Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ířBM ZAHRANIČNĚ
tkuspuií k?
Nhr{j Uherál dř 8'l fh
f jalowpitl I Mk f f II
bjl (rtnoi #to podp"fov4n v
vím tť"ifi f( nKřtfi
firmu
l4itll t tihtfť 9 Htk'ii'i j
všiml ruj n i!4 nlor ibfl'ví hřfw
lí fiiH ! lrimi pro i(T"řl ío#
gfti ('Ulhwt tnlttk4t dM rI
l Wl t vit m4ťk l řffoťtřd
fikw M pJiltU sví tiUfM
pf y tyfít!!i J( V b#l
oMlt } m)l oVI i-ni kr4Iovrti
iihsrskiot TUí ol#m vli-Wli JI
lfntfcf m ftm Jfřilí AUbA
lí tiJ 'hrů ří f tll-řkftm v
Pro4tníffi řfw 11
' M' bylo ř'("i(' ro dt
řtirmi(li Ji h ttidntk ýi l spolkl
unirri(tif b N&ldkm toho bla
klí s Ji h flMinví a rovtd4vaU po
nlirlrb Mrrrtw lihyA) MtNr&rn
Jejítb vf statí Polenímu líiwíoJ
rektora uriíi#rif Meno-rovi J
den student byl ntVn al u Irtui
násilím vyrvali ]! policii Vídcnitl
křtrntl soubtisté prohlásili dři
Luegera i svídio vůdce
výtržníky z vtdenULo
Svobodova hostinou z dne I května
odročen a 14 obžalovaných odou
zeno k vízeni ol 6 mí-slců do 3j
roka Nejv)ííí trest přisouzen byl
byl vftlcftni ktrřf veleli lidu v útoku
proti policii vojsku Za přitížujfcl
okolnost bylo čítáno rárnó chování
se obžalovaných při soudu kteří do
volovali ni vtipy i o samém císaři
Praví io že odsouzeni jsou vesměs
louperii antisemitismu
V ruských kruzích očekává se že
f pravou červeného kříže do Jlabe
se kterou vede generál Svědov a
vice kozáekých důstojníků nabude
Huško v llabeňt rozhodujícího vlivu
V Pešti udály ne výtržnosti pH
průvodu ve proHpčcb vňeobccnčbo
práva blanovacibo při nřmí policie
pouMti niUHcIa bodáku a řavlí Přá
telé VHeobecnébo práva hlasovacího
uspořádali průvod na ním! fini
15000 lidí ne podílelo DemonNtrace
dída He potl dozorem polance Ugro
na Víe bylo v pořádku až kdyl
nocialiató prflvodu ho HÚčawtrjivSf
vitýóili rudý prapor Ugron žádal
)(tt aby nezničili celó bnutl anarebí
fttickým nymbolem avíak ulov jeho
nebylo dbáno Nčkteřl konucrva
tivní dřlníci pokiihili tte o Rtržení
rudé vlajky a to vyvolalo vřeobecný
tápaw Policie e celého mČHta byla
alarmována a použití muHola bodáků
ňavlř aby zjednala pořádek Na
Hta účantnfkft prftvodu bylo zrančno
Mnobo OHob bylo zatčeno
Jímko má z&luttk na některý pří
Hlav v Ciné při Tichém oceánu
Oznamuje se ze Šanghaje: J Smith
agenl ruxké paroplavební flpolečnoHti
na Cefu a dále agent razných ameri
ckých mUnií doHtal kun země v
Čefu jenž náležel Ferguson & Co
agentům paroplavby a New York
Life Innurance Co Jiné firmy pro-
textovaly ale Kuňko zakročilo ve
proHpčch Smitba a Čína učinila po
vftli rufikémo konulovi Z toho
povHtal velký nářek v Iaraeli Anglie
ilnS nroteiituje a ukazuje na vneebny
možno umlouvy kterým e příčí ten
to pokrok íluka Podle výkladu
Jobna Bulla nemá vůbeo žádný ná
rod na uvité práv na pontup a síření
avé moci Jen Anglie V Ceía kotví
Sent ruxkýcb křižáků první třídy a
americké lodi Detroit Yorktown
Olympia a Machia Přea Ixndýn
oznamuje ae že ruské loďntvo čeká
jen na rozkaz Petrohradu aby oku
povalo Port Arthor
Mttíifka avaté Kuie Moskva ho-
tf jit bílého cara který zvláitnlm
gvlááť pro příležitost to utavřným
vltkrm přijl Itffi r nř-v r'( řl''i
tMi dnřtlit ří
mílo ' fim Jíí ly iftl j'd' JiřiA
'lo být I V pfthjbo yjrti cřkíbo!
