Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 27, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t f --i j -m-
r
POKRO
PADU
MMtn AI TMI fOT nrftrf AT fttMftil HlIKAkRA SIOIO OUM MiTtlI
ROČNÍK XXV ČÍSLO 7
OMAHA NEBRASKA VE SíříEDU 27 KVĚTNA 1896
fMrltU ř K4f4 Ml
MI l IsI1msw# llMsir
— eSřJB
li
ZA
KOVE ZPRÁVY OOMAfo
ftrmilki ti1lH
f Jm srsSlMre
V Kin f 'ilt Kana itiAuittftnft
}f 9 úurý nemalá aeraes gavarnw-
řm Morrlllem kterýl aeadil ve
škery členy polloejní komise
Jmenoval komisi notou Krok
tento ořiřiín byl guvernérem Je
diné jen následkem toho in stará
komis na přísné provádění zákona
prohíbif ního nedbala a hoslínr'
ovIm f Jen tajné trpěla Na
komisí jmenováni fi)hf prohibííácl
nejhrubíího trna k t#řf prý neše
třit! budou žádných kroků Jimi!
tjr co nejpřísníjší provádění proti i
bic doi fln bylo Zároveň posta
rá fřý komise o tavřeet veške-
rý h heren kteréž hlavně v poeled
ní lolfj tam kvetly
Zátopa f Mlsaesoté
Z Croofcaton Mirtn oznamováno
v úterý 1 následkem prudkých
dlouhotrvajících dešťů rozvodnily
ae řeky Red a Lake tou měrou le
i břehů svých vystouply a část
roata a! do výuky dvou a tři utop
zaplavily Nejvíce škod epůaobeno
v části reeideiiční kdel voda po
dlahy vesměs zaplavila Železniční
tratě byly na mnoha mlatech oode
rolety náldkem čehol doprava
lelezniční zdržena
stave
Stávka v nakládárně Armourově
v Kanaaa City akon£ila ve atředu a'ivých nedbalou byla le učinila tak
ice taatečnýrn vltříatvfm atAvko-Jtcprvó po píti letech od doby kdy
licích Povolena jim oami hodino-iU údřl onen kongresem udclen byl
Ji
vi lhala pracovní a přidáno Jim
cent a čtvrt ta hodinu aa ool vai
chní atávkttjící do práce vrátiti ae
uvolili a tároven proti výrobkfim
nakládárny té prohláSený boycott
viemi dělnickými uniemi odvolán
' mu obin
Z Detroit Micb dochácí správy
Je na rfltných místech v státu obje
vily ad heaitenaké mouchy jimi!
na pSenici ohromné ikody paaobe
ny jiou Nejvitií thouby omamují
e a jizmcn oareau noům ae ze
při nejmeniím plná polovice veške
ry úrody bude sničena
Ntav ewení
Státní hoapodářakou úřadovnou
Ilhnoiakou vydána byla v úterý ná
sledovní ipráva o stavu osení: P£
kné teplé pocaaf a častými príka
mi oavédcilo ae býti oaení velice
přít nivým a pšenice v severních a
Wřodnfeh okreaíoh tnaSné se ilepňi-
la v okresích západních poň ko
zena byla pšenice v dnech předchá-
telících poněkud polními štěnicemi
jako! i přílišným vedrem tak že
v některých okresích dokonoe i ta
orána býti musela Obilí téměř
Uojiměa metá sázení kukuřice jest
l skončeno a miaiy tapocaio jiz i
s ovoráváním těle — V Miasouri
poslední deště značnou měrou pro
spěly pšenici ovsu i travinám a
stav tfahie se velice zlepšil Místy
losud trpí pšenice suchem a v ně
kterých okreafch suchem poškoze
ny Sadaři stě!ují si na opadávání
w ar m m W
ovoce V lowe sposoueny znacne
ikody na osení posledními orudký
mi l'jky jimi lidného konce
není Sázení kukuřice ae tím tnafi-
inou měrou tdrlelo a mnohá bude
aa muset znovu sázena býti Travi
ny a drobné obilí vyrostly měrou
nemalou a místy oznamuje ae že
obavy jaou před snětí — V Kan-
m byl celý minulý týden vzrůstu
(osení velice příznivý Četné pršky
držely sice sázení a ovorávání ku
lko řiče aa to ale přinesly fanaerom
Wvfbodo le obilní štěnice Jimi
i T l_l „i
mířeny nyy iuujru wnp
ích "Jižních pienice již zriti pocí-
ni f aeverníidi okresfrh ptk ]if
mata V alklerýrih okraalaH po
Ikoiov lna Jeat kakufiea ponravami
a f níktefýeh okresích bylo pro
příznivý vzrůst kukuřic posud
lihladno ()vf pokralaj folřa a
v JiJfjloh okrMťh lil mata Hady
] v itivH dohrám vyjma Jahto
ňf Jl řurvl inaíin polkfwlily
fn ithrady t patviny ]oti v it-
vu vý?Krnm
f yrrlral i ptit
V llnífalo N Y itmfJWI tro-
Máři v Umnfch továrnách a hollo-
v&rnich %mřinifit pofadovati
priid oamihodinovoa a rothodnntí
byli prací iataviti kdyi by tomu
to poladatkn Jejich vyhoveno ne
bylo Leo ianMtnavateA ]n v
tom pMfill Kdyl totil v pon
UK dílnfci do prie pfichiteli ta-
