Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    113
Butfcucl tctiánofá bar FuCIto
Hiftt rVík msjitl #tnH VI
iř'ti K'tHhft llfVlki mMnťl
f řit-h rt!ii Im l#M 4
nbatárl -h4tří ři loftKt -li
krttt p-tkryl k'ifhtm lři"'H'
nýeh stfftií jrul la fdrnsi
lSr tiďjl parku K pofcofil
ctn4M pravím Kn-! I fo mrtsi
vlM1 ani d t m4' nskaltť
fivotnf obinf btmna řVfka ktřý
btl th )? tfnjf ttfřfiti
lři4 iiři kol ! ' ! i I
t t ř'třnMf napínavé řř
vllit! !%k& v "f" h-tmirinú-rko
stráftki l Mi křnttl pri
iptf#nl vfik-k4 i
tra v Uu Uí(i tšřiťd ) !řf
vý h vyfakkíl fvl4'nf toilv o
stí ďjinn j' vírou v
M#ytnoaf p'dild4vky 151 to
Hotaři I'ř4nk majitel mlnl
(ni pro p4j" v í l'řk'p
Ihřtípán "vjrbll řn'ilk4 obtr
t r
! V hjh JÍ řikok4 m
ta i fiichl J#'ÍtKi l#lli dobr tři
mil na Mff a druhé a i tolik!
mil na J 1 1 od Vílřva Mia bar
nova N44 br lina iul vvčrpal
blilšf okolí tak dokladní J mait
ve své hofibs fi nové v£řil! ia
chátst jíl dontí daleko
Tito dva nevinni řemeslníci
nich! J4#n o tiít-fi i lru}éh tni
ta'fi( )míl tl!í m okoufínJMm
fjuvtm !fonotrýra J-ho ilfchtí
ctvtrn a Jojni'fiJm ttkiřtíni
i}!ťiti tou mroa rna doUlí
na t!oroínI úcrt rvuu outu
Slt obuvi Jlen obohatit
garJrohu baronovu moolutvfm
Jřgiotnfch olžv& s nejjmof jí(cb
!itk a thotovil tiké jfho lokijovi
trojí livreji rflxnó barvy bohaté
osdobnou třpytnými knoflíky a
tlatým premovioím Druhý ak
dcnlal na Vřtrov přebohatou kolltk
ci rfitnotvárné obuvi o-l lehkých
salonních pérek ai po vynoké boty
jízdecké t owtruharai ba nvřřeno
mu také thotovenl třicíti par&
ximních Ktřevícft pro chudou školní
ml&dei Větrovokou xa kterýžto ba
ronův dar ne dostalo Šlechetnému
dobrodinci od učitelstva a občan
stva vroucího díkuvzdaní v novi
nách Ku konci roku ponlali oba mistři
své účty "s prosbou o dalíí cténé
takásky" a tiřili se na vyrovnání
Ale den míjel po dni a s Vítrova
nic Konečně jednoho dne hodil
se Beránek do parády a sajel si
dráhou na stanici od niž byla do
Včtrova malá hodinka Lokaj ve
známé skvostné livreji uvedl jej v
elegantně zařízený kabinet pana
barona
Živá upomínka vstoupila hlu
bokými poklonami s ruměncem
studu v rozpačitém obličeji
"Ab pan mistr" povzbudil ho
blahosklonně Větrovský pán "Co
pak nám nesete pane mistře co?"
"Dovolil jsem si baronská milo
stí — přicházím se pozeptat — jestli
by snad nebylo libo opět nějaký
iat — vykoktal Beránek
"lim — jsem nyní dostatečně
zásoben — ale počkejte! Achano!
