Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU -4
n
HOVORNA
(man
Ollplianl IV IWm dltt f
Hovorné Jil mi klo právo v
av4 thtt řr4 tí tto dooře ohra
Umv Ml ofidovtt drnUl
lyl mu ikoďi íínf Ant aml li
UMLl k lyl nKfvli hranič! kfk
lMm F vořák
f7ywf Zákony 'nnay!vt
ni nejdou nkm iriámy ale pw by
bJme třtinu f Jit %l y knm
právo (íi ilfftUl triol JtUkolív
jiné domád t(f0 fMJtl 4Jný
človk Irm4 brát! právo do avýrh
ruko jrii drftUJ aneb svila
aouamlovo píiaobl komu Ikoda
ř)f( hru i ond íkoiefd tomu M
tri ačíniti ibýv& pout Jedna ieta
tákonítá a ta jrt lalovati n náhra
i a aa ikodu ftolf n Tu je
ovínm ti tak dalece Jtk at l?č
dřftbel anad ukrocení Jt by
nevyplatilo neboť altpicn aolva
oéinl ikod tolik aby W atálo
Jednáni právníka k aoudtl fř
jeat to nepříjemné tomu kdo Akodu
trpéti mi Jou li aoutedé roturnni
dojiala nenechají avým domácím
vtřAtftm aby k tnu ikodu dilaly
poalarajf ae o zamezení téle Jnou
li neroiumnl k muaí ten komu
íkodu činí vynalezli nijakou ceatu
jak by je neškodnými učinil anil
by ae trestu tikotu vystavil Jeatli
rou rieatojí ta to aby ae práva u
aoudu dovolával — Jeatli le jeat
méatečko inkorporováno a má avé
mčataké ordinanc čili i4kony i
dy moIt)4 že jeat meii nimi til
ten Je ne nm4 v hranicích mi-Mla
třílet a tudll by iitřílení bylo pře-
ítupkern jeiitlí jte v hranicích me
tla New York Mnoho li munila
Francie lajilatit inilliard válečné
náhrady 1'rmku po Mkoncení války
roku 1870 a jak iíie %o cUlicemi
milliard V Jiran
Oilpoo&ď: l'Ét milliard franků
cili pét tinfo milliona frank fl v čí
ulicích 5000000(00 franků
Ccdar Haiiidn la Otóná rud
1'ronírn o adélení v Hovorno: 1)
Mnoho-li jtjHt ve)ojených Státoch
českých čaHopinA po pfípado i je
jich náxvy — 2) Mnoho-li jeřt ČI-
chft v SouMiAtí a jak mnoho v kte
róm Btátu ~ ) Mnoho-li junt če
ských Hpolků
Krantiíťk l!trvíd
OiffMjvid : Počítáme li rfltná
vydání čatopÍMQ co rflinó čauopiny
jako ku příkladu týdenníky vychá-
tejfcí při dennících pak vydáváno
jBt 31 vydavately 47 čenkých ča
dopiuft v Americe a niue jak nánle-
doje: V New Yorku: Sokol Ame
rický New Yorkó Listy denní N
Y L nedílní II lan Lidu denní II
L nedélní II L týdenní Dělnická
Linty a Volné Lity ~ V Halt:mo
re: Jednota a Healdka — V
Clevetandu: Volnont denní Vol
noHt týdenní Den nice Zábavné
LUty Oreán Hratratva ~ V Chi
cagu: HvornoHt Amerikán Duch
ČaHU Svojan Illanatel denní Illa-
Hatel týdenní II lan Svobody Ko
tok čmuchálek Křcutfannký I'oel
Náro1 Katolík Třítel Dítek Ce-
choatovan enké Linty — V Ka
ciné: Hlavie Kodina — V Milwau-
kee: Domácnont Vlatimil Hov
noit -— V Kewaunee: Kewaunnké
Linty — V Cedar JUpida: Slovan
Americký Svit — V Omaxe: Po
krok Západu dvojtýdní 1 Z týdní
Hoopodář Knihovna Americká
Dílnické Linty — Ve Wilber: Pří
tel lidu — V Sc LouUu: Ulán —
V Ia (irange Tei: SvoboIa —
V Hallcttuvitle Tei: Nový Do
mov — JI) To neví nikdo Oby