tavovini byli pracidajcm a před-
klLUna Jim otitka tdali Jaoa pro
pricl osmihodinovou ot proti
kallímo kdo pro tato e prolili
ÍI otnameno J(dnoluii Iti alulch
Jeho více lapotřidit renl l ln i pra
co propoltrt Jet Tím apftaobem
propuJltímo přea 200 dřlníkfl
prače
1'ratl dráze authera l'ar Iflr
roshodnal v pondilí apolkový aoud
v Lo Aoelea Cal a aic vyneíen
roiaadek dotyímý v Udoati nřkte-
rýoh oaadn'kft uaadiviích ae na
potemcích v iilní Kalifornii na
které! dr&hoa Southern Iaci(io 2i
níny Jaou Soud rothodnul !e
dr&ha při rekordovaní poiemkft
jí úděl onen kongresem udclen by
a Je tím osadníci mezi tím na po
zemcích oněch se usadivií majet
nického práva k nim nabyly
Tro svebedDoa ražbu
prohlásí prý ae beze vři pochyby
příití národní konvence demokrati
cká a stoupenci tíle na tom uezft-
stanou nýbr! naléhati ifa to jtí-
iLě bude aby zlaťařaká politika
administrace Clevelandovy co nej
přísněji odsouzena byla Senátor
ílarris odhaduje le stříbraři budou
míti při nejmenším v konvenci vět
Sinu 200 hlasu a někteří politikáři
dokonce tvrdí že tál 275 hlasu do
sáhne
ťro nábotenHkou srobodu
Kardinál Gibbcns zaslal počat
kem týdne reverendu' Staffordovi
do Washingtonu následovní dopu
T něm! co nejrozhodněji pro úplnou
svobodu náboženskou a proti ve
ikerému míchání náboženství do
politiky se prohlašuje: "CVný
pane! Jest povinností vftdcfl všech
politiokých stran vysloviti se zře]
mě beze všech vytáček vzoledem
k tásadám náboženské svobody
která! ústavou naší zaručována je
Katolíci jsou členy obou velkých
politických stran této země a kal
dému Jednotlivci v ohledu tom po
nechiváaa Jest co nej úplnější vol
nost Jsme hrdými na to le řfoi
mažeme le v dějinách vlády Sp- j
Státu katolická církev nikdy neuží
vala neb zneužívala uznávané moci
své ta tím účelem aby prostředni
ctvím politiky podporovala vlastní
tájmy avé Dále hrdými jsme na
to le nikdy nekladli Jsme žádných
překážek ve vykonávání politi
ckých neb občanských práv komu
koliv kdol a námi v otázce nábo
lenské snad ae nesrovnával Všeho
oo pro sebe ládáme jest míti tých!
práv jakých! polívá kaldý Jiný a
ničeno více S ničím jiným však
také spokojeni býti nemuleore Je
ry innostf vierh stran mužně po
stavit! se proti falešným a neameri
ckým oněm zásadám které! v po
slední době do popředí tlačeny jaou
a ač nejsem pro vinčováni jakého
t_t- i! iii L1 „ Li
koliv stranou polítirkoti Jern přen
pFestftdčan ] Členové lírkve na
Jirhlto práva obínnaká í nábožen
ská Jeat útofino Jednomt ln a
svorné postaví s prapor té
strany která tolik odvahy ma ve-
ejné prohláaitl ae ve prospěch lá
sady oboatiaké ttábolenské svoIki-
ty úatavon nám iJÍtne Váš
James kardinál fiibbon '
JMsI Kan
navštíven v úterý ryklonem Jimi
avné v okolí inMer ka lť k mm'-
ři škody spAaobeno I'ét obydel
nich domu bylo tam úplné rozmete
no a deset osob padajícími troska
mi tělce poraněno Velké škody
spftaobeny na farmách a to hlavni
místech kdo Okresy Sedgwick
Hurnner ('owley a llutler se stýkají
1'rBdkým lijákem
navštíveno v úterý kolem jedné ho
diny odpolední St Joaeph bio i
týl byl tak prudkým !o ani ne v
celých 20 minutách přea dva palce
vody apadlo Krajina severně od
místi ve vsdálenoati několika mil
byla pod vodou a po většině atála
na 2 st Doprava po tratích lelez
ničných musela býti následkem za
plavení těchže zastavena — Ze St
Louis oznamováno tého! dne le
celá téměř střední část atátu Mis
souri byla prudkou vichřicí lijákem
a krupobitím navštívena a na far
mách hlavně v sadech ovocných
nezměrné škody spftaobeny V Se
dalia sp&sobeno vichřicí za mnoho
tisío dolaru škody
Dobrou úrodu
budou prý míti téměř ve všech ze
mích evropských a nichž se pšeni
co vvvazl lak aspoň mQ2e se
sonditi ze zpráv jel od konaulár
nich jednateli našich státnímu od
boru a těch kterých zemí evrop
ských zaslány byly Tak ku př v
Anglii vyhlídky na úrodu jsou prý
výborné a žeň bude as o dva týdny
dříve než obyčejně Ve Francii
pakli le počasí i na dále zastane
příznivým postačí úroda více ne!
