Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
v4k proto pU a voltu by I fMÍ
ffUiriíMi ?AUf hl i ř Kombi
fil Uk řfttřinř' lýi f iitll iřsbl
v J-tní M sWIovatv M i by #
Jak fl'M 4 Difa N~
o4ki miMhnt itpíf otMtl do
! #t f Klyl HUvis
otiskovali h- f)'kdtk lty Aloky
ti Národni V(l ř o tiM f#'hkťf
Jji m Um fíku tftfho Výbor l
f ! J" tilriA f l rt ý ml
Myl pottaný nyM (Vhr lký
t"lr fiut4tii htnohU) N4fslfil Vf
hoř a ty Htsy kuří i ír o hty a
I4ky k W riMtl svůj fis ll
ú'Mm Nanditlit" V lř l byl
Drnl pouhým ft iff m div4ktm
b I obnftU mrtftjníti lokoliv tm
obranu njlmM TVpfv IkÍ klil
jíl Jft p I kdyl iloinylftým dv
rtbákům Mtůin pdfiln umři
trlli Ii'l2fiict hUvnMi ítttitflft
N4f Výboru odpulttl Jt ol fr4f
kur byli podjali a vibnditi tiwdů
W r a umrtvit! oWtíMl li lu a tk
nabiti uniknuti Národního Vf
boru tu li'f" přnh4'í pfiuiim
kflikrrn po fufiijw nál!u]M
pravdivou poznámkou i "Tylo vlít]
jl vyí-líil Arntrikán Hrt na žádost
artit-rbkho senátora j i 1 jei iiorké
rtároditorti !! imjvý niluvnřjiím
obbájtiiím naMť) národa jaké jsm
kily čili i u spisovatelů čfskýtb
Avšak aul ten senálor na ně zvtášlé
iiepuk4ml Padlo hluchým uAlm
Zůstalo bez vivAf (iirtulf Á zůstane
Jako ta mtohá Čechům příznivá
fakta Ir5 ř Protože politikové
čeští v C-ih4li o dobrou pověst
svého národa v cíznzeml no naprosto
nestaral A rotože rat Cechové
ami rtětl svůj Národní Výbo' jediné
těleso jel v lom vzhledě nám mohlo
prospět jsme opustili kdy 2 jej jistý
novinář jení i no tým vlastenectvím
náleží do kázníc t u'l vyiťl byl v
poiímČch uvedl"
Maření drahám Časpm
I'ovřd6li jnme hiiťd hd aHd&
nfic oynřjňdjo kongremu ž jt
úpln& npmoÍDOHt aby jakoukoliv
dftležitčjítl prki vykonal a tu n&nled
kem hvčIio Hlu2enf Kdeho suřnio-
vna ponlaiiecká m& dvoutřetinovou
▼ětSinu republikaoBkou ovládají n-
nát demokraté s populity a k tomu
ke víemu ntojí demokratický přeni
dent Dohotoví) h vetem Ze dobře
jsme soudili junt nyní patrným kaž
dému Tento týden ckoníií e eiHe
d&nl kongreHU nepocliybni íltra a
mimo povolení obyčejných roípoótft
jťMt víru in 41 o toho čím kougrett t
ftinnoHti rvč vykáeati v mfiíe Aby
ijedn&n byl vládč potřebný příjem
aby zametily o cbodky a obnovila
nončkud dftvira přijala tmčmovna
pofflanecki hned před vánoci dvČ
předlohy a sice jednu kterou navr
hováno ivýíonl cla o 15 procent za
účelem nabytí příjmu a druhou kte
rou! mčlod&no býlí právo preiúdentu
vydávati do jiwtó míry úpmy ke krytí
nastalých Hchodkft VHak žádná
tčehto obou předloh neproíla sená
tem Naproti tomu senát přijal před
lohu zapovídajtcí presidentu vydá
vání úpixft dle zákona z roku 1875
bez svolení kongresu kterážto před
lohs opřt gnčmovnou schválena ne
byla Jediná zmčna která! se stala
vzhledem ku zákonu celnímu jest
zruAení článku kterým povoleno bylo
přiválení lihu k používání v umční a
výrobě do emť beze cla a sice zru
šen článek ten na odporučení vlády
samč
Otázka reciprocity byla vyftetřo
vána ale dále kongres ničeho neuči
nil jeliko! republikáné uznávají ie
reciprocita má a musí býti částí
syslímu celního a za nynřjiího cla
jest nemožnou V otázce finanční
nedošlo k žádnému dohodnuti poně
vadž jinak smýlí republikáné v sne
movně nežli demokrate populMy
v atnátu 1
(I MlíMfllAfíMl t byri
Wiwohfi ftarnltivsrt'1 ! ttn hfjfříi
ft# in J potl#hř bb llt
?řftl knmí k fjltřř-řil tiv% n
iřnlf f Vřn'iU ?i!ifítt
)! fřoíl a tly i4koy j
fitiljíi í !