Ukfi Vd4lrcl lVlf'iliN'1'i " I
Mofcvjr Jt mil p'(jní J"
AplňA j ffmf K fyl (Mil dr4h t
fnl býlí ttvínt příftili inir f li
plány k f4řoi ku tUik' Tn
ris I nimi ptt ifil pik tni ř
l Ikn u Clil ftriiMi Uft a '#
Ir brt li k M k a ř"k4tl by
polli Jho lo T ípiijft J
Mokt $ iVtříhr f'ivft'Ht línií
Třiř po M d5lf# 11(14 ilfjítý ř
ti 'tjkf Oi Hbyťvil I Vtfřfc
bř Nkíffi piá i it míťm a t-prt
virtb (víti lmd# Ufnj
fjoi I do M'ky M ťlniř4l T
O JMfřidj loilf Minrpoli h-
plál do Krohlulttt t ht n
M'ikty Mfi j ln' h'i 1 vf b
b4f ít dlrgirí in h t'4tl
(uk (i-Ufikl A M(!odi v ~
'oripitril f#llcriti (!Uvlinli
eloii iíitou j-t n nllí Minolý
lý ln typíikl v dóm kd íibylotá-
na jt imieríi ku fl#gr# cdtr byl
! ilH uhi"n IipI fiťdd ítf b
ikl nalíUti — Vrlk'kiill Alr
i in Ir občnlk rarův rvtívil
tél ariierický kfiluk Minnrli4
Kronitsltu VÍkoknf2n byl ujerm
cara Aleitndra % f kapitánem frn
IVidfonglkki mýHlenf nabývá v
Nřmeeku oM vrchu Tamní vlád
ní kruhy tík a veřejnoit vůbec po
bouřeny byly řečí ('hamherlainovou
v níž snažil s zmirňovali násilí na
mezinárodním zákonu spáchané (e
citem Ithodesťm a jinými ůřadníky
britské jihoafrické společnoxli Vlá
da německá zachovává nyni úplnou
neutralitu vůči Anglii a mhu oče
kávat! že vloží s rázné do sporu
jiho-afrického rozhořčení proti An
glii a nympatia Boery jnou vňak
mezi obyvatelstvem tak silné že m
hou lulti v zápčtí včcí nepředvíila
nýcb Časopisy plny jsou jedová
tých útoků na Chaubcrlaina a vládu
anglickou vůbec
V Jlerlíně zemřel jeden človčk na
choleru
Velké ianopisy evroptké sympati
zují vesmčs se Spanřlfkera a odsuzu
jí Spojené Htáty že míchají se do
záležitosti kubánských
Vanda orevrela nový válečný pří
stav na pobřeží Tunisu v Hisertu
Nčmecko vidí v tom nebezpečí pro
Anglií a Itálií a varuje obé moci
upozorňujíc ua to že v přístavu na
hromadčny jsou velké zásoby vále
čného materiálu
Lwty francouzské podobně jako
vláda stojí při Španělsku v otázce
kubánské a jediný "Intransigeanť
jehož majitelem a redaktorem jeBt
Henry Hocbefort praví že boj Ku
bánců jest šlechetným a lidé kteří
pomáhati jdou o svobodu bojující
mu lidu nejsou filihustýry jako
jimi nebyli soudruzi Garibaldiho
kteří odpluli na drou lodích t Jano-
va uocueiort jesi z pruomnycn
novinářů francouzských nejvčtsí bo
t t fa v i
jovntk pro svobodu politickou a svo
bodu ducha a z té příčiny jest nená-
vidén jak royalisty tak katolíky
Tito pořádali počtem nčkolika tisíc
manifestaci a sochy tak zvané panny
Orleanské prohlášené papežem za
blahoslavenou a pak táhlí ulicemi
Paříže volajíce: "Pryč Uocbefor
tem" Policie tatkla více nábožen
ských zuřivcfl nadávajících ku vétsf
cti a slávé boží hrdinnému bojovní
ku zaavebodu lidstva
PaHUký GauUAi" praví že Spa
nilský premiér Canovas Žádá za
kročení evropských velmocí ve sporu
Spančlska se Spoj Stály
Princ WtUký jménem sbératcla
odevzdal v neobli slavné druhdy
housliatce paní Wilbemíně Nerudo-vé-llalle
ové ve skvostné lionové a
stříbrné skřínce kupní listiny na zá
mek a pozemek blíže Benátek Býva