k potřebě domácí a odhaduje se
dokonce le k vývozu kolem 40 mi
lionu bušili zbyde V Kakousko
Uhersku počasí jest příznivým a
stav osení výborným V Rumun
sku chladným počasím v dubnu po
někud sice vzrost osení zdržen V
Rusku počítá se le úroda jak do
množství tak i do jakkosti daleko
bude úrodu loňskou přesahovati
Oběti erklonu
Ve středu skončeno bylo čítání
obětí posledního cyklonu kterýž
jak jsme oznámili minulé soboty v
kansasských okresích Marsball Ne
maha a Hrown řádil a sice napočte
no 28 usmrcených a fiO tělce raně
ných mimo čeho! as za 11000000
škod spftsobeno Z usmrcených
připadá na Seneca a okolí 8 na
Oneida 0 na Reservě 5 na Sabatha
5 a na Morrill 4 Na majetku spft
sobeno největši škody v Seneca a
okolí kde! škodu sotva as 4400000
krýti bude Jelikol mezi obyva
telstvem a farmerstvem cyklonem
sasaleným následkem zničení ma
jetku bída povatati hrozí započato
v okolních městech a pořádáním ve
řejných sbírek a guvernér Morrill
požádán aby pro přístřeší zbavené
stany státní milice propůjčil
Demokrati leviti
odbývali státní konvenci svou v
Dubuque ve středu a výsledek byl
ten le stříbraři zvítězili na celé
čáře a v čelo delegace postaven
bývalý guvernér Horaoe Roies V
přijaté platformě prohlásila se stra
na co nejrozhodněji pro svobodnou
a neobmezenou ražbu stříbra odsu
zován jest "zločin" a roka 1873
jim! stříbro znehodnoceno a tiro-
H
ni
Nejnovřjií rozmluví iprivoda
e t pí E B 5? Jllns
VillIiHIlrt ftpf'
ttdratfiu
nosil
Vrtint&n (
txmnil uHnil ji
tlH ti'
lit jí tntryii
Du Mam fnámil pařížskými
studiemi ternfi kaMlho leprve
vftkkdv! vydána byla povídka A
(iitded (lod" jel sepsána byla paní
K Hurke snili čtenáři novel o boha
tosti látky podané pérem nadané
novelistky kterou skýtá pestrý život
umělcův v ntsum Novem Orleano
V nedávné rozmluvě ae zpravoda
jem nw orleanskélio casopian vy
a ovi a se ume kvne následovně: ito
jisté míry Jo'i karaktery mnou uží
vané brány ze "ivots ao skutečnost
nikdy nepřesahují Zamilovanou
moll hrdinkou v povídce "Modem
Heathen" lest MsmVelle zřídka
Neodporučuji nikomu dráhu literární
poněvadž lze tu docíliti úspěchu
pouze úsilným namáháním"
Ačkoliv povídky paní Collinsovou
sepsané psány byly se zálibou přece
muselo duševní namáhání s tím
spojené míti vliv na její nervový
systém
Jedné doby shledala ae následkem
nerušeného namáhaní vysílenou
vefi prohlášeno aby delegace Iow
ská ze všech sil pracovala k tomu
by v konvenci národní Horaoe
Roies za presidenta stranou demo
kratickou navržen byl
Pro zdravou měno
prohlásili se demokraté South Da
kotští ve středu v Aberdeen ve
státní konvenci shromáždění Při
přijímání platformy sveden tuhý
boj o to má li konvence prohlásiti
se pro svobodnou ražbu stříbra či
pro měnu tdravoa a tu 124} proti
107 i hlasu rozhodnuto ve prospěch
poslednější V dalších článcích
platformy odsuzuje so strana repu
blikánská pro mrhání prý penězy
obecnými schvaluje se dosavadní
administrace Clevelandova a odsu
zuji se veškeré tajné spolky které!
