Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
I
Jíl
í'OKKř)K ZÁPADU
Příčina
fiřwii-ýí nnvf fcí-iňffil t1e
#ftJf) (Wf)Utf ftllMťl ff
JMM4 fcff M Í f h
!i4aU pM a!Mb Wf1řrři( M
4hitU tu flhoon "l řl N
M flllMl í!#!ý tft) f" ki
riho(tr4t( pilIn ehriMrirýrh ft
frxmf tt lrM m iimAřrijfrffh
ÍMMtl í )U'Bff ! ''"f
Mdl! i iim jUff dftMrn U
vnllfofml fifSf Í"'t II nřtf
# Mlnf ťn'iU hl t 1 tthU
!§ íftafiř) J-f!' 1f' l' " tííf
flffi n l U4 it n"ř'" h I r
flh"pa Haalatif etjf (o fKif
t0 Jt M í' iiM"t }'f i W
vln }nl $'''( ft řirtf tato
Tento Mít n( řitný tuk iv Nr
vine a Ml v # # rr t fl! Jďf Mhu
fttřf dflMWJw tifbtt tri ha
p(jrt( Mffft tt?lníl tu Jf
vuje v '"hoř 6fii' l!''Uu i Jataf
yJifrr4o((n f f í5 1 e Juk o Ti fde
vJd&f T Uaťea ae ! at m 114
aiíly" fk'r4N'l
třmím Wlm if rubni
iiám idtrm eat
kt#rwkífl 1rHMTb
DrSHOOP Box7 Rtclne Wli
lb U HOSEWATEIí
Office: 222 v Bee budovft
rab f kile
Tlfaa UM
SeslICDce 563 l 26 iL liL St Mam
Tlfo 11171
mr Mluví 4ky
comer
DT E HOlOTt
ČESKY LÉKAŘ
Oflke ni roba 1S a Iloward ol 8hř
OMAI1JL NEBR
Cim telefonu U3N
V plttrně k naletěni o4 10 do 13 rtao od —
oapou a oa 7— b recer
Obydlí ▼ čísle 1619 Center ulice
Telefon v obydlí 1674
Kejstaršl a netzMinsi českř práfnílc
r Sebrawe Jettt
FR DOIEŽAI
vo Premont Nebr
ťoulouži ochoniř ve vitích DHnnliH'h foud
ath r klTkoll ítl utátii r jnkémkoll w
ianťb jmi r al u iakémkollv pHpiutA JSIclá
kc toutln! KJitruJr dohře vic)ky (17—
Adraa]Us ITlCk ii Jlolcíal řr most Vb
veřejný notAř
VE WILBER
Tleebti prá BoUraki ]ing irířere badoa
práva vyMuiaf PeaUa na amaniak i
aa valmt auki úroky a aa Týhoda4 lUtky s
tpJ nAolik p-UhliTyoh pJUtnJlrích a )r
VtaTaUih tpoitnoati DloohnUU akeioBMl
lOBia obfira tubf prfi] Hdai trMsenl obchd
) t4bo Iapa)t-lJ neb pr©dU
klaMa aa nt 1—
novinka šoupákům
Pravé haličnkó (Oalicier) rap5
přennS dle předpina rakounkého i
ia pomoci bývalého dílovedoucfho
r rakoartké továrně vyrábí
L J PALDA
Khjn Jova
Poíleta dva dvouceotové kolky
a obdriíte poitoa vtork v té ceně
Donad nic lepÁfbo ne tu v tom obo
ra nevyrábělo Žldný lňapék aC
nelení poalati nt pro viorek
Adreaa:
Great Central Tobacco Works
J'J'jint lrrri
Vyribí těl dobré koflavé Ubi-
ky: Koráno Granulovaný Ao-
trian Pare % Cik'r Cl i ppi o (xl
padkyod doutníka) 5-tfm
1ři4tti# ii řjřhloii pormrr t
''t f A ř-"f'i — ti trnuti — iU
frr-$ ntit hřtt tťfitt r4 ťmrtti
řfplil'ti jim'M fi f-aif iafril fř1iřy
k!ř w rniJUk -ři41y ?irf
Jlikřf it'J rt mitki I ! Iik
if'ffi ři'"fi } ftn fjifttf pnrflfMi
unii ii "bř ř!ťM?!W k iitm-ií'
# ř(bř4Htí(
( t r h I Mnotlifflidn
řtr a řfaí( ly l H( v h y a iry
ft#j in ttt vyiř i})Any ityif
'tbtij J
V 4 Ařy
V í!řřk '
Vaífcpřl i MH kf t dřv I(l4nv
b'i ft#I t% tkjpmnfk) Jlru { A i
ÍVjkt a :)' H JfTrn AfHt
IHiía V
Pomoimř!
