Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KEBHASU
V llřl?ř fcjJf k tit
lil parníkt mlýn
Na f ! f okolí íti I lity
fthjevilf t obilní Jtftlr-M a řl
Joeí Nif4k t mrgenl
hkfťit byt rUeaiýlem pidfot
lý Mmi If4pnf lemM
— V VtmhK utopit f ft MIí
f Jt lixf Jtf t i4pl4 i-!
míí4 3tl{ý Jn Jh#ři při
— liíll lÍMtin 4 K I tmn
řMi t%tmt Kneftgt M4 m
ť I riíiftít fík ri4ddkefn #4ř
domáríVh-
~ Ulil flirriftgfUM přejet byl
jlA rbovanen f h lobínr akre
flirpy John lUi vlakem a n%
řn(t tiřnřcn
- V lUstivilU byl vrh
MorrUon klrýl itvraldil pf4vnl
kt t(trrí v ťrawfor I porot Jj
amal nvinným
— Hnmbotdt sděluj I v
okolí bjvllo M nesmírné ronol
t I loenk t tnk In jt to
lak tvftft&i rojnic (arrný worra)
— Silná vichřice panovala v pá
lk kot Jeslé byliny v#čr v jižní
čluti Htanton county poškodila
ranolé kolny a hospodářské budovy
— V lowry olonol v páuk od
poledne El McKínley při koupání
v rybníce Zanechal manželku a
čtyry dítky v poměrech stísněných
— V republikánské konvenci ve
West Point i voleni byli za vyslán
ce do kongresní konvence v tkdnnv
bus krajané Ous Draho a F No
v4k — Slečna Kmmj Zerzanová ze
Scbuyler odejela v aobotu týden do
Chicaga aby to stala no ošetřova
telkou nemocných v nemocnici pre
sbyteriánské — Z 0'Ntill dochází zpráva že
městečko Lynch v líoyd coanty
bylo v Robotu odpoledne vichřici
rozmeteno však nikdo na štěstí ne
přiiel o život
— Pan J K Mallat obchodník
wilberský ktervž od pod ti tn a chu
raví oJjel do Kiue Ilapids Kan
na aby ztrávil tu několik týdnu u
přátel
— Ve Wťit Point přejet byl v
noci na neděli týden tulák Tom
Foley vlakem a na místě usmrcen
Nepochybně že padl pod vlak při
pokusu a ním ho svézti
— V Oakland zastřelen byl F L
Sellera ženštinou Olivě IIíhcoxovou
a kterouž žil v nedovoleném pomě
ru ao byl ienat Vražednice byla
zatčena jakož i její bratr a nevlast
ní strýc
— O divadelním představení
Strýček Tom nehraném ochotníky
ve Wilber pffie Umnější Republi
can meti jiným jak následuje: "Vi
děli jme již "Uncle Tom" na jevi
iti betpočtukráte a v rňtném pra
covánf avSak nikdy nebavil nán
tak jako minulou sobotu večerkdy
posorovali jsme výjevy na jeviSti
aniž bychom mohli rota měli vío
než jedno slovo a tisíce"
— Slečna Emilie Bednářová gra
duovala vyiíí Školu ve Hchuyler a
vytnamenáním přede víemi ostatní
mi spolužáky Jest to již třetí
dcera pana Bednáře kteráž gradu
ovala vyiíí íkolu a všechny tři
vždy odnesly si vytnamenánf co
nejprvnřjií ie všech žákQ
— Ve středu týden udeřil blesk
do příbytku krajana Matěje Sedlá
ka ve Wilson přeci nct Colfaz
oounty Právě vstal a hostem
avým krajanem VaSkem který o
něho přes noo meškal když blesk
udeřil a poikodiv stavení rothátel
postel a která byli pr4vě povstali
Při téže bouři aabita byla bleskem
kráva panu Svehlovi blíže Prahy
— Slav obili jest tak mnoho slib
ným v naíem štítu ie se očekává
přehojná žen a proto té] má se ta
to Ie bude ade tapotřeby na lne
hojní dělnictva Dr4hj vyjedni-
vtjí #fí in hf ft tnt
v Hlři4# n% pdfífi pfi dfnífcy
nt ptkf tm uMřlJfíí kdl [ih pn
lě & fb vf pnhtitn% 1 i ff
I4r4 I řtt inm 1nhf1nr'i
— V KtMf f ki)ift4w íyl mt
jiti k'fřy J V ÍUnw 7
lf}tftM ttlUt MU k-h kťrý
