Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lil
POKROK ZÁPADU
„Climacterie"
V llfotl ! iM4f 4 m#il M a 61 w
ktm doba ktar4 ]! vallkon wMWrtí
r Jich tytí tlk til tn4 na Jich Itlití
tdraH Zrninu ta pftsobl docela tvhilť
In tmaUfBaJfdm vlitém aa eelou ao
trav rf9o a H'o říaflott Žaludu
Jataf 14r1a a třdrt podll4 dplnl fíiaaí
pathttlck4 fuatar atrvov liatnaď
ehdpatt pfoé tf 4'o d©b4 pod
Uhájí" lak valíce otinřxn6lm tfcale
Dř Phonp ebjatll I# Uvol llfll tpo
ífvají ▼ fnottitnitf nřa Jeho Mil
„ÍUtiifíoť (Obnovitel) jst "' obje
0 BI'lřjt tyt fbf'ř"ff poobs
alm a ffif fr ktc4 drj)l ▼ttltlnl
ion'tnn]( t v felcbt 141 vlií pffJna one
mocní nf
Uk tento Jt pfvro dobrodiním t
ny řhof)b'"i oomi i(io4 o (aml V4d
tnadno poktia phtfWf Irt fihonpe
„Ilesfatififor" (Obnovltal) #nf Í4dnf Ml
Uk i„N'rlM" ktrml Jmm otee
uj( M Jed vat4 Mky ktr4 obyčejní cbe
roba stl!ii}( ebrí ImiU k vllvl
jxtfiDl m'Un4 "Dt narvové eod
ití i6u} uk pravé pH'iojr choroby
Českou kolhti „N4
vod ku doal#o( tdre
ti tíly" vo které1
' V m óotw e viorky
r tu)l4m idiroi
AJfeluJtt
Dr SHOOP Box 7 Raclnc Wlt
Di C KOSEWATEK
Office: 222 v Bee budově
roh rtrawa lle
Scsláence 563 til 25 ni bL St Marix
DMAIIiV NEIt
Sejstaril a Eeizki&cější český prárcík
ve Fremont Píer
ťottouíi ochotní re vlí-ch pHpiwlach toud
jch v klpreKoll Matl Ktálu v jakémkoli mu
'Onrb pinulu r Ukémkotiv Hflé IJMá
akc auudnl iJlruj- dobré výiiedky IJ—
AdrMtJU: friťk k Dfllftal rn-aoal Néb
Ir E Hotolcfter
ČESKY LÉKAŘ
Ofllce na roba 15 a lloward ul Mbec
Block řítu dreH 210
OMAHA NEBE
dím toletonu 14L3N
V plitrné k oaleteal od 10 do 13 rino od I — 1
nd pol od 7—8 Te6r
Obydli t čígle 1619 Center ulice
Telefon ▼ obvdlí 1674
veřejný notáf
VE WILBER - - Nfco
TtMkujr prie aotáhki JéBO iUu kaď
privát Tyrlwny Fb(m b smk pljfsjé
aa Tslml alski ároky a na vfhodai tpUtky a
rtai ajé oikolik tpiUbUvéob p- íUtnlIolok a pf
pUralob ipolHiuoctl Dloohnlati tkoimoat
tomto obora zbzpém) Hda tjHmiiI obohod
)oaaa fvéř-ního Iopi]t-U Db prodla
Blwta Man 1—
Farma na prodej
400 akrfl poiemka 6 mil od Crete
Neb 125 akrd vzděláno Vie ohraže
no jeat ctyř-drátovýra plotem Nova
maital čpejchar krásné obydlí dvě
BtudDÍ 2 větrníky dout lea a živá
voda celý rok Cena 12800 za akr
$3000 rnuí být hotové o-tatní aa 3
a 5 let na 7% 3-1 m
Koupícbtiví oecbr ae obrátí na
W Clmiclíř
Creto - - TVol
lILkun ULi dwaa4 Mraa)Ba kaidiaa
kdo ( ma )--dai'MTl pru aa ao4 ofcrwy
iadiii obary přad trlo Blart M a OdtŠ
tíiUmrmttnm fit Paul %Mtn Zatli m a
alo luta — iVl ř L c ~i dkktaar
BoniÉjram
Janakh krnrařl Z l(ralf Kř4-
Iv4 a oirnuji Klyl onahiy
vojanaktv kljl nkt f tí
n l lajfin Vlk4m rtimfatf ondabnf
kllby fjřa-lnAlfla tin#a() a na I
fiimíatím talik Itajnn Hpň kt#ři
ftoUiovali na l kafon trndbi: na-
alouhJfí# To j(řvať iMté ftři
hliiy tlokn ! hudba nrali )imil#
noky Jajf amlkly íij oví fII{41í
Jltwnn krdtimkim hrudu Va
téli v Krikotí Poli i maji Dýní
ivlá4tn( fiUnf 2aVfJf aby Vavl
toto ataré afllo kral4v prilakých j
hol dna ollvi m jtko k4ř#n
níéonnfho lI4ř a vojnké nmo
ri byl r-'uřo4n S!ato Krakov
cho třnovati 4W'fíO ilalýth na
otřbft4 x)(ňra budovy r oJko
al f#Unrci hraiu ntchr taplatf —
t4t Stilo by to J-nom míllionJ
ilatých
O UHiliertci Iuttfrtt u cíařř ni
alfdkm ktr41 Ittfgcr vadat 6fa
dá rkrniira Vidn k nřmui byl
io!-n antíaemtUké lity Hná#jí
toto a-KIcní "Dr KarI Intr
obecní radou oll ta urkmíatra
ivolený byl Jeho Velíoenatvem po
volán k audienci Jaho Vliéntfo
clař tfetclem k tomu ie dr
Lucer toho 6a neunnla býti p
tvrcen ta porkmiatra v(d#nkébo
riúil nřjmiloétiví ji dovolávat!
