Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
JmI njfit skoro }o afA i li'!
a fttfl fiobjl řřjliíftři MpiíOf lol
(Niif )ai k f#k4v4nf í M' Kinl
bud pMtfivt řffftMiknlif rr htn-l
dáfefn pri lMtvf oviro (ili
Mitřiř fi lřs!#m K fjl ť
vyv(ttť fo i rWaho jiftho ldy
Jt to k j tř4i( i toho l# !'
krafu M luty oi#třidl átoby m
v hfd4a}b- ířiíJň4 rh
i ly vjm jílsjb foimamté tý
ěilky !'poorftili jfn fd4fto ht
jdfi ftiMiyl kolijtrícf ďfm-bft
I fr k ) fr í- ij Mil vyíttáro
bylo MťKírbym 1# pfý
atrii ifii aby ujistil al ftomíntri
t pfy pfYl krtkm byl hifikf-fá
řf Pimttilo poui# pok4i4rl k
ntvrttfdri£ kiti-'niiii 1 rtfil
lifnýrh výloh -třrly Jolikof li I
jat ttklkt Jrdnomyalny' m ve přání
by MKiřiljr pMt f byl v M
tikHy fy"blikáftk4 a 1 ani usill
"l(uil'l Ji h anft" jednotlivých
táta fn-til attvsf loto ninjiUftf
měnili PU'í tláU potikáialí k
timi 1 úpt lk Mt Kiotrjlwi rtsby
pro něho nililriKii hmboti jidikol
klasími fm a jwliřt Jfti pro svou
dobrotu protože ebtěl svému příteli
porno í i r fitifi itručil a ik
co letitý Člověk tukojewstvl své
splnil
Když odraženy jsou takovéto ří
natě útoky ohrad wt hroty ni'řitl-
ské roti MrKinleymu jiným spftso
Iwm Tak ku příkladu vytýká se
tun že -r ý jpat střlbrařem TáŽetue-
li se dále ") dAkaxtch tohoto tvrzeni
tu odkazují nás odpůrci Jeho na to
ie prý píed osmnácti lety hlasová
pro zákon dle něhož pak po řadu
Krt ražen byla nu' na stříbrná
Není Qlfvbn yřťtřovali ziati to
jcHt pravda aneb ne ačkoliv Vťňkeré
tvrzení y í vychitl x pratnenft demo
kratičkých Jfdt vidy podťifdým
nelíe mu vřřiti pokud důkazy opod-
itatnřiio není VSak ru-chC to pravdu
aneb ni to nedává nikomu prlciuu
aby McKinlťjho podezříval co tfi
braře Nebylť MeKinley n&m
kterj Llanoval pro zákon jftiiž ra!en(
Htříbrných dolaru bylo nařízeno ba
tuříma že velkft vétAioa repablikánu
aMiioň na západe unlne a tím sla
a "
novitikem Houhlaili Pokrok Zá
padu tehdy U-l krok ten nchvalova
i mínil ]ako vždy i tehdy svědomitě
Muže být Že McKinley byl mezi třmi
kteří v třeli letech vířili důvodům
tříbrařfi že klenaní ceny Htříbra
upunobeno bylo vypuStřním ftMbrné
ho dolaru c druhu mincí v dobč když
jorne žaduou tvrdou nu-nu v&beu ne
měli a že wpolu n jinými očekával ze
dpi ní ho co lřf braři alilovali že totiž
upotřelenlm mJibr k úěelum ražeb
ním vrátí tie tomuto jeho fttará cena
V tom Hpolehnutí na aliby otříbrařu
hlaMovalt mnozí repablikane pro
lílandovu předlohu AllÍHonovy
opravy v ní
Víak zkuAcnoHt poučila je o jiněm
KdyŽ v následujících patnácti letech
raženo byla za vtc než 400 milionu
utřlbra když po zákonu Shermanovu
kupováno měHÍčnů víechno stříbro
co bylo vytěženo a přece jen cena