judldhho sýřt
'Áktt ltiV(jf t l ďipftl Ift
řxl dřuMřin břciwe i r mil v!á lt
lt Nil Jslobf if iftrtí pt#rilf ři
'''mky dř!f4 dř4li4m ía řt
t poifinky t ithhy řmpff
ktř4 v dřírřií ktitM fJrři tt% liíkS
m rmliají
4kon povnUJří í í i Ififkfn drlí
rím po'mky ď 4cn o '(ováM
ifímfl al' fti'h! lstl l1k y 1
liaoňai yli'ili při-d kftrii H
Ht4tft řib llřřky soMmi Zikou
povolují ( Imklíiu n V-lflkťK)
fcirs) Jihií )kití aby i
domovin svf h n rk vJ4lii mm Mi
Z4kon kUrým irnítij Í't ! i
VjHká frlfVcií v ('lt fo Z4
kon klrrým # d44 Hoittli )kot
právri vyvolitl bé na r't Hnily %o
)i'Hk rmrrvsii Ht(hky v náhrtdu
14 ikolnf poiiooky jin( poibyti-
Zákon povolující osídlení opuitřní
i4ti Fort Atftinahoíite nrvM i
Motitsné a Fort K Umalit May r- r
vace v Orrgouu Z4kon povolující
uuj(ni4oi půdy k dolováni v 1'íkM
IV ik IMutti Cr-k a Houth Platt
lipních re-rvří v Colorado Zákon
lapovfdajlcí povolování rotvod&
territoriďh kdyl by dolýčué strany
nebyly obyvately takových tf rritori
aDpoA po dobu jednoho roku Zákon
povolující zakročení o peni ott~
stalým po vysloužilcích kteří by po
sedm rokft byli zmisilymi Zákon
ukládající pokuty dráhám mezistáu
ním kteréž by nepoužívaly brzdy
automatické na svých vlacích Rot
počtem pro námořnictvo povoleno
tbudováiil 2 nových válečných lodí
a 10 lodic torpédových
Mezi předlohami kteréž prošly
jednou stičmovnou nedostaly vřsk
schválení snřmovnt ď-uhé kteréž
však mohou byt předsevzaty a přija
jaty v zasedání budoucím jest mezi
jinými Lodgoova předloha proti při
stčhovalcfim zakazující přístup do
zemč přistéhovalc&m kteří by neu
mčli číhií a psáti
Zkušenosti tohoto kongresu jakož
i obou dvou předcházejících v nichž
demokraté mčli včtšiau přispčjí do
jista nemálo k přesvědčení občan
ctva že jestli chceme kongres který
by vykonal práci nějakou musí být:
zjednány republikánské většiny
obou sněmovnách Vždyť psala '81a
vie o kongresu minulém kongresu
to přece demokratickém v obou snč
movnách v čísle ze dne 27 února
16D5: "Několik jen drift a 53 kongres
se odročí Konečně! Celá zemé si
oddychne až tento nej neschopné jší
a svých povinností nejuedbalejší
kongres se odebéře na odpočinek"
O nia lepším nebyl kongres 52 v
kterémž senát republikánský byl k
práci pohotové avšak dvoutřetinová
většina demokratická v sněmovně
stála v cestě Z výsledků pak záko
dárných v senátu letošním jest patr
ným že se dmokráté dosud nepolfp
šili že demokratická strana nemá
žáJué státníky úspěšné práce schop
né kdežto minulost republikánské
strany je zárukou že dovede přijití
vstříc potřebám národa
Cyklonem
navštíveno po 0 hodině večerní
pátek Missouri Valley Iowa a něko
lik obydelných ataveni rozmeteno a
nákladních voz a železničních z
tratí odneseno Cyklon provázen
yl prudkým lijákem jímž na oseiif
nesmírné škody sp&sobeny V mě
štočku odhadována jest škoda na
10000
Kfl# r Ir o A ílf rnokMilf krf
(noookMM Jwirí tffj rr0'i n-
lni UH # jíl Aflní h t-Uj by v
IM(I koiviiř-l ři4fw1iil vífíltoi Infll
rWill M II hsjpříNlllíjU l'llďl
ttUtn ntMnf drri'iiir(l i( j '
wiiifofl lftnn f tU 4 jiní ihifni
Mjl jíl hflf #tlílf (M(I
iifjwo tnltA irUltitttnf i4i'kIíi( iri
M(ftl s!o Im #4fv-řl #fiřd(ií
jmi v řnkrdi jřjif U iiořnifi-ws jifMi-l-rit
ki t["hlt fiid" A tnttiliiiít
fi4(l"ťl jtit I Moixtri nbnlfiftf '
