Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    {
' i
- 1'OKHOK XXl'AniI-4
fDLIÍlCKE ZPÍ11VÍ ZÍM!)flSK(
JfrUti háUt jrfn lni n miř tnfi
fltlf S kf4'fr bbf"ifcffl M !
m jtk tiyfif 'íeii" ití!tij# fnfil
fsdl lieíovA Hl! by kr4l Mrli
flI ďpfljtti i f bi irfioU
ho Kfl Mř'l' podmínku ťtto
fffflxwMt nlfiiMI ! } liv
fk lrt byl by rt ájrtvi j#h tii-r
Uoj Im U ty it n'n ťl
tj # tle ! I p!"'f lytílj ittl
fc Jikfil-y t("ř lliMi"ř byl tJ
# l A li ''! ť:Mif lul k h
vypotin ljly inuli i n(lpa
f h %n IUIIkwII vy's4v4
lpřv al b J n Mi ! 'atk
) iiiti( k imiř — m'k'V Těrh
Jm Vi tu r- do Mtvy t
fnoři I l(a'i % iok lna Jtrb byli I
Iř f Arvbii fcfHi-iuK J#t al#
p' hjl'fi" í A-bfal 0'lřli tk
dlouho ti bul yon j!Mir
d(V)ltA - řlf řlB
tf}fnt }%fntntnrinij h f-ttin
cft na řUké řA tMnají běkťré
elovink# Ítty ni mini také"Hi J
teirirbi Posl" 4Iné mírnit! aěko
lí V doaud r3int # vi formě v nfl loto
]! nocfnf tf!Uvujf " !(-!-ricli
I'at" m''if jro r4rt í tc
IortikJ( 1 [oíarn & ! IolitiWir
to klubu kilrlUi #tttii loirik
lí#ty 1i4j( tn)I'rku iHatA %mot%i
lu'io klubu t horvatk h s kI-ivÍii-kýcli
folatn:Ď ve Ví-íni NVkli ré
t těchto li-lft řioinlnijf ? !!
Scb línové klubu llolifnwar
to v a jou írrtfry a 2 hrabě Ilohen
wart vfihcc {ří nových vulbárli do
Hk5 raÍy o maruiát více uchiicli
e neminf
Dmaixulnl vyjed miodid o iyroo
oáoí Uhry mř-lo ten výuleilťk le
ve VHcch t('mťř otiikicli ukázala ne
nenholi a to velmi znacni V přfciné
rakouhkouLerkú banky rottlúzejl
M itonovixka obou otrao v hlavních
pravě vrcech: co do organizace a
finančních podmínek MJařijako
ve viem kde jde o příjem trvají na
úplné rovnosti Tolikéž nepodařilo
ae doHud odstranit i nenhody co do
celní a obchodní jednoty NejvetSl
však obtíže činí jednání o kvótu kde
itanovihka oboa deputací naprosto
aí odporuji 1'oHeUtTÍ rakouHké a
uherské deputace jež přlňtí týden
budou uveřejněna jhou toho výrnla v
Dým dokladem
ifleuiko bleiský potilanec dr Stra
til mři před ými voliči íefr ve
kteréž také podal obraz Hlezokého
aněmu a při tom pravil: Slovanských
polanco jest řet V otázkách ná
rodnícb'jettt jejich jwjHtaveni velmi
tčžké Slovanští pOHlanci jnoa zde
osamoceni a mívali proti (tobě celou
nčmovnu Jediný kardinál kníže
biskup vratÍ8lavký tento muž nanej
výS šlechetný a ušlechtilý zhusta
jak ▼ otázkách hospodářských tak i
národních Sel ne slovanskými poslan
ci uznávaje oprávnčnosť jejich po
žadavků Z té podpory vysokého
hodnosty plynul slovanským poslan
cům veliký užitek tím že byli chrá
něni před nezřízenými útoky Némca
Také zemský hejtman pan hr Laryi
nejednou vprostřed koval ve prospřeh
alovaníké menšiny Ale proto přece
apravedlivé požadavky slovanských
