnoti ruklio
lidu k vfnti hidiAkovi Jnl vzdor
proudům rsvoluním nihílisty u Ir
lovuným pffe stáli psvn m kořrrif
v srdi i rukého mužika a celý
opět uchvácen byl nstměřnou hrůion
kdyl lflřtí'rnrn rozrisina ivřsf o
strsslivérti doud pMkUdtj nsnujt
rlm nsštěstí na Choinské pláni
Byla to hrozná disonarxe která
IiřsruŠila ťn vslkolepý slavnostní
torunovační akord dionance Jel
musila snad tíWtaviti v srďd rara a
carevny stopy nevyhladitelné—
Ač jedné strany popírána jtst
ístá souvitost člověka se zvířetem
tu přece hlavně v tomto případě ob
jevuje se urový zvířecí bezohledný
instinkt Lid Jen! n choinikó pláni
umíral neztrájel život svůj za žád
nou ideu on ztratit jej pro kus chle
ba a kapku nápoje jež carem pro
lidovou hostinu připraveny Půl
milionu ubohých lidí spěchalo v na
ději na Choinskou plaň žu se zde
zdarma nasytí a z nich itala se zvi
řata Několik bochníků chleba jež
úřadník mezi davy hodil postačilo
aby zvířecí instinkt v lidech těch byl
vzbuzen "8 rozdáváním započato!"
rozvlnilo so davem a okamžité jedi
ná myšlenka ovládla dav: Doststi
se co nejdříve k místu kam oněch
několik bochníků padlo
Žádný neohlížel se po druhém
Žena dítě vše bylo zapomenuto
! slabší klesali k zemi a po nich hnal
'se dav silnějších dále nedbáno ná
řku a smrtelného chrapotu umírají
cích nedbáno krve v níž brodila se
tato lidská zvířata! Jen v před! v
před! kde kyne nám darovaný chléb!
to byl ten jediný cil jenž v tomto
okamžiku jimi ovládal A za něko
lik minut tato zvířeckost v lidu vzbu
zená proměnila choinskou pláň v
údolí smrti Více než 3000 osob za
platilo zde životy svými touhu býti
carovými hosty a dvanáct tisíc nesou
rány více méně těžké v upomínku na
strašlivou lidovou tuto hostinu Noc
když rozestřela temná svá křídla nad
choinskou plání tu zakryla scénu
jež musila poskytovali pohled hroz
néjšf nežli bojiště Zde umíralo
tisíce bezbranných mužiků žen a
dělí a tisíce raněných plnilo nářkem
a vzdechy tichou noc kdežto ostatní
lidská zvířata spoustu tuto spůso
bivšf hrůzou prchala z místa kde
anděl smrti tak děsně řádil
A krev obětí těchto kouřila se je
ště k nebi a vzdechy a nářky rozle
haly au vlhkým nočním vzduchem —
všemocný car však na plesu frano
vyslance se bavil a tančil!
Tak jest život tohoto ruského mu
žíka pro cara bezcenným! Ani tak
hrozné srdcem zachvívajfcí neštěstí
nesmělo prerušiti proqram slavností
korunovačních!
Co jest mu život několika tisíců
jeho poddaných když vládne miliony
a miliony? Což je mu život několika
tisíců když na pokyn jeho může se
rozzuřili boj jenž vyŽadovati bude
život statisíců?
