Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 03, 1896, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ÁPAOU-
i
4
si
-i
1
I
" l- í
4 :
- f
- --'''4
li
ji
l4
!
1
J
Frater Serallo
i t 4 W -
V ťm Jtl I'imU pán vtpofsl
! i -fcj fyfhU i Sb'l iímI
a JenaM tt nim Mlnf odhán! —
eak hma lff uti htiy! K-
Síefí A ' A VoHÍomi#wl
1 1 bytí
Mirtniii # falfs i f#!4 ## pý
litt
"Híeřinko!' mk'"nMn Masám
p4$ Jm4f fán i tt t4 nÍ (
i tm "j ntft imi nm l'
rfp?t pb'f nf j4
tím U íiif I# jrt"m ftiftr4 aby
thnm tk řa!i {4'lk4 tnkmt
(}%n domix í t iml'iřl v!mi po
ith wilml htnttnt oíma ý
tnt) ! -ř f ďm u rti
alt!' íi vili a ď'UJi bbík J
pin# Ji it t nHvbi M
A tskJi! diU nliifl'i rtt"bl
při poUíiřftl ot dílku tak íř'te
p4bo Jik ta v 6 lblkich a v
řottOfnil# roipsčiťuti l # fin j
vila přS mu d!ií vjhřolovirl
napomínáni a něm to til s ůy
pilottotevfvBýml oíitna vyalfiý
dis áam vs rn blaženoati na tlulé
tváři íerv#n
"Kds ha miUT" ípala Vořiková
clá rozsápána a slotné tl na do
mácího pána hleděla MJíté ji prol
za 04lpuit?nr' bručela
"Zpátky babo!" poroučel domácí
pán celý rozhorlený "Co vy ta
roztahujete!"
Márinka odměnila se tuu pohledem
vroucí vděčnosti chvěla se po
bouřením a strachem t nejistotou co
ae dlti bude
"Máte tu někoho slečinko?" ptal
se pak vlídně s úsměvem velmi přá
telsky shovívavým
Márince div le slzy prt-udem ne
vyhrkly Taková potupa laková
hanba Sklopila oči k zemí a šep
ta! a:
"Nemám nikoho"
"Nu tak slyšíte hloupá lenská!'
obrátil se zlostně a přec zároveň také
spokojeně an domácí k Voříškové
"alyfiíte le tu nikoho nemá a táhně
le pryč!"
''Ilahaha!" chechtala se pronika
vým smíchem Voříšková "a kde pak
je ten milosrdný bratr?"
"Zde!" ozval se silný hluboký
hlas v alkovně A záclony u alkovny
v tom již se rozhrnuly a vystoupil
frater Serafín v směšném svém žen
ském obleku Klidné stanul a bez
překvapení ani ne tázavě ani ne
udivení úplně lhostejně velkýma
modrými očima rozhlížel se po při
tomnýcb
Alannka div 2e nanbou se nepro
padla S hlasitým pláčem sklesla do
lenošky Pan domácí divným zje
vem fraterovým sám bez mála i
rovnováhy přivedený mél ji co tě
šili
Vořlřková se zachechtala a jako
rozlícená poskočila do předu
''Dolu s těmi hadry ženskými!
sípala "Zjev se v pravé podobě
vrahu kterýa ubohého nemocného
otrávil a peníze mu ukradl Chyť
te ho svažte ho odveďte ho k sou
du!" řvala téměř a otevřela dvéře s
lidi svolávala
A houf ženských dveřmi již hrnu
se do pokoje na Seraf lna
Márinka slyšíc tato hrozná obvi
ňování jakáž se tu vrhala fraterovi
do tváře zastala celá bez sebe
pro Krista pána co to učinil v roz
putiloti své! Loupežníka vraha že
skrývala a sebe! Strašné k zou
fání strašlivé!
A div Ze neomdlela
Frater Serafín stál tu atále klidně
lhostejně vyslechl všechny žaloby
ony le zlodějem a vrahem je a
brvou nepohnul kdy leny zuřivým
vztekem hnané pěstmi zaťatými naň
m hrnuly
'Zpátky v# prjh hW fcliM
zlobná pan domM k l tsn pokoj
nop!i#tí lomi řMnli ifýífm ptef-
tlknhntf deMÍSfOfiásobřlI'!