jeho klenala poznal kaidý kdo chtěl
viděti že důvody a sliby stříbrařu
nezakládaly se na pravdě a že příčiny
klesání ceny stříbra jou zcela jiné
nežli bylo vypuštění stříbrného do
laru ze seznamu mincí roku 1H73 Ti
kdož prohlédli ten klam střibrař-ký
odvrátili se ovsem cd cesty jež bv
nevyhnutelní vésti musela k znebod
nwrení nsál měny vyléčeni jsouce
zkuifuoittt g klamných theorií jímž
na kratičký čas uvěřili
McKinley byl v souhlase se stranou
vou v otázce této za víechna pobled
ni b'ta působení svého v kongresu a
pomáhal ji udržovat! mnu poctivou
a sabrániti znehodnocení i bude na
té platformě stáli letos opét To
dokazuje co pronesl ve své řečí dne
l i února t r t Msr-piette klubu v
Chicagu totiž: "Nikomu neť-eba
býti poi hylmoftech kde stoji repu
blikánská straoa teď jako vždy jest
pro poctivé penfte a pro pMUlitost
poctiv ! J TydlIaU"
CESI HMEBICE
litmVi jm § I " itki" tni ' kw
HíMbflf" í# (oň vylivitol
"A itk" p II nlthsř avíitl s t
tUnÍ žopi#i# řmoho ! míť
JnW na UU i tk jiaoiio í
Ilí Ii4t ll'4 ftiiAfiti vt láván
1 V Vt kfítňt lřldín
bf I f Nw Vorl# #l'ným) d'i 1
třihf MtUn A Kpiř lil
vsk jiktrhJ m řfi4wky iftinfth
m po(v a j'lnom řo
utf vytáhnul ltk lr hťi 'pw#
nkolik přítwrtjpn kufn l"Hři
bí I rnsll v puti ri#!ikířto hohttl
ho f irmrM vyíksh jj U lápt lnt
(rarit kdcl l ivtftfm itinkm
í# í Mmřiilt Mrivoii NiHřt fit
ifálfi'Mi stavsniiti ftt Vst Km
ava a 'J't nl
íilthO'! fthon itflrlt byl
dít ft květní řin Jow Cal svn
inámOto vlttíT"" rtfho p J Vo
trvokho Jrťim Tjl byl tt r
st da Maníir l'Mf ut)i#-fly acht
1 ddonti káfti Wž'l p íií
klopýtnul tk nrftft# In přivá
noha v kotníku mu vyvrtnuta a rěko
Itk tlu hn mu při tom Mrino I'
kahr ktřříl k rannt'nii přivolán
přidtláiefto In líiřariénl j-t horlm
než zlomenina m In ranný dva až tři
rubíce k lAJku připoután bud
é Tělocvičná Jednota HkoI Ta
lnr loden x nejmla MU h sborft v Cli i
cagu přípravu ji se ku ttavbě vtatnl
tělocvičny líuile stáli na rohu n
ul a 41 ave kd nakoupen poze
mek v rozloe 4x'i! stop Plány
budovy vypracovány byly pp Kal
ným a Mitchellem a moínoille tiirh
Moudití že zařízení její bude velmi
praktické a účelné Hlavni vcho
bude ze 1 J ul V přízemku bude
hoslmec za ním iálevna a za tou vel
ká síň pro tělocvičné produkce cvi
čení divadla záhavy atd 8íf ta
bude měřili 40x50 stopách S nl
bude spojeno pěkné zařízené evistě
36x20 stopách V hořejiím poacho
dí bude byt pro hostinského a íf
pro schůze polku kteráž bude mílí
prostor 21x30 slopách Kromě toho
tettě bude zařízena pod botiricem
pěkná prostorná jídelna
% V Chicag i dostal se min týdne
krajan Max Jiroiovský v hostinci
bratra svého s několika hostmi do
