Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ±~ POKKOK ZÁPADU
n
HOVORNA
' f "rn
lUfřttnu Nb — pfffro ji
rotnt lbt f n„ořř vysvétlili
jk m má vyrotomlvatl řlánku li
'' řyij H4t kfirf ihli "VI
ky ! j iMijnfft íiáb f
l#-ft t„ b „ „rb jf n ři h
Jé j oMany Kpjý h Hiátu"1
V4 fWr f ti I ( tnu ttf ttli
('(triton Nsbr mnodé (snaře
VaMin rt listu výkhli lom nsu-
spokojil ftl4t ly kteh parna
ti)l ti4 M' minulého ři'i Um
mlsdým ilfitrtfm Htn r'rn-i
(f fclsrý rl býli i l pM iob-fy
f'lllý Jidiol o!f olo thffll dt fir
''7 Unen lllý tltflttfk ulvy
VJ t4t rt ktfý (nu dopisoval-)
uválí linut tak iik l-l uti II V
filíMř tni jtk následuj
ltron born oř ti(irlitnl Jn th
Unitu! Mlat- and abj't to Um
jurisdíction therrof ar titUrrt oí
lim IVltsd Kutou and of tlm stale
whsřein limy tU" To pMoli
Karel Joná vii in (linu Americké
Právo jak n&xf tti j "Všecky oso
by v Htolených Mlátech nnrurfufi
aneb iiaturalMované m právomot:
Jejich oddané jsou občany HJ
Státlí jkol i státu v nřrnllo sídlí
—To Jest ovicm anénl aceta roxdilné
od onoho jenž pan Slavík u v&lf
Kdyby anél on-n článek tak Jak on
jej uvádí pak by ovsem bet výmin
ky vhchny osoby ve Spoj Státech
naroicné byly občany Však člá
nek inf íe jen pouie ty osoby
které nejo tde jsou rrozeně ný
Irž i jrnxm(Knmti jejich (Spo
jených ttlátn) poddané jsou občany
a tudíž txjou občany OHoby takové
které byť i tde arozeny přece pra
vomocnosti Spojených Státu poiManí
nejmou Jak vlaMtné on-n článek
vykládali ne má nebylo iiunikí t řeh
ním HouiJem platné a konečná roz
bodnuto a proto cokoliv ne ohledné
toho'tvrdf jest pouxe jpn náhledem
Ani roíwudky které v přlčiné té vy-
neíeny byly jako onen ohledné toho
Číňana neinou konečnými neboť
jsou to pouze jen roisudky niž lích
noudu a tudíž nejsou rozhodujícími
Také ho dá smysl onoho úxtavnlho
dolatku různými sp(Wihy vykládati
a skutečné se tak déj Nékteří po
važuji onen čtrnáctý dodatek za roz
hodující a toho smjslu že mfnén byl
tak aby všem zde rozeným bez vý
minky nechí jejich rodičové byli
poddanými jakékoliv cizé zorné udé
leno bylo občítnství americké ná
steakem jejich zrození zde V tom
smyslu rozhodnul též obvodní sudi
Hawyer v Californii v souhlase s
obvodními soudci Kaginem a Hoff
manem v onom přfpadé Číňana
uznavse že čtrnáctý dodatek k ústa
vé práé s té příčiny přijat byl aby
o té otázce nebylo sporu Jiní soud
cové o pét jinak to vvkládají Tak
ku pr v přfpadé soudním 0'Towne
vs IJenser rozhodnuto bylo že dřti
obanft amerických zrozené v cizé
emi i v tom případu když rodičové
po delší dobu v zemi té meškají a
prozatím na návrat nepomýšlí jsou
občany Hpoj Státft Obé ovšem ne
muže být správným Jestliže dítky
občanu amerických zrozené v ciziné
jsou občany nelze poval vati za
občany dílky občana jiných zemí
zrozené na pňdě americké
Proto
ti kdož přidržují se poslednéjšího Monroe mřstssý inženýr Ilowell