lá slečna Nerudová která koncerto
vala co Cleté dévcitko roku 1840 ve
Ví In vytipovli i't Ift v írot l
tí V r M"1 Vdlll M píl'ti'l
N nlikfytni líii)í tlo
bývalí rliy p p4r) i první
ř'by v AfifjHi I kf4l křálovM
d4rJff 1 f
'„'titik } ' fíhnn kit oIi'i
díl bfvtlíbo r#ř#m'ifU" fřllle
Ka' jřl V smiluji lříl lil bv
rfa H- lf% lti pro řin tfftto ra
I f"ky d pvn'(ri(lii viPřií
if„tntl4k) iríhk A'1(r XIII
Uvil í ď4l rtsřřfnisy V fi díi
i lí pM'ifiy ň4ty 4-fí ikA latiny
v úlf'H rt I Hp !!m
V 7řrtmtifn napnnl ponífci-l
nfiíilo Ni'f o n"ft i vyř)
rnKii lok b i l #mAtf f t„m ttytl
i I Vft b''V Fřf! l Ulindí- J'lifl
f f trn Ihmřoon l # Phillii O
l't%f ki"M k sfiuřtí byli
I4t'l!l iřo 1 1 J'Jif" if'k'iy n I')
l#t půjdou mí (}ifftř ki
ký Itidiínson b lfíl d p o I fi
nitra í 'hsmlrlain v titmi
wii jmfrrt apeluj til ruihub)!
prsiltila Křijjři vfcři irfoti(
nm (flsfiům r í'fřtifiího fýlfrti i
♦ jloviiJ svm'1 #miřf nal tin
mnhlm mmltlky Kruj{rivf '
V llirlini poal pr-N m Aurrin
íliilin Mifigrpm a jinými inx ia
listy obv íiiíj ( rm ! náleželi ku
'polkům rvol!j(' filiiii p fideíit errii
ponívadl byli ve sp(jnl tajnými
oi ií!iti( kými volubnlmi spolky
Xlmttlt ý tithrttntfný Úřiéd jest pln
starostí o némckou npediri vysU
nou porti llcrerAm a IKiltentotům
v jihozápadní Africejil bouřili s
minuUho března Vsiehnr jsou do
bře oibrojeoí británskou zbraní Je
likož není tu telegrafického spojení
berlínské úřady nevědí juslli výpra-
vé podařilo se povstání potlačiti
SfiantUko kromé velkých ztrát na
Kubé má jeftlč domanadéje na bídu
Nás kousni t Malagy oinamuje že
úroda obilí ve Spančlsku lmd pra
bídná a nepři jdeli briiy désC selže
úplné ZvláAtnl hmyz na spftsob ré
vokazu hubí obilí
ifpanlltký sním zahájen byl Irftní
řečí vladařky Isabely V řeči pra
vilo se Že Španělsko více než splni
lo sliby své Kubáncům učinčné po
první revoluci Vzdor opatřením
jež odhlasována byla sněmovnou pro
reformo na Kubč a Portorico po
vstání na Kubč vypuklo jelikož
povstalci přeji si neodvislost a ne
místní samosprávu Kdyby revolu
ce méla zvítl-ziti Kuba zůstala by
pozadu v civilisaci v průmyslu a v
obchodu Kuba nemůže prospero
váli s neodvislostí Spančlsko ne
může pohlížet lhostejné na budouc
nost svých dítek mylnou politickou
ctižádostí vedených anebo vzdáti se
missie jež na ní-bo byla vznesena
historií a ctí v zájmu civilisace Krá
lovná vladařka chválila Kubánce již
zůstali řpanřlnku vířnými a toto
vždy s otevřenou náručí přijme
povstalce již se k nčrau vrátí Spa
nélsko neodstranila a neodstraŠÍ Žid
ná obíť k udržení svrchovanosti na
Kubč Styky s vládami zahraniční
mi Jsou přátelské Ve Spoj Státech
vzdor nepřátelnkčmu veřejnému mí
nénf president a vláda jeho neoděný
lili se na žádny způsob od loyalního
přátelství jež od založení republiky
mezi obíma zemČmi zavládlo Líbe
rál Sagasta pravil ve schůzi snřmov-
dy že zavedení reforem na Kube
setká se překážkami a popřel že by
Spoj Státy mčly právo uznati po
vstalce za válčící moc neboť tito prý
prchají před vojskem majetek pálí a
