Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ftf - - W
-f-1'OKNOK A 1 'AI III -f-
KirM- rU přr weřs
i ie reryrlh if oimI j'itfliři
efir kí fífile l'Mlk lefito
fj)f I J0'tfh ffJ f'i O p'rl ří l
fcet k F 4ft I ♦ říjel
pátek f 1 1 hliu J-J wiiwil tik Je
rrta h ii4n ) k f t f it lfft
ftj bodw Hjf Mejií dt
id y fcíihtíi'i byl fi dí & ho lth
0 A minut #( jři)f!t e(ti
límt prnlkoi
IfStrfl mre
Mf tfhr bylo f 4l#k Cd y
17 míl jdvý lodu' ( MÍtM Kf
llfeí MMeko bylo Mpftreno
Chy vítto mttrťt t ttftuft ft #f h
l(Orh #t!l Mtfklt) pkíi tlteío
m pM 4 t'i ivtiřáhiti N
hlftl nlr 4!i vod řt S
vysoko Prmy ok"!l od 4 )
do 10 vyko ťn iip!veny
to foi-irnf I kr4 úf l ji
zničen Podobní oinmov4no t i
Jlřookvllí Mftoky llill V Abílene
tíž míli rMr J mr'en t ne spdio
Um f j pshftdeítí Prftírl n4!#
dován byl prudkým krupobitím
Jimi n Mfftl ífitihá ikody po
b#ty
Va V ncenne Ind roíhrdl f'řt i
? fřf( Itl leletriičafho délníka W
Prammonda proti dráre KmíI'
A Terr Ihute sc přiřkl žalují
címu hikrtlu obnosu 1550 do
Drummoftd byl kon biktefem t
drii té i prác ro(u!Un lI v
£ inámé rlkd '4f unit tří
i#ncft felfiuiínícH Ol té ďiy n
mol) ik n 2á )né dril mřt
cin( dotti t to ti4ldkfirn toho an
drihoa onou do "iprné knihy" din
bjL Jfct to druďý jdipad f ktřrítnJ
pro (jfičintt tuto drih k itlcin(
n&hrady odoutent byl
IndUnl pinU-Wal
Na Lower Hralé jednitslnfi v So
Dikoté poJř'leDO bylo 1200 rudochtk
kteH tvaikfi kmenových ne vt laii a
pozemky jednotlivá ni zaajmuli
rftsnými potřebami hoxpodafkými a
aíce jak kcíimi hříbaty kravami a
telaty tak i rQioými r4troi far
merikými Ka2da hlava rodiny ob
držela p&r kobyl jednu t nich a
hUbřtem jedou dojnicí a jednu ja
lovici vft pluh hrabř řemení fe
keru motyku a pod&vky mimo
čehož doptanou k tomu jeiti $50 na
hotovosti
Drř ikMm- lodé
vtavčny budou jak te Sau Francisco
ae oinamuje firmami americkými
pro vládu japonskou a nice otavčna
bude jedna i nich firmou Union Iron
Works v San Francisku druhá pak
firmou Crampovou ve Philadelphii
— Zároveň oznamuje m že již v
příitlch dnech zab&jcna bude plavba
oové paroplavební linie lichomoř
aké i Tokio Japonnka do Portland
Oře a dopravní ceny budou prý
mírnéjmmi než u kterékoliv ze ajk)
lecnofltl doiiavadcfch
Skrelho duru
doHtalo m mČHtu Kaneai City a nice
daroval mu Thoma II Swope k
úcelum parkovnfm 1314 akru pozem
ku aotva 4 míle jihovýchodnft cmI
místa ležícího a to tou jedinou
podmínkou že park onen pro včcné
iaay jméno jeho ponese Na pozem
ka tomto jeet plných 1000 akra
kradného leia a od přírody již k úíe
lQm parkovnim eo nejlépe ae hodí
Co do rozlohy bude druhým nejvřt-J
iím parkem méxtnkým ve Spojených
Státech
1'oprarrn
V Chicagn popraven v pátek Jo
Windrath který I po avém odnoutcnl
na Síleného at hr&l a tím oprátce
uliti tamýSlel Jelikož vAak lékaři
tjistili že síleným býti pouze se sta- konečné společnost vidouc že nátla
vf bylo vykonání rozsudku nařízeno ku podrobitt se musí rozhalí se
Odsouzenec bril úlohu svou až do
posledního okamžiku a řváti přestal
teprve pak když padákem se pro -
padnul Po pádu trvalo to plných
a i
14 mioui oez srnce biu presiaio
rr4im UjAlf m
řifíil#řii v ífftítft i r4n t nkoll
V Iř l! Id m rmi"H vhU
k-fy j'ftflřiy ílka CVdař m
t i'fi"i řtiAfft iiíril a lřy
ř-Ktf i ffti# ttj — li'iU A hit lylř
řinítfi ři' fílifřn kriprdiif ni a
tliMl í l'J #fiř rntlfft — V
It W lUj i l fdřt 1 !r d#l
H nit llft ll ffu lkf mi
lijllf MffA v #k'il V
I iM ( iM l't a
Mi'-l ihtftA Ikody f'4'fnf
V lííiřřři (ftl#'y řln i'lříl íirti
l l!rilfti d#řt jř ít paffl
dl!A
#f#ljř
í#pfdiřaf m oIbriřw #('"!'
