Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 10, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CA
POKROK ZÁPADU
IX?IMr AI Tt fntf fiřfll 4T fttfANA IMMAMA AS lt ftfAM mm
OMAHA NEDRASKA VE STřfEDU 10 ČERVNA 1890
r
ROČNÍK XXV ČÍSLO 9
řMMW rMi rp4 íim ri
NOVE ZPRÁVY DOMHíli
K ronil rt tt litff t
lrakjf #0 t f U
(I IVUftf cyklon v AřkA ř# M
Ht lií tt Irr lif f jtk Jam Jílová
milí luh t} i%ihn% btl ďbáil
řtá f přít! liitv řiii"ť p A J
"llrourtýro trná-lem řii'er tskřka
relý eký aetlement fíl Jeftlu
dlh4 l i kř vyřwtoJ#ňý h
6pof li tlMlními fcfři ! pomohl
lift V ritf!áf h tiMrt fahfákem
nt mltkfi
nejvíc pkeni pokud j ijiíteo
Jn: Jun lU fí % Ant Chabr Ant
Meyer Vt Jí'ottb M ferný
nák Arit Kloba V Hrotík M
Purkir VlWek J lUlmin N
volný ť:n! rnéfA V 'Hfk J
llrdlííka V Hrob-! Joa Tyti A
Čllek l'iřn'r jotis V Brouk
zlomenou ruku a p'irn'n'u ttotio
Petr Pitha poraněn na notě I1
Hrníth alomenou ruku V JanouSek
zlomenou ruko Fr Pavlík poranf-n
na noze Velký počet českých rodin
jimllo nábytek ínty a prádlo ru
no tlomi I nl zjistili dlužno vlak
jxMlitknrMiti fe všichni ahora uvede
ní jako! i vtíí počet dosud ne-
ijiMvných patří k áJ5m 0 H i H
Národní ÍA Č S 1' 8 jet poiko
zena n #'2000 Tři Jed Sokol má
té! vulkó oSkoitrií Doilitt-on:
byl poíkomn V ííodívpc J Mrii
Mrnk H Stii)lcr Ibrtman
J 1'olák — Jak boíohledné rnyor
mfint Ht Iuitu C I Wlbridg
jedná rnflle kaldý posoudtti Kde
divoký tornádo nejvícfl řídil bydli
nejvřtíí £&Ht chudých dřlníkft jiíto
rycbló Kruoci oíekávají a p mayor
každou nabízenou nám podoru od
rn(t& Skoda na majetku Jt tak
ohromnou 2e nelte jednotlivým
lidem oitpokojivé náhrady očekávali
li itnad chce pan mayor aby ten
chudý lid ehynut hladem? My de
chové HL louinňtl žádnou pomoc ne
odmítáme atf již jakákoli vSe i ti mí
cero díky přijrnuto a potvrzeno bude
Doufám íe v krátkoHti vám budu
mocí lanlati obňtrní-jAÍ cprávu"
'BvornoHti' taalána tvláhtnim tfira
vodajem jejím o tom tpráva násle
dovní: "lchové v St LouWu utr
přli nice třžkú ttráty na majetku
livotft víak meii nimi nařtřntí mno
ho tmařeno neíjylo Pokud bylo
možno ijiHtiti tabit byl jonorn Vác
Plaček pekař jenž bydlel na rohu
Uutger a 7 ul kde tak mnoho lid-
akkch životu tmařeno ]5yl vdoveo
már ani 50 rokfi a náležel Ul k Trio
cviínó Jod Sokol Pohřeb mži v
Hobotu a mnoho bratří hh jej tiúčaHt
nilo Pohřešováni pak byli 22letý
Dyn a 12letA dcera krejčího p Za
jíčka jenZ bydlí na Montana ulici
blíže Broadway Porančných Cechu
joHt velmi mnoho vřtíinou vňak joou
poranění jejich lehká Petr Schmidt
i i 1809 jižní 14 ul m&přera
žonou levou ruka v sápčgtf Paní
Anna Bláhová která bydlela v čínle
1330 Oeyer ave byla sřítivSím e
divem xanypána a slomena jí noha
Pani Trnková byla iayjáua v domé
na roba California a Winebago ulio
H nadlidským namáháním no víak
doatala xe nnutin lehkými jenom
ranami Václav Hejtmánek caflažen
byl Křítivíf ae idí kdy! ne obíral
k domovu Přiupcnfm nckterých
krajana byt viik vytažen ven Cho
vány jnou obavy Že anad utrpěl
vnitřních poranění Zraněni byli
leíti: J Huda bydlící na 12 a
Kuaaell pí Žáčková i o 1324 Oeyer'
4 piftí l'iík'-á A iMi Vkr
l i Ilřorik Vtr piíři % v I Sm
fitřil prt'ij Jt ( Aírářií píiřařiá
riýrfi fplml rdtfínm MM jni
likí'iífn n nA fifiifatftn "b
tnnktnti % ktl lý trá # Jnom n
b Mřlftlf vvtáill i iřfrrlř U
b ňřiM ttritilí vlk flmliKn iitť
Jtfk Mluvil Jofn # krajan ktří
mi timl voAfr b pravili U tvým