vraždy páchají Dále Sagasta vy
slovil ivé přesvědčení Že president
Cleveland neuzná povstalce již žád
nou vládu nemají a Žádné pevné sta
novisko nezaujímají Dále pravil
že vláda musí býti podporována při
Doložce pro tažení kubánské a že
volby v Madridu a na Kubé mí ly by
bfu prohlášeny za neplatná
Core-
sMndence praví le bude li generál j Lity madridské naléhají na vlá
Weyler resignovati dle vSeho stane di aby nebledíla na Spoj Státy a
se jeho nástupcem generál BlanWn smlouvy nimi ale jednala rázné a
guvernér ostrovu Filipínských odsouzenci a "Coropetitoru"
PŘEJEME SI ČESKÝ OBCHOD
ff4A tuk d"M wyn Ukn It'1 jindy — lt
luh ňriyl" fnft fHA #sf-h rftlMfnfh) l
iffH lift t )l -tftiit Itsttll
Činíme víe eo jest správným a poctivým abychom přímil)
obecenstvo by t níml obchodovalo
l'řod4t4w vn — s) yl ro t I44m jt dobří a ffi in% tg
fiifťbřřil nlsí řřWf hIH mohli byst l'ipit Jindo K lI ni ři4
Rnfiptl rik-ifi i ripřti d'!w kmijd p"ko]ril( řitli-í tímlt bnf vy
honili 'ibdrílt sví phi rpH
J f i tmMnim n4 v Omais natítfvirl a iIkM řik'ipíli ďpUt#
řtirn ro si př]! Mi)t# rdinos jtkf si yU r 1 1 illí nphlitl a tnf
km lS!m# lři' hlnotfi ttplť sní 4-t h y
Mloie české pro
davače při
každém pultu v
naiem obchodu
jní jest nej
vétiím na ti
padi
J L Brnnclcis
Boston Store
7 J'iwii d)jI telegram da
tovaný 14 kvítna tiíbo] patrna
j#t lendne Španělska lle liíj
utkalo t 20000 mulů tvořících od lil
ÍJomezoyy armády pod kapitány
Činilo a Ziya s plukem španělským
H)d vedením setníka Segura v skal
naté krsjiné mezi Cienfugaa a hanta
CUra Povstalci pálili do řad ípa
nilských víte stran ale vzdor to
mu jak Španílové udávají museli
tixtoupiti zanhavsu na bojitiii !9
mužů mrtvých a mimo toho
odvezli 100 raníných a sebou
S)ih"Iovc ztratili 1 plukovníka a 4
muže a rančných mají: 1 setníka
27 vojínfl Jeíté s více stran ozna
mují ne hanebné porážky povstalců
ale nikdo tomu nevíří
Šptméhkd Correspodencia Mili-
tare má úvodní článek o Spojených
Státech které by dobrý Spančl ra
ději vidčl zničeny List ten vybíz
vládu aby neprodlené vypovdřla
Soustátí válku a ihned spatří pyšné
Soustátí roztailati se v nivec — po
prvním výstřelu díla odštípí se zase
jižní státy zŮHtnnou nestrannými
Mexiko vpadne do Soustátí a zabeře
si co mu bylo na západé vzato Spoj
Státy se rozdrobí a zaniknou
Sultán turecký napaden byl opčt
strachem o život a nakázal zatýkání
víech ze spiknutí neb fedrovánl mla
dotureckýcb snah podezřelých lidí
Za jediný sobotní večer bylo v Caři
hradé 1500 Arménů zatčeno Mnoho
Arménů a Turků bylo vyveženo do
Asie Ve vojenské škole bylo v noci
zatčeno 73 studentu a uvrženo lo
včzení Včzňovó jsou mučeni aby
vyznali vedUi o nijakém spiknutí
proti životu sultánové Následkem
energického zakročení cizích vyslán-
ců zakázala porta násilné převracení
křesťanů na islám v Biredliku Od
délenf vojska stará se tam o pořádek
Madridský dopisovatel londýn
ského "Standardu" píše svému listu:
V Havanč činí smutný dojem vy
hlídka na vojenské operace a žádá
se za okamžité zaslání 20 batilionů