Jak hroznou děsivou jeví se nám
tato smrt jíž umírali ubožáci na
choinské pláni a přec jindy bývá
opět smrt vykoupením vše záleží na
tom v jaké podobě se nám objeví
Slyšme co praví o smrti mnozí
vynikající spisovatelé a myslitelé
francouzští:
"Trvám na tom že máme často
mysleti na smrt chceme-H míti za
každé doby správné ponětí o životě''
A Dumas syn
"Je li smrt zlem tu jest zlem ne
vyhnutelným a pouze věcí prosté
spravedlnosti či nemá být lidstvo
podřízeno těmže zákonům jako osta
tní podřízené tvorstvo? My musíme
jednoho dne zmizeti a odebrati se do
ráje pekla Nirvány neb nicoty —
jak kdo věří" Vil Bouguerau
'Smrt jest čtvrthodinkou po ban
keta života o němž Kabelais mluví
Já doufám že v první den příštího
karnevalu budete se mne táaati oo
ondím o livoli" Jalei Claretle
ZAHRADlt
"VnUn U tvůrěí dirh svM
r)kofiífiiti řiemůfe býli iklsrnáti
rl postixován liNkJrti rozumem
Tvůrčí duch rnrhce by přVd nst
smrti ujsfiKtvf li vola bylo nám
kryto" l(oa Bonheur
"IU starodávné báj smrt a láka
joti bntryt ]'Irii život dává druhá
JsJ lif-ře Jedním slovem smrt Jt
rjHtnýrri koncem jednáni livých by
toti Bst ní by byl lívol troium
ným a nmolným" Beřthdot
"Smrtí JmI pouze kmci-tn Života
Ona Jsst dobrá potiévně ná osvoU
tuje xl blbců a bestií a nimi! Jm
fiueinl se stýkatl
! h C Jerome"
"Nejsou theoríe kteiél by nás při
mfly spásetl smrť těch JJ milujeme
s resinacl aneb apon takové theoríe
nemohou býti podány v novinářském
interview Marcel Prevost"
"Smrť není bránou zavírající ona
Jet bránou otvírající Přítomný
život jest přípravou k budoucímu
životu Smrť jest méně dřu i v ou nežli
vyhnanstvl poněvač hrob jest pouze
otevřenou bránou k jinému světu
kde každý opet nalezne svoji vlasť
Pozdravujeme mrtvolu kolem nás
nesenou jzko cestovatele jenž ubírá
se před námi
Arsene IIouaye"
"Není smrti l Co nazýváme smrtí
jest pouze přepravou dokonané mi
nulosti v počínající budoucnost!
A Mercie"
"Považu'i smrť za něco nepří
jemného a nevyhnutelného proto
bychom měli žiti tak jako bychom
měli zemřítt zítra
Henri Greville"
Z POLITICKÉ ARÉNY
Váli to vlastních řad Vydavatel
Times Heraldu Kohlsaat ačkoliv se
staví do republikánských řad tu
přece odhazuje veškeré ohledy ke
straně jakmile so mu jedná o útok
na osobu jež získala si jeho nepřá
telství V posledním čase vyhlédnul
si za oběť své záště republikánského
kandidáta guvernérstvf Tannera a
v článku plném jedu snaží se kara
kter muže tohoto zlebčiti Avšak
jak to obyčejně bývá že podobné
útoky jež nesou jasně známku osob
ní záštó na svém čele spíáe napade
nému prospívají nežli Škodí tak
také jeví se to i v tomto případě
Napadnouti karakter muže proto že
týž byl kdysi prostým farmerem a
drvoštěpem a že nucen byl hájiti
život svůj jsa napaden to dovede
pouze taková zkyslá duše jako jest
Kohlsaat To právě slouží Tanuero
vi ke cti že vlastní silou dovedl se
vyšinouti v před až poctěn byl nej
vyšši důvěrou jakou stát svému ob
čanu může propůjčiti to dokazuje
že jest to muž pevné uezlomné vůle
jakého je nám třeba v čele státu I
sami demokraté s ošklivoslí odsou
dili toto jednání Koblsaatovo a jeden
nich se o něm vyslovil takto:
"Kdyby onen časopis psal pro Tan
nera tu nemohl by uveřejnili lepší
látku k podpoře leho zvoleni Po
dobné věci dostačí aby každý dobrý
občan bez ohledu na stranu volil pro
Tannera"
Republikánští vůdcové illinoisští
se usnesli ž) delegace tohoto státu
zaujmouti musí přední postavení v
boji pro zlatou měnu ao-li k boji
takovému v konvenci vůbec dojde
poněvadž slřfbraři v republikánské
strand zaujímají nepatrnou menšinu
Od tó doby co nominace McKinley
ova jest téměř zajištěnou uznávají
političtí předáci illmoissti že otázka
peněžní jost nejdůležitějši v kon