Chtěl jsem s tím jet do Prahy ale
vaSe mistrná jehla to zajisté také
vede"
"O prosím — budu velice poté
sen —
Baron přinesl barvitý obrázek
kostymní a podal jej mistrovi který
pohlížel překvapen na jakési stra
katé monstrum oděvu plné podiv
ných cíp& a výbéžka z nichž dva
od ramenou na obě strany kývaly
jako veliká fantastická křídla -
"Chci se v letošním masopustě
kdesi zaskvěti originální maskou''
vysvětloval baron Fučík "a zvolil
jsem si hrdinský kostým čínského
herce — Je to arci oděv trochu
spletitý ale máte-li do toho
choť—
"() vynasnažím se by ráčil být
pan baron spokojen Sil jsem také
kostýmy pra divadelní společ
nost —
"ttnhth- připojí f'k Ml t
tlorhnf postflM lrU?kf Všiml
ři! byrh m vámi vypofáhl —
miílji f vir) p'fá M'!flrh'
no
Dtilil )m í l — sUl
Mt ii ofiký tuk' fial
mitř -řfc
"J%U ř#? Vy j#t nf "m
''ť A J4 nf(m n ntřurn líni
Ut it ri'ý ftpofálk míh U
jmtiíki A! te ftk'fř AI
íhntof í( ri)m — !! w4t# arot
[tt p(íň — ď-ljt liřlTSft
ním fífý nhi a mí) t]mlk 4rr
ýk ''! nni rih"l vyplití "
kfřf# r vh (Jná si 4n%
Kfií ři Vílřo řktřý dn
t]if s mi(rsm l!ftíAfism
ktřý si !npl fbj-lř4vka M "
livřiA l-ty vybnitýml Ipikiml
hjnými fřpriďptrlk Ut íířkA'
Ai tf l-n ni ťi bxdil ni tlniti
f r J tni f k't VítrV9 ÍÍVOtl
pirn valný llovlk -ř'di-tílýřfi
viru m vti1 krku
roiiafným Isdabv fhl#ným obU
llm jnl vy i!vai si brd
pár#m iiví liftýtb řsřvtfiftb il
týmí tUpl a hvi fi£koi ozdob
oýrb fwt f'H Byl to mistr
litřtipin s ířnl')ti obuví AI ni
Vřlrof přiíl trwbfi v ttih l'an
btron m#íkat i s ujtnn(kim na
Koiiíím Hrádku Na Kočitím
Hrá-iku tníkival baron KoČlk té
míř pika2l k lf kotí níul nřkt
rý vířiu-l na Vétrov Tsnto Hrá
ífk byla roaUbaá zřícenina apro-
třfd hlulokých h rtarobylé ně -k
ítjíí sídlo pánu Fučík z Vitrova
dobré dvé mile na zápa l od Vétro
v a ivuyňy se ntkterf polniavy
vlřitel touto vzdáleností nebyl dal
zastrašit byl by tam naáel bftpo
chyby doptí netopýru a kavek ale
ani stopy po panu baronovi
Lokaj přijal výstřední obuv s
účtem a ujistil mistra že mu budou
peníze bez prodlení zaslány
O týden později pochodil stejně
mistr Beránek s křídlatým čínským
talárem
Avšak nebudu čtenářstvo dále
týrati podrobnostmi Nastíním jen
v hlavních rysech Větrovskó mar
tyrium obou řemeslníků jehož po
čátek jsem tuto vylíčil Dopisy
střídaly se s osobními návštěvami
Jestliže byl pan baron příhodně
naladěn roztáhl se pohodlně na
pohovce nasadil si elegantní skři
pec a bavil se zvláštnostmi písma
i slohu v L — ské a P— ské korre
spondenci jinak odhodil s lebkým
zívnutím nečtené psaní do koše
Při osobtích návštěvách stihala
oba mistry tvrdošíjně ta nehoda že
nebýval pan baron právě doma I
jeho tajemník věren svému titulu
halil se v neproniknutelnou miste
riosní roušku zftstal pro ně navždy
pouhou neurčitou představou Jest