CIvt-MidoVíl a j li tu Um
itjht dKm'krttlrký kt-řM
ďmoil rt{'}ft4 nvH'tl tu ift
l'itil4 l y t ! f I k nt pftl
Ifíttfuříi j'Hl Vl imll In tft{f
tf nljfioii
(I-'!-!)!!! IU''iifd"jri!'iVll w oiidyn-i
ř-jří in bylo by titěrný rit j(r4ií
proviv Id siluru itrokf4tirk4 řy# h
ltflkti krhl ktri4l hřf hJsii
nilll il'l nt iUh) I trváni
lř4ny sunotrii st pil jlí!í iťU l
iiptil mni jiitjiii f14lty ii4Iiovii(
''Nli? ul b n#j v#tf vKiíilsnwtví
tiťri fi4hoU politUM ""
Mťránlti roužku strtoy vs dvA un
mitdltln5 frakce a rnúf ss fbf )
nyní pionJI tí stm( íivlov1 ktrlí
rotrlill strunu ctrrnokrtkkoii ktell
ii('inll utok tm rtIíttlvo!tt Vnn plrl
Mi roky Tehdy tyU pHílnou řotri
ky otíka otroctví nyní jeil to
oUk ziieliOdiMMTfíí rnřiiy"
I)ile přohISije Čí1 ten h vl
líntví avolMsIné a iieobmezené raiby
stilbr bylo by pKmým ixumim z4
sud deruoknttlckých a id v případu
Unit bylo by povinnosti vAVch pravých
(leiiiokrutťi pro měuu zdravou mu
cích proti tomuto rnehmlnocovánl
tnčny co nejrozhodně! se jMistavitl a
Uk "zicliovtiti orKiinUucl zásiidy u
jméno strany JeíTersotia Jacksoiui h
líentoiia"
Jest ovšem úplně zbytečno mlu
viti stříbrař5m o vlastenectví neboť
ti ''přesvědčili" se vlastními svými
iftvody že jedině oni jsou vtělenou
vliíslenckou obétavostí a žo jediné
oni lidu země naší blahobyt navrátit
dovedou A prosáknuti jsouce tímto
"vědomím" smějí so každému odvo
lávání se na vlastenectví A ani po
litický um demokratům pro měnu
zdravou jsoucím v příští konvenci
národní mnoho platným nebude neb
proti tak převážné většině jakou
tam střibraři míli budou jsou veške
ry politické taktiky úplně bezmoc
nými Z dnešního stavu věcí zdá se býti
jistým že roztržka v řadách demo
kratičkých v příští konvenci národní
jest zajištěnou a že budeme míti dva
demokratické čekance presidentstvf
A to maže býti pro stranu demokra
tickou osudným neboť tím zasazena
byla by jí rána z které více zotaviti
by se nemohla
Pro neAťastnó krajany v St
Loni h
Sbírka sboru Vlastislava JČI) rt25
J Moučka 100
Minule oznámeno 1500
Celá sbírka 12425
Smělá loopci
spáchána v Chicagu v sobotu o 0
hodině večerní a sice uloupeno v
Kleinově obchodu se smíšeným zbo
žím na 10 a Halstod $500 B to za
přítomnosti značného počtu osob
Tři muži vstoupili před 0 hodinou
do obchodu a dva nich přistoupli
k místu kde kasfrka se nalézala a
revolvery v rukou žádali o vydání
peněz Když to odepřeno zadržel
jeden a nich kasfrku kdežto druhý
peníze jež uos&hnouti mohl do pytle
shrábnul Než-li lid z překvapení
vého svého se vzpamatoval dáno
třetím a lupičů při dveřích stojícím 1
znamení že hoři načež v nastalém
zmatku trojice uprchla — V čase1
louneže nalézalo se v obchodě nalé-
zajíoíra na výborně osvětlené ulici
na 800 osob
CESI y AMERICE
V ř# tll 11 fcvřtna tthmtit fyl
f ('bb f{'l n Mý Yl Not4 pl#lřnr
lí M# m(tk ři'b lo M#vfl
kM oi k iml kl"nol (4fi
byl Uk s!k' í ro-1 k tUt j)f
hkřoréřio b-nltk i tit)řfifrtřm'fv4n
4 V Nw Yorku #p4i lil f #íb(i(i
10 kvťis irrtovrtMit itřtritíift
U 11 ♦ AhUtbtn VtUn Til í-o14
t iiti t(A li #
itfnl llořfi f
Amri( dl t ř 11 rnřífrft I
R moiovmi ! jj iioliřtulo raiiO
t O tm-iml 1 1 %ihii1m jo
k il # v ffb!i nt I V CM i krt
jn lodvík M! a sic střcbl
vs Vliífiitim prksi do hUvy a
nřiřií'f)í JImi bylo tk tíllým !
