Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
i
Ji
i 'OK nok zAiwnu
li
ti
-1
la
1
i
5
4
i
n
- 4
1 i ' Sf
1
I
s
~ Mln d"U v 4' k ď
tn# t-% ífi4fh' lpf4M f hj yíifm
fr i4!fr t ♦ 4ír tt y t i4'
Min f kn HoHm 4m
j 4n jt (li4ftiT ( !m'H
#'itt'i k f j I ííliíř fřfii
mi Přf f U-H ' tkrí 'i
ťUi''ift kuffl rn }♦ ti o-i
kř i trn?řh' lWif kWjlkí
iřřřk po Joff tM Jřfk'i1 'ril
to A l ikmU i r k ! ! f f
ďvAfl h t f I' ' 'n ři t ' Ji
řfJ"iítři
- O f"t I p"K f i! i t M
pnf M fiMš"řf4 míní!!
Ifi4fi!íf ti''íi hih "ititfi4ři"#
kwjl i r i l i w''% r M
imilfí a tfi ni ť"m lUU M im
fíUicf k-ljrl í jí ♦!! frtínlel
k'i v l!k' mih tu liti fnf r
v l " j rJ ftbyt
V r !f d-p-l-lfi {'fivofo
r do m'! liiíffii nrtiU vfbr
tilhn h tc ntt kíl Iřrik
Mayo a klrj J n rté ijr-i m't
ft " n f y llotUkri iJřihjř K
ílcko ířřtí UrJ i4hli mřlf
it%ln l-yl MrtvoU t!'k4iii
t-y I {4k'fa Klk Ja}řit ri iJo
lAriiiH k'hi 'ttvi {' ci-it
nfi-U oLř'}! h (l'fooln vy
konatijt h -1 i] rvt i ltt! i!jo!#
dm k ťcM'm'i oJjix' ink í Jo TM
— V {4tk J''krív4na v krj
km muU r jřťl(Vnl Vťtrrn
ktrfl jk ir4mot olH!ov4n j-t
BpSiiení poroty kter4I j-ří prvním
přilícení b ipronevířiljm poklad
níkem mttKkýra iinetlah Irnfrn
Kvěilkern byl Morrill íump( ktrýl
na porotř oné iiUl a pro utn4n(
oblalovaního nevionýrn bladoval a
kterýi Jak zo4mo km noudu no
přitnal Je úplatek tu to ukuloť-nř
obdržel Při iivědectvl frdil le
prý peulie ony nevsál co úplatek
nýbrž co čentoý dar kterýi dán
mu byl a vdícnosti ta to že pro
odíouaenl Bolloa neblamoval To
viak prý nečinil sa pěníte nýbrž ta
ivého přesvědčení an tobo n4hle
da jett 2 Iíollnera skutečně ž4dné
pěníte řpronevěřeny nebyly Po
dobní au Bvédčil svčdek drubý
Neil Corcoran kterýž potvrovaí
svědectví Fittpatrickovo na tak
dalece dokud vyjednávání h někte
rými porotci svědectví jeho e tý
kalo a doznal že sa práci v ohlelu
tom vykonanou po neebodnutí se
poroty #10 darem doHtal Dalšími
několika svědky dosvědčováno 2e
obžalovaný s Fitzpatrickem čautýcb
styku měl načež po předložení
důkazu že Western b ítzpatrickovi
skutečně peníze vyplaceny svěde
ctví státní skončeno Prvým svěd
kem pro obhajobu byl obžalovaný
sám a sice upřel co nejrozhodněji že
by byl jakých kroku vzhledem k
uplácení poroty učinil a že by byl
v ohledu tom vfibeo čho byl
Fitzpatrickem neb kýmkoliv jiným
vyjednával Co ty5e se poukázek
bankovních kteréž na jméno Fitz-
patnckovo byly vystaveny vysvč
tloval tím ža vlastně pouhou pfij-
ckou to bylo Po vvestovi povolán
na stolici svědků právník Ogden
jehožto svědectvím dokázáno býti
mělo že West vždy tó nejlepší po
věsti se tesu Proti svědectví to
muto činěny ale návladním státním
námitky a než otázka tato rozhod
nuta zasedání odročeno — V so
botu svědectví Gjjdenovo připuště
no a v podobném as smyslu svědčil
právník MacFarland čímž svědě
ctví skončeno načež přikročeno k
řečím právníku Soudce Uiker
při tom prohlásil že požádal soudce
Keysora a Powella aby v dosažení
rozhodnutí nápomocnými mu byli a
následkem tobo případ na neurčilo
odložen Jakmile celé jednání se