liže se mistrům výminkou poštěsti
lo spatřit opět ušlechtilou tvář
baronovu zmizel jim v okamžiku
příštím jako prchavý přelud nebo
vyslechnuv jejich nálky s účasten
stvím poslal je poukázkou na
svéh© výborného bohužel však
nedostižného tajemníka Později
rozplynul se mlhavý tajemník na
dobro a místo jeho zaujal nastáva
jící tchán barona Fučíka Baron
napověděl totiž konečně mistrftm
což tito arci během svého martyria
již odjinud zvěděli že není stav je
ho financí brillantní ale dodal zá
roveň že tuto nehodu co nevidět
úplně napraví malou mesaliiancí
arci s botovým andělem v lidské
podobě majícím na přídavek bá
ječné véno Jméno budoucího
tchána nesmí však prozraditi razné
okolností vyžadují aby vře byla
tajena až do samého zasnoubení
Mistrové uvěřili baron Fučík byl
člověk který mohl snadno ženské
srdce okouzliti a proč by se nena
šel bláhový boháč který by pomohl
schudlému větroplachovi věnem
své dcery za čest že se stane tchá
nem šlechtice?! Na čas byli tedy
oba věřitelé uchlácholeni a čekali
trpělivě na spasný sňatek
Ale trpělivost jejich byla trpce
skoulena! sňatek odkládán stale
přr# nlktsré vrVxb (m-loiif f trjr
ní jik bfft svým vřitUft byl
llil Tito s vyklátí v
svA d1tř f MtJMsn třhása
Inrislln vloudila t Jím ďi dM
dravá kp
( itit tálo fftiA ftepfwltH
iřttá libtby a nvdll kl?
Olpovf f j sftvln K lyl
pfis li bytha honíc pi dlaínfk
výtrh pomžřh dlkUdnsjl p
ptávali nabyli ( tAtn&hi fř#víl
f-tii s by ik' í ast iblt nd
byli pivdl byly fimovitti
baf"na Fsíka dávno jíl přo-lll
nf a movH"'i jbi al na tnwUdnt
kři'if1lk bř jíl pr jii4 pblHv:
k ubavsny ftM j#nnm pomml
rtMtrřunftN If 'vlalnlk4 pasouřl
vsřitlký h vybawey Zkrátka
rivl rolfiti síávot V4trvkoi viná
l# Himokilv mě ápln! mísiny
j#bof ál ivlrfovali jn njk4
mní nm4má triká ftítkt na Bil
n4m outn4 práni ni4UK
Mou lni kroky byly by t ly při
nly pfwjílt Jn alvoláiflm a
oba vlřttoli jdnalí roiholné mou
dřeji I přv4(4vali na rt oukro
m4 sríai'! s ttslíkým mravním
n4tlaksm oblomiti iatvriUho Hel
nika
N4bxla tornu rhUla I s posud
n svýth výlt h do Vltrova
otkali a kdyl to keitsčnl Jď
noa stalo la — —
Avšak zde začíná vlastně rtaS
hiťri
Jednoho dři uchvácen byl krejčí
Brr4rirk svou Fučíkovskou manit
v takové rnlře le sdě přísahal
naaliti tentokrát všechny páky a
neustoupit! i Větrova dříve dokud
nedobude alespoň čáf nešťastné
pohledávky
V poslední době nepřicházel již
do Větrova obyčejnou cestou kte
rou bylo lze přehlédnouti a oken
baronovy residence nýbrž plížil se
pěšinami od zadu dnes pokročil v
této strategické lsti ještě o krok
dále a skryl se v houštině "parku"
odkud mohl nepozorován střež iti
vchod do obydlí Zde vyčíhal
okamžik kdy bdělý lokaj ze stave
ní kamsi do dvora odešel v tu
chvíli vklouzl hbitě do residence
spěchal tiše po schodech a zaklepal
s tlukoucím srdcem na dvéře známé
