Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'oknok #AiJAnu~4
o n itd n n rooo(T r n r r o
S 0
u
li
♦
" í f JY '''♦ T
i V
t L 3 ♦tMMfm
I 1 IT !"
I- tJ I I t lk
'#
OřJM McUANA DALSÁMU
l i f % ltl
I
it liinJS rl
U JO O
Tho Standard Ccm Rollcr Organ
! IIVfm flttMllM Vllt
! Hri fht tm Im JmI Uh JoiI"m("Mm I" 4tf mAJ# na A brll
- " í"n
1 — — Hlt 1
hon lr -
rmií Iíii fii iu4
AHi-rtv krtiui
(UiMlsinl Mtniifi tirtii IN Vw? Ml Nr Vorki I M jr
Citv (i tii nriklutt Ji lií l in l Itntifiil iliii I tu i A lillii kilutll Jwiil lf'
)icl t liw flfirioi in mu iln!i'(l MmiiiiI tf linjj J-m !lii Aflh iKíki)ii a klili
rn iiii11 k„in jinř ii-l 1 lyi h ) mt f-jt c-t ) ( Ihi'IImiii t)k nu ní l ií h m
iMimiii likáiitii ntri!f k liniéhí pín kot'l iii'l'liii klis luku I
mé il iii4 iiiMit ji ti inu Vil v m irfiiiir
Arirewujto na t STANDARD MANUřACTURIMC CO
I O Bo 1355 4f 45 Vney 8t NeW York
£f llttltUltlf tf If f f f lit Bltllfllf f llf ttlllllf llf llllllllllllillttf tf lltlltllllltttlf tlf III IMIltltf fttltf IKiailtltlIltlflIf t±
I ° Český dodavatelský velkoobchod ° 1
1 "V 03X4:ZB I
s £
5 ( třným rihc lioilntkfím iInvoluH ni oíiiíimiti ít Jmíiii rHÍdlil iloilnvnu liiký S
g vt lkiiolM-liitil (Johlíitijr) IlUviil Hpi-cinlitu: S
Všechny druhy mletého i celého koření kmín
íenikl semenec mák České houby povidla
cikorka atd atd
s Páni oIicIhmIijícÍ z venkovu hli'i!ajf vi-lknu vchodu ilopíínii li si jrn =
= cfiinlk mm atlrvMHi =
Chas Steiger
1122 WIIJJAM ST OMAHA NK 1
TÍíittiiiiiiitiíitttiiiifiiiitiifitiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitftiiitifrtiiiiiiiiiifttitiiiiiiitiriiitiiitfuíittiitifiiti
DRIVI
kiiucniii tk niniiTe
ifHifíy k oilhkilnuti
koupi ubuhiidnikiHl
s soQOTKorymi
1)0 TEXAS
mm
WiguroTy Meiin Sp&cí Tn
VOLNÉ rOHOTKOVE VOZY
na tieeh tUkách
NeJlfpM dráha do v Secu míst
Causa! Mianstči území Tciau
Mrxiku BtTlchnařMkéni pobrelí
Jda přímo di
rc£Í£i Slierruo GroosTiSa
lallas Ft Wcrth EUlslscr
WaiahacMoWaco Toaplo
Eoltca Taylor GihesviUo
LocUurt Ecnriotta Cia ITirccs
LaQrango Dcitca Alrarada
HOUSTQM GALYESTOW HUSTIN
A SAN ANTONIO
#
v
Vylóóil uioootoh §
1řM-M I I I '"
Mdjntn Stfthflnt Co
SI vno W
fí'l l % S jl
"Ml -t' # ! A
(m iihn t #?řn f #' aJ
la mfi ftt hit' ř ' Jř
M ) t n„
IMI I H4 I
' I # M r
# školit ( i ít lř (
9
PRO MTRA A LEDVINY
NT A
1 1 r
IM l-k aa
r Vil f
HIIHHIM 1
I liiil„n l'hf
V i
Li OJt O
( i IMU iii „i k(iy Jk
fM-ik f 'I i fík f n !