jeho loyality a dáti výřat na liji ie
dr Luetfer o jfhol oaobní počeatno
ti potřebném nadání jakol i o vír
noati k císaři a ka vlaatt je přeavid
čen v tájma opětného navrácení a
pravidelných pomérft v aotonomní
aprávě mřta Vídni volby na nej
vtneáenó dobrovolně a vídá Dr
Karel Laeger mlpovřdtl 2e dekuje
ta milofttivé přijetí ie etojl tento
kráte před přímým přáním tvého
cíaařakébo pána a ie jako vlaatenec
a vidy loyálnt atátní občan má ta
tvoji eamotrejmoa povinnost v tom
to nejvyiífm přání tpatřovali rot
kaz" Toto adélení učiněno bylo
aamotnym drem Luegrem a není
tedy žádného důvodu pochybovali o
jeho obsahu a tnéuí Slova panov
nikem k dru Luegrovi pronesená
tejména pak ono okázalé uznání jeho
osobních vlaatnofltítpfiaobila ohrom
nou aeneaci Obrat v purkmiatrov
aké otázce vídeňské účinkoval na
parlament velmi mohutně Antiae
mi té jáaajf němečtí liberálové jaou
zdrceni a otttatní strany kloní ae k
mínění Ze vláda před antiiemiti
ckým hnutím kapitulovala Antili
berálové aoudí že povolání Luegra
do hradu a slova panovníkova k ně
mu proplavená znomenají úplné
uznání antiaemitické ttrany dále
uznání Luegra jejím vfidcem i reor
ganiaátorem správy měata Vídně a
konečně nejvySíí přání aby antiae
mi té kteří mají nyní na radnici
vétžinu obecní aprávo ve Vídni pře
vzali Náladu německo-liberálních
kruhů tlumočí "Neue Freie Preaae"
která praví ie vyjednávání vlády v
této záležitosti je na nejvýáe trapné
"Jen a bolem je pozorovati že byla
engažována nejen autorita vlády ný
brž i koruny aby dr Lueger byl po
hnut k dobrovolnému odstoupení i
úřadu který bez aoublaau vlády na
atoupiti nemohl a Ze atalo ae to po
řeči vftói víera autoritám atátu vytý
vavé To je dojem německo liberál
nich poalancft kteří mezi tímto
rozluátěním porkmiatrovaké otátky
a mezi poaavadnímí prohlááeními
vládly vidí velikj odpor" Tak
hlavní orgán německohberální
V uheriki snémovni zahájena byla
slavnostní doba jubilejní přijetím
zákona jubilejního Zákon jeat o
čtyřech článcích V prvním vzdává
zákonodáratví temí avaté uherakó
koruny ae zboinou úctou boiakó
prozřetelnoati díky Ie od Arpáda a
jeho statečných vojů založenou vlaaf
vtil ve avoji ochranu Druhý článek
stanoví hold obou sněmoven mocni'
U a nu že l apoátolaký král chová
ta a i' éiu ISM
tlft )ani lfn yf i lťa tf
té éplaé Mt%a a) biaMW
lauMétaiai ft lff fcéié
i U Wiaaar a Markalal
Itralal lakvaty
í'ta'r té r S a' a MUtaia
f Iwi ti aiwha )rat
tfaiwtiém i4t f kfwfii ail af
taiaé aénkfai taav oVWk rMill
ZDARIIA
aa i"'a ain
- a1r4 Ml
Hnm
im ha kal
C HL lif a
la )! y ! f M ííia én
"I aaii Kfaiit-m t at~ iMiaaa
% mfnt riipa j kri hftain ! ki
ktítUli %ttt t 4klrar Ul
Xa a MkérnikU fa l W— láhA ta
t V ih léh i r iaM a ta
V Oaté' aa ) a aiakardaaa Broa Oa
netlownou davéru vt vf rnt tvého
milovaného národa Třetí atanovf
Ie tbolnoat hold králi a davěra krá
lova v paméf tisíciletého trváni
