Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 03, 1896, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f- l'OKIfK ZÁí'Af)f
n
Not In i (rfi
'éf4iif #rř 4 i#-(é) # lip")
V 'mm M ktm M'j1
Ml # t lfcl f# M
I rM -) fM - ?
a k poradám (! fřMii fított
íto i?ir SfUň( j)i h Un m
ftř In ? n kobka iJhmIi
rth ? Vídni přofch44
lfM i-pra? 'M i#fn jvl
h i-WMiíf Ctl po'an I pohro
Clil rf fffA oUlfuktf probij Jnjl
Aft lnl t4koriy kloré práv! ) !
Jel tuly 1 l'nH řil'MI4fijr
i-IiíIuJ( drtkrií k4 mUnovnrí pro
l( poplathUtVil A hltí V ll trojíc
boje HMln lw Jři¥h4ttí
řouv4 po?olnj Zmírni prý iwtfl
(iitrh iintanovnl atd Aby Wt I
foitimdn lnl povédtl č Jd
i o jikooa takou kunou Mir
Vil" fcHterýth punatadnh h c k iltlil
přímých! ntar4 flflkov4 daft a ř
lTiidan příjmová l ř IU mají
MU řitfiiiřnjp v trojici nových
daní lorj I vteobecnoudaA
výdélkovou'' 2 ve tvl4tiif tiaft vý
délkovou ro Huik veřejné úCtu-
Jící ta :í v dan rentovou K tím
to přidruží e ta 4: novooobiil
proj(frnivnt daň 1 příjmu t Jejího
íintého výtélku chce pak mát dopř4
ti nřjaký dílec jednak ipltiilknm
ilafif re4lnfch (pozemkové 11 obou
donwních) a dnně výdílkové —
jednak ku dotacím pro fondy zemské
vík to jen ta výminkou tfeknou li
ne jednotlivé temé dobrovolné vého
autonomního práva uvalovati na tu
to o k osobní daA t fljtnfl přirálky
ccmnkéokrcnní neb obecní
Vizmež jak by při toni obchodu
pochodily zemé okresy a obce! No
vé ty dané vynesou ročnA při nej
menAfm řn 57 millionuv zlatých Z
téch chce ni ntátnl pokladna podrželi
neménft ncŽ 47 millionu! Přebytek
10 millionfi má ne pak rozdéliti tak
ie 7 milliona připadlo by na slevy
dani: pozemkové domovní činžovní
a výdřlkové — 3 millionj oak ion
dům aemakým na Cechy by t toho
to Bkvřlého daru připadlo asi —
800000 al kdežto obyvatelHtvoCech
odvádělo by na nových tčch daních
do Vfdnfi rocnů přca 18 millionur
zlatých Morava k 8 millionSm
Sleinko přeH 1 million — Víru vý
tečný to obchod A ca to má ne
ančm cetiký aa nebe ta okreny i ca
obce zříci i toho avého práva "při
rážkového" ku nové té oHobní dani
příjmové kdežto by BpravedlivŽ mé
nárok na celý její výnon
Ale cemnký výbor čeký otnámil
vládé ie nebude ochoten radili nné
mu čeakčmu k obchodu tak Hpatné
mu jaký H6 mu tavrhuje A lile ty
účinky ve Vídni Ihned tu bylo
chlácholivé vládní "komuniké" že
vftci zemím vláda neřekla jeAté po
alelní hIovo — a na to hned mini-
atemká a parlamentní konference v
kanceláři bar Chlumeckého v níž
ministr financí pan UilinHki prohla
íoje že j-Ht ochoten t přebytku
oobní dané příjmové vénovali cem
kým londňm ne pouhou třetinu alé
brž celou jeho polovinu
Tak vida! Človék rád když mu
aí Ponévadž pak dále Jeho Excel
lence není patrné žádným přítelem —
parlamentní nbotrukce a netouží
ckuoiti éeho tkuil od nanieh dele
gát&y p 1'lener slibuje pan liilinaki
vybovéti idalAtm požadavkOm niim
opilovati hnmannř ty otré onlny
navržených drakunickýcb pragrafa
o treHtních ratanoveních proti po
platnlkftin hájícím avé kftže vftči
£iku — ba dáti takonně i obcím ná
brada ta tu námahu jakou mají a
vymáháním Jtnl pro atální poklad
na 'Jrhárxittki metni oiivto Totiž
Jta pokattm Trutnovský aoud nl-
mmkj jn Nífiir n4f H m-JhMlp!