n h (!'( J lín c'i fi
iUHii ilin VH
iitiřlil íjrt fit- In
llHfíll II lil li l t
t 'lllll tl )K Jl~l fr-
loitl t ililtí lll V llMri
iri-lni Arlln
-iti hrat)íi'l ( kift m
0OO N r ni '! ti
ii ( Íl ni it ) kti (t lil' k rní
fl itli!tiNtt V M ii (KM n ml KUT
THE UNION LUMBER CO Winona Mlnn
nroilivá RUVflinf (IKvI ioflá Je pHmo farmcr6m ni ti jiným
ririn mio ih-hitzi a irumil
Mfiíi to kotipltl flřiyi Uk Inclno Jako je
AIih nám
nřjljc kupujolo uíiHřile Ul-Uiuíltfk Jpidu
a-T3rl
Mi SanEte Co!
je nyní česká lékárna
tkaťit Uklrnlk
má tRm na skladé vžechny byliny ko
řfnky vSelijaké IM kapky olejíóky
kCávičky prááky tamti náplastí
(flaatry) voillčky pilulky zkrátka vie
co do lékárny patři Připravuji té
rorlliné mazáni pro lldtikó neduh?
léčebniny pro domácf zvířata a véť
iím dílem trefím vždy na to Draví
Lékft Severových a jiných 1 1 patent
ních mám též hojný výbér Jakoi '
barvy štětce olej na barvení I na atro-
'e zkrátka vée co v lékárné mívají
Zvlááté velkou zásobu mám všech v
cí kterých se recepty připravují aC
jsou jiz i cech anebo od doktorů zdej
áích Dlouholetý cvik mni dal mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vboa Zvláštn
starostlivost vinuje receptům
2fi-) A MASINDA
IvriiťitUo mi xelí
iil Wiiky kur 4Url(
Miinatrfni ' Imr ni
nv nkurkf lrmlHirjr ml ilajl mi jim kfJ-l
kroulkA uheno kVIfm lalirro Nelni
kf lupilk blivkf mi iiinuho rli w niio
nkniutl k nakláilini ZbJI miIiou vypia
Mlié ! II aurb 1 U ti AJrMuJlr:
LCHIIKU IIHOH HKIUKT INI
i mm MĚSTA
ÍMtht i f(f statni U
fffťf i f řn't fiilřfi il srpní
ilunM $ h ikltm J"tii(l
priv il j-fííiniii íi n rnli% ni
t% (''ilntlnt ln-l iň(řn
lJitA fs !♦'! A(ntf I řllUk'!
lii vMiím nf ř"ki nnkAh
Milky ftlftfnlnf ř'-l4fn l-i Ion
II ř#hH fiťMnf oj sfiri l't
'# IÍM i fh'ny l-fi st U 1 iAM
— O i)fl? I řn4 til f ti
ll ] }'( arifio Mp nl l"fil
fint oř fii1inl ilřAíii Uklříř k4 '
uiny tnk l I fUtW M (ri
t Míiř airt řifřif 11
bot řiil"li vlik i ft&lrtlf
ni Vbtř ! 1'ní'in IVifi vy
f Utt lin l tI lijr sír# H
Ornih4
— V R i řlk MÍíijní v krimi
hilním sfitul iM(£n( r4vnl
k#rn Jof t W Wntimm kffj! Jsk
mimo bflrtvArt Jl i ft4hí
pcifotjr v jtfff-'! iřirivířiMbi
inkU lnlkt tnřtklio loln ]
hnilo jířivnfm i4lu'firn bjl
lllivrilni svMkum jroil t#mi byl
rotuolilíl'ivsný Jm-s Kitijritríi k
kt'f jl mii tiím a porntoit 'f
itrmlnlka (UUI a vilor onste i4
tue(i obllovanln aby výpo
v Miř] J1( ]n spUtU stal vl#k
Pvn na svých výpovMích In
Wptim ijuilnán bylaby tiřkurího
i poroti ft uplatil le Uk o'ifiil ln
km !fc'lný( h pni ta tkc svou
niťlontal a la Vtpm inu slítiovA
no la nióeho i to mu stAti n"
mhle Daliím nvMkum byla tf n-
nopinka v úfulovtifi oblttovaného
právníka ktor4! svřdíiU la po
tahijenl prvého přelíčení ISollnova