zápisek těsnopisných bude přepná
no a soudci zmíněnými prostadová
no bude dána straně obžalované i
návladníma okresnímu snovu příle
žitost před všemi třemi soudci stra
na svou hájitij a teprvé pak bude
rozsudek vynesen
1'ftn tm jot UfiffJi nffi V 17 Ht Miř' Jíl pi
Jíl f1mfi'f ifi lfrt fc (rI fif'i#-tif vř ííli pi!i(iii In f mf
ttí- h felfll4 h ffii fi(Tft přVi St l'tft křbti( I přoUf flbll
i!í n4l k dinil přJ#doř v řifJMI ř knftKÍttA ukřrti
i)ntt it-títt% j řiřf M"ftr' ' U Pfli!tt lrn dt řif44
Viinh'ui im4ln(rn V'inp#4
fm smi t ihiM mfi toi#
r r W
P#tti jdfikiily n% ftt i mMfl
pll!lý N(řldt J41řtT pří
(itt ffiA prHtk4iky nny pdpiU
l třif ttk Jrt lířl I# 4!Í f fltJ#
t pmtíti f i p- í hl fiU
f ( f l 4 b k pfř4í' Jbl
přišlí V pndřU # k Jyl mi
Anif l p'itkiy pftdcptl
Min i!) p4ík byl by fi4m m4
I-rr ek l lřll f I4n t%t'ít
íři b'h-irofi '{dft( UUI rolpoti-
tl H14k lfh#M uthoi nbřmlli
j ín')t jen sií t# nutní ln#k
t-tt k!i ď dř4'1 Uktri-
til i!ktřií k tř'j fi wfirjlia mí
tcb Míwo tik4rf!f Pokrokti
t vlri Biif(iny pr4 fiicbopnýmí
střoj a Omth l'řiř)tíňií (!o v
liftť)řt Piwi-f tUit v ťolutiibof
rl u fkf4ř Mticttfra v lorntio
pr4dlřií a ai v Inrta jiňfch J
ítkfil jm# ri% příhodu J0'J'bno(j
byli připraveni fihr%dilli Jmt
ovim vypálenou čá#t ibnsd Jinou
v z4obě nalézající a utrptlí Jsme
Udy poniň jn nepatrné tdrlenf
Pro protiveni se moci úřadnl
pokutováni v p4t?k v soudě polt
cojním dva černoítí výrostci T
Camp a L Itanks a sice pokutován
prvnřjil 110 a druhý #25 a útraU
mi Vtrottct tito dopálení bf II
kontraktorem na olv4!eo( odpadků
při odváženi f Prky hnoje a prohlá
šeni proto ta zatčené Tomu však
bosi nechtěli rozaměti a nevidíce
na panu kontraktorovi obyčejnou
policitkou uniformu postavili se
mu na odpor V soudě policejním
všeobecně tvrzeno že kontraktor
McDonald neměl by práva policej
ního požívati a Že jsou-li zájmy je
ho poškozovány měl by na stanici
policejní přijití a vyzvednouti si
zatykač právě tak dobře jako každý
jiný občan činiti to musí
— Pondělní "líee" přinesla o
"Ženském vydání Pokroku Západu"
následovní lichotivou zmínku:
"České ženy našeho města doká
zaly že jsou právě tak schopnými
k vydávání časopisu jako anglické
jejich sestry kteréž zodpovědnými
byly ra májové Číslo "IJee'' roku
minulého To musí býti úsudkem
kritika po prohlédnutí si čísla Po
kroku Západu redigovaného a vy
daného českými ženami — ďíslo
toto co do formátu jest rozdílným
od čísla pravidelného neboť vydá
no bylo ve velkém formátu folio
vém Obsahuje 2í stránek napl
něných původními články žen a
oznámkami Množství oznámek
jest zvláště patrným a jest důka
zem že v obchodním odboru nalé
zaly se pro den ten dámy obchodu
rozumící Číslo obsahuje značný
počet podobizen předních českých
žen města našeho — články po
jednávají o české škole o českých
dámských spolcích a o otázkých
ženy zajímajících Veškery otázky
projednány spfisobem inteligent
ním a originelnfm a psány jsou
spfisobem dokazujícím že sestry
české udržely krok v pokroku
jímž ženy nynější vynikají