ti Juř pmH i l-kiřk4 krátko t
tmnm fiUl di h vypíitil — Htflsn
byl přf jíl o ddí dobu i loifboa
to rjpfJ vtí-klo roii ibfínU řfiky
V Antlgo Ví tMmřiřii byli
7 kvřím fit křil'vitr přihiialm
- vhkfiri rofbntm i totá di't-rk
krijiii Jo
chránili t ltI j hf4tko jol ni (rr
( Ulilo a Diin tři tom íiviíI
Uřítila
% M' 'i CUvltiilkými lístonoAÍ
jím! přírčetia byla mzda za práci
"přes ras" vyk-nanou tub'á s téi
i nakolik krajana a ic obdrží
J F Jelínek UÍ:J0 J L Folcar
:J7621 Jos Mabý 1:17(1 29 Jm
Chátek $11103 Iipobl Dušek
♦35048 Jo (í Failík Jos
F Hpurcý ♦38716 a Karel Žižka
♦31203
Krajan Josef Zahrádka v New
yorku bude na slavnost položeni
základního kamene iro Národní
dum zajisté dlouho pamatovat!
Chtěl m růvlu zúčastnil co ''depu
ty maršál" a k tomu cíli objednal si
koně na kterém jel po Lexintou ave
k Central Opera House kde se mel
průvod seřadovati Mezi 60 a 70 ol
požal býti kůň nepokojným a jezdce
shodil Při pádu narazil Zahrádka
hlavou o dlažbu a zůstal bez sebe
ležeti Myl dopraven do nemocnice a
později převožen dom& kde v stavu
kritickém leží dle všeho odrazil si
při pádu mozek
[ V Owatona Minn usnesl se
řad "Minnesota" čís 67 Č S P S
pOMtaviti sobě na nejživéjší ulici
budovu skládající se z místnosti
pro obchod síué spolkové jakož i
prostranné místnosti a jevištěm kde
by veřejné přednášky atd odbývány
býti mohly dále veřejnou čítárnu a
místnost pro nedělní školu Pro
budovu tuto zakoupeny jsou dvě
stavební místa a se stavbou se zapo
čne jakmile k tomu potřebné plány
vypracovány budou Dudova státi
má deset až patnáct tisíc dollarů —
Poněvač řád nebyl sám hmotně dosti
silen podniknuta sběracím výborem
dobrovolná sbírka a doposud sebráno
♦3312 Nejvíce přispěla r i Kozálie
úimková a sice částkou 11018 Mimo
toho obdarován touže paní Česko
Slovanský národní Hřbitov částkou
♦500
"1 Krajanu Janu Prokopovi v
Port Ainbay N Y přirčena minu
lého týdne porotou náhrada $1000 za
ztrátu pravé nohy o kterouž loňské
ho roku při přecházení trati dráhy
New York Cen'ral přišel
V Clevelandu poután jest k
lůžku krajan Tony Diesner přiruči
policejního písaře lýžv den zdo
bení hrobu odjel se svým plukem
uniformovaných Hytlřft Pythia do
Akron kdež však kaň jej shodil a
álápnuv na něho dvě žebra mu
zlomil
% V New lorku zemřel v pátek
t # i i
min týdne jeden a nejstarsích osad-
níků českých v Americe Jan Konva '
linka v stáři 75 roků Týž v roce
1841J otevřel si v lirooklyně malý
kožešnický krámek a záhy zbohatnul
tak íe mezi milionáře čítán byl
Mezi řVchv více se nehlásil tak fe
novějším osadníkům vůbec ani znám
nebyl
V rieddf 11 kflt mfn
bl t í'šfl(vif i a bil (1 fňlk
Mwn iji yn t% pri pr iifni
poilo'fřrli fM(f 'fihnivJi sUkři
k"i kiř -ti VUt pdio d'#ri1 řoitřhi
fo
V (Usl odbýván fiffJII
íi kín křivil y Fřiřd f i
U M (' Vt í rk 1-jAÍ dloalioUlf
dílois Íoifř ( ti " fo Nřfifík"#
t O! 'msI y l44ífr