náhledu vykládají si onen čtrnáctý méstský zápisník Jlighby 4 kvestor
dodatek k úilavé tak že zde zrozené méstské rady Planěk Z výletu vrá
dftky rodičů jež občany se nestaly' tili se ve čtvrtek a s výsledkem cesty
nejsou občany jelikož nepodléhají jsou úplné spokojeni Shledali prý
právomoci Spoj Státu té příčiny že méstu velice dobře se to vyplácí
In leiich rodiče pravomoci té netod-
léheli a že jen takové zde zrozené
wgujrJ~r —
adejšl podléhají My kloníme se k
tomuto náhledu poslednéjSlmu jeli-
ko! zdá it nám býti daslednějiím a
rřiiironlfm f"t Jm f lom
#rntli f H 4 dtl ntisn iHÍp#ifí
Wt Kdyby I po jí ! k f b
jds říyU řihlňnta w myff
nsnl a t-r a jdn -ti l lak a
Itnh} jintk #i ftí oti iU inhtt byli
byifii-w tMy f'dm rt4hls i aby k
víti vÍMlnl Jutois a #tifiti
kMýll řiwý vyřllý ltk
hrřnáll d6ktiy t"h tm #ts jh
kutu' m A iAt %nmt — slit km l
'b'f pMI4tl niinrattioviii
nu Ut K ly I by jik ] rilt
ř'ilio lfita byf4 (4iki ta fk ly
ib')( v sniyl(i jinťin rifl Jk my
li ir4vri M)kl4dus nť)l i by
r)tiiřlii'v4iil lakovému otíránu ni
jtkyrti pn"biii rta {kri a ulmu
kdllo pokud ř'ilď)'tiS rirnl tuhl
mu J-n inr4i" A14 i a kdyl by
řoiliolřtuf i bylt po MÍrtn n4lilf'dn
mutit b kal it ik r '( ob'ntl
ho nabývati
Illryrkl r #J' IMI
KMý kdo si !'' mé prohlédn
biťyckl nacbť jakékalív soustavy ja
kékoliv výroby musí dojiti k přs
svédčsnf tti ty eny (4 které se bi
crckle al twisud i)rod4valy jsou ná-
ramné řhnané a že nrní příčiny
proé by dobré kolo nemohlo prodáno
býtiia částku značné nižší liicy
ckls zdraženy {sou hlavné % příčin
dvou: jedna a nich jest patenty na
rfizné ať Již prospřšné neb nepro
spéšué opravy a druhou jest veliký
výdélek který zastává mezi velko
oUhodnlky státními jednately
místními jednateli než se kolo do
ruky potřehovatele dostane Jinými
stovv vynálezcové beřou značnou
část podílu na té vysoké ceno a pro
itředkovatelé prodeje "middle men"
ješté vřtíí Továrník též se nespo-
kojujo s malým výdélkem proto že
jdou kola na odbyt jako teplé koláče
a tak véo jejíž zhotoveni nestojí nic
více nel 125 neb 130 prodává s ra
$80 i za $100 To musí hýli patrnýn:
každému kdo si jen ponékud bedlivé
bievekl nrohlédne a cenu jeho uváží
Musí býti tož patrným íe kde se ku
puje přímo a továrny maže se dosta
ti za cenu $35 právé tuk dobré kolo
jaké prodávají místní obchodničila
$75 až $100 Také každý kdo o tom
ponékud přemýšlel byl přesvédčen
že je doba nedaleká kdy soutéž spo
jená s velkovýrobou docílí valné sní
žení dřlvéjších vysokých cen Ta
doba již nastala a my můžeme s po
téšením našim čtenářům sdélili že
za $3500 mažeme jim opatriti z továr
ny výborné a pevné a trvanlivé kolo
To umožnéno jest nám pouze proto
že objednáváme přímo z továrny za
hotové a tudíž za nejnižňí cenu vý
robní Podrobnosti o bicyckleoh
které nabízíme naleznou naší čtenáři
na jiném tnfslé
Vyd Pokroku Západu
— Jtk minule jme ohlásili vydali
so nřktert z členft méstské rady na