venci John II Tanner jest rozhodně
pro zlato jako každý rozumný muž a
i ostatní vůdcové uznávají že jedině
zlato může býti základem dobré
měny a veškerých 4P hlasů illinois
ské delegace bude vrženo ve pro
spěch zlata Mr Patterson bude
bezpochyby zvolen do výboru na
resoluce kterýž jest v konvenci nej-dulfiltejiím
V poslsilřifrn naklání mtka
rady uélriřni fiábdnjfi I iiři4filí
Přijato mtyorovo vrto tjkajM
se rirlintfieff sthovaiů domů
Hssoluť okresní r ly tfkijftd se
koulení rdnb ndkáán fmnnf
mu vfbru
iJál vyfffiy dví nepatrná ráMi
tosti Celá sf hŮ ftdbyU M it rub
Mil tinhi veškeří členové odebrali
do divadla jfooleyova aby pří
tonmlí l byli představení dávané
mu ve propěťh Ht !oiiisu
í'hícgtl řrpiblik4ltl Vůdcové
pracují horlivé pro to aby hlavním
sídlem národního republikánského
výboru uéinéno bylo naí město
Svým položením jest Chíeigo oviem
jako stvořeno pro hlavni olílíiký
stan a delence illinoisHká učiní vše
aby bylo k úíelti toi'J zvoleno Chi
caj{o tná soupeře a sice v Clevelan
du kde by si manager MtKinleyho
přál míti národní výbor umístěný
I)r Jamieson se však vyslovil že ae
rozhodně postaví proti tomu Nemy
slím že New York bude hrátl přlsto
tak důležitou roli v politické historii
jako hrával dříve pravil Jarníeson
dále "neboť Chicago Je přirozeným
středěni pro řízení volební kampaně
Nevím zda-li se nám podaří získali
náiodni výbor pro Chicago jisto je
však že než uplyne několik roků tu
ono stane se středem politické čin
nosti'' Téhož náhledu jest i Van
Cleare sekretář rep státního výboru
Schůze republikánského ústředního
výboru odbývána bude v pátek a v ní
hlavně jednati se bude o usazení
delvgace v národní konvenci Dr
Jamieson bude bezpochyby zvolen
jako člen národního výboru Tanner
kandidát guvernórství zúčastní se
pry tato schůze a podá jakousi odpo
věď na poslední jedovatý útok Kohl
snata — naň učiněný
Z mpřátchkétio tábora Sekretář
demokratického výboru stříbrařskó
ho Nelson vydal zprávu dle níž vy
počítává že z veškerých 1059 dele
gátův jest jich 876 zajištěno pro
znovujmenování Altgelda za guver
néra a 82 í prohlásilo se jich pro svo
bodnou ražbu stříbra takže Altgel-
dovo křídlo v demokratické státní
konvenci má vítězství své rozhodné
zajištěno Dále Nelson tvrdí že
budeli si MorriBon přáti tu delegace
illiuoisská předloží jeho jméno před
národní konvenci demokratickou
jako kandidátu presidentství Morri
son jest rozhodně nakloněn stříbru
avšak guv Altgeld a jeho přátelé
zaujati jsou pro Boiewa z Iowy a
Altgeld sám prý se vyjádřil že bude
li tento navržen tu hodlá pro něj
řečnili John P Ilopkins ale myslí
že illinoiská demokratická delegace
bude pro navržení místopresidenta
Slevensona poněvadž týž jest s Cle
velandem na nepřátelské noz-e a to
prý jest mu v očích Altgcldovych —
jenž bude delegaci illínoisskou kon
trolovati — nejlepsím pro něj odpo
ručením Výkonný výbor zlaťařské
demokratické strany odbýviti bude
okresní svoji konvenci v Central
Music Halí v sobotu dne 13 června
o 7 hod večer
Populistó odbývali v ' úterý ve
Fisherově síni svoji schůzi a došlo
při ní k takovým bouřím že musela
býti povolána policie na pomoc k
jejímu utiSení Klid zjednán teprvé
když obě bojující frakce ze síně vy
házeny na čerstvý vzduch Dr Tay
lor předseda okrentho ústředního
výboru hodlal právě zahájili cbůzi
když v tom vrazilo asi CO populistů
jemu nepřátelských do stně a zauja
vše zde místa na tribuně hodlali
schůzi sami zahájiti Ilogan byl zvo
len předsedou avňak k jednání ne
došloneboť frakce Taylorova sputila
ohromný povyk a již zdálo se že
dojde od vzájemných nádivek k vzá
jemné rvačce když v tom policie
učinila všemu konec Nyní se ni tu
ví také o tom že se populisté ros
Itěpí na dvé strany
V
i
9
I
O-
V
i?
k :
t
t