poslanců ponejvíce byly odmítány a
bylo tudíž jejich unahou aby poméry
na aněmu se změnily Venkov který
tni nejvíc (130000) dusí a platí nej
vfo dané má pouze devět poslancň
právě tolik co 60 vclkostalkářfi
Venkov platí celý million zlatých
daně velkostatkáři sotva p&l millio-
no Také mětta proti venkovu jsou
y ohromné výhodě Mají obyvatel
stva eotva 160000 a platí daně C70
000 ti (l toho jeAté dobrých 200000
tl zaplatí jim dráhy) a přece mají
jedenáct poalancA V městech volí
a jrden polanec na průměrné 14000
obyvatel na venkové teprve na 45-
joH řík 'JI-t#1 h4řK aby
Ub(f jiřátřt fo#lřtii byťfl ti(y
ktsřl h'i doJ řřmll aby řrmřio
Un bl pol 4in4 ta ttnknv a
ty tpoři I4fi' bjrbi rioA řoílfí
folfl-řifi-b fkři Návrh lnU n#-
protitkl S) nU4iáN i#rttMmn
vjlwrw ktttt f'i o Mm řa lí I
pittifi fftfl(( fMlkaiují ftyaf
ni volební upraví -f řřiio(i rt i
)ti ilfabrri !W ropí'ij n
t4t # trtkthn atálMho práta K
4m i tn1 J řm ! ktarý yt1 J#
'řnf v ttmn-it iumtli tíc v hll
nimn t Jtl o íř řh i )Ukoqka
wlul 1ófiiřf f lit # vffllm a akn
o r)íitfn-t i kterou rnnt pu ftait
Zmfnífiy -1'rirííUr ptf#: WJ# otái
kt probl4( i pro í-Uřtív
fiá tttvurriii )'řr iliik a pro ftj
iifíl latofiomií Ih' aiipi Um Jií
bp lni?rtc4 ifi]í (4n( j-řévo
k? M4 ti na tuto ot4iku ol
xivílíti třba pMtvafm tiviiilí
powUvflif a porořr t4 Uikýib J'a-
4kS k t4r'i ttmu My IV 141
airtátí fiMtfipfn a pro řekí pr4vo
rohijiti tk -ftonlio dokud nthuda
ti4m d4na úplná táruka roivoj# tia-l
n4fnii Nftffba mlívíti o Opav
aku atáik rozlicxlne a lxt MMniíměo4
1ovol4v4me úplné tvéprávnoati
knfclvl těifnkťbo a tiruk pro n4-
rolnot loukou Kdtl nám toho
eži dají v lozmřrech neiiiraích a
ovální jak ae od bratrakého t 4 rod a
aluií nalf tnou v náa upřímné a apo-
ehlivé apojenď Kdjby vsak uká
zali býlí neochotnými v té příčině
a ohojetnými pak zbyla by nám drá-
ha rozhodné op posice"
Ve Francii hlásí se nyní k alovo
krajní frakce ařlžské 1'ořádají
emoDstrac a pouliční výtržnosti
jroti aenátu Onehdy avolaly ahro-
mážděnl jež mIo bouřlivý proběh a
trvalo do p&lnoci 1'elietan a Jauréa
uoslanci hlásící ae k revolučníma
programu vyzývali přímo k násilí
iroti senátu Senát prý jeát ahrr
mážděním sešlosti věku a málomocí
nesmí ae mu trpěli aby stavěl ae
na odpor všeobecnému právu hlaso
vacímu Jauréa hlásal že jenom
ministerstvo změny ústavy mlže při
jiti k veslu Kdyby ministerstvo
zamítlo změnu ústavy budou prý ae
í dovolávat na presidentovi republi
Doj značně hned bode trvat
dlouho a skončí snad tragicky mluvil
Jaurés a vyzýval shromážděných 5000
aby přísahali ie ostanou věrni soci
ální republice na Život a na amrt
'řísaháme! odpovídalo shromáždě-
ní