hádky o tom co by se stalo kdyby
někdo hodil zapálenou sirka do sudu
od kořalky který stál v rohu I5ro
žovský který bájil své stanovisko
že by to nemělo žádných následku
sel a skutečně do sudu sirku hodil
V tom okamžiku udál se výbuch a
Iirožovský dopraven za nějakou
chvilku do okrvsnl nemocniae — bez
nosu
mt V New Yorku spáchal v pondó
lí min týdne krajan Jan Srant samo
vraždu zastřeliv se na záchodě Stár
byl 03 roky a dlouhý čas byl již bez
práce což také nejspíše ku samo
vraždé jej dohnalo
j Krajan Jan Zetka z č 44 Koima
ul v Chicaga je vynálezcem přístro
je na zdokonaleni ítielcu strojů v tom
směru že při šiti není třeba hnáti
stroj pomocí nohou Nový stroj jak
pan Zetka tvrdí je jakýmsi druhem
perpetuum mobile a p Zetka má bo
již tak zdokonalený že je jist o jeho
út ěchu Co se mu nedontává jest
kapitál Hledá tudíž nějakého spo
lečníka aby vynález svflj mohl doho
tovit a patentovat
[ V neděli 10 května utrpěl v
New Yorku smrtelného poranění 54
letý Jos Vacfk a sice spadnul o 1
hodině ranní oknem ložnice do svět
líku a utrpěl při tom těžkých pora
nění na hlavě páteři a noze
v V CleveUndu sehráli předminulé
neděli nejlepSÍ ochotníci naši 'Hamle
ta' a dle Dennice Novověku bylo to v
pravdě představení slavnohtní O hla
vní úloze píse časopis ten následovně:
"To byl skulený H iinlet Jak jej pan
Aulrecht hrál! Zdá se že radu kte
rou princ dává hercům vzal sl dříve k
srdci než před lety začal studovat!
zde nebylo nic theatrálního nadutě
deklamovaného to byl hovor to hyla
řeč jak se mluví Ivedli jsme Ha
mleta ocenitl nemalíce vSak progra
mu neznali jsm vňech Letců Leč
to nikterak nevadilo při duševuítu po
žitku jaký jsme měli t nedělního
představení Vdéčnťho oitecenstva
dostavil saal nával! — a to je nejlepsí
vysvědčení vm kteří v kua tom vy
stoupili"
Sotlřll i (rrl#
V Pru I k'(M
M ♦ fttťt 4 !
ti S t Httt~ié - f H'IF
t'h t -
I fl4 ť ~ I lK # t ulértt
flf Stf
Ůíti l tflt tiUfi "I Vyj I-
titk n pf ť ovaím 't'tm% yvt
ibývtjfil jtffií ktrnptf !♦
slftn řalí by řiyftji idhl
kom' ilo to Kj lřífs
ÍAyt j"t pohltán íT ř'f
ufofotj fijftMjt by viďltk 1
by řilk radt oli!t to fej M nt
pránlniny V úiy!-i tla-ly j"f
voltti řío rt 1 1 nt povinni jtf
k§ dni l- září aby tyřl llt vyfot-
iiánís l'hfirni k lyby snt l to fiby
lo fnoJno pro poměry t"hfáh
proj tnalt by fNká nit nt XKÍiim
PolLl a — 1'olivno dti — také
němečtí nuíofiálof A a kto!t ká ttrt
n 1 1 1 v 4 pleji si by ikoifcovátia
byla lfn( oprava nktitijícM k tornu
1 tato pkyttJa "I vy maturolní
kam a irlolivnotrilkoiti Cetí
Milain'i ik polMirpj( a uliji své
ho vi'kerého tisku by tato předloha
v nviiřUÍ eMÍ nevyřídila Kot