oblalovaný Fitipalrioka k sobč po
tvat a na to níkolik porad soukro
mých s ním mtl Zřízenci na ele
vatoru v 1'azton tlouku tvrdili íe
Fitipatrick nřkolikrato úřadovnu
Westovu navítívil a vo fpoleo-
nosti jeho do mčida se odebral
Manželka i itzpatrickova svědčila
!e po zatčeni manžela ihned k
Westovi se odebrala a zprávu o
tomu mu podala atý! prý ji ujistil
ie manželi jejímu ničeho ta to ho
nestane Po skončení svědectví
jejího přelíčení odročeno
— V úterý oJpoledne zabavila
další obchodování Globe Savings
Hanka a následkem rozhodnutí sborn
řiditeUtva přeAla v ruce státního
výboru bankovního Kiditelstvo
tvrdí žo k rozhodnutí tomuto doxpč-
lo úplné dobrovolné a výhradně
následkem toho an vydržování spo
řitelny a banku déle se jim nevyplácí
a že nadále výhradně jen jako dříve
půjčování penóz závod onen vřnova
ti se bude Vklady v bance teto
sníženy tyly za posledních několika
mčsíců ze $120000 na tímíř 37000
a jelikož banka prý jiných dluhů nemá
a dostatečného majetku na ruce má
tu prý t vkladatelů ani jedinký o nio
nepřijde Banka tato známa byla
po celém móstA co banka politická
neboť podílu melo v ní několik i
předních politikářů a úřadníků mřut
akých a předseda finančního výboru
rady mčstskó Cadet Taylor byl
předsedou jejím Že banka politickou
tyla nejlépe vidéti a toho že zpro
nevěřilým pokladníkem městským
f Dr IVliles'
íl
Hcart Cnro
vrací zdraví
ti'in"ř v každřin přípiul
IV-k jt zarucii Iťkární
ky klyly prvsl láhev mi
nula ! úrinkrin lult m
vám N-nÍ7e vrán-ny
l'o4i !l tílici -kirnika
nnrli iliítr l nu lir Ml li'
MIIi kI I Hktarl Inl
II
o (! ir Mllp-v ilrnmi
Hmw and ripTC '
btartllnu rAUld
liavťin
Mullřisfn [tt)hn v kl4 Hftf V
('i f Is dl# t4kiii k tomii
ttptkfhthfiit fi!i ! Výl'lk yí
Iři4řif í4'híli- výboru ťsnkrfVftíliri
kďtjl ti pr4vy#jí fihd přvnt
'in4rrtfi ďcti l filf
- niřiní kiiiřiliiiM fMítfřn
tttm tUnt j"dnM ťi f ťi týtiřť
MÍiintl by ## rf ly inlt tt ty k fot
fftMdlky pM fifcřM t jřípiforli
tfli f flift-hMíMka firmy f říikn
t ýrli fntp N''ktM i Ifímiifi1!
lollti tíMiUd-í 1 f fjrpfil l-Jll
míli itUitní lb f ltir1 k Illa
#o4ii( #llnIMiy byty by illibifíy
n ilý ibm# fa k!ř)l roi't lky
přtiH fkf't vt diny tylt ftidf
la ty ♦i'iOrtrf ií(tf ti krybi IHn
Kjiy tytu tly by M přwnt
ř-t4#ftt dlahřpiů tíi lito ijiitfii
by tyl tím pf'ibr í ty ktl l
tm hh h4liiit4'Uft při fon I ttit -
kfvý aklAI&iil byli tvk la ty „ i
řokft n ktifiih dobu dltih#fíy
bitJřnA by iníty tmtl phi k n
lircol k4ít4bt a Mfoku bnlo
— V úterý fidkAián (Mi letý Ch%
Urviy kfjk'iiHi 'iu In xi 1 lárnkoii
♦ loo pro tn-pfiťpiitliHKt KluIk
tPfltO bv! " Jíl p' dli( dutu tím
l n knUrnji-líKicl pouliční káry
skákal rol proti onlifianrl in tké
jť"t a k lyt výtr!i mu dávaný li
