Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    íNÍM asi!!'
#1
II
1
pftk S'tinj ) a4f plny líf h
hhttri h J#Jm mjř I h pW' 6J
M ! kf tlh 1 fr
Otárrt ! t 1 1 i
W bki?U m iMin( Ít tak
drah ffllf4 k Mř4řf I
fnimo v#lfcfrh itřřiK riij a IAtM jrh
(kmih ):i(Uri# by íiďi
MJmi ťl lnU tnvlf)4 tlí
lnf tik J# m to j Jmtli4mi Uk
li rivplttf aby to iti„ V
jínft n ttUTmh W-dy a t rSníSi
Hovýh pfak poiim til Jc-n
j v ohmMrrtýih ?íir t h Jako pri
V hMtbt kth v plátu h lrft jkf v
lfťbti rta ptmí kotle l I
i Praktické podlití paprk lil lí v
torn l tyto di'jí pronikají řídil
Mtil hmoty ři-l laitté tžké
Když e nejikj 'ř-lffjt y#tií
účifikfiio j"Jtsfj řřnikfioM itfkf
řilifmi Miútmi tufty vfta nel
huMtifini třJilmi h b Titografi
ckím fiftiu objetí tiusvil rti(
to N luutrovém otluku itk
t
jevf laiítlAÍ inlt tnuviinii I'roť
kdjl n nccLaJl rticb4ii ti n ř ru
kou rouikoou unáze krte mao
kftll než krte koxtí tyto ho objev!
ifinnó istfny tu obr 1'rvtil
obra Živé 1 í J h k ó ruky shotuvíl 4m
Kuťntgtn a o ním to rkouieli
lunuii jiní badatelé NojvčtJí jře
k4Ikoo v praktickém používání {
prkft jet % okolnont že Crookxovy
roury Jež m proJúvajf ncjnou 5e
cky Hpolfhlivé a teprvé několikátá
ho vydaří í dobře pracuje Kde
mílže ravtití proud pro Járové
ivitilny) s elektrodynamickébo tro
je pak j('t Lotovenl iiťgativfl iinad
né ale kde nu musí používat! batte
rií tabt-ívají m tyto a práci ruňí
Viak nyní pracuje tisíce moika na
zdokonaleni toboto vynálezu a ne
bude to ttnad trvati dlouho kdy ni
bude moci každý pořádný lékař po
třebuó k tomu přístroje zaríditi
První obrany jež lioenttjen zÍHkal
byly zhotoveny pomocí pouze jedné
roury a papruky mohly proniknout
pouze tlouHťku xlibří lidflké ruky
při použití velmi silné batterie a
když se ruka vyta?ila úéinkůui pa-
prkň nejméně dve hcdiny DalSíra
zdokonalováním a použitím oroudu
% eltktrodynamického utroje změn
Hi!a ne doba na hodinu a když m
pak použilo nékolik rour najednou
zítkaly e obraty po dvacetiminutO'
vém vyNtavení ucinkum paprik 6
(kterým lékařům v Americe
zvláíté pak profeHorQm v laboratoři
Chicago Medical College poJařilo
ae fotografovali a unp'chcm kosti
stehenní kloub kolenní a ratnennf a
dostal se i jemný stín dutiny lebeéní
však fotografování trupu s vnitřní
mi orgány se dosud nezdařilo áčko
liv denní řaHOpisy o tom přinášely
aensacní zprávy Lidský trup jest
dosud tuze silným než aby jej pa
prsky Xovó mohly pronikuoulí
Ve vřtfiích lékařských ikolách a
nemocnicích se již nyní pravidelní
používá Xových paprkfl k hledání
cizích předmětu v údech jako střel
ných kulí kouskU skla a kovu pak
zlomenin kostí v rukou a nohou a
vymknutí kloubí v místech která
nejsou tuze tlustá a tím tiejlepiím
úspěchem I zde v Omaze zhotovil
prof Towne a Crdghtonovy lékař
ké íkoly velmi zdařilou fotografii
roky v nli vtzela kuta t revolveru
jel se velmi znatelné jevila a byla
pak anadno vyndána I
'řKim íí t"ťr%"ytit jorn AI
f fi k r t %! i'tf'itvti 4í-řiřití
ho Jft4 i4řití k lrl m Mft třhfti
ptml piiřk t(holalrh 1'
ltkf '4 řwj( mA f svttt dl
bk VAitufí #jř's t#nťi hk%t
ih-tfvil ilikíi a tíMf lřtl1 t
Aílí Mki a Vttriintrtfn tnut pk
tnHy Iv hytil ipk1 'Anfrh
M pl" fb]"fltf rtr4 stín v
přllí tht íbř byi ttkťt
díti hři# aiiJ tíjhi třh tj#tifit
přdm{ k f'řgřřt4řif nt'fti) p
fthuyn dft Mi N lofn #
d"fif í Mii kttr4 vWko rá-lt
př#Uf(f a lávtjt f by ni"hlr
l Ik4 tl př"bltJrt í!iifř'kopřfi a
J by mhíy píř'(ttí phyby
f ! pitu a líných ufAnh lt
tn)U4 diUko drd-t přístroj
rmortav idokonalfn nib)l Vá#
co tw d4 Jím doklittí Jt i rnNto
hotofřií stínového bhrtlb (i f t#