♦ m vy lina byt t Atrk fttl r n4
ij řiv (ifly fifl vyjřmi
m tik' f ivrtls — T d koníi f I
feffřt#r byl po rU iřnl fflk#f
vit i Mmivým V tUii t Ut a
jiířsl pínovalfi ípl nfpřf4mřft4 a
jň f (aliř-řříi byl f blll íH
ibyjriíi V třdfif Miíipp'( v
jilftf MiíMřl A f jllhířtl 6-loK Ohíó
kern jk'l i v+ttm TVf"# f
obltti jurrní v (tft{ih g třkfih
padlo vlahy íc ftřl-li obyř#jn V
Kn a Nrlraka Ul vlahy bylo o
Iv al tří plir# v(ri pravidla
v ža# tom býva '% to f Třiau a
fxmiaianA ani uikř4plo a v jižním
Arkan a v c-lrá témřř Míiíp
piby la upadnu víf vláha Apb nedo
tt?nou S4#-nl kukuřite a výmin
koti N Uíkotf jet úplní ikonřeno
V atátech třídních knrna vifházl
rychle a tojl i výborní i'Mliínýii1
deAll zdrženo vk ovoratánl v Icwí
MiMouri Jižním IllinoU a Kentucky
k lž náilodkem toho korná trávou a
plevelem tarfitá Ve východní HÚ
látíi gulfdkých m korná rátedken
dotavivÁI te vláhy tuacnS tlepStla
ta to vSak v Iouiiani a Texta nemá
lo auchcm trpí Oximka v Triasu a
OklahomS je již polekána v KanitaK
MiMouri a jižním Illinoii žné již
zady t Indiáne a Ohio pak již do
zrává Setí járky v North Dakotž
jest ekonóeno a v Minnenoté bude
skončeno v téchto dnech neboť tam
byly práce polní pUliáným vlhkem
poněkud zdrženy Bavlna pokračuje
zdární výminkou Texatiu a Louisi
any kde trpí euchem Počasí bylo
ivlářte příznivým k přesazování ta
báku jež v Kentncky a Virginii jest
již skončeno a v Blátech jihoanglic-
kých pak již započalo
Ilramborovf trnut
Z Kanna City oznámeno v pátek
že kommioionářská 6rma McKicney
Uros skoupila veíkery brnmbory na
západních trzích se nalézající a úči
nek toho byl ihned patrným neboť
zvýšena cena ttclže o 25 centft Po
dobné učinila firxa ta již před pčti
lety kdy cenu buílu brambor až na
dolar vyhnala
Tlhkársa zničena
V St Maryš Kansas zničena v
noci na pátek tiskárna tamního de
mokratického dvojtýdenníku Jour
ns! a sice nejen že písmo rozházeno
a do blízké řeky naházeno ale i lis
rozbit a veékerý papír odnesen Vy
davatel časopisu toho útolil ve avém
časopise na mésukého kolektora
kterýž mósíční pokuty od hostin
ských vybíral a sice pro způsob ja-
kýmž to Činil a bylo mu proto již
vícekrále rásilím vyhrožováno Má
se za to že bídáctvf toto spácháno
kolektorem a nékolika soudruhy a
proto zatčení jich nařízeno
Lori no k vodární
pomohlo si Des Moioes la Tamní
mčstská rada šlapala společnoiti vo
dárenské již po deléí dobu na paty
nutíc ji ku snížení sazby za dodáva
nou vodu n cenu rozumnou a tu
jednoduše vodárnu místa přepuntiti
když tato převezme dluh na téže
' váznoucí Dluh ten obnáší 1 900000
vodárna sama pak ovíem stojí za
uaieko více
f'tllltl4 řntliro llttt i'i Mlthf 'k' H'
přtolk ltlffil by fcÍ lm ksm
Mf-ířMS nknp#vňl poiřshv
V hmoh 'Uh ifnnthn jfcři r milir- MhMlivjh
htMl dříbííý h řolfihí o tet it„uilnn byln Zid4M
přMld(0V ř-4 dMot)4 9 ffSf N {tUl ftu„ t„ M#f mA MU V
lk'iřk a jífso a 141 k (l f„TAn„ o tt i pfi ldrv m
U'My přMl ' IJMÍW přr vrir ř((fWH M„BMfw ki řk B ři
preidshtvf fřijtt !'Hft"'M MMltyřfi4kon#iiM
ohnatMfi MKřMlfcluifiUi (řMi slUm th Ho JU
řifkrt # ftsml fl' dWi
křM Wlls ř#pblik4nem Vft
i h"llsnf k'etfov4h't byb 4 K-i
proti li fih'idntifo vi (frt-
pich p'l fřtřjilfHI tf 1#W
dAnl nt4fi byl ipráv ýbiřt k'n