— V krajském soudě prohlášeni
▼ pátek ta Šílené Paul 15ratier a
John L Martic Prozatím posláni
na cbudobinskou farmu a bude-li
zjištěno odkud pochází budou do
místa dotýčného posláni k dalšímu
ořetřování
— V sobota večer splašili se
koně tapřažení v kočárka Chas
Ortroana následkem čehož tento
na Leavenworth a 18 ul i se šva
krovou svou i vosa na dlažba vy
hozeni a tnačně potlučení byli
— Policie vybrala ▼ neděli večer
karbameké hnízdo nalézající se v
doutníkářském obchodě Samsonově
rt bříjf-frh Jlik i
pfl M sťilk ' MMljl'f h
pttfftfm !! l# knlíř)4 tt k%t
bisJfto bylí 1 1 h f I il?r fnmn
hhttí ftt Hmh Jlt dllf í%ip
fi př vy1řl'4fí htnf vií"in
~- Ví lktn Iqtr4rikm k'
i! n li '# l yvťřio
hj)ti f fil!l 'i 1 Studfijfí íili Uthit
lov ( mir4N Ariť n!Ínk'lui t
Hm f lart l nt kfiJtí
— Mf!'iVi isdMJ bi hkobk
ihtunl v N'4řfHlfií Hlřii ly f ř ! í
o lom Jikjml ftTii lil Jy
nlyltnji pWHi k Alcvl bily
iíc potilJrh křiUrtl v i
lífií#i & hhti přdlal in J
Mik f4Unlkrr bt ptn J Ivr
clilsř Jylv usn4ni fibr4tít) M
♦ íwhny spfiliy idsUf o vydiift'xi
potnef a ťiil"n s!tr4ní lki
poJihti ochotníky o pjř4-Í4ř)l dl
v ff Infhc přfďtifcní k 'mi ňffli
a itkAkni bfrfk it rfttnfrř pffUJi
t"U V I ý X d-n odbýval Ut VI
ttilta bftii a ofinil id4rný po'4
k V ibřtavotl j#fti ti%i dmké
slíory vi ly n pmifrn mft
-Nnjí( návlaJaí ťharchill
vyivddnnl si v sobota v sofidě kraj
ském soudní roiku jírnl naři
zováno jpt ři iiudstva (ílobfffioan
t Trtit Co o tasUvenf Jjlhol
obholq minule zprávu Jrn
přinesli podali příčiny proč
by pro banka ta správce konkursní
podstaty Jmenov4n býti neměl
— A N Ferguson Jakožto práv
ní z4stupce komisařů okresních po
dal v sobotu žaloba proti některým
bývalým úřadníkům okouním kte
ří ač nesčetněkráte k tomu vyzvá
ni byli přec dosud pokladnou
okresní se nevypořádali a sice ža
luje ez-šerifa Wm Coburna na
1303981 sa prvou a na 1306325 sa
druhou lhůtu pozůstalost ex-šerifa
Beyda na 1432387 ex-šerifa Hen
netta na 1 75105 a ex listovního
T A Mrgeatha na $192
— Proti městu vydán v sobotu v
soudě krajském rozsudek na $5209
45 ve prospěch John I Kedicka a
to v případu již po kolik roků
soudem se vlekoucím Koka 1877
postoupil totiž Itedick rněMta po
třebný pozemek k prodloužení llar
ney ul od 20 ul západně do vzdá
lenosti 500 stop s tou podmínkou
že město ulici onu srovná a vy
dláždí když to však učiněno neby
lo požadoval pozemek onen buď
zpět neb slušnou saň náhradu —
Případ tento projednáván jednou i
v soudě spolkovém když Kedicko-
vi $6000 přiřčeno a nyní projednán
v soudě krajském a výše uvedeným
výsledkem
— K smrtelnému úrazu přišel v
pátek kontraktor J II Kggers sta
vící nový komín při jatkách Swif
tový"b Týž prohlížel práci ve
výšce as šestého poschodí při čemž
nešťastnou náhodou jedno s prken na
lešení se smeklo a on se sávratnété
výšky dolů svržen byl Levá noha
mu byla roztříštěna mimo čehož
utrpěl jiných pohmoždění jakož i
těžkých poranění vnitřních Po
skytnuta mu byla všemožná pomoo
lékařská leč vše bylo marným a
nešťastný mu! o druhé hodině od
polední ducha vypustil