čejné ne aoudí Ie je v Amric aai
půl millionu ťtahfl počítaje v to
oviem nejen přiutřhovalce Čech
kteří ae v dechách narodili nybrl
i jejich dítky ide roiené Naifm
náhla-Jam jeat lm čítáno Jent přílii
▼yioko Naproti tomu centu mi
ntilý událi 'ort f rnl fiít
kr Witif ponm I Il0fl i Jak
řiiloddjí
N llmMř 1
Vermíint o
UhrxU Ilnd II
Na w York l i'J
Nrw Jty I'íí
Penn aoil
l'lvri :t
Miryttnd
l
Arkana vi
(lhn li(H'f
Indinn J
fllinoia 'J7rti
Miehi){n JIH
WUionalíi 1Ií:íi
MiftfiraoU MM
low 1 0í Jl
MíMiři Mfr
N Dtkot 1 1 jo
n DikoU 3IM
Nťr4ka Iflioi
Kanau ViJ
Montan m
Wjroinínjf II
í 'ol'f vlo 'i I j
Ne Mitim H
Ariiona
('tah
Nevada
Ihho
WiahíngtoN
Ořežou
California
i
H
li
II
nn
ti 7
'i 11
ll (Vdumhía
Viryinia 71
W Viřjjíni rt
N l'řoln II
M Carolina II
(}rorji
Florida h
Kmtutky :n
Trnneait ll
Alabama Jj
MiaÍappi }
I"fiiiana II
Teiaa IJI5
Oklahorna 'JMi
Jak čitatelé cnaii k Iřmto týalwl
kftm příali nevíme Tolik ale víme
t latního p inání l mnoií Orií
byli nevidomými nl# neavřdomitý
mi ačítately počítáni ta Nřmfje
aneb lUkuiany Ti pak naSi kra
Jané i Moravy kteří domýil ae le
tiejaou Cechy a dali a pnáti co
Moravané nejeví ae vftbeo v aou
čtu ntbrl buď byli počítáni co
Itakuaané aneb ahrnuti byli mesi
národ iioali takové kterých bylo
přilít nepatrné nei aby ivlááté
počítány byly Tobo nejlepál du
kát !oakytuje nám Texaa Tam
jeat £echfi s í'ch a Čecbft a Mora
vy více nei v kterémkoliv jiném
nlátu vyjma Ulinoia a přeee tam
napočtčno pouie jen 3211 Čecha
Naproti tomu tam ale napočteno
8858 lUktiíana a tedy Ixe pevné
míti sa to ie byla velká včtáína
Moravana počítána tu sa ltakuita
ny a Nčmce proto Jen že nechtéli
být Čechy a udali ae uo Moravani
My odhadujeme počet Čecha ve
Spojených Státech ani na 400000
počítaje v to ováem jak přiatého
valce v Čechách roxené tak i je
jich dítky A nice jeat v okrou
hlých číalicích náá odhad ani ná
aledujfcí: Ulinoia 75000
Texaa 50000
Nebranka 40000
Ohio 35000
Wiaoonain 30000
Iowa 30000
New York 30000
Minneaota 30000
Minnouri 15000
Kannaa 10000
Pennaylvania Maryland
Michigan Nortb Dakota a
South Dakota každý po
5000 a! 8000 dohromady aa 40000
Ve vaech oatatních atátoch
dohromady aa 25000
My noudíme ie jame bliíňími
pravdé v téchto počtech nežli oen
aua a nei jak ae obyčejné tvrdí —
3) Pochybujeme ie je kdo čítal
a odhadujeme počet týchž blíxko
tiaíce počítaje v to ovaem veikeró
jednoty jakož i apolky dčlnické
ochotnické čtenářnké pévecké k
cixojaxyčným jednotám náležející
aUI Kdyby nebylo i káxmo
uprchlých padouchft kteří ničili
vie co Národní Výbor podnikal
nepochybné do této doby byly by-
enom měli uplnv aetnam vňech
ic
apolkd a anad i aoupia váech (echo
v Americe
Iowa City Pronim adélte obra
tem počty: 1) Kde bych mohl
dontat volavčí aádlo 2) Jak ae
jmenuje anglicky 3) Zdali je
tak výborné na chytání ryb jak
mnoho lidí i čwh přijetých tvrdí
F Zeman