iv"tf ltum i io ri #fil# mli
k Ijl vyběhlí r§ nlirl fMícihn
domu Ni-fií iníilno vymřti0 ví
rhtjr krajiny Jífhl rniji-tkf byly
fyktinm bř ipln uMefif rn-li
veltr p'tkofy 7 rtejfi pniko
ipnýtli aďi krajtny A Klíd-aa
J V Itilntiň ft ('mtnf Vt Jífoar It
Ant Majer Ant Cbabr í rAV
v i pf Jindřh hová J Jon&k J Ko
froft p Hkft%nfí Af Vrána Ma
jetky tíťhťi uvedených krajinft bly
tAtneř úplné polKtřeny )lw tlíc
KJkoj!eny byly dorny krajirtQ: Jo
Ur lliííky V HvolKHÍy pnl Mtrakí
ví V Mrouká J V MareSe J
Sýkory V Turetka pí lleřnianoví
pp Mika Htampbra Iteineri Vo
neie V K Třlky atd atf Klať
nický fibcluxl p Tomka byl óplne
aniAen a aboll rozmeteno Pomoc
pro tieif4tní krajany naé v St
IoiiÍmu ii-nt nezbytnou Pan Joef
V Baloun jeho! dftrn na rohu
(Jeyer ave a Ohii ul te! byl pobo
řen vypravuje: MKol 6 hodiny
přiila manželka která dívala o na
ril2iclaeliroivňmraky apontraMena
mi pravila že obává drno bouře
Já jem ji konejíil a poněvadž tma
ae dělala čím dále tím včti' rozžal
jtem avitlo V tom víak ozval
praakol a hlomoz ohluAující Vi
doucc že jent le utíkali jnme vSU
chni dold po achodech aby doatali
jame ae ven Ve zmatku vSak nikdo
a náa nemohl najiti kliky Ženy
plakaly a jedna paníbydlící v naáem
domč nám ve mdlobách kleala k
zemi Já volal jnem by viichni éli
ke mnč bychom aepoň apolečnž
zemřeli neboť nemČl jaem tó nejmen
éí nadČje že apatříme kdy jeStč
denní avčtlo 1'odařilo ae nám ko
nečné otevřití dvéře a viichni vrazili
jame do aklepa kde jame ztrávili
celou noc Vfikol náa vae ho řítilo
poletující trámy prkna cihly a
včtve stromové dčlaly vžude neamlr
nou cpouatu Silný liják řlehal
vScmi otvory do vnitř a celou ckátu
ještidovrňoval Když první nejvčtáí
náras cyklonu minul eaalechli jme
úpčnlivó volání o pomoc Vybčbli ! V okreHlch' kJo ÍCBt "ucho Pokra
iame ven a tu anatřili leme na zříeeni řu)6 korna dobře- V MÍHaourl apfl
náeh nedalekého domu ženu držíeí
dčeko v náručí a o pomoc volající
Byla i déčkem řťaatné zachráněna
Jaem tničenváak jaem Iťaaten přece
neboť jame váichni bet úrazu Zprvu
jaem byl blízek zoufalství neb vidčl
jaem zničený výsledek dlouholoté
práce Nezbývá niu jiného než per
čiti znoyu"
Cyklonem
a to prvým kterýmž kdy krajina do
tyčná naválívena aaaaženo bylo vý
chodní Colorado a nejvčtAÍ Škody
ap&aobeny v okolí Lanaing a ve vý
chodní čáati okreau Arapahoe Po
Sta Skota a několik atavení obydel-
nfch bylo úplné rozmeteno a aa
deaet oaob padajícími troakami pora
oéno Dráha cyklonu byla alo yardu
Širokou
1'ro apoMteSeni Ft Ilandall
vojenaké reservace zatýkáno jeat
přítomné inaAné množatvi osadníka
v okolí onom usazených a to jak v
obvod a Nebraaky tak 1 v obvodu
jižnf Dkoty Při tom vyvinula ae
tkťiiřh Mj'řná ntáikl I1
fint finiKřrt rřiiHíit m I II f w#i
v
M t t r H'tth lkí-t it#ní
amuni lýtl mtjí Křt ItviUII
fti l#íí tíHil jak v Nebrané
tk t Mottli DikntA tu fiuthiit%
výhrtl jen la At která! f tAin
dl Jllní )ko(y a r Uni
nM ktří v Nebrala ytv tiln
otwn l'AenÍ byli lmd'Ki a mt
býlí aotiteni v Mouth lk"A
V (Ndumbua II odbýváno f pon
MIÍ fřfřen( -erfiíKliem Jea
Slylnnm který! nbfalován j"t l
přepadení inA-ilnAftí paní llryino
ví cé vý!erbfi dlleko nedo
4lo rielwf dv otbrojenýth obíanfl
vtoipíl do ín vyrval vein ňfad
níkAm a na Jlnom i telerafníidt
Uinpn jfj povřiliN ť vrátil a# dv
k vřenl okreanínifi a po přemo!enl
lalářníka a vtfálenl pely vjtaion
ven černoch Will Myeř který!