uherského atátu a tvěčfiujf Čtvrtý
Ze tákon ten nabývá platnoatl dnem
8 června lHSfl jakožto ve výrobní
dn alavnotné korunovace V den
ten Ze tákon ten bade přečten ve
společné sťhftii oIkiu sněmoven ve
viech oUlcli temí koruny uherské
vyhlášen a v kameni vyryt tvěčněn
v budově sněmovní — Zákon byl
přijat jednohlasně a a velmi hlučným
♦'El jen!" a byl hned odeslán aněrnov
ně magnátu
'roli nimteki htloniěaci o Hrnku
"Petrohradské Vědomosti" otnarnuJ
jí Ze ministerstvo vnitra spolu t mi-'
nitterstvy války temědělatví a atat-j
nich ttalkfi chce větší potornosf neZ
doeud věnovali německé kolonisaoi
v západních guberniích Hlavně
chtějí prostudovali otázky: proč
ruské obyvatelstvo ie tápadnfch gu-l
bernil ae stěhuje a jaký účel mají
němečtí kolonisté kupujíce tam nové
a obéírné pozemky v jakém poměru
Zijou němečtí kolonialé v Hueku ae
tvou starou vlastí učí-H ae ruskému
jazyku jaký jest jejich hoaKdářský
stav v přirovnání $ ruskými rolníky
atd Kuské listy vděčně pHjírntji
toto rozhodnuti vlády a jen upozor
ňují Ze by bylo třeba věnovali po
tornoet veškeré německé kolonitaci
v Rusku a nikoli jen v jedné jeho
končině Žaloby na německou kolo
nitaci nejdou jen te západních gu
hernií nýbrž i t jihu a z Povolil
Pohnutky k tomu nejsou jen hospo
dářské nýbrž i politické
PouC čttkéfu) dojiuu koUm $vita
Před delším čaaem zaslán )yf z
Nymburka přátelský dopit známému
cestovateli E St Vrázovl do Chica
ga kde právě meškal a přednášel
Dopit opatřen byl pouze českou
adresou a to jeSlě nedostatečnou
Vráz ale zatím a Chicaga odcestoval
a odebral se do hlavního města
japonského Tokia Náhodou dostal
ae do Chicaga zaslaný dopit do rukou
liatonoíe Čecha který pátral kam
Vrát ode jel a dopit za ním odeslal Do
pi dosel Šťastně do Tokia a Vrázovi
byl doručen Vráz zaslal již na
tento dopit do Nymburka odpověď a
vyslovil v ní potěšení že přeo jen
jest čeština tvětovou řečí když
dopit českou jen adresou po tak
dlouhé cesto správně došel svého cíle
aZ v Japonsku
IMlulky zdarma
Zaplete avou adresu II E Buř klen A
Co ťbicajfo a obdržíte krablku Ir
Kinffa New Life Pilla zdarma Zkouíka
pfeaW-ítf I víí o Jirb hodnot Pilulky
tylo účinkují anariol a jsou ivhíití- pfiao--bíve"
v lVní tiírpy a boleni blavy Pro
malarlcké a jat-rn( ne moru ukázaly ae
byli DeorřnítHnýail Jaou thmlray te
neobaabují žáiiné likoillifé přísady a ře
Jsou fUtě bylinní5 NemUbí avým p6
aobeoím nýbrž uvidí žaluoVk a vnitřoo
sti do pořádku a takto acallují ct-lf
aystm Obye]oá krabika &V% Na
rnxlej u Uoodutaa Dru- Co Ouiaba
Neb M
tm ! p-" f ř mf T nmi ar9t wrmnvnt
IM ) '♦ mm iHi a ( U%n ttyh
t alf mét) tt ! a ffWm
knit aiita Sirt (' V T
n it 4# ťt-h bfl af i
la — t fimttmt y tta a mf-k
tHémi h awknv lKt tl V t t tni mft Mé Wtt
f%-aaf
D
Nfico o střuvícíflli
Ííd4 fl niehl obv Impnjem dtl l'mi } pro Uma Jí
víf# 1ti ♦ hody výhra ln pří#j#m rb-ivl Mnáií 1 U #!