iieupil'i litiiil kofiťí iiA cttéi-n
— Ve st řadu zhlámíl sa v soudní
síni soudie Hi'i{% jadrn i Krtcft
zdsjidch i případu ťhris JJulIn-
licínifr proti Omaha lírewing Co a
počal fHičfnati si tak zuřivá !e se
sfnč násilnft vyveden týti musi-l
Nišťastn(kem tímto jest J II Karly
Hotva la přelítaní zahájeno vyskočil
t svého místa a prohlásil že jak
žalující tak i obžalovaní do káznice
posláni týti ty méli a to čím dřív
tím léte on musí prý vetar na
Jefferson Square řečnili a proto ne
může prý čas v soudní síni trávili
Jelikož utišen týti nemohl a stále
patrnéjšíra se stávalo že nešťastník
rozumem se minul přivolán šerif
kterýž do vézení jej dopravil — V
přelíčení pokračováno dále a jede
nácti pouze porotci an obč stany
s tím úplnfi souhlasily — Karly jest
dčlnlkem a když na porotu vyloso
ván zamčstnán tyl na jedné farmč
v okolí Klkhorn Dosud vždy tyl
úplné na duchu zdravým a tvrdí se
že tento stav jeho přivodčn tyl
přílišným chlastem po ty dny po
kteréž na porte" zasedal
— Počátkem srpna budeme míli
v mčstč naSem popravu a to dvojná'
sobnou Nejvyssím soudem odmr
štčna totiž ve středu žádost za nové
přelíčení podaná k smrti odsouze
ným vrahem a smilníkem Goe
Morganem a zároveň odmršléna žá
dost za povolení nového slyšení před
nejvyšším soudcem v záležitosti
smrti odsouzeného vrata Clauue
lloovera jehožto žádost za nové
přelíčení jak známo nejvyšším
soudcem před níkolika týdny byla
odmrštčna a jehožto poprava soud
cem Iíakerem na 7 srpna ustanovena
byla — Jedinkou nadějí obou odsou
ženců jest nyní guvernér kterýž o
orailostnční jich požádán bude po
chybuje se ale že by tak učinil
— Šerif má již popravistč přichy
stáno oprátky jsou již také zde i
účet za obé bude komisařům okres
nim již v příští schůzi předložen —
Poprav iítě zřízeno bude v jihozápad
ním rohu vézničního nádvoří které
vysokou ohradou obehnáno bude
do vnitř ku popravS připuštěn bude
pouze otmezený počet svědků a zá
stupců tisku
— Ve středu večer přiAel k vážné
mu úrazu na 24 a Loavenworth ulici
ticyklista Chas L Dandey zamí
stnaný v hlavní plsárni FJ P dráhy
Při přejíždění křižovatky zasažen
tyl totiž pouliční károu a k zemi
sražen a do vzdálenosti as 20 stop
lrn 1'oranřnf ieho Isou sice těžká
I ne vsak smrtelná
- i
Jak JMiAftťf ppijílu tyU H-íii
řílřtik'f řf"'dirf ktifdffl pnkltdnt
tfl fiifkřfiii tiiřiíován' ]{ ?fl
rAfít rnfkým m slnlnb'1 dbilaý
'difřni ilthi trřin'iitl in mnohem
4riíil d Mt a ftllb(# řtsliof
ilm řinoliý fit4řfc l kpy Jím Ht
fctí-fjl jinik t} r f ty jim —
lil ku přfklili h"í í fiiií!tlilio
if fna př' vypliji Jii fitifít
ktorff jíl H ti hni -llni tyl
ři4! lk#ifi ťli'i i řýplťy ani jf ltřt
khři rt-ntfi (isd tl a rlf ribfun
'iňcn oj dluinjb h dtll ml íxlrslfn
- V a tří' li (' byl 11 ÍJ"!'