vetnn tam byl pro přepadení a má
ílnřní jednA Mloéky tmřř před
dW'tna roky a tý! oUrn nU
mrtvoly Slaytonovy
Hramailná elravs
oinémerta v úterý a Chicag a aiee
otráveny v jednom neveatlnci lam
ním čtyři oeoby Do nevřatince
Kvy Iittleovy na South Park ulici
přinesena veřejným pouluhou láhev
vína jakořto prent pro jelnu s dá-
mic'k eolva že vak přítomní vína
toho požili objevily ne tnámky otra
ty a veíkerá pomoc lékařaká byla
I mamon Kým otrávené víno noalá-
no jeat doaud záhadou
Stav úrwlr
V Kanaaa byl minulý týden tvlááté
ve východních a atřcdnfch okreaích
nemálo příznivý veákerému oaení
V jižních okreaích jaou žno již
plnčm proudu v západních okreaích
není vňak již obilí tak nnohoalib
ným Korná a to jí ni dobře V Iowd
po minulý týden byly vežkery polní
práce následkem příliáné vláhy zdr
ženy a náaledkem pfíliíných denťfi
ne ntav témčř veSkerčho oaení'o nčco
zhoršil A5 nadčje Jest že přízni
vým počaaím Skoda ona jeítň nahra-
žena by býti mohla V Illinoia npu
aobeny hlavnS v jihozápadní čáati
ntáta poaledními bouřkami a vichři
cemi značné fikudy a následkem pří
liánčho vlhka na mnoha mlatech po
číná vyakytovati ae již nnČC Žito
by ae mohlo již nekati ovea metá a
jetel ae již v jižních okreaích aeče
"0'eny vichřicemi a hojnými lijáky
Škody značné a jediné v okreaích zá
padních kteréž od příliáné vláhy
uáetřeny zuataly jeví ae ve ntavu
oaenf pokrok Značné Škody pflao
beny jaou honaenkami
LeilHký eeasaa
v Iowé nevypadnul tak nkvčle jak
očekáváno a jak by si byli páni
Iowané přáli Počátkem týdne vy
dána státní úřadovnou čítači prvá
zpráva o výsledku téhož a nice věno
vána jest výhradné jen prňmyslu
Dle té jeví ae inačný úbytek prfimy
nlu pivovarnického úplná ztráta ve
výrobo" ostnatého drátu snížená vý
roba tavařeného ovoce mouky
krnma látek tkaných a oborft v
nichž proti cenau kterýž před desíti
lety brán byl jeat velice málo Cena
veSkerých závodu průmyslových v
celé Iowé odhadována jest dle cenau
tohoto na $25609793 Zaměstná
váno bylo 23820 mdld a 2073 len
neb dívek pře 18 roka atáří a 2752
mladíka pod Ift
rokem itáfl a B0!