Njfltl( t)lt'tí %n kdy -o-lkb
ktřukfliv řitakon řaalu
iJ ffajmě i výín nvfdn(ch f4
dk Nfjniřil řo říkých rodin
okamliki-m bylo olbraino ni
ktfM itbiti a mnoií tmriacnl
N]měnl 500 ěeakých řoIínt skoro
oleivír obyvattlatva £cak'ho v
St ři praveno o mnoholeté
vé úapory uvedeno ritem na
muinu v bídu a nouti
Takové neitěntí hrotné a houfné
muaí dotknout! dojinU kaMého
rdce lidumilného a muaí dovoli
vatt ne naáí ttědroati a dobročinná
ntí Pomoci jent potřeba potřeba
velice potřeba rychtě a pojíme ku
Udonti nboUkft iidont iivou vht
ní ku vicm naiim ítcnářftm aby
ka!dý dle moínodti přiupěl k úlevě
bídy a to co nejrychleji — nej
rychleji! Budeme ochotně přijímat a ta
tnamenávat každý dárek buď nebe
meníí a nproHtředkujcm beiodklad
ně x6-ttlky k rukou ubohých trpí
cích Zejména ale připomínáme
vSem íe co má máti ne maní ntáti
e rychle Navrhovali bychom aby
vSude flerttoupily ae dobrovolné vbě
raci výbory ku přijímání příípěvkfi
a vybílení ku přispívání
Víme ovíem že co ne Nebraaky
týče Jmou metl čtenáři naiirni tnno
tí jenž pOHtiženi byli neúrodou po
kolik rokft a nemajíce eami čeho
potřebují nemohou ovSera přiHpí
vati na úlevu bídy jinde Vňat ne
všichni jsou v powtavení takovém
Velká vřtíina maže bes ublížení
oobě doUr neb dva neb i více po
ložití na oltář dobročinnoftti Jett
to naíí avatou povinnontí co lidí
abychom ae dle možnoHti podporoj
valí a proto očekáváme že naíe
Nebraka netfiatane ani tentokráte
pozadnCo ae jiných východních atá
tft týče v těch nemají oaadníci pří
činy odmítat! pomocné ruky ubo
hým neiťaHtníkfim a byť i nemohli
býti tak Štědrými jako by anad
chtěli přeo nikdo nemflže vymlou
vat! ae že by nemobl čát nějakou
byť aebe akrovnějáí k účeli tomu
přiapěti
Zahajujeme abírku pro neíťaat
niky taaílajfce na ujemníka výbo
ru čátku 11000
Vyd Pok Záp a Ho-p
Pomozme nbohm
Děané ncítěatí jež potkalo oby
vatelatvo měata řít Ironii nedá ae
pérem vypaati ani alovy vylíčiti
Meti poatiženými jeal též přei 660
rodin čeakých jež ožebračeny a ri
tem na miiinu uvedeny byly Lid
akoat látka krajanaki káže nám
abychom přiapěli Jím ku pomoci
Každý v takovémto případě učinili
má avon povinnoat! Očekáváme že
naíi odběratelé netuatanoo aa ji
nými! Abychom raíím odběratelům po
kytli příležitoat k uhájení horlivé
MftiNMMllf tt4HttimH Ultmft
atawatl á(jattf tfmllf
lélfal maile
wtfb
tJk Ahnkn] yHm e kf
Mtia-I) !!! ři'4 !ř Mřftai
ZDÁRIJA
tr k ii n ♦
l r h -ttí tt- 1 1 11 t (
aa imm 11-
alf a f Nt lif M
ar ! U k l#fMft
et k - t Íiioa
kiMUt MIH (0( lit
a kk k (t M ♦ lahvi M
t ii l H t ! ta av
f (ma a ní k'kf4a O
a vydatní Žtnnoati pro třpM ubo
láky nibíifme n4Udujíli
Vhm Um kteří týdník Pokrok
Západa neodbírají a Whem tohoto
mafí: příapljí IIoo mi bír na