fřsfi-albo vbldsfn k řnp'-it M-
m'třř(m při hmi fi)(íiíM dbM
vdcfil obl(f# ofáikf kolik m
výíh f-fřtfkík ♦4l'nfrh vnlno
býtl by tntln Vs Htn vykonáini
pf4 vlml řnřiidto a patrným bylo
ls pářil frf#!afi !! o vyřinl
h m lřh přsliídi tik aby v#
k tftt-tt1 příprsvsno bylo čtvrtek
vínovén prnjb4v4rtt kfftt"tu f
J ffélio ditf iktl t řojftkího a
ibvn 151 fot 11 Mtfti f!t
li-mokrit bloch n mMo Jlto
ďiinn repuMiktn řerfodi Zbyisk
ld4fd víhován projednáváni kon
textu ti 7 diitřiktu north crolín
Who f nltnl místo d?tn'ikřit po
puliitnu kontitov4ro Jt
V ífirnovnA pmlaneft prrjdn4v4-
no v pátek op In A n-kolik k on test ft
a sire zbaveni mbita dva demokraté
ze sedmého North Carotinskího a ze
iestého ditríktJ Iliinoiského Ni
místo prvnřj! dosazen populiMa na
druhé pak repob!ik4n Tlm abaven
byl Illinois Jedinkého demokrata
kterýž jej v kongresu zástupoví!
Dále přijata resolnr žádající presí
lenta a Členy kabinetu o úplný výkaz
vlerli úřadnlkQ vláilnlch kteří od
nantoupeni adminiHlrace nynéjsí
místi zbaveni bylí Jakož i o udání
příčin proč tak se stalo Poslancem
Mercerem Nebrasky vyvolána byla
předloha kterouž 2'j0000 pro za
mýšlenou zaoiíssippskou výstavu po
voleno býti má leč k projednáni
téže nedošlo a to následkem toho že
populistou Kemem taktéž z Nebra
sky proti tomu námitky ufticény a
vzdor nátlaku zpít vzaty nebyly
Podobné učínřny námitky týmž sa
mým poslancem při očkolika jiných
předlohách záležitostí místních se
týkajících a aby tomu bylo na dále
zabránéno přijato na odporučení vý
boru na pořádek jednací usneseni že
sobotním zasedáni projednávány
budou předlohy záležitostí místních
se týkající aniž by k tomu vše
obecného souhlasu zapolřeby bylo
Zasedáni odročeno kolem S hodiny
V sobotu rokováno o vetu presi
dentové na rozpočet na krytí schodků
a toto konečné 149 proti 140 hlasům
schváleno načež přijat rozpočet no
vý z néhož položky proti nimž pře
sidentem námitky činčny vyhozeny
Dále projednávána opčtné zpráva
výboru koní renčnlbo ohledné roz
počtu pro odbor indiánský a tu uávrh
senátu aby podpora ekolám sektář
"kým aspoň jeító pro tento rok po
skytnuta byla 65 proti 68 blaam po
ražen Po projednáni nékolika před
loh širšího významu nemajících
zasedání po 7 hodině na pondčlí od-
ročeno — V pondélí projednána dlou
há řada různých předloh menSí dfile
Žitosti a vůbec pracováno se zim-
ničnou činností tak aby váe k oče
kávanému středečnímu odročení při
praveno bylo Po 0 bodiné zasedání
odročeno na úterý dopoledne
V senátu po mnohahodinovém
rokování přišla r úterý konečné ku
odlasovánf známá předloha Ilutlero-
vi kterouž bv další vvdávánf túro
_ _ 4
čitelných dluhopisu bez výslovného
svoleni kongresu zakázáno bylo a'
íce táž přijata 32 proti 25 hlasům'
( fotlrhu Maanvalk tO roitlli
I IV uivivu -— -—v ui
Vinft 1 lmnkratft a K nonnlitft
ik lfl renublikánft a O 1em
proti pak 16 republskinů a 9 demo
kratft Mimo toho pojunio o
předloze na sieorganisováoi státní
! lbt Iři iřdřlito?! tet
Irtatt pM Iři bdiňy a bltem t
prM?rit oř kritiťtván I4f [ tn
Jlri44h pf4t k'fř'enMho vý
bořil t riM rm'-řnl při ťm
riju dbnv4no o 4vrht# aby
ri 8ť"pil i d dřlvíjllbo unnl
nn ifmf p-%l nonýrh piffilkd
♦ 4U'nýh i 4 nt 9 fH t
edártf olfeno po fl 1% Veíef Ve
tftk 17 proti 11 h!fim přij!