hjl iirink VI l hn nll !
itíCixhovl pm4(no4 hill
řnovu pArittli ttřřfll hmt
oni míli pi ř tíil Ol M ďby
il rkM AU'rfí WMih
KHi Kllfflinwjjtl hilll lildfl
Htmi d"kmjf f nf-nl mitUt ff
bfiitdánl $uhnt 1 tuhn "
"'J4 liti alo d4 li j II n# m im
I t) n tn in I w iM lit
fndla VIA I llctxnilwt poltft
vi lnviil vjiiiv4ř)lfrt !#
tiťtn rMU jl 'lřlot -tn la hrt
pruťi '! na oďi o ' 1 A v
Třtnv J lni4 4U l iliuř(U
m fk4 lřv IV!antl ř4tl tyiý
vni k hMUí (r! a vlila
ik-iU kimhi flrnM tfai4 v wlřl
Aby IhhiM i ilohnala k v y l -k4m
NJ lU rý o iřlinl 'n
In v Tř(it'ví nj bří jon o ?M
i( ř rm'iUj a njdi prf n t )
IřnliKivk ! tktoitň h jínýi ti
— tnu bllmUvíft kď vřM My
hiijm na ntr4il a # li I4 li il
opravdy motyka nkdy tkí put(
VuUhnl fř(iy tpitf iHÍři4 Ttl i
tam j"M iin híif iťktré alovo
p lnu ala liHtiřn jo tMit4n Mp4
poMi4jk bnd a ta ďlnítká
kurie vypadat a k itik opravln ai
díliifkft v ní bude ? ne ani do
soř —
Vditkýrk tivmiuú bti la v kvét
nu hojnopf l'rvnl bude v dnech
avatojanikých obvyklá itiť v 1'rate
a ohAoNtroj na kameném rnoiité Ale
pro tuto Hlavuoftť tájem chladne
Hvatý (!) Jan už netáhne — 15 a 1tí
i 17 kvrtna je honKdáfiká výstava
v hořejií řáti výntaviíté a pouť v
dédiné 27— 20 kvrtna koná se
pak na vataviAti alavnoMti matiční
llude tedy kvétem v Praie Živý—
I venku vládne ruch Politické
hottpodúřMké Kchfizo jej Živí též
ajetdy národnostní jako v Král
Hradci v Teplici v Útí n L atd
1'uftodii ne umoudřila Vyjasnilo
ne oteplilo voda opadává Ale té
ebédovanoMti pftdyl — Na mv Jana
ae ale nebe caAkaredilo: tamracilo
e i ochladlo —
Ihroboly Na památku otevření
národopimié výstavy koná ae elav
nocť caložení Muaea národopiHného
v Cea MuHcum —
Na cachovánf koHtulícka v cenko
nlovanaké dédiné výntavní daroval
arcibinkup moraviký dr Kopp 4000
cl- — A šenky? Ten takázal v ném
zvoniti i hvíco zapalovat
To je la naAe hifitorická Alechta
Proto je binlorická a bude hiniori
ckou (vou úéinnoHti Ic nár éoHké-
mu)
Na zdar — aup —
Harrah pro Crlppto Creek
Pamatujte že Chicago Rock
Inland & Pacitio dráha jeat jedinou
linií vedouci a východu přímo do
Colorado Spnngtt přirozené to brány
do Cripple ureek okrttku
Colorado apringn leží na úpatí
Pike'n Peak na východní nlrané a
Cripple Creek je éántf jihozápadního
avahu Pike'a reaku a blíží ae jeho
západní čáře
Z Colorado Sprincn nankTlují ne
vám dvé centy Jedna po Midland
Iráze Ute prňHmykem prea Numniit
do Cripple Creek a druhá po Denver
íK Kio (irande dráze prea rueblo a
Florence do Cripple Crrek Vezmete
Grtat lltKX lilami Lonte jedouce
do zázračných téuhto zlatých dolft
Mapy cirkuláře a podmínky na po
žádání a lna ebaUan
Oen'l Inenger Ar'L
48 — 1 r J Chicago Illinoin
Do Milligan cbu okolí
Já nížepnaný uvédomirji každého
cnž má nrácdné eoudky ol niva a
Čenkého pivovaru t Chicaga aby
mne je m do ménta no nejdříve
o]evadal jinak mnl bych zakročili
nudné žímž působeny byly by je
nom nepříjemné útraty
VAc Kóttaa
fl-81 XllIleiD5eb
llalkAn llk Anahm nArodftm
Utt% tal p4tkem kvAlna
jvi(im vráfnftlt v lov fikfn