Po sch&zi bouřili účastníci na
boulewardecb a chtěli táhnouti k
paláci Elysejskému sídla presiden
tovu Straže postavily ae lim však
odpor Někteří naskákali na
omnibusy aby takto dostali se za
policejní kordon a dále do Elysejí
'olicie však zastavila omnibusy a
rozkázala demonstrantům aby slezli
Za volání MAtT zhyne aenát!" aestou-
piti konečně do ulice Srážka nebyla
sice povážlivá ale dosti tuhá Po-
lanci Jauréa a Sembat kteří vedli
zástupy byli od policie sraženi zpět
při éemž nebylo a nimi příliš vlídně
otáěeno Za to vypovídali válku
sosákům" a policii le v jejich oo
ách urazila svrchovanost národa
tedaktor revolučního listu "Libře
Vole" byl při té příležitosti zatčen
Úplně zdarma
TI Již zkusili Dr Kiniťs New Discov-
ery zuají jebocenu a ti Jit tak dosud
neúčinní maji nyní pmeziioai zkusiu
ej zdarma Navštivte oznámeného lé
kárníka a obdržíte láhev na zkoušku
zdarma Zaplete své Jméno a adresu na
H E Bucklen & Co ('Llraifo 111 a ob
drifte krabíku Dr Kins Kew Life
'illt Jakož i soia Uuide to Health a
Jloiisebold Inatrtiction zdarma Víe toto
jest zamřeno že vám udI4 dobře a ne
stojí vás to nic Ooodaian Dni(f Co
Oaaka Nb (a
Hledá se společník
4a MlfK
Ceb 1-n
dobř- aiMatk aaMl by miU —t MW
obch"Sa bU éohrfm bckadaliam tvtltu
a WilUf Mlllar txi ITT ata Omaba b
as
Z ČESKÝCH VLASTÍ
fiUk H thnlrh dtlnHA n 11 ni
I'ft i i US Mh4jR byla v ťliel
4f kt atavtbnlrh dlňík k ll a
♦ ybofíno Jajieh 14líatl nbf pr4
laMjoiah m ra' míato o hslin4
t#prv# v 7 hfffís) — l'a 4vl'ijí
tUh !jlfM tvbíih s nikoli
Mtávksjd ijřnM v totarrti h Vmn
v a škodoví rlkm ai itt imt
ktaré fo h4lj( tnttlutn a V ! h
íliiri 14Uj( lf fíanf ma-ly a o
liňřtoti prarovaf b-i amatna-
vauli #}#o jindi ivý4Af mi lyaU
o}lm aa ryrbhjíí provfdsnf
ti trvají s hlmtJ 1 1 pr
eovaí Dle (práv iffhfrlt dlnf
rtvwm th4jnt t4 Y slétla ni 4i h
stavbách iJftisna na 4 kol v knir
n4W ti § 11
tiki nir4nl tuhnlky n l'triít
Km sthAsl ttkíl iatitpiteU(va
karínko uanarrio bylo ) 'l'"lila
r aby 4kr4 tabulky e oiňiť nftn
hIuj v Kirllni byly výhraln4 ěaké
a to v barvác h MloVWvrrif li
Jik to truinoř Jtif raJk ý lit
řinááf n 4a ldu jící iprvn: "tarta
V Třrbenicíih a vftdc (iwhh tam
nlrh part MUDr 1'ařík byl ou
c k okrsanlm soudem v Iivoi
cích k fKkuli 60 il I nazval cVtnl
ky tfeWnick atrannickými Hoautní
e že e p dr 1'ařlk t roiulku toho
odvolal Nr iniíinevěiii tiři celé tá-
eíiUmti jw to faktum le rozstidsk
kterým byl pan dr i'ařík k výše
zmíněné pokutě GO zl o-lsouren byl
o celý týden dříve nel jeJ soudce vy
neal uveřejněn v'beilrnritzerZitun
au Sedí anad v redakci 'Leitrnerítzer
Ztgu nějaký ostrov id ný věštec čte
náf myšlenek nelo dokonce rádce c
okresního soudu lovosickébo?