ri4má předMa ře itijfl výrobu
prodej p líUnébo ři ss timli h
m„m t o jnm4li B?eJ Jefi4no o
zpr4vá'h výb-rli kot-ferenčiib b
tlhledem k( f-rřiýn pdolk4řfl Jed
u-tiivýíh řti'čt a p "rln?
vri řady ři4rhík i-praví nynJUm
lákona tělního řslftd h zandáni o
bodittí řnlroČeno
V sen4tu bylo f p4t#k um beiky
liro a to sice iiáledkem řeči srnato
ra Mrjíň ohledné ot4ky kubán
ké Morfiu mluvil totiž vt pro
spířh své resoltiťř kterou! na prel
dentovl pola-lováno rfdánl veške
rých zpr4v zatčených občanft stne
riikfrb na Knbé se týkajících a
dokazoval že presidentův odpor v
otázce té jest vlastní přímým póru
ováním z4kona Dále prohlašoval
Morgan že kongres nemíl by se od
ročit! dříve dokud by presidentovi
nenařídil vyslání válečných lodí k
břehftm kubánským za tlm účelem
aby okamžitého propuítřnl včzné
ných tam občanft amerických docíle
no bylo ííeč jeho byla tak ostrou
že konečné senátorem Shermanem
upozornčno že v záležitostech po
dobných odbýváno býti vlsstné má
zasedáni tajné což také učtnčno Po
skončení debaty a po opčtném zahá
jení zasedátií veřejného započato
bylo a projednáváním předlohy na
obmezenl přistčhovalectva ke ko
nečnému rozhodnuti však nedošlo
Po odkázáni resoluce kterouž odro-
čení senátu v pondélí odpoledne po
žadováno patřičnému výboru zase
dáni o 5 hodiné odročeno V sobotu
rokováno o zprávé výboru konfe
renčního na rozpočet pro odbor indi
ánský a tu sporná otázka rozřešena
usnesením Že veškery katolické ško
ly na leservacích indiánskýth po I
červenci 1897 zrušeny býti maji
Dále projednávána zpráva podobného
výboru na rozpočet námořní a 24
proti 22 zamítnuto dohodnutí a výbo
rera snčmovnlm na povolení stavby
tři parnlkft válečných Po projedná
ni zprávy výboru konferenčního na
rozpočet pro různá vydání dle kteréž
výbor snémovní pevné stoji na vy
škrtnutí veškerých položek na stavbu
budov veřejných a po dáni jedno
hlasné instrukce aby k tomu přřvo
leno nebylo odbýváno krátké zase
dání výkonné načež schůze po 5
hodinó na pondélí odročena —
V pondčlí přijat byl opravený rozpo
čet na kryti schodků načež po pro
jednání nékolika zpráv výborů kon
ferenčních přikročeno k rokování o
předloze na obmezeni přistčhova
lectva kteréžto příležitosti použito
Morganem k zabočeni do otázky
kubánské a konečné podán návrh
dodatečný aby žádné a ustanovení
předlohy dotyčné na Kubánce sem
se stíhající se nevztahovalo Zby
tek zasedání včnováo rokování o roz
počtu pro distrikt Columbie a po
krátké schůzi výkonné zasedání
530 odročeno
O Jednolia kandidáta
pro republikánskou nominaci presí-
denlstv! jest jíl za míní Ken
tnf:k6 fflUfmřf IlridleV tirolllieíl
r J I
lona ▼ uiery ze iraeno jeno ▼ aon-
venc' °"i"ul V™"™™ neuu(je
„lHr lomiI u ddegálňm ze státu
Kentucky v konvenci slátnt návtvl
byl dán lak učinitL
Pra MklbtM
i rrdiláeil p4ifcrm lý Ins
g'aykWíí )ik km n no
minarl f řapuMl4nfc k""""1!