ni ao i Síilřfiy ttl bydlft í n nbví
nttii i fid4f4nl ivUJiif? t siMbrnýřli
ďrUrů a oiďi p'ilk'ivnii msI t4
řukiMi f obrnili ( Vi( odk4#4ři Ma
udil ďitsry tjiifi v li't#ii(n í Kílířiví a
Ji pvť-lány Jo'i kftKřjáno tppfva
l it ď butiku oklUfifm vkt ťrn
(iřinmiany — Mim l#iea mH prý
iřiííii v n -14 v Afif flisnýfh (blřfl
! hto V It Jřkotký J H-i hý
li ia tní týti nnvhli a to iř'
in j-lik'l n iliiriVrfi aa o Mti ffif
Iiki b bot pr4k1i — rrára n
)tUřý' b doltřsi h trbti Jpt f řf
vílutřfioi a Jmliní inaťairt mohou
od pravý h ř"inány týti
- V Siiiith Oinasa bud noa mít v
1'řiitím řiM íkilnlm dvo české uči
lelky a i a steč nu Mry MJkorovrm
kt41 Jmenován za řidítetku ikoly
lUwthorna a p-tk učitelku slečnu
Mry Nováčkovou
— Klub občanů na zvelebili Jižní
strany města odbýval v pondělí
večerná l'i a Ilitkory pravidelnou
svou schůzi v niž přijala resoluce
kterou! parkovnt komise žádána jest
by pro Jezírko v Hiver View parku
lodice opatřila Výbor Jemni dáno
bylo na starost získali podpisy
veškerých msjeiilft podél zamýšlené
ho boulevardu po 13té k novým
kaiárnám Ft Crook vedoucím ozná
mil že všichni majitelé vzdali se
veškerých nároků za odškodné za
lotřebnÓ k tomu pozemky vyjímaje
známého lakomec Tom Murrayho
Ke konci schůze usneseno pořádati v
Hiver View Parku na 4 červenco
velký picnio pro kterýž vybraný
program uspořádán býtí má a jméno-
ván výbor kterýž o vše potřebné má
se posiarati Na výboru mezi jinými
nalézá se i radní Kment a F J
KaApar
— Finance So-Omažskó nalézají
se v zbědovaném stavu Ve fondu
všeobecném nalézá se všeho všudy
(543 a jelikož teprve prvým srpnem
nové peníze do fondu přijdou budou
muset od nynějška zřízenci městští
Živi býti na dluh Ve fondu všeobec
ném nalézá se všeho všudy $328 a
ve fondu na opravu nlio není ani
vindry Jedinký fond ve kterém
ještě pár dolarů se nalézá a s kte
rým snad pro zbytek roku úředního
se vydrží jest fond policejní
— V úterý zadán byl kontrakt na
stavbu pramice kterouž docíleno
býti má spojeni mezi South Omahou
a břehem Iowskýtn a doufá se že na
nejvýše v pěti týdnech bude- přeplav
zahájen
— Do okresního vězení na dobu
80 dnů o chlebě a vodo poslán byl v
pondělí policejním soudcem Thomas
Maher TýŽ byl v podezření že byl
účasten několika loupeží v polední
době v South Omaze páchaných leč
dokázáno mu to býlí nemohlo a pro
to policejní soudce uložil mu tak
přísný trest v naději že po propuště
ní i vězení vyhýbati se bude South
Omaze více než čert kříži
latarh nemůže být vjléfon
V TÉTO ČASTI ZEMÍ nklk4 k view knUrs
Drali Ttucli mUtnďh nnt dohromady a do
ardáTDn JotU povl-án byl aa tiovyliíltoloy
Po mnb'i rkt prohlatoTalt jo] UkaM nádob
poaaa na jodno mlkto YUhajtcl a I4ÍIU dl
nlio n-moliooi-k JJ pak TylfcMU proliláalll jj
t noTylWltnlny Vkda dokáaata la katar )at
odnham v ! aontlavl Ulokn aa Bataaajlatm
a ja Indii tfba IA-MU ) J proatrodky aa oali
tllo nílnk najlrlal BALL'8 CATABKU CUBJt
hotovená r 1 Cla-y k Co T"lod OUlo )nat
Jilařn Uk m Jtol iiodnh Unto vyliji CUta
k voltlnl v dávkleh d IS knpvk do řaj Uli
ly tř inkaja přímo a kirr a llívlty ptTreh
íBlthi-tl Mab{ijl ito dolarl im pH
ad ]]! by lék ťa BrylíMl Zallata al pro
lrkaUr' a odpomfi-nl Adrannjt:
I-' 3 Clicney Ac Co
ToIpIo Ohio
aar Ka prada) ek Mktratkl xa Tlo lábav
IJfHall-k raally pilalky ioo ]lp(