Utn'b'# orjřVni p'Ujmfini "IV
" "' f V n
i fi t fCi
„i_ :
rr''-"
Iit
'I T
p r 4 v A
wiíii
Mifcfijiřt ktM ty l4njl a
ffdiiijí nt'ikf !' pi#y Jt f
piti F M Wf4ik v Uvaťl ifi-
dklf 'iMoJMH f" H IKtlf 4 ounty
Jí1lř
rtln4fký ptWa
P'iviitootí k%) 'Un bi4djo své
ďouírho a pM tlh i f wiiiii jsst
by ufbirM sbitným a pravdivým
Wdoltiílř t-jflři! u vírib ot4i
k4li v?jf)ťh NmAloint tltuhňl
býti ďjnýi b fi4Mdři tjii('h smý
ilřil Kolik hliv lolik mylíi
Ví ik pří 14ttfMti siiiýiiftrtí nemohou
vn hii imti privdu Híti4ný a tvé
domitý (opi pojednává o Vsřej
ných oláká4:b Its avbo tanovika a
vykládá j dle svého přrsvédčenf a
jeli poctivým jo o bolen toto avé
přesvědčení hájili kdyl slušným
spasobeto a od jiných slušných ča
sopisft v po hybnot bráno jest Jt sllí
při takovémto rozebírání veřejných
Otázek jeden druhého přesvědčí že
jest na omylu káže časopisu slušné
mu a svědomitému poctivost a muž
nost aby svůj poklesek doinal a více
se jej nedopouštěl neboť kdo uvěd
čen jsu z rozšiřování klamných a ne
pravých názoru nepřentává vzdor to
mu je šlřiti opakovati a znovu tvn
dilistav( se tím sám mezi zúmyslné a
vědomé lháře a lhář nem&že býti
slušným člověkem tím méně učite
lem a vůdcem lidi
! Do té sorty "časopisfl" patří patr
ně Přítel Lidu Před měsícem uve
řejni I snftšku blábolení klama a
nesmyslň pod ohlavením: "Východní
rep proti stříbru" i něhož jsme
otiskli několik vět a žádali slušně o
vysvětlení o obhájení stanoviska
zaujatého Naše otázky byly do
slova: 1 Kterak se banky zmocní
takových bundů: zda-li je ukradnou
uloupí násilím neb vůbec jakým
spůsobem se jich zmocní? 2 Jestli
snad je musí koupit mnoholi za ně
zaplatí na každé sto? 3 Když to
je tak výnosné proft když máme
3751 Národních banků s kapitálem
0C5 milionů dob za kteréž za všech
ny mohou nakoupili sobě dlužní
úpisy a obdržtti za ně ty zlopověstné
bankovky proč je vydáno pouze za
200 milionů bankovek národních?
4 Proč ukládají se vůbec daně
nejen zde nýbrž všemi vládami
když by vláda mohla vydávati libo
voině 'peníze'? Jen tak pro Spás
aneb k vůli kapitalistflm anebo k
týrání ubohého lidu?
Na mí to aby Přítel Lidu zodpoví-
dal mužně otázky mu předložené
uvádí že prý dal již ol poveď v čísle
ze dne 21 května Tam totiž vypo
čítavá co prý může komise senátu
vyšetřit jestli bude chtít a sice že
prý při prodeji loňských úpisů vlád
ních vydělal jakýsi bankovní syndi
kát nápadnou sumu B 418757 a to
prý: "nechť si vlepí V Z do klo
Ixiuku a neptá se budoucně kterak
že přišli bankéři k vládním bon
dům"
Jestli to je odpovědí na naše
otázky to nechť posoudí každý sluš-
ný člověk Nechceme a nebudem
iířiti o té odpovědi slov neboť
- _Jrf i
né řeci ten patří do cirku
' '
'
Ocelový parník Virginia srazil
v nátek v noci kdvl a Mílwaukee
do chic3RS „ (vswli „bujícími a
VT%ccl M luBte mlb "e """""erem
Mary Mcíiregor a byl značnou mě
rou při tom poškozen