hod nutí ve vfet té ji-íté se nestalo
Na urAito řfká rada před letni
cemí ještě projedná osnovu tákona o
lokálních dráhách na rok IHímJ tá
kon o revisi katastru daně pozemko
vé nový exekuční řád zákon o právu
domovském jakkoli zástupové vel
kycb mČMt iuu odpírají pak zákon o
pensích úřadnických panskou sně
movnou pozměněný
Levice přinloupila na proposici
by pítizUtovy census snížil se na
čtyřzlatový CeAtf poslanci vsak
budou naléhali aby census len sni
žen byl na 3 zlaté poněvadž sleva
rl při dani živnostenské jest ne po
stačitelna A tu jest kámen úrazu
celé volební opravy Dle všeho bu
dou ale pětitlatovf voliči zachráněni
a tím i osud volební opravy o níž
jsme již zevrubně referovali Takž
v nové Háské radě nalezneme již zá
stupce lidu —
Vídeňská purkmiatroovká otázka
byla neočekávaně rozřešena Proběh
jejího rozřešení zajisté jste čtenářům
svým již přinesli a proto obmezím se
na to co vlastně audienci této před
cházelo
Obrat který se takto stal nepři
chází náhle Byl dlouho přípravo
váu Po nějakou dobu již konaly
se transakce mezi několika antisemit
skytni poslanci a některými úřadní
ky hr Kaděna kteří náležejí k jeho
dftvérníkům Děly ro tajně Nó
kolikráte byly přerušeny Hrabě
Badoni byl odhodlán a netajil toho
také dru LuPgrovi že ho nyní ni
kterak v iebo úřadi nepotvrdí Po
četných poradách antisemitské stra
ny v obecním zastupitelstvu došlo
ke dvěma rozmluvám ministr-presi
denta a dra Laegra Lueger bí na
nich právem na to stěžoval že se mu
vyčítá jako by nebyl schopným a
jako by nebyl rozšafným dosti aby
ujal se správy města Vídně a aby se
mu dostalo úplné salisfakce
Při tom projevil doměnku jakoby
koruna byla pro jeho potvrzení a to
liko vláda proli němu Hr Badeni
nabídl se že mu vym&žo audienci a
že poskytne mu takovýmto zpftso
bem příležitost aby se přesvědčil že
na místech rozhodujících mají inten
ce stejné jako vláda která jenom
jimi se řidl Bylo smluveno že dr
Lueger potvrzen nebude že se dobro
volné vzdá hodnoHti své že na místě
něho bude zvolen jiný člen antise
mitfké strany a dr Lueger stane se
prvním náměstkem Celá transak
ce končí tedy jak vidno kom protni
sem mezi oběma hlavními činiteli
metl hr JUdenim a mti drsni Lue
irra Oba jak vidy bývá při po-
nirn sfníf slsv íí 1 k # M
Ml bytí rVi tfl n fií tli fy
tni vf'ftvf dft ítft f I bř
U iotiim f fr ft !ei tf ipo
pfrafsfno vyfbAdf i kortíTikbt
U f'"f fit 4 'itifitA fn polft-
fri'Si fiff pfr přd málo míli
e v řji4 tf h'ni pl tfí kií ut
m'sy mbivil o fpovoíni h řnkoti
f f ffMjíft Jmtil ptnovník t}i!#
II 11(1 ht I' i li-riru nl ff#ftho
v lil fřp1! i( vyf l'iií vík tkí
tňtíwmit fit druh #tfh' řirrť bon
tlim d f VllnA b i l# i M d!