komnaty Ač se nikdo uvnitř neo
zval vrazil bez okolků do pokoje
Sláva! Zastihl jezevce v brlohu
Baron hověl si tu v elegantním
hedbávném županu výtvoru Berán
kovy jehly na ozdobeném houpa
cím křesle a bavil se tím že vysýlal
ke stropu přesně zaokrouhlené
obláčky vonného tabákového dýmu
Právě rodil se nový vzdušný prsten
když byl baron nenadálým klepá
ním vyrušen Zakabonil se trochu
ale podržel pamlhu v našpoulených
ústech a hleděl klidně neznámému
vetřelci vstříc když pak se obje
vila ve dveřích vytáhlá postava
krejčího rozjasnil znova obličej a
dokončoval pokojně své dílo Te
prve když lehounký útvar podobný
kruhu Saturnovu zvolna ve výši se
rozplynul vzpřímil se Větrovský
pán ze své téměř vodorovné plochy
a přivítal mistra laskavým poky
nem ruky Při tom objevil mu ta
ké fantastickou pokrývku hlavy
jakousi podivnou třpytnými četami
posetou čapku od níž skláněl se
nazad pár dlouhých pozlacených
přívěsků podobných tykadlům ko
bylky nebo vousům rybím £ap
ka kterou as obletovaly trpké upo
minky některého poctivého čepičá
ře byla původně příslušenstvím
známého číuskébo obleku a zalíbila
se baronu tou měrou že ji — arci
poněkud již ošumělou — - někdy v
rozpustilé náladě nosíval místo do
mácí čepičky A dnes byl jak
věštila zářící jebo tvář v rozmaru
nejrůžovějším
K náladě mistra Beránka hodil
se arci ten masopustní živel pramá
lo Nastudoval ai cestou řeč neo
byčejně tklivou která musila po
hnout i srdcem i kamene Začal
ji teď skutečně přednášet! a tváří
Lotového roservance
Dlulslk naslouchal jsho slovům
til 't"rfi přsrbái] 'tn Um
yt komnat při l dlonM "
4ky malhf4 Japky ! i htm
pastovaly vi fi hm
K'n4 stantl t oks4 iMl
SN lit krajiny N4M Mlkťt
mt ukrt livljl Mm íkfibfi M'i
jtkrt st41 isMiMif i4bvairt
dli o(í Ztl-UI! ttii m
i-(4 mistra IUřiíp4na Obuvník
bíllil s k Vftmvtt bit"" m
pM v4Jni IwřřřHi! při l V
povťtří rtťthulrtotf řk'í patrn
ff lhodUl I on toho ln h fs
břřdhirn! krikff v fihoMftřu
dm b s#-tvoval jíl tUit htt fcl
rým po sv4m r4in4Jífm p"bi
obbm( nj (t ijhh dlilslka
1'snto p#blsd Vftiikl lřnvl
ivl4tnf myl4sk'i
Olif4til s rycht ol okna pli
díl fantastickou f a ki ď kMta a
promluvil 4ln4 k Bsr4rkovi "Mi
lý mistř tntkr4l ivolil jt ki
v4 r4vil4v dobi šratnon Při
dililt jako na lavolanou Poidr
lít li trochu mohtt v4m vypla
tit vai poblid4vku I úroky do
pwl#dnUtí baUř"
ZWalý týral krsjflbo r4i-m
lpil ral"tn4mii úlasti AI
bfiod ia vloudit s do ijasnných
jsbo traků jakýsi slin nsdůviry
(Pokračov4r()
Zsxrsřné v}!r4kf
7 ďtpUll 'M'h }{fV S íiftirř-
rnni in t )iitiottrl Mi li iluvolrwo
nAm vyJnxHHh "v4tiiin ijjri"itl
lr Kiiisí Nrw liiM-ovrrv prn iktt%(n
úink v v ttrntocl má msolclh v KlrJ)
j( tn íl iniiiifiin lnpiutk lio konicU
V lil V-r Jiliw tinfi Mířlinx i
rlí4ii-)(i I cbfitx' z4ntrm líi lhinif