jelikož domácí dobrovolníci nedo
stavili se následkem dešťů Několik
expedicí filibustýrských dopravilo vá
lečný materiál na ostrov Povstalci
rozvinují velkou činnost vzhledem k
blížící se nezdravé roční dobé kdež
to Evropané nemohou so bnouti pro
nesnesitelné vedro a dešté
Generál Pardo jenž právě x Ku
by do Madridu se navrátil vyslovil
se náidedovné: "Povstání udržová
no jest pomocí Spoj Států Soudím
že Maximo (tomez řeku n Ilernoba
mi překročil a provincii Santa Clara
opustil nyní v provincii Matanza
n pochodu na západ se nalézá"
4
hj MM "
I K'fl ' — 1 —
Prodiváme
itřižil tbol(
střevíce zboží
f ozdobné obleky
j nrn hnrhw
U muhké koille
r# ti t#
ÓC Soňu majnn
c"bffi:K
Zpráfy z Ihtrutny doilé praví le
zítra nvtrejhín btule dekret zapoví
dající vívoz liniového tabáku t di
striktu Vuelta Abaja z Havany aby
ubránilo se úpadku tohoto prftmy
alového odvřlv! na Kubé ÍJensrální
kapitán Weyler vydal rozkaz aby
zirnídílské obyvatelstvo provincií
Pinar d líio Havany a Matanzasu
do 20 dnů odvedlo obilí do vládních
sýpek Obilí musí byt dopraveno
do vesnic které leží nejblíže řpaníl
skórnu vojsku Lidé již sami nebu
dou s to je odvézti dostanou potřebné
povozy Vojenské úřady zakoupí
obilí za tržní cenu Po uplynutí 20
dnů veškeré obilí jež nebude odvo
zeno anebo jež vojenský úřad nekou
pí považováno bude za válečný kon
trabant a majitel pak jako zločinec
potrestán bude
V senátu španélském zle obořil
se senátor (Jiran liberál na Spoj
Státy a vyzval vládu aby přestala
se pokořovat! před strýcem Samem
ale klepla ho radéji přes prsty kte
ré strká kam nemá
Slunný soud s 47 socialisty v
líerlíné skončil tím že ISebel od
souzen byl k pokutě 75 marků
(15) jiní k pokutě 30- 50 marků
a většina jich byla propuštěna
Puma vybuchla v pondělí blíže
královského paláce v Madridu
Cholera Kuhyře řádí den ode
dne více
Z Madridu oznámeno bylo prý do
Washingtonu že vykonání ortele
nad odsouzenci z Competitonu bude
odloženo pokud komise neprojedná
svmlouvy z roku 1795 a 1877 mezi
Španělskem a Sp Státy
Generál Weyler guvernér kubán
ský prodloužil dobuve které povstal
ci beztreHtnd zbraň složití mohou na
dále
V anglické nižší sněmovně odpo
vídal sekretář zahraničního úřadu
Curzan na dotaz ohledně obsazení
Čefu Huškem a pravil e Čína drže
na bude zodpovědnou za vše co učiní
a Anglie spraví si to s ní
Arcibiskup friebecký v Kanadě
Walsh odepřel rozhodně podepsán
oběžník vydaný kněžstvem v záleži
tosti katolických škol v Manitobd
Pravil že vyvolalo by to náboženskou
válku
V Jůiuadoru bylo zemětřesení
které zničilo několik měst a nadělalo
mnoho škod v Quitu hlavním městě
republiky
Španělsko protestuje u velmocí
proti používání výbušných kulí kte
ré dostávají povstalci ze Spojených
Států
Do 3Ii!I!gan Xcb a okolí
Já nížepsaný uvědomuji každého
jenž má prázdné soudky od piva s
Českého pivovaru z Chicaga aby
mne je sem do města co nejdříve
odevzdal jinak musel bych zakročit!
soudně čímž spůsobeny byly by je
nom nepříjemné útraty
Vác Kotlán
rt-ii HillicanNeb