Iř iííř'ř — lv!! fis I řfoťiibftfm
tři V fl M Bl 1-hoVÍ tjft spojs
fi s tfití#rnity a htmt opuit I Alt
I jl mf 'n ď'f fthii I
V# ví l-nkm íby tttUti ři
liftí lfí tl IřfikA vítá um m kmnn
a to tik i t přlžifiy i — tol JM
npěi hm hf Bfb-nt — ďmlefto
''smíffi" rn#ii korunou a víďfiakf m
li lm lnu 'MU VMň4er -dbJI
napře J oppnKÍti % pk jou
rili kdyf a ve tts iklíli!_
iLiu ku4 Tři vrlmi kttooiové náriwln
v Uhra' h skutfčiiá většina VrAkrré
ho obyvateUtva tsrnrtéjáhoolp(rajl
všflíké 6"jit-ntvl přj !avnotech
štkých pottěfvli vším právem
by se jim řeklo le obvujl ié
vlastní fieštéMtí svou vUtní orobu
Jřfu a zfttanou tedy tyto alavnouli
pouze slavnoitlmi živlu maďarského
nikoliv státu uheritkého Však svět
uvidí v Pešti ještě něco jiného
rovněž zajímavého a významného
Z politických slavnoulí Srbové Klo
váci a Kumuni uherští byli a budou
naprosto vyloučeni ale výstava pcAt
ská zajisté neobejde se bet nicji
ovšem mimo jejich vftli a přispění
Nejedno odděleni výstavy s nápisy
maďarokými bude možno toliko
užitím matriálu nemaďarského ze
jména ruTunského srbského a slo
váckého Budeme "dli také příleii
tosf výstavu maďarskou v této
rumunfké a slovatmké stránce pro
zkoumali a vyučili ivei pouze
maďarský nestač! ani naplniti tím
méně vyšňořiti výstavu Mezery
jeho životě domácím a rodinném v
joho práci znědělské v dlouhé řadě
prací průmyslových v přečetných
odvětvícch živností jsou příliš veliké
aby pořadatelé výstavy nesáhli k do
plnění jich příslušnými předměty
přívodu cizího
Zdobili ee cizím peříai Maďaři
chtěli i jinde I cizí samostatné
království srbské bylo k tomu účele
vyhlédnuto Srbský prapor má zvý
šili lesk nadvlády maďarské má
skvíli se mezi nejdrahocennějšími
trofejemi maďarské slávy dějinné
Král srbsky jeho vláda a celý národ
srbský v království opřel se takové
mu falšováuí historie co nejdůrazněji
a když všechny námitky proti ma
ďarskému chauvinismu ani zpuHo-
bem diplomatickým nedošly sprave
no vyřízení králoství srbské ozná
milo že proli zneužití svého zemské
ho praporu při jubilejních slavnostech
peštských se ohražuje a že se jich
nezúčastni Začíná tedy oslava ma
ďarnká nejen příkrým odporem všech
nemaďarských národnosti domácích
ale i sporem mezinárodním zpAsobe
ným toliko panovačností a pychem
jubilantuv O tom zsjixté nikde ve
svčlě nebude pochybovali žo Maďaři
zcela svévolně chtějí paradovat ve
svém slavnostním průvodu i prapo
rem srbským Důvodu dějinného k
tomu nemají jak jim dokazují dva z
nynějších ministrův srbských sami
badatelé v dějinách svého státu a
národa Ale nynější směr politiky
srbské podráždil a rozčilil Maďary
tou měrou že přemýšleli jak by se
Srbsku co nejcitelněji pomstili jak
by je před evropskou veřejnosti po
kořili Vztýčili před sebou starý
zemský prapor srbský jakoby krá
lovství srbaka také tylo kdy nadrfelo
nel snad potud naleželo ka státu
fiJji! k lomu AMn i opfifďl
Ifof itl J ffiifií'f fř t ř t ři i f A pedUl-
ky HťxMko i!ifli) hf f íďt doi-
ikl jt o lo I diplonittirky polidán
fcpo-id vlif ffitďtftkoif aby ihy
'fř f'efft-fi!i tálflý Spoř
řiidno kř4lnf ktf f#
yfřu právtt fj tA twthtt n b
thhuy I 'm pik by lik4áov4
ňi f f í'i řfkll l'ffi'i kdyby ht př
I h livfďfft koftir oi'řfo pfňvřMlu
v M fk !(' byly tny mtďif