kí I trval ii ni iMtiixe s MmlVmi řrll
ksml fUi o mnoho hotin s illo
fi) iilihfini 1 mlo jw-lli hn 1'říkl t
rstlíl ml Ir Klnirs N'w líisrovrry Vk
iřnto dinkovsl rycljlo s vťtrřnym rý
Icílkcm"— Láhf v ii koiifiii řiJsrnis u
íiitotinnn Drsiťf Co Omaku Hth (Itiy
řejoé IsLve 50: s 1100 11 ll
Spisy vydaní našim nákladem
Ui-Uiuky kvrař biS Brlak4 čaeb dl
tlvodolho V tukani k ti' tiflikonli(i tydtitt
ClU M itnui Cn W wntt D tmH XMýUm
{ M nnínlra iprávatho du](li ta Tt nll
D4bm jtáuoho ruka roMbráao blo tjAáni
pni ipřdáno drnhi (msiiokt lyiáai
rm4 Ur trtkjtk emigrantů Xsil Tom ča
pek 8 9 iÍTodu((ul vyobru-MiIml 0-a
ut Tleli
rUttin hiatorlcko-roniKtiUckr ubra A Xi
l Brl4 Cd M cti
Ittdktrt Attíleir ronili v Uob dtlich ud
Dnpllt OnS0etl
půtfei romás od Vio Vlíka tW ítikcb
tro Cn 80 eonti
Htbofttni Uyul roman i anglického o
Cbu liMda 331 ttraa Trlkího ř rniálo Cca
0 eatitt
Klb WUrU blilortokr ronáa d Tt Htolla
139 itran wlkttio rormáta Cooa SO nand
Za tttt lcvu román od Xatlar da MotiUplna
1081 itriiB Tlk#b Tirmála Cana Tlo
Huíopuy KriUdvTMki a ItlnutKtrtki aa tnlm
k m nikoli k llitl prvnijílho a poularoa prad
aUkoa o nich od p t k 011r1ui obaalio)!
14é Ur Oaaa 3o
Ttjrmatwi tloHiM aa farur Suar Hnpaitl B
0 Tr)min pfalolaaa s ngllílnjř MO ctraa
Mlkilio rormáta Oana tOctl
TUnj šid vi-lk román vh'iaho romaao
plata Kogana Hun 1211 atran (oa $109
gUInt tákmi v Nabraaoe UfUl i Kilok
OanalOoaiill
tífti tlumit KruU nnpaai Jailui Vcrnti ob
Iid)h ITS alrao cana TSo
fanmf krad Karpattck román od Varna
170 ttraa 0 B 'JOo
BiU Hora aaab tri Uta IrlorU hUtrtoký
roiaáa t d]la trnkoh aa války třla-Ul U 1
L BaUaUba )M V h M r 1US atran -ecaa
1100
Chrám Mátly BK flll XamonUda
lalia dTa clkániki Eaáa tTátoinámálio
plaofaUla Tik tura lla člU lil atraa —
ana aoe
Otudn— ttojm poata roman od Ba Oabo
rlana Obaabaia 111 awran enna Uo
V Xalliif nl aatorteka wjcbíA atala vborná
aplay od a]hlun)Msli aplaovab-li XOdck
14 dni )Jd falt o M itraaanb do roka vj]d
M aalltl 1M atraa obyfJníbaTtlkáho kiilba
Tilia frmáta a pr-dplatn4 aa rok ito]l poo
1
'Vóóný- éld
Není díla kteréž by v romanopi
sectví tak poutalo všechny vrstvy
čtenářA jako "Věčný žid" Jest to
remán světoznámý který každý čte
se zalíbením Toto velké dílo čítají
ci ma stran jest nyní k dostání
ůp'né za jediný dolar Hešit na ukáz
ku pošle ae ochotně zdarma každému
kdo oA požádá pod adresou
Knihovna Am Omaha líth
— rředplácejt svým přátelům
"Hospodáře" do Čech pouta 1150
mmČLXOOÓri
m t
r- a f t fir tu ' ' " i-r-'r
yitif4 "i íVm"'! #t
Illsfsl i#4l4 f Hslísr le
nt4té ět ! IM hrrUrm t ♦
mti '-i r f f a
V't4- t v v" - r jftvmt'
U t f SaJ - V ' # tř
VIS " ř''S
Ol I f tfřf tl
a4 ♦! ' a-l ( 4 '♦ "M V
M4 $+ S4l T ' V lil 4
mr sfm
f hl UI f M Iaal
4fcl l lM tt M M
niMit r sa ?! ri st a
t ti tU M SS i rraal
'!