Atlah Jen wř h m odpovídal
V m Maitým voláním tfil
d- -k"J fvivá r'i(i4
KrUiín t byl Mjlkjí M4
finins b!#dá 'nepokojená ptntř#
ná neočekávaným tímto v ý#tpm
♦0 m t d7" ifotali ustrnu
U ř"ilIIJli koUřji
"nj b-lsí KřMftr vikřikl
Manská a vyho'ivii WIU k bí
♦ ffil JI solsm krku H fiř
Kristo!" fUl i plakala nedal
ilfíif pomos pf 1ht p
IHOS
H'i$ m tdtor táitU M Křil
nruoho rnkterak Jhh bopíli m sly
lets eo vl lila
Zatáhla JI stranmi neustalý m
14'rm nkolka kratlf mi slovy tí
f pot lU
Kmttfii iř-iill iltl!t jrli
Vít lmjlU v'krr uliti
IhHiníhd diiíhl éhfi iMbrtl
l'4(r](c Jk ! 'Ri'KÍ N#jilil
]ouhn kli lnou jil t4H obrétiU
H k M4ríft( j lU ar 'K I !?"
"Titn" !' v oki -r4il M4
tiiik A ukjiU k Ikir)f kdtl
til ttrfln a klilným íftř"it(r
B-hjbBě jtku tHlit ktmn#
"A lito ncK' jfif ptala m i4l
Krita
"Nechc otclicť!" oaMkaU rnl14
Lk!tnic
"Dohřť!" o-ltuiil KriítamAc
Ufff! D fft-r pohled lný pal
civé vjíilky Vik on ho ncpoto
roval Jiíti na kratinký okamžik
e imyslila Pak jako Afpka Mlela
pokoje lol6 po Rchodech ven
domu do ulice Na rohu ulice atily
droikv Vtala krvtÝ vďz nařídila
vozkovi aby hned aajel k domu tU
15 a tam u vrat aby Ctlta' a aama
opít co mohl nejvíc rychle letčla
narpřt do domu vthfiru po Mchodecb
do pokoje Mirinčina kde! ohromný
bluk a a uatek panoval a kam! po
malu jil celý důru se sbíhal
M&rinka ul ani o aobč nevédřla
hlavou taryta byla do podaSek na
divanu a ani ae nehýbala
Celá udýchaná rychlým bčlenfm
Kristina mocnými Štulci udělala si
volný průchod houfem ženxkých k
Semffnovi který tu potmd Rtát klid
ně sem tam jen silným utrčením ne-
přitelky svó od sebe odpuzuje
ani slova nemluvíc ani naň nehledíc
popadla ho silně křečovitě za ruku
mocně táhla ho za sebou z pokoje po
schodech a domu
Ani neodporoval ani nemluvil
jako loutka bez vole dal se Kristinou
táhnouti vléci po schodech
Dole vrazila jím do otevřeného jil
vozu a z hluboká si o Jdecbla
"Kam pak slečinko r ptal se
vozka
"K milosrdným bratřím!" nařizc
vala a vsedla k Serafínovi dovozu
Drožkář práskl do koně a ul jeli
úprkem ke klášteru Nežli lenské a
drahého poschodí doběhly dolu by
vaz již za rohem ulice jenom di
voký ryk a křik i smích zazníval od
doma ke sluchu ujíždějících
Za několik minut jízdy kterou
vykonali oba micky ona hlasitě od
dýchajíc oo ani se nehýbaje zašla
vili u dveří klášterních
Tam Kristina vykocila a vozu
silně opět popadla fratera za ruku
vyškubla jím na dlažbu a napnutím
všech sil táhla ho za sebou do klášte-
ra
Neíel 4ára avšak také neod
póroval mlčky nechal sebou naklá
dati Jak jí libo bylo nechal se vláčeli
a tahali jako malé dítě
Přiběhla a ním celá uřícená ke
dveřím velkého sálu špitálního kdež
předvčírem tub byla si dala vytrh
nout! Prudce otevřela dvéře vstrčila
fratera do sálu tak silně le div ne-
I klopýtl a na sem se nepovaíil a
I práskouvli dveřmi ubáola apátký
t ttbfit vsn v ll f vol ápř
km jil im JfMf § ři pt ď Nt '
msn4 Mlil ibyi'i Mářlnílíit
1'Mitl i polřksnýt b ÍmW f 4t
fmfwnlci t#psmtrtl l'ýi -
s#lý brstř Aďttífi HAipl st dva
fcft na rsl'Mf tU hm ivulsl
tk:
Ah j řkh H4m H#řsfifikr
J#ftkoit n#b( tk pfwlifftl t#iJ
♦ ktf4 in iř'f na Jk řiřn t l-
#t jr bjfl Jim f IU ďt 4ls
Tř l#r4 J ln pi thm pAl
ttaSi si ' t onk btlle tlímttí a
mlí b Mmtlý k lil k přrsví l
n( přtili U frtM Aií'itifta iřtk
ftrklml(l to byl kul' splá hlý
fřtr Mffafln
"Na tfcll n t4 do hni #p
Itínosll niiir' ptil m dřbffimlný
frstsr A'itin přit"Upív k Mmu
h14vI má 4ou d ho na
vlsrhny strsny o4 li a Mwb
mí ran si H'i prolilllril
"ZnsmwftU vypadát!" stuál
"To jl# byl pr44 ok ! v tuskar
nim pleu m? A hc Jíté rteml
m maput Nu nic nkoď )cn
kdyl bufrlei n4i!" doklálat do
brordefně
"Vái!" ixltusíl klidné Sraíln
"Nu a coí le Jste tak bno přišel?