U přiš ly ol - Vili A
přac pflli Jpjtrh pf tkl t In lyto ly
to MjduA v pofáls! rlnia
liii)n4 olpovf k jfjo 'i pychu
jfp"fMO srbkýfti ijilŽ ji b fiořní'
Tko ti fifns
mlťky t4řJ iiř f-ooy a stát
siwi't ťfiý
Mlllffiiová koilif lot btd# tdy
fní'í fžno i válns k inf# - Z (Wh
tefífvl k ttMě filďjfké
iifbud Provoláni I'vo'n{( h
kmenu v Ijliřwh pf inlovib jtsné
Kdo Slovan fiebiiď úé tstrn oslavy
maďtfkf ib Sioviiolitjí —
'trtfkd ':}!i í rflá A'ií
Xif'rtf- st tri tf'#f přebojnémn
zijniM v ťWhácb líd kdo mftle
ch)al f ft avaťm K i atuduje
kou griottiku a koná příprtvy na
tu uč il é"ká bu le v Novgo
rodě tak velká Že zřídí tam i če
ká restaurace a hotely pro Cechy
Vi4jemiiit čekoruká z' slov pře
jde ke skutkům Dej bab aby se
utužila upevnila a aby co dosud do
mněnek nás déhlo vAo padlo a
sympatie tekoruké aby staly se
nedílným svazkem —
Voliťiký rutU t Čechách je veliký
a velkou vitíino i jak jsme předem
nferovali je souhlasný a konáním
českých poslanců Jeti tu a tam
některý radikál přestřelí z čehož
nejvélsí rid st mají Němci židi a —
Staročeši — Náš úsudek o takových
výstřelcích je známý
Praha htuh míli játnou imhIu Ko
nečně Už se o lo jedná vlce ntž
patnáct let a bez výsledku!
Pitné vody v Praze je málo Ně-
kde pro celou ulici jedna pumpa a t
té ještě voda Spalná Pomýšlelo
se již na to filtrovat vodu Vltavskou
Alo to by bylo pití! Zkoušeno tedy
na 2—3 hodiny kolem Prahy hledá
ny prameny které by se daly do Pra
hy svádět ale — při známé pražské
komissní akci stály zkoušky siu
hodně tisíc ale vody stále nebylo —
Konečně napadlo pánúrn dožádat
pražskou spořitelnu která vydělala
v Prazo miliony aby něčím ua pod
nik přispěla A spořitelna projevila"
ochotu a sic: Česká spořitelna chce
provésti dílo sama ovšem za nezbyt
ného spolupůsobení obce jiných
podmínek nečiní Obec muže býti
tomu povděčna Velikých úkolů
jež buď již provádí neb provésti
ruusl v době nejhližší jest tolik že
dobře bude když v uskutečnění
jednoho t projektu těcli uváže Be
činitel jiny Netřeba připomínali
in spořitelna neobmerl so {touze na
Prahu vlastní svým projektemnýbrž
že pojme do něho i předměst! a obce
které v čase dozírném tvořili budou
s vnitřním městem jediný celek Teď
se tedy už v Praze pilné vody dočká
tne Věc má se provésti na oslavu
císařského jubilea — tedy do roka s
prací se počne
lVunl koČlm v Cechách je už po
několik let svátkem Nikdo z dělní
ku nedělá za to konají ho schůze
dělnicko s poradami o volební opra
vě o poměrech délnictva o době
pracovní První oslavy se občanstvo
bálo — k nynějším pohlíží klidně
Minou bez bouř!
Iholudiny Život v starých vla
stech nestoji za mnoho Hospodář
ská tíseň konkurence netřízená ve
všech odvětvích obchodu a průmy
slu úpadek živností přetížení ber
uěmi a daněmiděinická nespojenost
stávky finanční všeobecný nedosta
tek kolikaletá neurodí: toť jsou
upíři kteří život ten otravují K
tomu boje národnostní třenice do
mácí a nešváry — a nikdo naděje k
zlepšení Vláda má jen centralissční
systém na zřeteli a blaho "říše" a
zemí a měst protěžovaných esatní
kť hynou A my místo abychom
ji k obratu donutili pereme se mezi
sebou Palcát Žižkův na to!
Pohodu máme plačtivou deštivou
Snad květeu oWatt Bylo hy dobře
Natdar — tký—