1'ozimla ve tnu vrahy manttlil
luliciových Asi před rokem byl
ve Mieně vavražděn úkladně náa
dlouholetý dopisovatel "Starý vla
stenec" Uulicius i ae svou mladou
manželkou a nejúsilovnějsíma pátrá
ní četnictva se dosud nepodařilo
vražedoiky vypátrati a polapili Le
tos 17 února se pojednou rozlétla
Mňenem zpráva že OOletá pooluhova
čka Karolina Helbychova přivedla
četnictvo na stopu pravých vrah& a
že tito jsou již poznáni Helbycbová
označila za pachatele hrozného zlo
činu na manželích Iluhciových spá
chaného jistého občana ze Mšena
který ae krátce po pohřbu oběsit a
pak dceru Iluliciových která je ve
Máeně provdána Tato domnělá
vražednice podala viak proti Helby
chové žalobu pro urážku na cti k
okresnímu soudu na Mělníku kde
Helbycbová skutečně odsouzena na
čtrnáct dní do vězení Při líčení tom
sdělil svědek Itobert (i laser obchod
nik ze M&ena že k němu přišla tlel
bychová 17 února do krámu í vy
právěla že ví kdo manžely Iluliciovy
zavraždil V noci kdy vražda byla
spáchána stopovala prý zločince a na
vlastní oči viděli jak vraždu prove
dli Helbycbová to u líčení doznala
ale tvrdila že prý to vie 'nezažila
nýbrž viděla v "Živém sou" ve kte
rém řízením osudu vrahy poznala
Odsouzená Helbycbová se proti roz
sudka mělnického soudu odvolala ku
apelačníma senátu zemského soudu
ale ten potvrdil rozsudek v plném
znění
IHtnd ocxla pro JVaíu — Česká
spořitelna nabídla pražské radě že
sama avym nákladem rozřeáí otázku
zavedení pitné vody pro 1'rabu Tím
ubude pražské obci nemalé břímě
finanční neboť dle generálního roz
počta vodárny na voda pitnou pro
Prahu a předměstími s krajiny a
Lahoviček a údolí radotfnského bude
zavedení pitné vody vyžadovat! ná
kladu 11500000 zlatých Obec sama
v petici avé výslovně podotkla kdyby
Česká spořitelna náklad ten uhradila
že by města bylo umožněno aby bet
odkladu přikročilo ku provedení ji-
jftt Mif řfti kFff hht1 n % rit feiJn h !(-t-ř
h t hfítn k fi m rt h f ili-rnk h kiltttfiffi h trní 1 1 h
Va v4J vlale Caaa f 1 00 sa Ukav
TUK UrJ II HfMH v m lil j im: ( o# st mm k mo
The Standard Cem Roller Organ
llvfit
Ilr #r 9N laé tak
imii
Alil l oíí k) uWh JliMrtK JI (rié
praví
Mdli hÉ I itveunt t ilhls ti í1ií
Adreaujtenat STANDARD
PO Box 1335 n
nych důležitých a naléhavých projek -
tft zejména stavby tří nových tnosift:
císaře Františka pak u Rudolfina a
řes Štvanici a konečně nových př
kbdisť a nábřeží
Z jďctitivoati tmrC Z Kuklen u
Iradce Králové se oznamuje: Sta—
ičký malíř písma Metan bydlící v
hotelu Plakvičově na Kuklenácb byl
jistým krejčim v téže obci dožádán
za zhotovení vývěsní tabule Vyho
věl přání tomu a přinesl tyto dny bo
tovou tabuli svému zákazníkovi žá
daje za její zhotovení 3 zl oproti
čemuž zdálo ae to býti objednateli
mnoho a nabízel malíři toliko 2 zl
To rozčílilo prchlivého 70letého atar
ce tou měrou že zavěšenou již firma
ae zdi chtěl sejmouti a odnésti V
tom zbraňoval ale Melanovi na Žebří
ku stojícímu zákazník a stařec chtě
je anad tohoto odehnali vytáhl z
kapsy nabitý revolver Náhodou
odrazila se při tom hlaveň od žebříku
a náboj vnikl do života Melanova
zraniv jej smrtelně tak že stařec tře
tího dne za hrozných bolestí skonal
tSlroj utrhal funiikom údy ixltéla
Z Teplic se sděluje: V dolu č 5 v
U&žodole patřícím báňké společoo
sti "Hritanu" stihlo Kletého horhi
ka Josefa Pospíšil děsné neňtěstí
Týž dostal se z neopatrnosti do tak
zvaného brzdicího řetězu navinující
ho se bieskorychle na kolo i byly
nešrastníkovi utrženy od těla ruce
nohy i hlava Zohavený trup byl
řetězem rozčtvrcen i musily byti údy
neáCastníkovy po kusech sebrány a
do rakve vloženy
Pottřtkim Dne 15 bubna vázala
na senníka v usedlosti statkáře p
Vodičky čís 23 v iJohonicícb u Týna
nad VlL zaměstnaná lOletá alužka
Kliáka Sychrovská seno a naiíla pod
ním uschovanou ručnici Ulekla ae
a poprosila 13lelého pasáka Vád
Palná aby ji odnesl Pasák vzal
ručnici do ruky namířil na služku a
plavil žertem: "Uteč nebo vystři
lim'' Nevěda že ručnice je nabitá
spustil kolnuuk rána vyila a broky
zasáhly levou ruku sbžěinu
Vrah vofiiui vypalrdn — Před
2} lety polxwláii byl smrtelně ve
%7r 1 I
Nomoco jator
a lodviu
j „ c fu-i t sí v ytt)t
Ml VVIUfUl fMíí I Ml H
Mt in m nm i vi t
-í t Mí l U M M Mťl
Mi K i Si K U Víl V Jít M
flfc A !í M(MAVA
IIAÍSÍM 1'ÍIO 4 AT HA
A MIlíVIW
lotioto VfUll!