v't (íUvomíií HrlkA i bnlhiMi
I fl"fy vlaji dfulnA přilit V
ři4dhřh4 f ft llMný( h ulinfpfi l
luMkfrh lov rbk4 nrli iďibl
prll hnjt h hn 'iv král rbk a
knlía bnlhfkf tflářil Jhi u Ik
k in J"B íbjivf( ndnwl "Ař
lij HilhaMkor "Af lij Nřbkor
a dta fi4fK(tf křív(ři jtykr)i
pMnnl pa hjí #1 d 1 n4řt#l Jk'i
by bylí přtM itli 1 tJkVi n plni
M-MJ a lily fMIleJf VMÍfl ATt
n'jl lndřiiirftfitl 7 k v # t 4 ho
din íclpílpdnl ntilil kníf bilhtMký
ď líAlfltf i til(4i byl a onfm
nt Měním onori ituttfnmit $ Jt
koul vf(4 Jn pJuniHi drtili
Nr-ii d hřlmtla mu v (ttiy
tar4 evrnMti MUhra lké( jl tak
rilfl nr aUrní nad Su a
l iii]""ii n#J#rt ářa ly idrarily ho
' njok4ialiji al — a to hlavni —
n4rd lo byl víeuhny jh'j rty
jimi příchod bulharnkdio hot4 byl
přflnlítontí aby brtrké avé tity
IlulIjarfWn mohl ivřdóit (Matní
není to jiQ knfle Jnl avými aii
iiíttfv mihl d nrhkého hlavního
rnénta k n4tit6v$ královakého dvora
I na nta liulharn ponpíiilo tam a te
Soli) dva tvláAtnl vlaky vypraveny a
bulharskými hontmi kteří nadAením
ta nadaní lákou ta lánku odfdéé iti
ae chtéjl národní řpoleéiuwti
Velký obrat déje ve avélé jiho
nlovannkém Ti kdož nedávno jenté
jako noupeřové ntáli proti aobé a a
nedávérou pohlíželi na nebe tinknou
ni ruce nvírají ne v náruči a jako by
bélmo padalo jim a ocí volají: Hal
kán balkánnkým národ a m pryč a
cizotou ar Žije bratrství nrbnko
bulharnké Není pochybnonti nej
menAÍ že byli to nepřátelé SlovanQ
kteří tnélí ce nporft a p&tek arbnko-
bulharnkýcb pronpéch nejvélňí 1
Srbové a Bulhaři a toho úkor nejtéž
Aí Maďarnké pannlví dávno již ne
přentává jen na Uhrách nýbrž po
mýilí mnohem dále Plány Maďara
rontou n jejich donavadnfm fitésttm a
nenou ae daleko na východ Čeho
vAak nejméně by tam mohli potřebo
vat jent nvorné a jednoraynlné Slo
vanntvo Onamocen každý balkán
nký nlátonobé jent slabý hospodářsky
a politicky Ale ve ahodé a vcájem
noMti nllí a mává ae železnou hrad
bou od níž vnechno mnu%raké únilí
ne odráží To pochopili také oba ty
ntáty alovannké Oba mají páiné
dftkaiy toho jak málo jim přátelství
maďarnké pronpélo Véechno jeho
požehnání záleželo v tom že jedny
átvalo proti druhým a jednou ty po
druhé ony podporovalo To konečné
munili prohlédnouti jak Srbové tak
Bulhaři a okolnonti ca kterých ny
nyjAÍ nvátek nhody v Hélehra ié ne
véli jnou pro to významný
IV protestech proti jubilejním
nlavnontem pefiťnkým a po alavném
unneneni vAeho novinářntva nrbnkého
že každý Srb prohřešil by ae na
vém národě a na hrdonli národní
který by ne odebral na tisícileté jubi
leum maďarnké" nánledovalo nyni
tím nadAenéjAí uvítání zántupue bul
harnkého národa A kníže ten jel
přen PeAť a na výxtavu a maďarnké
jubileum ani ae neohlédnul Pobyt
jeho unlanovený zprvu na jediný den
prodloužen byl nyní na tři dny Sbli
lováni a sjednocování nlovannkých
národíi na Halkáné jak letoa od No
vého roku ne jeví nemá vAak jen po-
litický nvAj dosah ale i honpodářtký
Ve vzájemné podpoře a pomoci
Máte
Jlll mnn f
i —
mnoho rnAIn tfbat jmnnovll Hrbko
flflbifiki Tak krutA avíráno od