— V nakládárné Cudahyho se
mřel v pátek k poledníma náhle
dělník U Dougherty Týž samě
stnán byl odhazováním hlíny a v
práci ustal aby se napil Sotva že
pak snová lopaty se chopil klesnul
k temi a když k němu spoludělníci
přiskočí! shledali že jest již
mrtvolou
— South-omažštf karbaníci ne
mají jak se podobá sachovati so v
souhlase s nově přijatou ordinanci
kterouž pravidelná měsíční pokuta
v obnosu $50 ae jim ukládá ta což
r% ar frtvf vfs tifAVAsAní i t í 1 % sm "
vé policií stíháni nebylí Dle or
dinance oné zaplacena býti mi po
kuta dotyčná přesni na 1 každého
měsíce leč do dnea nezaplatil ji
karbaník ani jediný
3
olíolnosli
iJkvApTtf nodbttatt vedro
4 I
noporádky
jikt 4fM' ři4if ' ti-
J( lb fcytíl íf i lki
HAMBURGER
fo Siby ljf' í!ý
V N'w V-rki přií#l t rd!i r
poniii-nl ílřfcis rlcklru h A vyifiun
lir
oby pik smrliii 17 J nýi-h lrbr
mt%nt no
V Nowport N It nmř'j fi byl
vyp lfitím povon s nimi koní
t pl2ill riwyfifký miltr4ř Ai
tín ťorvíři
Z Millvillít N J si otnsmtijp
} kl4řhý trut rmbodnril h
vln zavřít! Vfíkiry kl4rny v níí hl
I4hv i h]lnlho skla vyr41'ny
Jí!l
V Mtríon la utonul v sobotu
dvé malá Mek Wm Wilsont T4!
stála na bfeha řeky Iowy kdy! tu
bfsh pod nimi s utrhnut o ona do
ři-ky svržena Mrtvoly Jpjicb výlovu-
ny nabyly
V Shamokin Pa popáleno v
pondělí k večeru v Huck Hidge vý
buchem zkažených plynů p£t horní
kli Že počet oběti větším nebyl
dřkovati jedině lze tomu #8 dělníci
právě pracovati přestávali
Při pouliční tvačce mezi A
Smithem a P Petersonem zastřelil v
neděli v St Louisů prvnřjíl náhodou
kolem jdoucího J Ilickeyho a sice
zasáhla jej kule pro Petersona urče
ná přímo do srdce tak že smrt byla
oksmžitou
Ve Fort 8mith Kans postřelila
sobotu paní F i owlandová M
Allenovou s kterouž manžel její
nedovolený poměr udržoval načež
též Í po nevěrném manželi vypálila
Poraněni Allenové jest smrtelným
Do Denver došla v úterý zpráva
že zvědy indiánskými po tuhé půtce
usmrcen byl náčelník krvelačnýcb
Apache Indiánů Masaia kterýž vše
obecně sa nástupce známého pro
krvelačnost Geronima uznáván byl
Massia nalézal se s několika soudru
hy svými na stezce válečné a spůso-
bil zvláště osadníkům v jižní Arizoně
velkých škod
U Fresno Cal zavražděni v
sobotu večer neznámým bídákem
tri členové rodiny S Shahamiriana
rodem Arménce Podezření s troj
násobné vraždy té padlo na bratran
ce rodiny kterýž jest za mřižemi
V Nora Springs Iat utonuli v
sobotu M J Atkinson V íialt a It
C Slosson v tamní koleji studující
Koupali se v říčce když tu jeden s
nich do tuně se dostal a soudruhy
své ku pomoci mu přispěvší do
hlubiny sebou strhnul
Někteří i majitelů hotelů St
louisxkých odpírají poskytnouti místa
černošským delegátům do národní
konvence republikánské a liga ob
chodníků rozhodla se zakročili proti
všem takovým pro porušování práv
osobních ústavou zaručených
V Krie Pa sničeno bylo v noci
na neděli požárem velké skladiště
mouky Ancborlinie a Skoda $100000
obnášející způsobena Že požár i na
sousední skladiště a elevatory se ne
rozšířil dřkovati Jest pouze dosta