hj JhkoKýwi a 'fthil Uhři''f
ř'if Jj lk ďp4ll l# řfcnpil
ři a řníitťíl wi f'kt !ř#s
í rrylí J# li t%n hftpthit
j!ik' y Jfi' tkh-[t mrM ni
fcíádtt svým m a V m jtk mi
MMlo a fff' prý řl(U i tt
li k iftbfilm'1 'Hiďf
— lifíino nám dl'ij# ř44 pří
tl V p n Miř pn J J Vhkl
vyifnlil střílní fdiťhoj bf#
ithm 'm%tm ktřf m ytí
tlijf f Intl a )'-) %t ll I I
uří tit ín4fi?fi Pí d# mám
plki)4 a vláhy l-t í)til( vyhlíll
Vftmi píkn jik iťtit tk I ki
knří(# V nidli byl t%U1m h
ký strf v Abí ťdol s id]4f
kofvA fiMtniii 'A ti
M V M vyttit sí svou vhtn(
ín 'i') X 10 střftf í h a b-i l Uv
nostní fitavřoa v dn upálení Jana
ílasa na ! řefvhf#
— ' Wahíngloft ssdlluj 1
vláda n hala padnoat lWm kt
ro:i před n-kolík mMi tvlli
proti II i M drát o potfuky o
nirhl má t% to in si j dráha ta
přivlastnila pnoťm nopr4vně
ným 7 Uho prý mají v likou ra
dost ouvlníjí na dfívf jiíi li II t M
potemkách v Antetope I)íion
Pierce Madion a Uoin okresích
Jnitě větší radost ale bude ai niti
dráha neboř se žaloba týkala méně
osadníka nežli dráhy Kdyby byla
dráha prohrál bývaly by ony po
temky prohlášeny ta obecné a osad
nicí si je mohli zaujmout na homo
itad kdežto od dráhy k mohli
požadovat navrácení penět taplace
ných — Kmerson Enterprise má ta
to že okresní konvence v Douglas
county dobře učinila když odepře
la naříditi svým tástapcfim do
státní konvence aby hlasovali pro
Churchilla a státního aástupce
Připomíná že Churchill spfisobil
okresu Hurt tbytečné vydání $5000
přelíčením proti vrahu který vraž
du spáchal v Iowě jakož i podobně
neoprávněným mícháním se do
přelíčení proti iproňevěřilému po
kladníku Scottovi v Holt county
— Ir Josef Pecivál který s
velkým úspěchem odbyl studie lé
kařské na Creighton Universitě
rothodl se usaditi se ve Weston a
odjel tam v pondělí To bude do
jista vítáno tamějším knjanSm
neboť mohou npoléhati na to že
usadí se meti nimi lékař svědomi
tý který dlouholetými studiemi
nabyl důkladného vzdělání v oboru
svém i setnámen je a nejnovějšími
vynálety vědy (iratulujem kraja
nům v okolí Weston k tomu že Dr
Pecivál se meti nimi usadil
— Z Nora Neb se nám sděluje
že tam postižen byl v neděli 31
května požárem obchod pana Allois
(i Malláta a a ničen úplně Ztráta
obnáší nj#í000 Jelikož nnměl
žádného pojištění a ničeho neza
chránil ocitl se následkem toho
ovšem v postavení beznadějném
Oheň vyšel u souseda a zachvátil i
budovu Mallatovu Pan A (J
Mallát jest starý osadník Nebrasky
a bydlil po dlouhá leta ve Willber
později pak vedl obchod v North
Itend odkud do Nora Nuckolls Co
se přesídlil ťetní přátele jeho
jež má kdekoliv dříve bydlil doji
sta a politováním zví zvěst o jeho
velkém neStěstí
— Pravým tvrdohlaveem je po
pulistický poslanec O M Kcm a
Nebrasky Týl před několika týd
ny žádal o slovo a jelikož je neobdr
žel dopálil se a nyní kdykoliv se
má jednali o jakoukoliv věck před
sevzetí kteréž je zapotřeby všeobec
ného souhlasu lvem proti tomu od
poruje a činí tak předsevzetí jaké
koliv otázky mimo obyčejným po
řádkem Aplně nemožným V kon-
tffm -rk tjl po- iUUt ďb-i #
% aby fřijí' bjtbi Wíftftlhř I
f!4f itftf výy tif't
f4( sfh #f4í ktr4l b i I '-
bf!l v tlm%t fokt I ' Po
dloíhfrh přk4ik4h ř'NU-l