0'lpovhr Nexbývi n4m čaaa
abychom na rotné dolaiy nou
kromné mohli odpovídat! a proto
maníme tak činili v Hovorné 1)
Nepochybné a volavky když by
itt II laalfelil Kde bylo by ke
koupi otvíma Jak dalact jtmt
komáří a trrt podobné tállo vle
čko f Jodliolto pindiái ktrý iil#
U ft(dfinj# Hwift Armouř ('oda-
hy annb ktrrýkoliv jiný mjitl
Jttrk po připité I řtrdk í )
Jntikol n volavka jmrnuja imn
naiývá ne tolv2( 4dlo ani hrron
ft :) Nem4m f ti h vpíim b
vnlmi mnoho iknirnonti ala aotidíli
bychom la n vrdtvčlm lobákrm
nachytalo tíce ryb ol j tklivá nlli
toUvřím nillrm
Akutní zákony r Nr-branrr
Přávl tyilo a Jnni pohotov k ť
Inýl4ní druhé vydáni akolnh h táko
n1 t NbřM'i tt rla fioié upravené
fKxtle ftejnotéjtlho vydáni tydiidio
ntátním nkoldoortrm a obnihutkl
vr Ikriy opravy jal v minutém anřmu
ve řkídftífh tákonech učiiťny byly
Vydáni toto J-l inřné objnmnéjil
1rvního a tvoří břoluru l'J ntrtn tri
lého formátu OI§huJ ovínrovri
keré tákony vtUďijfi i ae ku ikol
atvl v dmlriktrrh vrrikovhlih i v
mřnírrh a přijde dojiata vhol ertným
úřadiiikntit ňkolnfm ktrří bud vůbec
angli' kii)'i vydání t'roxumti ti#
mohou anrb Jen s čti rotunií ne
lnouce dokonale malými řeči angli
cké Vnak brrn úřdnlkftiii nýbrl
dojinla i váem olano-n jl o tále!i
tonti ákolnké ae tsjimají a takovrni
jou akoro v4méa občané čeilf v
Nebrance nelxjť tu nalétnou poučeni
o ákolnkh xálelitontech kteréž tnáti
má kaldý namonpr4vný občan
Výroční nchftte ákolni odbývají re
onlednl pondélck rnénfce června a
proto raSI by každý Čech Nebranky
kdo ai přeje poučeni o ákolnich ik
ležitonlech neoilkladné objednali tk
kony tyto aby mohl bedlivé pročísli
a promyaliti dříve ncl doba vír ční
aciioxe nadejde Cena tohoto v v dání
ač mnohem objemné} AI jent než bylo
prve obnanl pouxe 60 cjniQ a jeat
luoiz prfatupna kiždetnu
Upozorňujeme víechny kteří anad
maji utaró vydáni jež pnvodnč vyAlo
v roku 1885 že jaou mnohé důležité
články v tákonech tčch obnaženy jež
od vydaní byly změněny aneb po
tbyly platDOHlf neboť každý nném
který ae od le doby odbýval prna
nijaké opravy a tměny a proto každý
kdo chce máti tákony tak jak jaou v
platnosti ruuai at opatřit toto vydán
nová Podotýkáme že tak jko v
oiiuuloHti budeme i v budoucnoati
přihlíželi bedlivó ku opravám jež
budoucí nnerny anad by učinily
opravy ty uverejnčny budou v Po
kroku Západu po každém zanedánf
ančmu i budou též tintény tvlářté a
váem tém kteří ai nyní výtiak zákonu
objednají budou opravy ty pak
ochotné xaalány zdarma když ae o
ne prihlaal
Vydavatelé Pokroku Západu
1'olitováiit hodný pohled Není antul
na avftí pranic co hy tak rychle vzbu
dilo riřT( Moučit Jako pohled Ha dítr
churavé a trpící Jent to zcelu přintzené
}o rMliře Jou vdWiii naleznouli tířinli
vé léky zvlitítí Jeli to pro JU h vlnatní
nnliny 1'mi lun Hejl IVi R KiihmiiiIi
St Coliimhnn O p(5 mínledovné: Noíc