gfřick4 phiíw d4 liskali přAté
tikový obrn na pM turtarti 4-
Pnnatého k l Jf okamlítA
fiťtM-i írkiti al Xov4 piprsky
sf Jíl mU-f)ifiu t:MÍébtri( ntMbffU-
tí'h'i a btlkii na pbJe fiingrstaké
I'aprky Xoé přímo okem pozoro
váti ktrk př bázuji skrie tito
lidssé j nemožno poněvadž ttm
viditelné Mp6obí na rítitici ok%
li lokého Žádného dojmu a Jevi
srnyslQm naíim ne svou přítomností
nýbrž svými ú'ínky na rfixné hmoty
které ivétélkujf kdyt jsou Jejich
uéinkftm vystaveny
Doufejme vsak že v nejtliŽUf do
bé bude vvnález tento tak dalece
zdokonalen že se bude moci síře ku
praktickým úcelflm použiti
Dozvuky z M Iulu
Dle zprávy St Louisského 'Hlasu'
byly zhoubným tornádem o jehožto
řádění podrobné zprávy jsrne již při
nesli spfisobeny hrozné spousty na
následovních ulicích vesméa tétuř
krajany našimi ooazených: Uroad-
way 7 8„ 9„ 10 Menard 11 12
13 14 Sccond Carondelet avenue
UuNsell ave Allen ave Geyer ave
Dolman ul Linn ul Ticker ul
Calhoun ul Kmmet ul Lafayette
ul tíoulard ul Carroll ul Tark
ave Uutger ul Chouteau ave Ore
gon ave trpély désné Neihroznřjň:
anad spousty jsou na Second Caron
delet ave od Kussell ave severné až
za Chouteau ave — Mimo uvedených
již námi krajano přišli i následovní
jeíté krajané o veékerý téméř svftj
majetek: — Jos Babka J tíchadl
bauer V Volf Václ Masek Kaňp
Volf Václav Peroutka F Heck F
Flejhar F Matoušek Josef Bauer
Ond Janský Vác Janda J Náhlík
Lud Hothschiager Jos Fokorný
Jan Trcka Jan Votruba Liegler
Jot Had Jan Malectk pí Štangle
rová pí Heřmanové pí Palečková
Josef Uanták Martin Korbel Jos
Černý Jan Kára Václ Vodička J
Kurz ppi Vodiiková A Sudová
Joa Medek Fr IiĎŽiéka Ván Pe
kárek pani Jeřábková Vojt Zuzák
Fr Peleika pí Filipová J Komrska
Mart Kaéer Václ Schejbal Karel
Suda Joa Tikvart pí Ziková Vác
Krejčí F Kofroň Fr Tombridge
Vác Chot Mart Samona paní Bez
dékováE Toužinský — Leó ani tím
není řada ožebračených krajanu vy
čerpána a toho zajisté možno po
znali že pomoc co nejhojnřjsí jest
žádoucnou Krajané naíi míli by iři
tom pamatovat) že kdo za v čas
dává dvakrát dává
— Pojiírujfcf společnosti ozná
mily koncem týdne že sazbu roii-
átující v celém mésté o pít procent
nižují a že učiněno bude sníženi
další když některé opravy v obvo
du požárním provedeny budou
Snížením tímto ač nenatrntfm
i 1 —
přece ušetřeno bude obchodníkům
a majiteltm doma zdejších pří ntj-
meniim a fiuogy roůné
OD HAŠÍCH D0P)ÚWfUI
mllí řrboinM fhthli cUM fbří
# li't ř#a4 h áfdnmt ip'
rijnf řd r)(t Jtk vám thlmn
htin %H0 mllířl silimi
hfrfii Utttlt tm f hrhiUiuh
r 9 W
'"lk p'" Jmifti-řfi Svsfíphk fVh
vi I t řvivřsi fiMfHi ťttitih
íM hitn(krt ktM míto jrř lp'?roviří
sníh mUdh stki t% Klí hi ti
UU Jste íirukA ití pMffJsJÍ tu
liďtrno4 ř)l' div!! a
ftt b44ftfftt tlthtn řfiU di h sil tť
bkt pf4 n]t(rt a Jo ťi řti
ltřf sny A w loltivl tt toru }
pf ifirilo ns etřl (i
mthod)ti k ksit?#l o f 'v Itk
Jk d"rnr)ív4rn tbv io l o hi
fb-f říjbřl spfís fr obttolíkf a
proto koho svrM af t tkráU —
Po al tlwi tnáw# (k přiirivf
U lp i ant nmiím# přátí V
oft j#t tik pkn4 U kil Jí iř#
ví I plkliou htU — Nait dárnv
nám fbjtajf jlitk tm v (%rvnt
v H-ikolk síni a ic inA i'k'v
pli-s Uj In t„ dijit pkn4 výra
Iřhl M ioidravui I
— V sol-ta zapčat# konečné
polHřjním n-udé i rřsdbžnvtit
slohem čtyř bratra Fordovtch
rrci riřks ku ří k zr4mo
-
zabití II 0walda míní Pivoňko
vou porotou koronerovou obžalová
ni Jsou Podaným svčdoctvím ne
přivedeno na Jevo nic co bv čtená-
rorn našim i vyšetřování rorotv
koronerovy zn4mo nebvlo a vísle h
aaisf oilložen na pondělí
Kdykoliv troíme velkích Uli
následkem vvmknutf nouli!