Cul vám n IMilo?
"Nelíbilo"
"Ty lenské jmiu přr e jftmm divné
vrter'
"Divné!"
"Človík s nimi dlouho nevydrlír'
"Nevydrží!"
"A naposled jsou a to Člověka
vyhodit!" usmál se Augustin velmi
potměšile
"Vyhodit" opakoval za ním Stra-
fin
"Nu a kde máte své věci Serafín
ku? Svůj majetek Já myslím
le vám jako přece něco snad
zbylo a té výpravy" smál se Augu
stin dále
Serafm Jakoby posměchu toho ani
nepozoroval klidně vytáhl červenou
Slrupli od boty kterou včera byl si
odpáral co vlastnictví své kdyl z
ostatního ho svlékli
"Ilahaha!'' chechtal se frater Au
gustin "dobře le ji nesete my
beztoho nemáme na jinou a přišije
me ji zas na staré místo my jsme
vám lebrota jen samá žebrota ba
haha! Ale teď Serafínku teď
pojďte jen rychle k panu převorovi
pokud je po snídani a v dobrém roz
maru Huby dostanete 'noc a trestu
také dost ale konečně "
''Nějak se to skončí" vpadl mu
Serafín klidně do řeči a zvolna za
ním se bral Hlučný smích soudruhu
jej provázel
Kristina hned toho dne odpoledne
odutěhovala Márinku k mlce své
"To je mně srdečně líto!" naříkal
pan domácí patrně upřímnS "Tak
hezká slečinka a tak hodná mohla
u mně bydlet třeba do smrti!"
A pozorně pak okem stranou
mrskl zdali někde lena nečíbá a ne
slyší
Nio plátno Kristina pevnou
volí avou pronikla a Márinka ač se
zprvu vzpouzela v poledne už seděla
za stolem přítelkyně své na obyčej
né tvrdé židlici a ne na pékném měk
kém houpavém divanu na jakém
ještě předevčírem vesele rozpustile
byla se kolébala
Nechaly ji dva tři dny až poně
kud se utišila vyplakala zapomenu
la
"Vidíš teď kam taková nevinné
veselá mysl jak jsi nezbednost svou
Jmenovala někdy nás zavádí!' pra
vila pak Kristina a přátelskou vý
čitkoa Jemný pohled avfij na Márinku
opírajíc
Márinka se slzami v očích padla jí
kolem krka
uil lli: I I
Jwm fttkimfť4afltk
' nf nikdy ií im bfin)
Hr4ni }m pffa{
A I M l -y M4rlnk knt fit J
sitli lhř tk sMsí l dřJky jjl
bitfirtH říkají I Mf pw!'bfio
rtt lln'f řťilkn ! b(tt fl
itfl'iií Jon Jsk dlonhi lnide
fitkrt trval!