do politiky zasáhati chtí Konvence
za účelem navržení úředníku stát
ních svolána do Deadwood na
prvního záři
DR0IHČ ZriUTT
Národní sjezd pěveckých spol
ků německých tahájen bude v
Pittaburgu dne 8 června a sice ta
hájen bnde presidentem Clevelan
dem který! v Ilílém Domě stiskne
knotlík jím! při zahájeni kon
certu americká vlajka stolená a ele
krických světel rozžatá bude
Lesní poláry řádí značnou
měrou v okolí Plymouth Masa a
epsíiia
2 A i
stthou stávala as nsrvosnl a nebyla
schopna práe nonrvonf vtaflenl
hledělo J temet Vstříc na ItMÍ lis
shledala sttivktt které tak nutné e
Kmu systému bylo upotřebí v
neovu Celery fmpiund Dnešního
dne jest úplné idravoti a silnou a
-rsinija pírem avtm práva tak pilná
iko dřlva To va dekuje 1'aiiieovu
ťelsry (Tompound kterýl včasné
poiDfKd prispn kdyl vše hrotilo
rozruchem svatému nervového a
molno I smrtí
"Neustálé namihání vašeho mozku
musí miti vliv na vaší silu" podotkl
zpravodaj— "Ano nemáte ani ponětí
jak mnoho Jsem u svfdio psacího
stolka devět B deset hodin denné"
odvětila "jsem však poslušná zákonů
tdravotnlch a nejsem nikdy bez zá
soby 1'aineova Celery Compound
Kdykoliv cítím slabost neb nervoa
nost a kdykoliv uttím tíži v hlavě
střídající se bolest v očích jsem va
rována ža moje energie ochabuje
V takovém případu vezmu trochu
lYineova Celery Compound a jsem v
bnku opět silná a holeatí zbavena
Nikdy jsem se netěšila takovému
zdraví a Jasnosti mysle jako od se
známení ae s 1'aineovým Celery
Compound a nemine téměř jediného
dne abych lék ten některému přiteli
neodporučovata Jsem přesvědčena
Ze proti neuralgii nozálivnosti ner
vovému rozruchu a nečistotě krve
není lepšího léku nad 1'aines' Celery
Compound a proto se tél nedivím
le ho lékaři v tělkých případech
churavým předpisují
Paine-o v Celery Compound byl
shledán nejlepšfm táaobiteletn po
třeb duševními pracemi se zabývají
cích lidí Rozšiřené používání jeho
jak muli tak ženami trpícími naspa
ním nezálivnosti aneb jinými pří
znaky nedostatečné tělesné síly do
kazuje jeho úspěch v zásobování vy
sílených a rozrušených nervových
tkaniv Nic jiného neobsahuje moo
podobnou v léčení neduh A a přetíže
ní prací vznikajících jako Paine&v
Celery Compound a ládný jiný pro
středek nevrátí rozrušený nervový
systém do stavu pravého Učitelé
profesoři žurnalisté duchovni úřad
nici atd jejich! napínání mozku
velký vliv má na celý systém nervo
vý shledávají v užíváni Paineova
Celery Compound veliké úlevy a stav
jejich uveden jím opět do pořádku
Užívání léku tohoto v brzku odstraní
boleni hlavy bolesti revmatické ne
tálivnost srdečni vady všeobecné
vysílení a ochabiost a vftbeo všechny
příznaky jež vznikají a porušeného
nervstva a nečisté krve
veškery snahy občanstva na obrně
zení jich byly dosud marnými
Při srážce vlaků kteráž v úte
rý na trati dráhy Lake Shore v To
ledo O se udála přišel jeden tu
lák o livot a šest jeho společníků
poraněno
V Pittíburgu objeveno bylo
ve středa zpronevěření tamního ná
vládního městského W C More
landa kterýl úřad dotýčný po dvě
lhůty zastával a sice páčí se na
♦425000
U Chillicothe Mo usmrcena
ve středu ta prudké bouřky ble
skem 18tiletá Jessie llugbesová
18tiletá sestra její Fanny byla tél
bleskem sražena a omráčena a po
chybuje ae le bude při livotě za
chována V Alexandria S D slavil ve
středu páter F X Lowsr padesátou
týročníoi posvěcení svého na kněž
ství při kteréžto příležitosti ozná
meno ma biskupem 0'ííormanem
že papežem byl povýšen na monsi
gnora a domácího preláta Vatikánu
Rychlého a zaslouženého tre
stu dostalo se ve Washingtonu ve
středa černochu Irving F Fordovi
který! před třemi týdny u Umní
zoologické zahrady bělošskou jedna
dívka přepadnul a při pokusu zná
silnění jí zavraždil Porota radila
se pouhých sedm minut a odsoudila
bfdáka k smrti provazem
-i
v
!
lUSJ fS ASSťi