sv jKuoa a lento ] otistrani
Tržní zprávy
Cblttfo S fenrna
Mlnair ti--m brlo hrnu tn m
klHánl I iliaiéil ea obilních iHrf i„
obíf)a4 rjroM- Mtnaáiil poíJo Ibaad ? tUtf
wmian arMBI lí rtfjř i Kouq dl
lUrU ůtd% ínlc ftoll Um blli
min lida ca valili iáii 4HLI
lOrOSftM CB nUIch Tb„ Alí
— r whii
POOM dbjrUk tMobích o 190000 hnili kji„
oíklYán byl Bavofl a000000 bulil klMU o I
sDty db bulu
Jark prťavá oral ít 1 u eoií iM (
! a 01 Ví Oslmka -muá 11 i uu
InkaHcB j Ui oti rvíll nul třd
M SřTjý lil 27
0l prodává m m ISo bily a J0í
žito )ft Uvom u Jí o
Jínnn afi pad mil těna larnlK mt
uiuuuua mg let ]yl klctual b nrulii
nyní u kb 12
vá i ilo
D' byHc boviit mi oana uovlhnň
Stádo ivUJt píknyoh ánfu voli jrlmlrm
iw ubsr prodáno bylo ta II3S ao TáUinia
rmaiii oly prodávány vo ÍSIt ai ll 10 t
a Jluvlc Jdou dobf aa odbyt la 30Ot&3to
Vpřovy dobyUk aa ibbd
J'ka Irbk i-radává aa aa I3au tUíé nu
$IM4WKt a cvUiU p4koy UUkf b uUdy
Omaha 8 řervua
V přfffiu dobytka sani k
my Jak vid itl z ninl-dojtol Ubulkyi
I-Mtoí Hovfaf
Vepřovy
ZH789
ntn
íiiar
nui
M97
Tanlo tydea T07J
8kop
I lil
SMS
213
BIOM
11 SO
708
Min tydtn
Hd rokem 4 7
VrokS 1I49I J7B6S
V rku 1W3 870
V roku im 19701
114 00 aa týká aUva trhu salioa k
oánlvBln tmioy Z valk váUlay přlvtM aa
irmtni iy jsa Doo málo krav Voly prodá
vali a p MKKíia M vfcJInon od timiíM
Krávy a jalovloo aaajl odbýt dubřř 11 Otta
Volt k lira Jast málo a prodávají as do tlM
ítJM
Vstifový dobiť k ss valui iluíll I imiii
n mat po 1300411 M H'iUM osas doaUvá
M u labkl a pákol kusy
V Jos Jk Byst c oy onkid vylál twta
Mlabi aaprotl torna J't antls sanv IUf
prostrrdol 710 Jli4í atolui Vaňkova
lOUllo
Drlb-t enr a-tm4anl alniioa ik i_tu
k boaU Zo krooaal TSo kaohuy te lsay to
Jarní kiraU 13o libra
Brambory aUrl stoaplv rnBoa máma !