Ma farA mtif Hřbnkfi dojiti jlnfh
et k vf 'ir rý' h r'!pHl4řifcýrh
fřnhfcft řířfil Mfioft ponikd-l by i
nahradilo ift %U ft j ikra jf
A'k j""t hal poAťl jin h ko
nrwtl kd ihoďiii oti fnřfl Ml-f
thm hy mohly odh'ilít Vlf
! Hlk4n je vyhMávajl Mfh
llilkťn CI4 tt jjirh anneif nl
p4rkl vl4 ly podporo? anýtdi a lf
lo?anýi'h fMfna tam k Uhni tn ho
di i-fftfnynln a tli? a maďaMMho
Na rrh" h a Ihithamfh vlak 4IÍÍ
i la lm bi lti fiiH'l id4tf Hvfiji
k vínm! Toř vnlik4 hnnlo pro Ji
holovny Joti trv na p'"'4tkn a
ji] nhodé jnjlrh jt M I4ťintf a ftfl
přilni I rnpřllřl musí (Sílali li-i
don li vlak na #t A (A pokfaťovat a
braimlvl vé praktii ky I4U uiť
vat pak tanou nni lolnýml
N P
hknlnl rákony v Nrbranri'
Pr4vě vyilo a Jm pohotové k n
t"ýl4ni druhé yd4nl Akolnfch táko
nn v N#bran' tcela trnsl upravené
podle nnjnovijiíhu vydání vydaného
tátnírn ikoldoforcem a obnahujícl
venkety opravy jel v minulém nu A mu
ve ikolních t4koni'ch uéinény byly
Vydáni toto jent matné objemnéJSI
prvního a tvoří broluru KO ntran vel
kého formátu Olmahuje ovnem vel
keré tákony vttahujlcj ne ku Akol
tví v dintriktech venkovních i v
mřntech a přijde dojinta vhod čelným
úřadnlkftrn Akolnfm kteří bud vuheo
anglickém'1 vydání porozuméti ne
mohou aneb jen 1 čánti rozumí ne
jsouce dokonale znalými řeči angli
cké VAak nejen úřad nik tra nýbrž
dojinta i vAem obcan&n jež o záleži
tosti školské ne zajímají a takovými
jsou skoro veončs občané čeští v
Nebrasce neboť tu naleznou poučení
o Akolních záležitostech kteréž znáti
má každý samosprávný občan
Výroční nehoře ékolní odbývají ne
poslední pondélek míníce června a
proto raél by každý Čech Nebranky
kdo ei přeje poučení o Akolních zá
ležitostecb neodkladné objednali zá
kony tyto aby mohl bedlivé pročísli
a promysliti dříve než doba výr ční
schůze nadejde Ceua tohoto vydání
ač mnohem objemnéjHÍ jest než bylo
prvé obnáAí pouze 50 canio a jest
tudiž přístupna každému
Upozorňujeme vAechny kteří snad
mají etaréjvydánf jež původně vyšlo
v roku 1885 že jsou mnohé důležité
články v zákonech tech obsaženy jež
od vydaní byly zmčnony aneb po
zbyly platností neboť každý sněm
který ae od té doby odbýval přijal
néjaké opravy a změny a proto každý
kdo chce enáli cákony tak jak jsou v
platnosti musí si opatřit toto vydání
nové Podotýkáme že tak jako v
minulosti budeme i v budoucnosti
přihlížeti bedlivé ku opravám jež
budoucí nnřrny snad by učinily a
opravy ty uveřejněny budou v Po
kroku Západu po každém zasedání
aněmu i budou též tistény zvláště a
vAem těm kteří ni nyní výtisk zákona
objednají budou opravy ty pak
ochotně zaslány zdarma když ne o
ně přihlání
Vydavatelé Pokroku Západu
Xráani t'Bky Oolambll CUrk ok raci
WIeaDilaa t& II do 110 kr V Columbii n
litá M lUalen proiíkí la fk potok vzdál-
mI do i(dl okrMDibo mo( T mil do dnibi
ho kMlTt % nltJlolho ponr 8 mil
PoMisky dobré poloh troch vlolUJtla Imnl
kr)ln drodni ryrhU m ouia]i Kdo koapl
a krl obdrlt eta dra ui- b yH ul
vdtl &oU TiOiioa trálko Tři koopl la00
akr koto otUtnf míro ipUtky O dálll
podrobíMwU dopllt !
