Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    in
NEBjUSKA
— V (Vte l Ijr minulý týden
íImIj nvřeny následkem několik
fiM%'l t nnfinocněnl dyfteril
— Ulil York cliMl - mmlslka
ílřřnfř Willhm ywtiií Winili
lak riorh yfnř v pomttenl mysle
— V IhimU! It dotivěri byl pirni
válcový mlýn vystavený rtu místě
Urého h f r ý mířen byl požárem
dne t lisinpvln
— Stálili školní výlř usnesl M
sesadili profesor Nuřiorm fiditel
ut"itdkéhi ňt t vti iVrii úřadu
po vypršení nynější Ihlty
— V pátek n #'ImM u liřil Mesk
do ri'Hli i riúnk to k'sch české
ho v Vptnn a zniíil vížku ni témž
1 pošramotil valné slrei ti ii a siř nu
— V pondělí minulého lýdn
rozpoutala se Ixinfn f okolí Kuscue
Siunl'r iVimty a poškodil změně
Kiri hmMnv idevator j tkoz i pfsár-
— II Cowl-s byl lřf zraněn syn
frmera I lilia a pošramocen též i
oliy sám Koně zapražené v litru
se totiž splašili a povalivše syna
— V Chadron byl vint do vazby
bývalý předseda zaniklého lun ku
Arthur Puttiian na obžalobu že
přijímal vklady do lianku kdy! jiJ
věděl že bank e bankrot
— Před několika týdny sdělili
jsme Je hostinští v Dodge byli ve
Fremont obžalováni pro prodej opoj
ných nápoji v neděli Ku přelíčení
nedošlo jelikož udavač se nedosta
vil
— V Chadron odbýváno bylo
předběžné vyšetování a W II Wel
chem který doznal í" zastřelil v se
beobraně souseda Santee Porota
rno uvěřila a uznala jej nevinným
vraídy
— Ve West Pointskýeh listech
dočítáme se že manželé Sonnenschci
novi ntaví li v nobotu týden stříbrnou
iivatbu Ani ICO přátel shromáždilo
ho v operní síni aby pomáhali den
ten OHlaviti a četné gratulace došly
ku oslavě té
— V den zdobeni hrobft uspořádá
dramatický spolek "Svatopluk Cech"
v Iiandově operní Síni divadelní
představení a více Peškové obrat ze
života "Zrzavá" Kun je dobře obna
žen a ochotníci pilno ne připravují
tak Je lze očekávali dobrý výsledek
— V Linwood pořádána bude
dne 30 t m slavnost zdobení hrobu
padlých vojfnft tamnějšfmi tenkými
spolky Na hřbitově bude řečněno
česky i anglicky U večer zakončena
bude slavnost divadelním představe
ním a nice zvolili ochotníci působivý
obraz zo života zvaný Otčenáš
—Guvernér Holcorab udělil milost
paní Frances Iirandtové odsouzené
pro zastřelení souseda Reevse na
petici podepsanou velkým počtem
občanu Madison Connty i namého
aoudce před nímž přelíčení ne odbý
valo Muž Iírandtovó ho po jejím
odsouzeni zbláznil a nalézá ho nyní
v blázinci
— Neshoda která vypukla v
llowelU mezí městskou radou a sa
loníky potQfttává v tom že rnčutuká
rada požadovala 9150 živnoHtenxkó
danČ mimo C00 liacenie a přijala
unneření že nikomu nebude vydána
linceniie pokud živnoHlenokou dan
dříve nezaplatí Ilonlinítí odporují
plainí této danř
— Minule podanou zprávu o
divadle chystaném ve Wilber dlužno
nám jext opravili v ten umy ni tc
nebude divadlo "('hodové'' odbýváno
y nedčli nýbrž až přísli pondélí
Celkem lúčaMtní ne při představení