nít'tím pnatilen budeme taý
lati týdenník Pokrok Západu do
nového toku tdarm Jinými alovy:
Týdenník Pokrok Západu naMtfrne
ta 1100 do nového roku a celntt to
čiatku od vieth nových fwlbřratelí
kteří v měaíci červnu ae přihláaí
věnujeme ve proapěcb netťaatníkfl
Kaii odběratelé mají tímto dobrou
pfiležítoat pflaobiti pro hojné abír
ky neboť každý kdo dolar věnu
obdrží ta týž dobrý čaaopia v ceně
větaí než tolik a celá čáatka kterou
aplatí věnována bude k úlevě trpí
cích Doufáme Že každý i naiich od
běratelů pokání ae tímto tpfiMobem
několik dolaru podpory tíakají pro
neífaatníky Vyd Pok Záp
Xťbezpcíná dobu
Letní doba ačkoii na pohled tak
krásná přináit a aebou mnohé nt
betpečí a mnohou nemoc svláátě
projem a rotličné nemoci atřevní
Paní Antonie Kostková t Hed Lake
Wia pííe: Ctoný pane Severo:
VaSe léky jsou dobré Mně umřely
dvě dítky na průjem před několika
lety Letoa ae mně rottonala holčič
ka tři měníce atará — již byla kont
a kažička Koupila jeem vás lék
proti choleře a projmu a ta dva dni
bylo děcku dobře — Severflv lék
proti choleře a projmu odstraňuje
rychle a jutě letni nerroc průjem
boleati v atřevách koliku zánět
střev a pobrifinice Cena velké láhve
50 ctft menáí 25ct& Netapomente
ai opatřiti v čaa láhvičku pro avoji
domácnoat aby jaté ji měli po ruce
v případů potřeby Když jedete s
domova vetměte vždy a aebou láhev
Severovi léku proti choleře a
průjmu (8x9)
Důležité pro utilele
Nítké jíxdné po ííreat Rock Ialand
dráte do Jiuífalo a tpět k aúčaatněnl
ae konvence ve dnech od 3 do 10
července 1 8t6
Příští míníc ajedou ae v Buffalo
N Y učitelé i celé terně k aúča
tnění ae výročního taaedání
Jsou to poučovatele mládeže ná
ležející vsem třídám a aektám The
Great Ilock Ialand dráha utnává to
a očekává dopraviti ve tvých nád
herně uřízených votíchtiaíce těchto
učitelů
O lístky reaervovaná lože ve epa
cích kárách manv a dobu odieedu
navítivte nejbližííbo dopravního
jednatele a požádejte o dopravu po
C K 1 & 1'ao Ky
Kráaný aouvenir pod nátvem
"Touriat Dictionary" byl vydán %
tafile se vyplacen
Adreaujte na:
JoBif Bkuamtiam
General Paaapneer Agt
6x4 Chicago 111
Firma na prodej Slív
Ca
tni Cltr Marrtek Oa„ Hab Imi Ubjr 109
akrl Ja vulilaua proaa)aialu Umťt rob aa ir-
ttaa Ir-Ay- Oa M akr tiaao bAbiToati
hytek a laa aaab yaia4nlai a aiaUk aaa
)tok A4rJr aataiy ai V Mely avkarl- r
Monaka
MALI
PŘEKVAPENÍ
l'lfi(t (ama mata l íbl ff l ř'l "fl)'lí" i
rialMhitt tlt fnflln trh dřu U #b(H kfaral blďa)
m prHvatl ďktd ikHt f li abir#
ren-i U (v
M H M I M M M M
itft v i i i i t i
8475 oblok
Přfftí dřih lhůtován J"t ttwlhn "ThiM (Vih
f Uh%ií mtV-fof fart -! J-tn'M bvý
krlr#ř4řnl Irmjř tř h ti (řrpafřa laf dffcf
Trjbr U)kl Jt f#lrilnn přdn lř'hH
tť)i ňplll ( li t I lkUHh ťh 'H nalil t