hitnlht MiMfef! Mmfte! Vf
lil h M Kinley hrl dl
prvním bfftfánt n'trfti'v4 ♦- I a
les obfIi f fý 119 IIm rol Jeti
l víre ftllt řv lp#l'iřsl vi
fíafsisf
přrbtAien byl r-ejfjííífft tktm
kii lni ilhokým v Aiefý i4ktřt
kteffml oltřt'tem pJtroviidwi
n i veíktřý h ř r ♦ J lljeffi JJm h
ukládán jet llsbodnutl Mo fy
ntefti v říp ibi Tfton nntw
Cn Cihitsnví klefáf tk-UU M
niffáretif dnf kterl -kňem
tfio pUtil ť m tom 4
klt í an i4k-ř dtftt neú(nýw
jt leč fispoeliíellla
KepaMIMsí
olbývall státrd knvsfi i "' úte
řý v Usng-r a tof fsuml U pro
Mill pro ksn It ditururar líeed
pro presidentovi fielnif jinak ani
fekáv4no býti nemohlo A gu
vefftér navrlert byl Jednoblaní I
Power a v přijatí dř'řřmí jrfila-
duj" ss slejnrimírný flh'l mtjetfcu
t fiilm ukládání iltnl dále ZiVe-
denl (h branného da a vzájemnost
nich smluv oU-hodnlrb Vzhledem
k otázce finanční prohlásila se kon
věnce co nejrozhodněji proti svobod
ní mu a neobmezenému ríenl stři
bra
Uemekratí krntnčti
odbývali ststnl konvenci svou ve
středu v fozington a výsledkem tíže
bylo že odporučen senátor IJlack-
nrn za presidenta a gen Ilardtti
Doraženy čekaneo guvernérstvl za
nástupce jeho v senátu spolkovém—-
Jak očekáváno byli v konvenci stři-
raři v převážné včtšiné a finanční
článek v platformé vyhlíží také dle
toho Z II distriktů pouze v jednom
zvolen do konvence národní déle
gát kterýž pro zdravou mčnu jest
T Gretronu
jest výsledek poslední volby státní
pokud týče se úřadů poslanců do
kongresu dosud nejistým V druhém
distriktu zvolen sice republikán Ellis
včtšinou 227 hlasů za to ale v prvém
jest výsledek nejistým a zapolřeby
bude zs úřadniho sčítání hlasů aby
se nade vél pochybnnHt zjistilo kdo
zvoleným jest zda republikán Polk
anebo populista Vanderburg Popu
listé tvrdí že čekanec jejich zvolen
byl včtšinou 34 hlasů naproti čemuž
republikánů zase tvrdl že v jednom
okresu při sčítáni o 100 hlasů chyba
učinéna byla tak že vlastné Polk
včtšinou 00 klasů zvoleným by byl
Přípravy
národní konvenci republikánské
kteráž v úterý v St Louis zahájena
bude jsou již témčr skončeny a sííi (
knrv(n(!nf vxilnr tvthrnmAm luz tirt
r „ — —
slodnfm tornádem na ní spQsobeny
jest již úplné upravena tak že Již-
koncem tyane vynoru ouevzuan
41 t (f
uuue u tom ki'tsk jeununi uo-
padne náhledy sice se různí vétsina
jest však toho mfnčnl že přijata
bude platforma pro mčnu zlatou a
že McKinley hned při prvém hlaso
váni za presidenta navržen bude O
tom vyjádřil se jeden z "managerů"
kampané McKinleyovy následovní :
"Platforma bude pro mčnu zdravou
Bude to platforma kteráž bude vhod
republikánům ze všech končin a
byť by odcházeli nčkteří z delegátů
nespokojeni nad tím že nezní tak
jak by si byli přáli přece bude tako
vou že Ji všichni budou moci pod
porovatiH Když se cítíme ochablými ať již
V lté nrwllimn timl nal (
i ! - in ii inu m
airacime Cliuc K lldlu est U beJ
Tinym aoaazem ze vnitřnosti Jsou
n nepořádku Užíváním dra Aui
Koeniga Hamburských kapek neduh
tento se odetraní