"Ni 'jk UkAs fif ťi hnW'
řki by kli In řřsUř řfí
Illrrkl M #r IM
KtMý k U ( pffMMm
Mťyrkl bf Jk'k!tV ! J
kkof výfby wmI bJfti k pís-
TMsní In ty rny l kiftA # bi
eyi kl# al l prodávaly J'ia f4-
řwř řbnA li $rl tft?
ytuťi by Jibé koi ftsmohťi př'Ml4to
býti li fáik4 fi'h rilil liicy
ckts i Irslfny m blsfh a příím
dfotií jívlna i nili Jit patenty
rAiti' sf Jil pripn nli rpři-
píiHÍ opravy a drahott J#t vlíký
vlďUkktrrf iflta mni niko
oNbodníky t4lhlml jfh)S(ly a
fu(lnltn JiNlnatvIi ntl kolo di
ruky iKtřliivatel dfwtanw Jinými
lovy vyuálemivé bř'tu tnt ' nou
(41 ikhIiíu na to vjom chb a pro-
aiřfdkovatfté prodej "mblJU mm"
Jritě vfuí I o4rtilk id i npH
k"Jujs s malým výdělkem proto le
i loti kola na odbyl jako tpb knlás
a tak v jejll ihotoveni nestojí nic
v f i:o nel n-b ♦30 prtxláaá m a
M0 i ta IOO lo infil býtl ptrnpc
kaldému kdo si jn poněkud bedlivě
bicyckl prohlédne a cenu jeho uváií
Musí býti tel patrným te kde se ku
nule itřímo a továrny maže se dnu ta
tí za cenu t3ft právě tuk dobré kolo
jaké prodávají místní obchodníci ta
175 al ti 00 Také každý kdo o tom
poněkud přemýšlel byl přesvědčen
e je doba nedaleká kdy soutěl spo
lená s velkovýrobou docílí valné sni
žení dřívějších vysokých cen Ta
doba již nastala a my mažeme s po
těšením našim čtenářům sdělili že
ta 13500 můžeme jim opatřili z továr
ny výborné a pevné a trvanlivé kolo
T„ _ X U
Že objednáváme přímo z továrny za
hotové a tudíž za nejnižáf cenu vý
robní Podrobnosti o bicycklecb
které nabízíme naleznou naší čtenáři
na jiném místě
Vyd Pokroku Západu
IIuckleu'8 Arnira Salvě
-wllif mnaf nu ruiři-íilnf rxlfin!nv llO
lesli vřctly svrsb rozpukané rut e kun
oka llej vyraJetiiny a Jislň vyléil rla-
tou 71UJ anco se peníze nepřijmou itm
zaručenu te upine uspoKoii nco no 7
( ír')i- lírulilf 'i nrd
UďC TÍHU Vt - " — I -
dej u 'Joodroan Druu Co Omaha Neb
UKÁŽKA
V mnfnn nřlnlll a míln IMnřXl kilvl riHKtlIII
pite KivH-crli v prím mioté Vyvolili Ume
kítn iíiin(íieiu lzi áxirv i-ílH t Ni-inlnimi'
- X 1 _ t _ 1 llll' Il M Il-f lil Ut 1 L II Mil M li
Jli-n s pleiImMQ Jmi-norHiiuli x cenu pH
iillina wfin nliirLu
]nn-novi))xh pfi-liin't& t oliiio W-t I dolaríi
ťo keunite za iót dolaru
10 lh hmnoleného cukru 0t'
I a lh krabic bronkví 2o
1 3 lb " mcriiní k „„ lc
2 lb " malin Ic
2 Ibrtntirílio nebarveného JapoakřhoFiJKM'
i lh Javu kávr vbodné k lilti po ob£lS TiOc
J iiaaiiek řyln Ferllim c
Iti fmtítio mletého íi-níího pepFo XV
1 Ihe7 Kifle Extra "Calmipu ' lne
I úbor noíú a rbllifek kaMeh S Mtc
% lh mhu hofU-e 3nc
5 lb íluKkukuUfní mouijr le
I láhev připravované frm)uzNké hornice nc
I velká lkhev Kaifle l nellepliho v ♦ laiku
t lemon6 20c
I velká láhev Katfle ni-J) piho v(aku
1 vnnllkv 20c
paklik vy braného iiiiifteneho aetnene pro
mkv S
í lb fm mleta akoHee If
% lb řlaleho mletého hřeblíku
I kiuek alxlké foko alV !