výlet po našem státu a sice jak již
uvedeno uspořádán výlet dotýčný
pro né dráhou U P kteráž zajisté
výlohu a tím spojenou od pánu
radních jinak nahraženou dostane
Výletu zúčastnili se radní: Kennard
Bingím Jaynes Christy Prince
Burkley a Allen dále policejní mar
šál Sigwart zdravotní komisař
Hlythin předseda parkovní komise
Tukey policejní komisař Vander
voort méstský elektrik Schurigk
přededa výboru veřejných prscí
když má svou via
vodárnu a
elektrárnu a kdyby podobné i
v mé-
osvétlovant
„rorn osobám o tři čtvrtiny
liMinřjj řiiot „„to vydání za
hydranty a aa osvřtlování ulic by
uietřilo
't-UJ isl
Hfltbt 4UH ttkl m i Svínf i l
vlk ss risvlnl vidtirh aU jistA t-
ví Iitlri4 látka klsrá jst na Imířw
řl lká přMtpj jióry tlsi nrimol
naiýf 4 tht lt"i lil vlnsnl
msti #ítlsm a ivuksm jtt hlavril
tsn ( míiIo asstivá l přlnH
vln které proeliáisjl ponis takov#
imoty ktsr maji lvl4til
(-al trťlsktil aby mohl) tltt
vlay msti nimi prot háieM Uk
oki -řftirínýml ilJI Vlnlnf
ítU jt mnobsrn ryehtsjil a
lrobn4j4 n ivuku Vlny vibn
lné řtjkým vIMtlrn přtdmMsm
proniknou skřit řohovkí oénl t
o uvnitř bulvy ofml a narail na
ftfiM opatřsnoti ibařvsnýml buft
kamí fpithelíovýml ktsré vlny ta
rhytí lyélnky a kulatá tvořící i
konésnl nrvu irakového přijmou
obrat který násilnici padne a nrv
zrakový dnnssa poj um avltla do
střediska zrakového v mozku Or
g4n sluchový tachyouj tedy pouze
vlny KdéIné které mohou bubínek
ve (hvítií přivést! a orgán zrakový
i( hyenjs potuš vlny příční Lid
ské ucho rozezná sedm oktáv zvu
ku nejnilií ton mající jen H zá
chvévft vteřinu a nsjvyiif 40O
za vteřinu Lidské oko rozezná
setím hlavních barev vidma slu
nečního majMch od -I do 0 millío-
nft záchvévft za vteřinu
Nyní pozorujme rftzné jevení se
sil přírodních v podobí vlnéní Do
lejší obrazec představuje theorit
vlnéní dle nejnovéjšího bádání:
Ellktrťna
Zvuk jak ze shora uvedeného obraz
ce vysvítá má nejhrubíí podélné
vlny teplo má více příční a jem
néjší ivétlo má jemné zcela příč
né vlnky magnetism má velmi
jemné a elektřina ješté jemnéjší
vlnky které se skorém již ani mě
řit nedají kdežto paprsky kathodo
vé zdají se skoro bea vln a vlnéní
dá se pouze předpokládat z účinku
jejich Paprsky Xové pokud se ví
nyní sestávají a tak rychlých a
jemných podélných vln že se tyto
nijakým spfisobem nedají roze
znali) Zvuk a teplo majíce pa
prsky podélné uvedou hmoty pa
prskám vstříc postavené ve chvénf
proto zvuk a teplo procházejí skrze
pevné hmoty přímo uvedením
hmoty ve vlnění jel se našim smy
slům jeví při zvuku oo určité chvě
ní jež možno hmatem poznat při
teple pod zvýšením temperalury
jež se dá též hmatem poznat
Každá hmota atr ve skupenství
plynném kapalném neb pevném
sestává a jemných částiéek mole
kuly zvaných mezi nimiž jsou drobj
né mezery vyplněné shora zmíně-
111 a tím rychlojl d UIm ) Tbt)lo(b
P(tataJ( Jaká U lo ) ryrbl)!! vnka nWn
Ult M
Tlii rm IArti