podiiťt # plftf Mr'''of mi
n ti pátk ob f řl#- j of t% Itm
ttťvStm uhy pt lloSi #wifftl
př# Hold Btlk tt byl "ft4fl
bfky ffi Km'# i ti ř# f 0 soi
ft4mÍ!ki n m(tí a řt4l"lfm ťo
hm'hl Jdn4ří řdfiH t"tn
ř" l#Tlřl býíi 7m ti Jf %)n
f t přo řlý 4j I tl'hlli''if
n t ftiřil n Ktm J4lftíio
řj!#di dj sí Itk y ''1t f
Jt křfňkfwi i# !- ii r v ri k 1 j
kffikoTVí-jíffri tth&%nHti Vf
litv?r iflthtt kosřKířř dl
trikd njo hybn v přUtí olb
ibiví Ukofbř krnki a io tt
řiítA filíf mil řoíímnho
— Htilnl 4kol 'httntp f(!iřlni
mí'ilý týdi íkolrif ion I mul í
tnkty (ikm J# rozvrh řiřnofý
třtíin IUt I nl byt př'inwvý i
otftitii r'lkfi %ifty%Vi Kokry(
v nn hj tí po't r:fkýrhotdn(kft
bydli řotfJny r4U Itijíf I řátky:
IWn Butt
liov t 1301 ♦
lťíT lo řl7o 'H
lSlttl'r 41015
Clay Iřf9 9j
Colíit' Í10JÍ7
Curnínsí 37o'j 7
(ustrr 181100
!iwes '20Hfří
to-lg ttJiiM) 'si
DoiíglM 'iťH4Xíi
Fillmors 43l'í7i
ťtjgn 78JU43
Holt ''! I'i7
itoward 2WA'J2
KeyaPaha 87715
Knoz 33fi'29
Lancanter— I5I5'J?0
Ma lison 4018 05
Pawnce 301415
Pierce Ii911
tíichardson 518748
Salině 541083
Saunders 507738
Sheridan 201239
Valley 1842 32
— O stavu osehl podala povětr
nostní úřadovna následující zprávu
na týden končící dnem prvního
června: Teplota byla v minulém
týdni poněkud pod průměr v zá
padní části státu a nad průměr ve
východní Týden byl většinou su
chý až na dva neb tři poslední dny
kdy spadlo hojných dešťů po celém
státě vyjma nejvýstřednějši část
severovýchodní a jihozápadní Po
většině jižní části státu spadlo
dva až tři palco deště Suché po
časí z počátku týdne bylo příznivo
sázení kukuřice a skoro všechna
jest nyní v zemi Některá ranně
sázená jest až šest palců vysoká a
mnohá a nich obvorána Drobné
obilí ač trpělo poněkud suchem v
západní části státu dosáhlo bujné
ho vierůstu a v některých polích
počíná lehali Některá žita jsou
až šest střevíců vysoká Žito jest
všeobecně v květu a pšeniuo kvésti
počíná Z některých míst dochází
zprávy o škodách ponravami a t
jihovýchodních části státu housen
kami spůsobených
— Lincolnský biskup Bonacum
posud není hotov a odbojnými fará
ři v Auburn Po několik minulých
měsíců bylo ticho jelikož arcibi
skup Ilennessey v I)ubujue jemuž
prý propagandou urovnáni sporu
mezi knězi a biskupem bylo ulože
no nebyl doma Dne 19 května
oba kněži o něž se jedná Fitxgeralu
a Murphy obdrželi oznámení od
biskupa Bonacum ie jestli do sed
mi dnů neučiní nějakých kroků o
docílení rozhodnutí arcibiskupa za
dá žalobu civilní proti nim To
bylo první vědomostí kterou kněži
obdrželi že arcibiskup jest doma a
ovšem oba kněži so ihned u něho
přihlásili Arcibiskup byl překva
pen a odpověděl ie o případě mu
není ničeho známo aby poslali mi
listiny a písemnosti k tomu se vit v
hujfcí Po několika dnech obdrželi
oni kněži opět od biskupa otnáme
nf ie záležitost vzata byla i rukou
arcibiskupa a přenesena na papež-
"l řll" M'( rUUk
ptt fmt rm I I
1 M r f Í
IMlIlMSKtIMM ntU
i i ll lit til it
k'hri f'4'a VKiři-?fff A
tik křií r it řtl I a Mfirphy ř
k I mjí pM Uhodli do
14 Mt
— Mřťihy rýlího -rt%ut% Pvl
t k o ijedxáftf 6lty fm i-lhiřitvií
na Ou rřv Í rt hřioir íi h
Knvkýrh k'iřino4fy Jon kni-í
ft idtrem Minulou ob4ri doí!