}4nhlm 141(4 iá) A tamti
iat4 t:l 11 H iftoS i#rOtt
ř f fi (i ifli l mi !! nlll
li'' )' o i Jttlirf A
bt4tiii il- V-ti
) i ii a tjrroirfiÉ
ili'tnf l irlini„ lín
if Mli) (( lU
litit rirlO Im mil) mř
Im MKfl ledu )'- Jt "l-
Inu v iluni iti( kilďiii
pi'iiliu ' # ArNlon
l no lirn)i l i t ni pit
tQOO M rif ''' p'1
l irlltl)Mll4rlUMl
'lii itll tf Hoi„tjinékt kr4n
Ukfff7"hr iiióV]lM i-I
mu K M Iik
S'liri Ky- lOiulma isvú
- - - "I""" jr fettrjvii tt Ulij
'
MANUFActiibimo r-n
ah vw c
1 rvačc v hospodo na Janském nárne
stí v Praze dělostřelec Jan Votruba
Minul měsíc teprve přišlo na jevo
že smrtelné rány zasadil mu Fr Dvo
řák z Kráanova u Čáslavi
Vrah onouzen Patnáctiletý vrah
Robert Páv o němž jsme nedávno
přinesli zprávu že zavraždil v jed
nom pražském domě ženštinu špatné
pověsti byl odsouzun na 8 roka do
káznici
Oheň — V Horní Stříteři (okr
táborský) vyhořely dne lc dubna
domky Frant Votápky a Anny kró
tové
Jlla tuétlomt Ruskému časopisu
"Svjet" sděluje se z Vídně následu
jící případ: Do vsi Trosčanky v
okresu avenŽanském přisel před ne
dávnem mladý uherský kupec a byl
od jedné rolnické rodiny čítající 4
osoby pozván aby zftstal u nich
přes noc V noci když obchodník
pevně usnul vrhla se naň celá rodi
na a zardousila jej aby se zmocnila
jeho věcí Mrtvola hodili vrahové
do bažiny blíže dvorce Po obchod
níkovi v krajině zcela neznámém se
nikdo nesháněl a vražda byla by zů
stala snad na vždy úplně utajena
kdyby sami pachatelé její byli neu
činili na sebe oznámení Jednoho
krásného jitra octla se celá rodina u
soudu kde udala co se bylo stalo a
žádala za své potrestání Jak lidé
ti pravili objevoval se prý jim každé
noci duch nebožtlkOv a tak je děsil
že ani nespali a nejedli a valem
scházeli což je konečně přimě!oaby
čin svůj na sebe udali
1'erry Davis Toto ] „íubío
-Bajan vra 4blM Uka-rrry IvtC ttl
Ui~Jko pro Ilbraiat Miniu nap
rBiIm a xUmm litB ktUtktm
SW J Ji poUll ailoalttio raka iisui „ro
BapUHkoa trvalým bud w„k-
Jalio Oobráho Juta
- UpozornujVniP na novou
oznámku 1 JPaldy vyrahilHi
tabákft a Uoutníko tkajírí
novinky v jeho oboru pravého
haličského (rakouského) rapé již
MjUW všichni milovnírl nhřer
Htvujirího hfiup'íkn h radostí
uvfta{f 5l4
~ r-lpláfejt Hvým přá!