B pr4ávajl as aa V bull Kov 1 Jiha I CU
řornl pí llOOtlo
SI Loala S IsrvBa
rťaloa l-rvBÍ řla 1 pndávi as t Vto
Kakarlos )! lát drailt lt
Bavloa ]aat Isvaljll prasifadal Tl
Francouzské
9
ÍVIody
niOřnrW íl fonikářiil
klob(ik V jlnjinl pMrnrf jr f'? U' Í dWoy řtjřT'H í
1 ! á ř řH f fií Id ti lirí n IÍ II 1 1 L t I í _ L T
3
HpÍVlO))'
jak mody tyto
í:trk WM' ItHihitn fftlarrw
- - - ™ ' ' ' ' v řl' ' " " " - 'í I 'i lfÍU !ftO ▼
t Blackwelus Genuine i
: uurham Tabák I
♦ K p' si p '!?' k toh'f#ii vř-ft"b# k tř'í Iií4k!i ♦
I ť' fc'ipif Hd4vujfřf ařff {ifj J pff„f ílk jw írt
J d -UU
t frBfá slmkf Bíjisij(
AYDECJ
InJ
OMAHA NEB
PoloíiíDl jiztlii lira desio í Omaze pořádaaýcfi
Velký výprodej šatstva
Xfhvr í)00 miížskcli
Muhké obleky
IVdicrn tohoto tídne vvrrodiirnf
dalších 000 mulských obh-ko n 410
a 115 Mnohé i oblckft ti htn mil(
cenu %Tlt $22 M až $25 OJ krejčího
npmnme je kouput levní ji než ti
0 a2 t40 Zhotoví-nt jst iiťjlcpSí
—podobné látka
Mužské obleky k jízdě na
bicyklu
Véechuy 4 a #500 obleky za Utfi
fo a f íoo " " 'i75
#850 a $1250 - ' #100
Z"boži železarskié
Hřebíky
HnlŽcrió ceny v odboru tomto
jmou dotiud v proudu
'otřebu jeteli hřebíky ku stavb
přijtfto k nám a koupíte la
dující ceny :
lOd až GOd draiřnó hřebíky libra 3ic
8d drátřnó hřebíky 3c
Gd
njc
3c
4c
4Jo
3d
3d
laťkovací
Výprodej
Dobré pěkné módní střevíce
ŽeiiMkó očkrió Htřevíce tl7V ňn
rovacf polobotky 75c Btřevíčkv oro
dťti 25c: mužwkó Htřevíce ál Mi-
Htřevíce pro hochy OHc Víechnu
obuv jeHt nejlepíf jakonti a mody
Hebké 60o střevíčky nro nemluv
fiat a 25c
DčUtkA oč knó Doiifola knollfřlf ft Vil
střevíce 75c v číslech 5 až 8
Pčkné střevíce iro hoch v tlr
fl 48 a #175
Ženské kftílečl střevíce se spicka-
mi % patentované kůže #175 utolí
ia #250
NáS obchod obsahuje 27 rozličných
uw uiun ia wny ninonetn ihvih jhi nen KtieKonv
jinde Navštivte nás
Hayden Bros
Roh 10 a
tST Venkovní odběratelé učiní dobře když si dopfřou v řeci jakákoliv
aWaaavuw I LUV V VVFUVIKy KfttftlOg Oa4Vfll
♦♦♦♦♦
ZDARMA
a 11 I i' ll 11
l ktprn1 rl í
' í:-
('" b' 1 k ir-ř 1 n 1 ♦
I tlthim I a- f ♦
't ť 1 # I- ▼
olilekfi po 10 a $ir00
Obleky pro hochy a dítky
za poloviční ccthi
Obltky pro hodiy od 13 do 19
rokft n dlouhými xpodky mají coru
# al 110 t%
$'i75 $:iro a $:
Obleky pro hochy a dítky m
upodky x) kolena ta
05c ařl50 $275 a $375
ilají cenu #2 al #8
Trací obleky pro džti Ntáří od 3
do 8 rokft po
:{5f óOc 75c a í5c
lají cenu dvojri&Hobnou
Zahradnické nástroje
Dobrá motyčka
Dobrá ocelová lotata
15o
43o
uoure occiovo vidin 2!o
Dobré hrábů U)o
Sekáčo na trávu #225
Nástroje řemeslnické
u výbřru nejvf tAím
lV-knó ocelové kladivo 27c
1'čkná ocelová sekyrka 25c
Hlazený ocelový úhelník G3o
ňOntopová infra 33c
Dobrá ruční pila 3Ho
střevíců !
za úžasně nízké ceny !
i-naké pěkru') "Itochester" snčro
njvací střevíce #348 mají cenu
#500 V číslech A až li
Ženské pčkné ínčrovací polobotky
75c 9c #125 #150 a #200
MuŽKké pékné střevíce #150 $225
až #300
Zenk' kamaíe vhodné k jfidé na
bicyklu 75o OHc a $125
(íilt Kdge nátěr na íenké střevíce
15c
Jair Neopomeňte nnvštíviti nás
oďlll obuvní v zápailuí čáti budovy
ilenarfniMittt ji-I přeplnčny jsou
OihíiIiíi Neb
Dodo ul
M
5
%
t ' ' '
i
IY
r '
i "