kll n fáa obiv kapiJfdivíatr-mlim''é#llloly vftb
ři4j%ké střavíf' prhjí Kw př my prr l4ám pr ť-lí
Vítu a dvojitou vnitřní podiví ro nejlépe ihotven tl ♦ J J"t
to atřavíe ta nějl kdekoli wéít phtiti 1 1 m ti M tn
'roUv4m ínrottf í lluté airff ve v Wh ři!"'h i M
a tím dobře 1 j jind yt d4vtjí t% II fo třeb to fi#-byh ant l
ětvereft r nás vzdáleno polobr4 ve sřiví l h Upih Z M
nod4m vám atřavfe n#Jlrp4U druhu které aa vtrovntjl ♦ i 17
atříílm přo-lávaným tfdxhoWh jiníh-v# akiteěnoatí ff rnft
lM lepil slřavífl nalli thto koupili Mnohdy I rne tm j m
prodali jt víru střevl ft kdybychom j# prlávali dráíe a4ik
nyní J-st jil potd tt'ínt Jeln ře let j tá U k lby nnlí
byli lak dolrf ml soudci obuví jako j vř r b jinf b přoili
byi hofri ktřdý pár mulkyh střevřcfi ve tnMí
K lyby atř( kotunt n Nrk %" wvv Irll %k by wl
doaUnol t4ř roý To l-t n%H ldo aby atřitfr tvdrMi
aMBBBaaaBMaBiBaaBBajaiBBMaaBBM
(ft!!í?$hi "'iilliin'nf!il!iij 'Ulil' cti1t- 'Huni-
k _ _ _
UtiíNiíI)
t
Severfiv
Jf iHlirRu iisidminf miMy tlymlí ni-prarliti-lnou VoI1í"i tiSklivoat imJ íiIuiUu
f i1 1 ni u-n ku xiiiiiili-l xlatou žílu u mnobí lvnkí choroby — ivutft
4 SeTerovv Práíkr Drali Iralestem hlavv a neuralrll
O Janu rvililún a lUlíiii tirrmtřtMlki-ni I uroll
Scícrár i proti rerniutUiuu
vypudí kad druh ImmUw aurhého límiiií dny u ixKirunl ryrhln Itoli-M ! revimill
cki Ilávi 11 :ir) ni lld-iu kv AhhII a kily — ('i nu llim
Sctirúr 1a' nnitl ihulfře a urfilmu
0
ii4N'intt-lii{rn liri~t fidkcni nrolt
m-JIZilili KiOAý liy 1 1 1 milí -k U-uto doma — Ona ! it -'
Severfiv Prajímarý (Vrvokaz
vyliull vl-)iix rl7ipiUn!ky v lldsUin Mi lutiodnoii rhuf u jist lKlni-k Ža-
!uiii"nl u hlavni katar au tímto lk-m in-J'iFivi' ixlst runi— (Vuh XV
Severova Mast' proti ttvrabu a vyraženlnám
Jeři niximy ln)'in proňtřodkfiii proti chorobám týnilo — (Vím Mrcuti
Sererwa Masť na rány a iMilestl
pflpravi-ni léflrrh bylin hoj! fi rul v uttlaraU riny vfiNly loky a npálťiilny
Ona S i ntu
O Heverova Hojivá
(xlmraiil lyrhle Udtwtl plrlianl kfoř% alrí'iilny a cápaly — d-ita Mi oont&
Severova Rfižová Maaf
dtxlivi tváFíin a rukám krianrlio lnxku a liliwlkoatl hnjl roxpukane ruin a rty
Ona V 1'i'ulfi
Severfiv 5lěitel kuhch ok
odairanl kuř! oka ryililf a % tlintl — (Vna 'A rent i
Na prodťj ve usrth tvskfvh Iťkárniích a obchodech m lť'ky
Kdo ohlťdná léky pfíuto mne riiu
OIh]f v ťru snwpoiu rini
jrduoduatt:
V F SEVERA
llambursKo-Amer
1 HPienplo'rzií ceny-"—
Po parolodích expresních nejrychlejfií Jízda ph moře ta pět dní 21 hod
Nw Yorku Z namhurku
do Hamburku: do New Vurkut
Po parolodích eipnsaaních líou tWM
Vo parolodích pravidelných 13000 t-lLoO
Po parolodích Union Unie 2700 t-íliO
10 parolodích fcaltlmoraké linie 12700
Po parolodích llaJtlcké Unie do fttětína I2A00 ze řtětína 2)W
Ohledni přeplavu hlaste se u
HAMBUEG-AHERICAN LINE
87 Hrodway I iarui ítmát I 123 lASalle Ht
NKW YOllK I aprtat CHICAtrO
rk ip l k '
A éf tJk 1JJJ +~áJJJ
citlliilll'1'
Životai Ualsám
horkoHti ťYlnkuli vžilv— Vna S5 cinlft O
~ 1-0
iTllito rhnndiám : imuhÍi' )tlv I v hFíihuIm-Ii
Náplast' (ňaktr) O
- l plittltl xpnwiiil nctio p-tovnl dovorná
iiiiihi nii xaiiany nupriMi AlrtuJM-dnplay a
O
Cedar Rapids la J
akciová paropl spof
3