přrt fc!fff!el nlítáftí af v d#n vMí fb tá
Mní dl lepil alil'i nJ!i eh#ví't nb
I)rqKI dva drihy ihMovafty V!jřMn' t
')tavtMÍ jBibh bfav mtt hji n l jíe
d l lltilí ll dfnh najfrlft dvfnálrťrt fft'i řI
q N#hřka f pravá btkft řrbt liti ! I fal
prál lk lk'í íbfak Jl pro-Utáme 17'"
na a(d ve llf jlfrrt a kdybyt ndiH i'ie di vihl
ďi ntntU byate J itJil — l'mi tk tik nnil
A -A f š á A ééJJJ
SEVERO YY
-— tfrh —
ÍESÍE 1 9 LEKY
nalezly mtu do te-h řeckých dumárnonU
PROTOŽE SE YŽDT D03ŘE OSVĚDČILY
i Heverfir Italsim pro pllcnf neduhy
J iifjHpnU hlIvřjlím tUfm prt í knSlI rlirupotu rlmmláin Iio n Krku iiiikI iií'iiI
fli f 1 1 táui'lil alln'i li J — Cenu Ui a Zit riilb
ialudfni hořká
♦
itiMláváfhull k (liliu iMlHtmnul txiliwtl íísIikIUii tatiruAnlo vitilkii ni'tiiiM't íxivzliu- ♦
uj zaiivini ilixlává t"lu ailjr — O-nn llm a JaMri-nlfi
Sever&r Reirnláter ierukých neniwí
fslMrnnu]i ni'tirvili-lnNitl li-nakí pMvátlt flrvl vvIk'í (litliiř fi-mká in rnix-l Jtt X'
♦ jNihniíiiím pru iiiutky i dívky Xfufuf v nriifiii'" llviiln- — II ui
t Severftv Kllltel bnlvln a Juter
J iinl iii'ji-pí( lk proti vífin iiiuiiia-ttm lixlvln tt Jati-r nvláítř proti ř'juivn iiionvťtiiii
kntiiiMiu Apluvli'1 azanMti i'lrlu — ''na lliT
♦
♦
♦!
Sereráv TUitel děU
Ý Ja v l-ř(im fkcm nsi lřtt pHvidt Urhf a sliir! Mpaix-k uprnvtij íiiiívanl ruliiiiil
Sererflv Olej v Oottharda
♦ tuliáiil tt4kllny v'lio druhu n-vnuilltniiis idcliiiil u lnr Ixiltwiil y kříl Uuln u J
♦ kanuty Je iifjlcp"! dimii'1 íiiHAaiiU— Cenit fa% T
ÍSfverDr Sllltel VUao
íju-tirínl vlaný prl rypíMlivinliK tmlnf'iiji) vxrfiat Jich it m!iI )i mlruvt ll ilixlává
Jim plijKiuiia vttní' lHkiiii jťidiiiMtl — Onu tlMK
i Neverfiv KrveělHÍitel
Tylířl ncinorl Wnl i krriit krih-p vyr0kyouky hoMky aj íMtl kr v slit t l
S'TTOTjr 1'llulky pro Játra
odatrHiii ku Mou ttapu a ňflukujl JIkI ' Kiiídi dívku má dolr Qi'lriik — (VnnitV X
'a pnnlcj e Thrh řťskjírli lékárnách a oleIiMl'ch h Ukx
í :
+ Kun onjina ii ay priiim taní nuir inuxi pianu Hin-Hiii ni l Jx#1ivnl ]ovin ♦
Iky v ( l(pilu ta r ni idiihí tll mtniáiiy napN-l AdrfJt duplay ♦
JiIihhIuJ-: T
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦)
V F SEVERA Cedar Rapids la
llambursko-Amcr akciová paropl spol
UPřeplaTTul coa3rr
Po parolodích eipreaních nejrychlejlí Jírda přes moře ta pět dní 21 hod
hmw Yorku % Hamburku
do Hamburku: do Hew Vorkuj
Po parolodích zpresaních 11300 tvM
Po parolodích pravidelných ITO00 W110
Po parolodích Union linie "-lOO mjiO
Po parolodích Haltimoraké linie 2700
Po parolodích JJaltlcké linie do Štětina IOO ze AťHína 12950
Ohledně přeplavu hlaste se u
1 1 AMBUEG -A1IE RIC AN LINE
7 KroaKlway I taaNjl iraovay 125 IjiSuJle 8t
NKW YOUK CHICAGO
I