krillf rtiaraton-m and
Irntml nal ikr k iHkeii Tli IN- Ijiral Ilrin6
at-parators pi tírtil
i -
ným étnsfsm Zvuk a i+n ♦
don ijrti tnolikly příffťi v i bv
ní vlik MÍilo jsvlrt s řiadmíří
Jmnýml pHtnýml vlrtwl lihoť
élltsfn nim6l přonikftofit hmoly
kleř rnijl molskuly iik setveřié
I tto přskáll přténým vln4m
irotdi4isti msixraml meii nimi
Tyi molekuly stavles v rstf
vlnícím tn prprakAm svitla buř je
pohlnj antb J odřálsjí dl p'i
vhy hmoty lo Jst dis Ařiln v
Jakém ptprsky n% Jlnotlivé skit
piny molekul pdJI Kds on f#
jskiily lak sestaveny Js p4(rky se
svými přDnýml vlnfnl mohou
mez! molekuly fonikntiU (Jiko
ku f ř skloi řlk4ms takovým htno
tám prAiriéné
ManstUm mtjíiil víre podélné
a jsmnlJM vlny pronikne spíše ně
kterými hmofaml které mají vétAl
motekaly a vétíl meisry (jako ku
přikladu ocel feleio ilektřina
pronikne Jí! vssml kovy a mnoha
jiný mt nmoltmi papriky kallodo
vé proniknou velkým mnolsivím
hmot a paprsky Xové Jel šestá
vajl i nvl míru Jemné podélných
vln které snadno meti různými
molekuly proniknou projdou vše
mi známými hmotami vétíl neb
metisí tlonšrky dle hodšrky a vel
kosti molekul
í'ohrsov4iiíi
— Prudkými lijáky navštíveno
mřsto naše v pondělí a v úterý k vo
čeru a lijáky pak téměř přes celou
nou potrvaly a podobně i ve středu
po celý den pršelo Ulice podobaly
se po vslké většině dravm řekám
neboť kanály sf ousui spadnuvší vo
dy pojmouli nemohly náNledkem če
hož leckterý sklep zatopen Na se
věrní straně města spflnobeny značné
škody vymletfiu ulic a oprava něko
lik set dolaru vyžadovatl bude Při
bouři úterní padaly též i kroupy což
i jeden život lidský za oběť si vyŽá
dalo Peter Dowdell jel totiž f
vozem U P dráhy v čase tom po
Capitol Ave kdyl tu koně jeho tlu
čeni jsouce kroupami se splašili a
on konečně % vozu vyhozen Při
tom dopadnul tek nešťastně že obě
zadní kola prea prsa mu prešlačímž
spusobeno mu poranění tak těžké že
veškerá pomoc lékařská byla mar
nou a on kolem jedné hodiny ranní
ducha vypustil
— Ve středeční schůzi ředitelstva
rytlřft Ak Sar-Hen ových usneseno
program slavnostní dříve již námi
uveřejněný poněkud pozměnili a sice
zahájeny budou slavnostní průvody
místo v pondělí až v úterý l září
tak že hlavni slavnost až ve čtvrtek
odbývána bude
tllllltllf ItlIIltllIllISFIlllllIlIttlIlIltltlIltlIttlIItlIlllItlIllllIlllllIlflIIf lIlIltlllIllIlUHlltUIlIlIIIIIIflIIlL
I o Český dodavatelský velkoobchod ° 1
S Ctřnvm ohcJnKlntknm dovolují si oznilmiti U jsem zařídil cloditvuklský =
= vclkoutichod (Jobliing) Hlavní specislits: =
§ Yšechny druhy mletého i celého kořeni kmín
§ fenikl semenec mák České houby povidla I
cikorka atd atd
H Páni obeluHlníd z venkova shledají vilkou vjImmIii dnplíou li 1 pro 5
= ceiinlk hhI udrt-Hoii: E
Chas Steiger
1
1122 WILLIAM ST OMAHA NKB
iiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuii milíř
DŘÍVÍ
plyuouoí ZmlDteo nMtn ilRtu
Oh)1n4T S1tl !!'