d'ti trply jiikouni hroznou krevní nebo
kožní chorobu n jejich obličeje byly
doalovné pokryty 1hiioii vyrúkou Ho-
vřih'1 Jhciii hc o Dru IV tra llobokii
objednal bednu nu zkouŇku a mohu říci
než tolik ie Jneine vdčéni ín výsledek
Diívuli Jhiiic Jim Iloboko dle núvinlu
teď Jdou všechny adravy' Dra IVtra
Iloboko Jent Hvýini mírnými a pAHobiv
ud vlantnontuii tvri liovnm' dltikym pro-
Kířcdkcm Jeho účinek m rychle pozoruja
dle cíntoly kOže lepíené chuti k Jfdlu i
okřálého vzezření Ono vylufujo nefi
Htoty z té la a tvoři novou bohatou
červenou krev Neprodávají Je lékárnicí
nv'brŽ pouze mtntiif Jclualclé Není li
žádny Jednatel ve vaKvrn neunedHtvfpist
na majitele Dra Peter Fahrney 112-111
Ho Iloyne ae Chicago I1L
Požehnání pro ženy! x
-— 1 "" ' —
'řl í hofotní h l fthmi J1dn vl(rdb af J" wdid H
Utt olwlfi#l l Uxt af vltpnjf ďi v'ku Jiřiny am při
Dra flbetra Iboboho
)! ftilV"f I'o?(v4ní thoí lu lr M in!i I a'fn vliv
%'Tt ttr r ! vM MtrnbiJrtiv Mt ffi_
arub l'te J-Jlmo ha
DF1 PETER FAHRNEY
III -III Ilyrtf tle (hlrafi III
-A bdÉlKk tatfki
vů
GRAND PRIZE
ti iin-ni i
lir'hini'nl II fnfHf
V fir'U4ril thnU ti
LUŘnntn t n mrliiliotťífn I ' Hl I kry liMriinnm ilaixm
liOi-nl )" ji h ! #J i": l(it'l Jn '"'t"orHi mentu ji-htwi i I irn
vnii (rfnovlii) fl w iimurnioíf Hiinnr "--
fil rtttlna Itumtt H 5 I tiinhT Irulm ilmusniir fl Ji-tn fir-ltti' nMwh
ní-IL HIch Mnrt I In toiinikt I' Vi V lotu tlf-w ' v ' l l k nl(it(ii krljrl
hielf'tiMio)')il Ml-lni I" p"f H ' l' n if V"lnřir Imlik rku a
„ i trM- v U vtrm ék aw4l tllt fU Mul KMI k VrilolMIIK JrwMKT
101 IIH iUlf IfM KalMIn liknn líhtlai
Český výrobek
Chceme vvénti v trh kávové ná
hražky — cifjorii — vyrábčné kolín
akou továrnou v Čechách pro tvou
výtečnou jakoat cavédčené Každý
kdo nám xaile 8 centu v pořtovnfch
inámkách oblrií poAtou vyplacené
jeden paklíček taručeně čiaté flko
kové cigorie Kdo by chtél přijati
jednatelatví nechť nám dopíie o
podmíuky F JiroUtAý tt Co
-8z 1331 SDd av New York
O samovazačích
I AKÍ" jeat roztlíl mezi zdviží íeleva
l tor) u jiných aarnovazuču a u
CIIAMIMONU 'i
VAechny ohIhídí linijl zdvlř jdíliS
pí [krou
Mnohé opčt pltllS vysokou
1'látcnka Jaou u nich blízko nebe
VSechny Jsou třané a mnozí zkouAi
chybu tu uupraviti ponechavHjice
zadul konec zdviže otevřený
Jiné nízké zdviže mají nízké kolo tt
rovný nastírač
CHAMPION jediný tni'i nízký cle
vator mírné skloněná platdnka vyso
ké hnací kolo a příkrý naatírač
CHAMPION jediný má prostranné
nitHto mezí zdviži a jehlou a proto
iiemťiže (dáma padali ven přes hiiaci
kolo
CHAMPION jest jediný vazač jenž
nepotřebuje zvláStní síly k Htlaíení
snopku h tím zabrání zatrliování a
sklouzání hnacího kola na vazké pfidé
a ucpávání stroje Odstředivé kolo
všemu tornu zabrání
CHAMPION má všechny dobré
vlastnosti jiných vazní il a nad ni v
uvedených tuto bodech vyniká Nej
vetší výhody má jen CIIAMHON