Iíi ku6 H 1- leno mýilla Ikr
] lb ti výcb Ginirer Hnapa k
11b kallf muřkatelovífb hrorinek &
I kouaek FnM-b Mi rnn (iaMli w
I)ihr kartá k drhnuli
1 kbelík dohrrho avriipu
á lb auench kalilornakíeh broakvl U
i lb - " bruii k fie
lil") hleblfk! do karpett hr
a lb karollnaké rf Ui fie
tn-ent krabieo lr lrica'i práíku k peivu lo
a II rfihivhn ikmbil la
S lb kulifornakfrh ivratek &c
u lh fmirho mletého ani nln kořeni 1
1 lb ruin naaladanífh Navy ftooll I"e
Celkovi cena uvwlenyeh předmets -i
lla — _ i Ai l a m tli 1411 aVm éhtní
1 N Tn 1 ar mi " — - - — — ™~
kbm VH-a vrtteerie ta Jimi Mila-eny obooa
I t -Uiril hlklli ltfiM i H
at VM oririMKi cauai n-u oťiiii fc-i e
eno avojn tiioái
ílCATál flP Vvdáváme katalo4j91 atrán
'rVAlMIvUU kZ I w n'mt léáiiia Nm
Vteho Iixifi a jioiu i wia mi '! re v ae
Lt k iitlujni ásl-iiho ni-tnvnrito
Va4KÍ tnsnát řouáiw Jej jt
w w — — - " —
I R táLI A CO ! Waak ar CkWaf
' HT7
iaaai afkf aiuiil aitta dfinulsi ftriv
Min M4 I Wf1
4tté # ! #IHM nlM4
StM p v # a 4ti
f 04 4 V f-H t f'f# - V
f f SmII - VH-4 ! itn f f
viv r 4 f- ř
ffM4 t4 ♦ - T-f '! V ii4
ÍIU III f M l's Miss
4f l iM ' ♦ ♦
p a tf %!— řa si s
mv fnsM ri a i ♦ rs
Sin
riti r# it4i w - "( i f
i'U % 1 Tří Ifsa
! htr-"t 4íh mé
IK f I v llsiwsrd Mine
-4fcf i ! ! íl ' ř4-
tfn!i r aiia riii(i ! rf
Sof 4 TMk8 é fllf Xlaa
I ťeahealsv PmiI v lesřr t ul-
♦dfef vl Mkla kalia Srk lltrV ftfott V
tkltrt ailt M H Nlk ťMI Ur1ř
st rrd-ds 1 1 f-rtbyt oi buia t -i
lili u]mill JomC nntaa tras rhku Mi
Dk-r Cl Xalaovnlk Ant luitt 1711
W trkat St baavar C"lo
NavStívíto Omaliii?
Jest li ano nooi dimntc zaalavitl SO U
prostřed 1'raby u itarijho známého
J Ondrétókia
1934 13 ul
který má pro vás vždy neJlcpSl Omihkj
tKr tmtortovane korauy t vina viebo
druhu jakož i dobré doutníky
iioie importovaná prdntkd
iut jedtná toho druhu ti miité
Zastavte so u mně a přesvědčte so ZZZE
41 Ir
V
Cecilové !
Jedete-li do staré vlaHtiračte sobě
zapamatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do
pravují se po železnici bpzplalllě
až do města Břemen Chcete-li sobo
uspořiti zbytečných vydání nesvě
řujte po přistání lodě nikomu tickety
a kufry nýbrž posečkejte u tím až
dojedete do města liremen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české Hrmě:
Kareš & SíotzKv
V IIRGMEN
29 BAHNHOFSTRASSE 29
brat a ivyml kufry boaiWoi ům domova do
pravtiol by ti mohli n m
KUPTE SI
PfiEPLAVNI LÍSTKY A
DO ANEBO Z ČECH
za nejlevnějšf ceny od
vrchniho přtilatniho jetínatele
ťtaároa otevNaa aadJU od 8 do II b Ha
lír- M-oval- J J Ilnvelka
U4JC Van Hun tt
Chicago lila
Laka Skorv k Ml-klui Boathar
a opet am at
Mime nt aklaité velké množství anlaft
aha vnjřch spmných ze vHech možných
oborfl Díva-lelnl apisy mAme vSeebny
lei Jaou k doatinl v rázných sbírkách
ťiste si o seznam a oMrlíte Jel zdarma
Adresujte Jednodus
V4to Západu Omaha Áf
JJHav&Iky
íj i
i !
3 -