dívek pod uvedeným stářím Mzdy
MujorWW Kobbins
VíiííhUo rojrnokd frfllolf v ImlIíinA uzdrurfii
ÍVIfřjr ('oiiimmihiI
w (r ''Vv-
Major Kobbma od 2 pluku atátní
milice v Indianfi příračí Štábu gen
McKeea-e a předseda táWra Oray"
byl po dva roky jedním i vlivu noži
vajících členft zákonodárný v Indiáni
a p&rodce véhlasné vojenrké předlo
by zmínéného atátu v r 1889
Major Hoblina byl až do doby
kdy započal užívati Paine-fiv Celery
Coropound mužem velmi churavýrn
Na důkaz pozoruhodné léčivé moci
tohoto léku jenž churavé uzdravuje
a činí nilnými stfijŽ zde dopia májo
ra Kobbinse zaslaný i Indianapolis
kterýž nejlépe vSe vyavétluje:
"Trpél jaem ztrnuloatí jater zá
cpou a provázející tuto žlutou pletí
a celý nervový aystem mflj byl nplné
rozmson což ap&sobilo valné zhub
nutí tčla Stav tento dovrSen byl
jeáté napadnuvší mne chřipkou a
dlouhou dobou vázán jaem byl k po
bytu v bytu a k l&žku
"Obrátil jaem se k rozličným lé
k&m a ailivkám a pod dočasným
vlivem jejich uóinil jaem né Kolik po
kusu abych ne vénoval opít obchodu
v láj mu A SteiTena vyrabitele dout
níku v tomto mčste odklad následo
val vSak opít odklad a musel jaem
se nejen obchodu svého vzdáti ale
atav mnj ntával ne takovým že stá
valo obav o konečném výsledku
"V této dobó přinutila mne moje
tchýné jež lék váa užívala a uapoko-
Iivým výaledkem — abych zkusil
aine-uv Celery Corapound a a ra
dosti doznávám že Jsem okamžité
pocítil blahodárné jeho účinky
vyplaceno bylo za rok celkem $10-
084938
Národní konvence celol
odbývána byla v úterý a ve ntředu
v Delroit a skončila jmenováním vý
boru kterýž by záležitosti nové on
ganiaace a! do přtštf konvence kte
ráž v prvé pondělí v prosinci bude
odbývána řídil Ve sjezdu tomto
usneseno aby nová organinace nesla
název "National Commercial it In-
duatrial Annociation'' V přijatých
reaolucícb prohlásil ae sjezd pro vy
jmuti otázky celní i politiky a výbo
ru dáno na starost vypracovat! před
"Chu? k jídlu již jsem pozbyl ee
vrátila zácpa ustala a v krátké dobo
nalézala ne játra opčt v pravidelné
činnosti Podobné zmizelo i neapaní
a boleni hlavy a na váze počalo mi
přibývat! Trapný vliv jejž dosud
na mne chřipka mčla ochabnul a
cítil jaem ne dosti silným abych ae
nohl opět vřnovati svému povoláni
Nyní jaem úplné zbaven ochablého
a vysilujícího pocitu jenž mne po
tak dloube u dobu pronásledoval
"Přátelé moji byli zrninou mého
atavu příjemné překvapeni a n ocho
tou jBem odporučil Paine-dv Celery
Compound takovým z mých zná
mých kteří trpéii kterýmkoliv z ne
duhu jež atav mnj tak obtížným
učinily Proto opakuji že se čitím
vázán vyaloviti vdéčnoal svoji za
pomoc lékem tím mi poskytnutou
neboť ne cítím nyní jako nový Slo
vek" Lékaři kteří se spoléhají na I'ai
neflv Celery Compound — jak to
činí tiafce schopných mužů védy ló
kařské zvláSlé nyní kdy má témét
každý zapotřebí letního léku — znají
velmi dobře co ochabloat a unave
nost znamená Ví velmi dohře 2e
ochabloat dne jednoho má v tápítí
úplný rozruch nervstva v den druhý
leč by ochablý atav takový rychle
byl neaílen
To jeat příčinou že Paine-uv Ce
lery Compound užíván jest na radu
lékařů po celé zemi Jeat to jediný
lék jenž avédomité lékaři uznáván
jest za pravj lék proti neduh fini
letním ZkuHtejej!
lohu celni o jejížto prosazení by ne
pak organizace dotyčná v příátfm
kongresu zasadila Dále přijato
usneSení aby za konauly jmenováni
byli výhradné jen muži v obchodu
obeznali a aby plat Jejich ustanovo
ván byl na základé vývozu jakého!
by do dialriktu jejich ze Spojených
StátS bylo docíleno
Z Milwaukee oznámeno ve Čtvr
tek že neznámými bídáky nejsplíe
atávkáři střeleno bylo Večer po
kiřeiia linii Cudahy aa 2 míle JižnS
od menta vedoucí při čemž brzd ať
smrtelné a konduktér lehce poraní n
'i
4 '
r '
f
i
f i
i-
i
r v
V
1
i
4 j