( hl If f HlssrspwlU
tfá l MMI l# f(aMif mirtM
I a ř a4r tal I +t la
Mimi r !!
(Id ? f I r" "Is
4ti l a I LU s '♦ mi
ť4 t tt% S-S mK alM! f
f a ! ( Ia U-' " trr
Stl
( ls f I v lístwsríf tllss
éifii t# ain trval aMIM t mhtrt řM
aM $- Zrn ř 4ktlama
T)aa'i t f oimhiim Miaa
(látali řl S a rlia4a!a !! řa'af
HaláThM t tllf MlAM
4f hla kM I S-4JH atol
r-i4 ia ZUln UJ af lm Jia t 1(1
tar ! I 0" Ml ' al M Tf
aatladnll Ja M Ztála
1 (akalir spd v llesrrr ( lv
da4Mhláa kulJa draho a tttrt '- v
aa(l H(4 tl p M Staink" Ut llaiar
M Hada-da I t rritflOI-ballla I la -Zip
taj-mafi Jaar Krtina KÍM řfllla Si
D-svr Ol" Katbatiilk 't %o%rt Vil
Mrkat Al Jar Oilo
NavSKvíto Oinaliu?
Jestli sno nco omefitc zsulsvitl sou
iifnalfi-il 1'rativ u alarho Eliilnihn J
' -
J Ondráčka
iaa jíl ía ut
který mi pro vila vMy ncJIcpSI Omský
áter importované kořalky i vlna vícbc
druhu Jako I dobré doutníky
Moi mjHrrttmttui yrdnškd
jct jeUri toho druhu mhli
sstavle se u mně a pfeivÉdíte se ~
41 Ir
Cecilové !
Jedete-li do staré vlaHtiračle sobě
zapamatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do
pravují se po železnici bezplatné
až do tnésta Břemen Chcete-li sobo
uspořiti zbytečných vydání nesvě
řujte po přiNtání lodě nikomu tickety
a kufry nýbrž posečkejte s tím až
dojedete do mesta Břemen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmě:
Kareš & StoízKv
V 1HIKMEN
20 BAHNHOFSTRASSE 29
brita a avfml kufry baaunJ da domova do
pranl bU mobil n m
KUPTE SI
přeplavní lístky
do aneiío z Cech
za nejlevnější ceny od
vrtballio předavnlho (edastele
rtaáraa oUvrVna v aadlU ad I do II b ráa
adr-aa p4toal: J J Havelku
ÍU K Ka fíuren $(
Chtcaifo lilu
tak Sbor Mh-klcM ftoathara
R a O-kH Ba 14
Máme na iklulfi velká mnořstvl ipift
ába vnrh apuřnch ze vftech moínýca
olwrft Ilviielnl spiiy máme vapr hoví
lei Jsou k doatánl v rfiiných sbírkách
Viíte si o seznam a obdriít Jej tlarma
Adrciujta jtdnodus
rohvh ZdpuJu Omaha A'á
JJ-Havelky