KAItnii MUHIL
nia rra Wit ma str t CMťa ni
jednu neb více krav? X
Jií pni tállbu nri rjUh k pro dnniát nont neb minlovmi ni'll hyw unáll
iiila3čii5 lKtřílivIfy
TbB I IATi S-irnry uMril n Jwlné křiv o lrt dolnrft míní viit m íli kn-rím
koll Mfiralorrm n-b Jmjm txltrryiuMni nyminm Vintiny imiMtnl riory jwii ihn
trnfml Mil lky k pkien( Thr Itr lival (mti-ma Miinti lyl ijiváiiim ivrirliu rmii nft-U
Hrt —ntmtjmrtmtnimrmty Th DaLavat
(Mvltvtl %LOÍV 1LU~ Hlavat p!iároa7 Cortla4 ŠU KCW VOKK
ANI JEDINÝ DEN NEMOCE
po víoo nofc třioot lot
vf!d"k ulítání
Avr%4 IIIIn#
MAy ř ivy i fiiřJÍ- ( pilulky wn
nd'My p" ?!' fi'i tř" M lni ? d
ht&m lří a lílioot ďby [A 1rr
tli'iřnvl ani idirtf di řd
ířfi ! 4'ýrn foknm třpl jrf t
tnfo mmi(4I — n4ldkrř i4 py —
fioiáJivhf if ldfiířii hlavy nnitrih
gí( vln ly a Jifttml viřálkatfil K tjrl
jtňMI } ř ví ( il dv t dcntifl
mýdi n-)fih4 pOnobniM bylo i4m
péat Jem ulivatl JAyi-rovy pilulky
výntedkern njlnptni a nebylo je
diného případri Jenž by byl nelil
léčivé tnooi léku toho nepodlehnul
Manželka moje která churavéla o
léta pičal tél ullvati Ayerovy pi
lulky a t draví její bylo rychle1 obno
veno U avýt h dítek Jem nhlodal
Je vétAina jejich neduhn má vtník
nvOJ to tárpy a n radostí jrm neznal
Že když jiwu Ayerovy pilulky po
užity v čan Jak ti dítek tak u rodiči)
předejde no nebezpečí nemoce"—
II Wkttíteiv Byron III
Ayor's Pills
pohlčny nejvysSí ctnou na Světové
výstavé
Ajer' Surwiparllla nellue systém
pntví každý- jenž navštíví
a vidí zdokonalení učiněné
V JEDNOHI ROCE
Osadníci přicházejí re véech stran
Nalézá no tu místo pro
STARÉ
mladé ženaté a svobodné muže Ve
skutečnosti každý m&že si tu poříditi
DOMOV
kdo si jej přeje Dopištu ni o mapy
a cirkuláře Iiudou vám zaslány
zdarma Adresujte :
Jame Kluzáka
713 Pioneer Přena Bldg
ST PAUL MINN
aneb na
1IOPKWKLL CLARK K
pot komluř 8U P I) K B
St Paul Minn
Ht TU} tm
IiLiiiíit lí mi yelí
{ VA t fa!Iky kloré 'xfmtávnll
' 1 ulálo nm rml Vs hnr loioni
nr okurky timmliory ulil (ImIi o Jun kr
)! (1 krmiJku iifiiu kdWýiu lutii n Nn
mi sir© iiil k na hlávky li mnoho n-lí o
mm riMknniíi k riNklailáni Zn-li mi m(oí
ryiilrtofn n i Brn-h 1 ta f' Alriijn-
ll'SHKH IIIHW KLKU AUT IND
TMf
ÍUMHIHC
I 8IRO
Bvparator Co —ř
ZÁZRAČNÉ!!
ra@)(D