zpráva ! ridoíí jíml řrrv%r í
dřív puřili a ktř nyní ( lebývijl
na tvrtvt v Okhliomť h(iIí
příloopiti na návrh kn t4
Smilha a odpustit! osadníkům úro
ky ta li#t roků ktfrél #ibn4í
"0ooo al IoO ío když ovtnírÍ
zapUtí do 1'0 dnů dlužné splátky
na pozemky kteréž obnái ♦iOooo
Pozemky na kteréž splátky do té
doby z pUceny nebudou prohlášeny
budou a propadlé a prodají s zno
vu Jakmile úf tulné předloženo
bude s'kn táři Smíthovi rozhodnutí
rudochŮ oznámí je osadnictvu a po
žádá o schváleni juhoŽ se ovšem
usneseni tomu s ochotou dostane
— Vrchní soud rozhodnul kone
čně nrčitě olátku zdali navrženci
dvou konvencí pod stejným jmé
nem mohou na tiketu být dání a sice
potvrdil stanovisko které loni sekre
tář státní v otázco té zaujal V
rozsudku tom praví se: "1 Není
povinností sekretáře státního roz
hodnout! která z obou sporných
státních konvencí jedné a té samé
strany jest oprávněna k uznání co
pravidelná konvence — 2 Když
dvě frakce politické strany navrh
nou kandidáty a podají dosvědčeni
o tom sekretáři státnímu v patřičné
fwrmě zákonnité týž nepředeveťme
vyšetření pravidelnosti konvence
odbývané každou z obou frakcí
nýbrž oznámí různým okresním
klerkům jmena kandidátů navrže
ných což jest v souhlasu n pravi
dlem kteréž vyžaduje od soudů aby
v případě pochybnosti přijali tako
vý výklad kterýž poskytuje občaj
nům největší svobodu při odevzdá
váni hlasů — 3 Otátka která z obou
frakcí politické strany jest pravou
zástupkyní takové politické strany
je spíše politickou než zákonnitou"
— To je rozsudek hodný Šalamou
na Podle toho může býti odbývá
no deset konvencí jež všechny ran
hou se vydávati za konvenci jedné
strany a všichni kandidáté jimi na
vržení přijdou na tiketu osnačeni
co kandidáté té strany Jestli to
poskytuje občanům větší svobodu
při vržení hlasů to může býti ja
sným pouze jen naším velemou
drým členům vrchního soudu Kaž
dt jiný člověk mnsí soudit že to
povede pouze jen ku zmatkům a ne
dorozumění
— Okresy Howard Sherman
(íreeley a Valley postiženy byly
minulou sobotu strašnými lijáky a
průtržemi mračen a spůsobena spou
sta nesmírná Velké mosty v Elba
a v St Paul přes North Loup řeku
byly rozvodněním téže strženy a
odoešeny tak jako i všecky mosty
přes Oak Crek Turkoy Springs a
Mnnson potoky Voda vylila se a
břehů a zatopila údolí North Loup
řeky na dvě míle šíře spůsobfo
nesmírných ztrát Jeden Jediný
farmer ztratil touto zátopou 200
kusů vepřového dobytka Mnohým
farmerňm odplaveny byly veškery
jejioh budovy i dobytek a sotva se
životem vyvázli Též kroupy spů-
♦flí MpMM Ořflnfi knff
r
X i í i "
é mt é m a m
III lifAiMff III (khl
'!' %''h'i' ) ik'4 idá krijina
i í'' a -rotápa Iné od St
!' í b)U poklep a nepochybní
l- mnuti tttt o lřf j ntrpdi vel