Jiné zdviže musí týtl příkré neb
jdou přes vysoké lumci kolo
PH tom musl hýli válečky plátének
blízko při aobé aby zdvihaly obilí v
tak prudkém spádu
Následkem toho mnoho obili bylo
vydrolováno a vyrabitelé aby tomu
předešli délali elevatory otevře
ní že kliwy zůstávaly venku ze stro
je ale ani to neukázalo se b(li dostv
čitelným neb řetízky a jiné části
stroje vytloukaly zrno
Jestliže vy neb vaše rodina chura-
víte zavoláte lékaře k iiřrnuž máte
luveru Potřebtijete_Ii právního zá
stupce zjednáte takového Jenž v po
dobných případech tuá zkušenost
Uznáte ze Jest to nesmyslné svřřova-
ti zájmy své rukoum muže který ne
dokázal že je dovede zastávat! nikde
ve vatim sotiMiLitiH
('hrante se vazačň jež
IIHÍHIIII Ht! HHVálléll V
ao jejiebř cené se mů
f I žete v Housedstvf pře-
X: i _ tri
nvriuiii viciil rozillill
jsou-li dřlány starou
Hrmou
Kupujte
)eu oHVfd-
eié stroje
od Hrmy
Tďc Wardcr BnsbDdl & GIcssncr Comp
VyrblU 1 CHAM1IOS iiufi Mkulck tr Jl
Springfield Ohio Chicago
Pěkný bostiaec a strávní dďi
vt S hiiyltr Ntdi
zuř 'ulil i) Jitntfkutii nové hmiuvf
(o mUlt B Ilolnboii
Thom Sliaw
Hostinec tento opatřen je vsím
pohodlím a tásoben hojné výtečný
mi nápoji doutníky atd Krajan
Joh Kudrna jeat tu sklepníkem a
ochotou příznivce své obslouží
Z-fr Ku pohodli vzdálenéjňích
hosta zařízena při hostinci též stáj
S-Sm
HOSTINEC PItVĚ TŘÍDY
(iitk rv Ho OiiihIih lkB(Iiuar(cr)
nu rohu 2tl a Af ulic v Ao Omaze
Krajané kteří za jakoukoliv zá
leŽitoatí So Oiuahu navštíví nechť
neopomenou hostinec tento navátí
viti % řízným mokem a chutným
zákuskem se posilnili 5-lr
lloKciililý pruli
éfící rolnickyců DozimiHt
— pnivé v prodeji
PfM KiOnuo kkrt vtiodDob k ouobI I'řl]r
Ut vjrbarťi aubi furmn pobili utfat iflxolo
Nnul o!kd l' plch )0 oik4 k ohnn dobytk
k roluH-enl iboo Hojnem i-M ikihi rtro
d PoiIn'bt Jtt i1rvt % trhy dobři Vioo i
ioemk lAclilo koapeoM bylo od vUdy yh-áW
loty nl]rly ltul jaro ku iirodujl tibld-
tisty řMJďtx lliuad vybartn mbi ' obroa far-
ni blil" maU a valki tfkě oaady 0oy od
tlMdotlUOO akr n dloalma lhitu a mtm
pUlky H Kwsllult Kail LlUlre 11 IN
i4
ANGLICKY!
Uílo
o
Iatdy vt B )Up aám o ib Jk vallki
kódy na aiho i k]l kdyi aDKlIrky bray na
nfl N JI I h inArkoa k naofanl lAto dl-
irfiu řw'i j 1'ruktická ŇkuU uiiirlií kcho
t) ka C l dílo l to V)l th I] jlalMh
(o'lkm 87u atr-io v-Iml pknlo lru) a atojf
pmM 9300 t ř£jM-l I13S a sa J-dimUlvi fiala
IKiltc Kdo aw aynt fllill dtaa t"rk
flila od Hiéitlo Kdo aUd- idkldá uAnl a
aťgllcki řmtl ťa nikdy "DuiM Pr io t
!to conni dilo bmodkladn "bjln-tť' Adnwa:
nt M Suukuii 6X1 Ihrihnt SL tňiniqo
lilinoin
1'ánúni úřcdnlkftni apolků
Ulétni (ěbchodni) knihy jako
LtJgers Jonrnals denní knihy
Hnt od JSCt lrw m Pokroku
ZdjaJm
Taroky! Tarokyl
Použijíc tiíkyrh rrn!
Stojí pouze $(100
Se záylLou 110
Zaalete objednávky pod adreaou:
Pokrok Západu
Omaha Neb