vivšíma se prudkému lijáku
Z Deadwood 8 D oznámeno v
pondělí utonutí paní Killianové i
lielle rourcne raní la preoroaiu
se chtěla koňmo přes rozvodněný
Middle Creekbyla ale dravým prou-
dem stržena a utonula drive cel ka
pomoci přispěno býti Ji mohlo
1
3
alucllcu
ft '4" # t k
a Mr bliy
TR O PF EN
l'ím tffí
WhlnjřfiriS
j-iři řlí toikr"m přřdbdiy pfuijfíf
i f řl im dít k ř 'řsi h4tililo
1 ttí
V Jt-dtiom pf p l1 rií(h Vfl#n
loti! luri4 pffi# vďř p It O
Wloit ktfýl v v4l Mnkw
brtilíl a ktrrfi v roku iftnhl
Vdva J'l' dlíiuho ďvoti sni nŮ
sttl a jil v f"ku ]it znovu pro
vdsli r4li-dkm tthni vy piA- rn í
další p-tf j y4tavfns Pomorf
př4ld po Jitřilo s J( prossditi v k"n
griu přsilobit znova kdyl lf
za ovdovřló má a řádné nouze ne
trpí a dítky j-]l i prvého mňlltí
jI dorostlými Jou Tolo stanovisko
presidentovo zjítě kaldýrn řál-
ným občanem bud schváleno n!jp
kdyby jodobnýin spfisobem měly
býti pense vydávány měli bychom
pomalu ieniíiift vfc m-ž všebo
ostatního obyvatelstva dohromady
Francouzským velevyslancem
jKidán v pátek odbora státoímu for
mátni protest proti úplnému zákazu
x i „ i - r _ i
vyvuKu uuuyiss irancouzsKeno ao J'
Sjojených Států Zákaz tento Jest v
úplném souhlase se zákonem jímž
zakazuje se přívoz živého dobytka se j
zemí v nichž jakékoliv nernoce do
bytčí řádí a kterýž na Francii Něme
cko a Švýcarsko se vztahuje Zákon
tento v platnosti jest již od roka
1894 leč a nrováděním leho carinčatn
teprve pak když země dotýčné pře- (
kážky přívozu dobytka amerického j'
klásti počaly j
l Sekretářem Olneyem a vyslán- f
cem mexickým podepsána byla v so
botu úmluva dle kteréž vojsko me
xické i spolkové může hranice vzá
jemně překročovatí když na honbě
sa Indiány stezku válečnou nastou
pivšími se nalézá Jest to po třetí
co úmluva podobná mezi Spoj Htáty
a Mexikem byla uzavřena a doufá
e že krokem tímto záhy řádění
krvelačné bandy ApačŮ v okolí hra
nic se potloukající konec nčiněn
bude
t President Cleveland vetoval v
sobotu rozpočet na kryti schodků v
jednotlivých odborech vládních a to
hlavně následkem toho že v rot po
čet onen vtělena byla položka $1
02731409 Jakožto částečná splátka
náhrady kteráž majitelům obchod
ních lodí amerických francouzskou
vládou téměř před sto lety vyplacena V
byla a kteráž zpět požadovaná jest i
jakož i následkem několika jiných y
položok jimi2 řasno nároky proti
vládě naší vyrovnány býti mají au
nikterak oprávněnými nejsou a za
přímé okrádání pokladny národní
považovány býti mohou
Čechové a jejich zápas o Hamo
flpráTo
Nákladem Pokroku Západu vydá
na byla v brožůice přednáška pod
výše uvedeným názvem kti-rou při
pravil p Lev J Palda pro literární
klub Astorovy knihovny v New
Yorko a upravil pak pro měsíčník
Midland Monthly Tento česky
překlad přednášky tvoří brožůrku
40 stránek obsáhající vyobrazení
Jiná HiiKk Jiní i)ks Tn a -
— — ™ v mitm tfllliuntj ' 1
Komenského a Josefa Jongmana a
Cena pouze lOct třeba v kolkách ít
uva sesuy mésicniku Midland
Monthly obsahující tutéž přednáška
v angličině sa 25ct
tnk li
I'
I