kf h ťrki Jebkol v tom fneri řo
k!i-14 iřn'r4 k4 t i jád
vody tu lonje ni 10 %Í tl h
II f hfMÍin V íup í'if
ntonwlo dmtb'ť' dv- a sír v
k!rjAf k m ukrylo pře I IxtuM
Trn Ut řotmi(n byl vétrein ktto
liki kotel btbtitký pik polinut
na fří střeííf í ttt lákladů Želez
i'nl irioty byly Ui odpliveny
V eké o vlí V ('otfiI 1 pre in
Mn v Itoward ('o řádilo straSně
krupobití a mnozí rolníci ztratili
eík'řo vou iiřoďl V (k Cřeek
nalezeno bylo utopené dévčátko a
v Turki-y Crptik utonula matka a
Jflétion V pondéll bylo ještě celé
údolí řeky od Klbia al k Davis
('ret ku pod vodou a na mnohé far
my napUvnno oísku na jeden až
dva střevíce Škoda páí se na
více než čtvrt milionu dolarů
V týž večer rozmetla vichřice ně
mecký luteránský kostel a faru as
10 mil jižně od Wisncr Sotva
jsme přeiUli stěžovati na sucho
již budeme muset opět stěžovali na
příliš mnoho deštft a jiné pohromy
V krajinách kde se zavodňuje ne
přijde nikdy ani sucho ani mokro
tni krupobití ani obilí nezroste
ani rt-% naň nepadne ani hmyz je
neničí
Hepeěnofct v OileuifU
Ve čtvrtek večer oloupen byl v
Chicagu grocerní obchod Meine tt
Ilinkla čís !)7 Wells ul dvěma
lupiči kteří h revolvery v rukou po
8 hodině večerní do místnosti
vstoupili a kasíra o $100 na hoto
vosti obrali V čase tom nalézali
se v obchodě tři osoby jež ale se
revolverů zalekly a než se vzpama
tovaly byli lupiči již ti tam — Jako
obyčejně není po nich dosud sto-
Úmrtí a díkůvzdání
V m nailm mll-tu rřátlJin mi
mým p"Márn" trucMImu iviat o irarti
kti h'i drshétio uvniiík
Aruoitu
kteří In I tito nAprinii inirt )tt1u t
6tnr dn 2(t má)! o é Ioillni ruo po
doviti dnnul bloitDÍ nomiMil řlrnllio
ri'iutlma v iuH li rokd 8 tnilc4
t ni Vftra přiUiliiu ktcH líultD
trlra ná otMl] it iountrnnl n iil (mír
nili dikajnm Ut4 tt drrhncoODi
vinou mm Triiriia il S)iarKin Jntio
oolt ln" ilnuám Amllánv iřiiilcovi
{chovi J)Hikr4 rriofoTÍ pí Vw
U pl řUlikor pl Kovtrovi pi Jm
Kadrnovi pf Oudcutchwagrori pl Oa
rtoti pl O Ku!rcié pt li(iDtnr pl
{'chart d fabrnikiidtl p WeliLď Tl
p V4ovl t pnl tkmiiřrv Hrdnfui
diky liiátti diJ"tuBOB ř' ř p Ji
ZTUiinoirl Jak t ď m tmotka Uk I at
bHiltoví A Ttm y-M Jidna in )r
lo]ll dikf i ontril Dtu prukínoB
Anton a Antonie Vystrčil
rodií
Fordloand Aatou briH
Iarolliik k tr
HchuyUT Noh H fervn Hd
ff f
1
IlfíniA imA vvratktřAla
iM fV ť:i„ víirfr druho
rriivA-k t nového lákn ilmtovřnf iniř-
Nilcpii Ink kont lllHrnn )nlnn lp y kitiU
dnu inil' knm iniiimi prtitÁrk ilrilioil il
pravitl Ihipiítf al o vtorky a cTijr— iilarma
IIT3x2 AlCT 1'OxT MoiilKin Iiwa
ii pnniij rho4 řMk d juoi
Dik! pana V mil od liraolo Jlirkx Vf
prodli s nou tkIoiI IvB" O pMJHna pra
) a P"dronoU doplať a "fUaulk" f
řokn k Zpda Omaha Háb T9 ! J