Máto jednu neb více krav?
Jrtll sno řjli pro rillhti spi l'I-k pni domiirnoM nrh m4lvtni rníH hy ! nmt
in I ?i 1 1 s 1 h tv mI i v Uy
Srnaralorr ii-IííIb na lvlné křiv o
- r iMU-ir ml pni aaiamr ani-n jin (uni™
v - J-ií —Jt Tha IIia vul
Srparalorjr na Jvlné křiv o tlnlarS míli
! Jinim iHliřtHrova-iin njno-nii-m Vwlin mlaliii
fkorriii Tbx IN-Ijiral palriuft Mniill iilittmm a n
OdvItTll ILOIS 11X8— H!snl piiárna 14 CortlaaJ SU EVř VORK
Nilopňí
Domdol Lólc
jiký k ly Mrtís Ml (4 c hvál
jedrt Newofis pani n
AYER'S PILLS
'Přeli si řieíiti vé dosvídéenf
k mťm kh t uílli Aveťs pilla a
řlrl ře nlvil4 fm Jich po mnoho
f'kM ýl-dkrn isjlcloi Přotl
Vid4ft Nlf-lk'i jtř jk"l I ledenl
M iv ř viník llto jfifnienbo i Iřivl
oi Ay rn ftoítfovosifinvihř
Kdykoliv přMflé moji ptají jaký
nejlepSI lék J řoti nejřádkom
lstii lku Jteř neb vnitřností J
est
moll beretiieřin u řxlpovelf I smii
ivé II I U
to Ayer'# PilU Vzaty byvš v ža
zruší nachlazení předchází chřipce
zistavujl zimnici a řídi zažívací
imtro í Jmou snadnn k nlivání a
jou ve skutečnosti nejlepítni víe
obecným rodinným lekem Jaký jsem
kdy sfznala"— Taní Mat Johnuojí
3C8 Uider Ave Nw York Cty
WT?'
4
Porlíny nj vj Así odměnou
n a Mtětové týslaviV
Airsťt Hri rlll vylliM íí-olitiy oxlohr krvs
Novinka šňupákům
Pravé haličské ((4alícier) rapé
přesně dle předpisu rakouského a
za pomoci bývalého dílovedoucího
v rakouské továrně vyrábí
L J PALDA
Kly in Jo mu
Pošlete dva dvoucentové kolky
a obdržíte poštou vzorek v té ceně
Dosud nio lepšího se tu v tom obo
iu nevyrábělo Žádný šňupák ať
nelení poslati si pro vzorek
Adresa:
Great Central Tobacco Works
J'Jlfin Jowt
Vyrábí též dobré kuřlavé tabá
ky: Korunu Granulovaný Au
strian Puro a Cigár Clipping (od
padky od doutníku) 5-tfm
ala- PIU' t4mlnlríM r-v rtntůu
A VER S PILLS
THE UNION LUMBER CO Winona Minn
prodává stsví-lnl ilKv( wf 14 pftmo rsrmcrftm n-h Jlnf m
kuiM ftra holoTé Klnns lato in-l#i k Irusiu Ziílfln nám
Tixři k orth4niill Míiíhb kiipiií dřivlus Iwino Jk" Js
koupi olwhmlnikod nřjí Jo kupuj-l- u lfilclr tnuio-k Jfinu
li l-jurl
THC
IWMMIHCJ
8IR0
tlnlar rofní víi ro-lll ko-nm
paratoir i—u rlia
tm in ii iifi ri
- u
Hl)Uritr _"