na padesát osob -a bude to tudíž
nejvřtsí představení co kdy jeité ve
Wilber dáváno bylo
— Desetiletý víetečný hoch Isido
ra Keifera u Alexandrie zaplatí svou
vMečfinst Ifile ()im koupil nřko
lik liber prolni a ukryl J) pod
slřechfni v% Kdy! rodu'
byli ni pfdi víí-tcřný IkmIi prtrh
vypátral a xapálil VýbudK-m stř
!fni slřer tii domti a hodí nrni
lak # jestli 'mílu přccM ni íitu
zachován í(an nav) ly slepým
— Finlikovt prntiíliní v Tibin
nsjsiMi spokoj nýriti kdy! fwplínlí n"
Jtký nesvář nesniiiK1 Jliko! t yli
(Mri Jř-ni přj villiA a ivolcfn správa
tnřtská přiínivá ulfMfnl licen#t
přniují pro! i intnii fit dikovi A
puk rtilí nby se fn?to tímllo a
r pív ilof Jenom iim k lf pimij
Jsilfiomystnost a svorná spotnp6o
bfňf k r"xkvefti ititl lze poríUtl
tia hr K touni trwui posu I f i
tnlikovó taiii!í ďfíiid tiidopHi
— ilot-a kti-rá xi bna byli pted
njkým časm proti biirliritftofik'
dráie a rs idoíkftin na politicích od
té dráhy koupi-ných na ktfřé vlád
číriiti chtřU nsroky bii r iit-prti hyb
hfi vzat i gpřt Vrchní á"l upře Har
mon minulý týden telegrafoval tá
stupci dráhy že ncha íalotm pad
nout jestliie společnost zaplatí
útruty tak dalece spftsobené ' Hpo
lečnosl a! pAsud zlráhá se tak uči-
niti
— Trď snad konečnč uvéří liilé
že Nebranka není suchoparem kdo
nikdy neprší Tohoto jara máme
dcštft až nazbyt Ol prvního března
spadlo již 1240 palen deňtč což jest
o pot a pul palce vtee než prftmérný
spád bývá tou dobou Loni bylo
touto dobou o lj palce ménř destfi
než obyčejní a předlonim o 2J palce
Nebraska nice podléhá suchu jako
každá jiná krajina ale sotva více
Jestli íe loni a předlonim zde bylin
vetší bída než jinde bylo to proto
žo jinde jsou krajiny slaréídéle osa
zené kdežto zde potrefilo eueho
začátečníky
— Státní výstava bude letOH dříve
ntž jiná leta totiž od 28 srpna do
4 září Státní hospodářský spolek
povzbuzen úspěchem loňským vzdor
tčm nezměrným překážkám jež byly
v cestř činí přípravy mnohem otHá
hlejňí než kdy dříve a slibuje uspořá
dati výstavu jaká v Nebrasco posud
nebyla 1 dobu výstavní bude též
uspořádána řada hospodářských před
náSek 1'řihláíek o místo na výalavč
jest prý letos o polovinu více než
loni O zábavu navňtovovatelu bude
taktéž dokonale postaráno a rytíři
Aksarbenovi slibují že průvody je
jich postaví úplně do stínu obdivo
vanó prftvoay loňské
— Státní komise ť(ualizačnf po
zastávající z guvernéra auditora a
státního pokladníka skončila odhad
majetku dráh pro budoucí rok Podle
odhadu toho nalézá se ve státu 5542
mil dráh jež odhadnuty byly
na f2rti22WH Nejvýše odhadnuta
byla hlavni trsř dráhy Hurlingtonské
z Omaha do Kearney a sice na 110
500 Hlavní trať U P odhadnuta
na íí)00 V nejnižší ceně odhadnuty
byla jednotlivá odvětví a sice po
♦3000 míle Palácové vozy spoleó
nosti Pullmanové i Wagnerové
odhadnuty na ♦52100 a telegrafy
na 205340
— Zdá se jakoby Wisconsin byl
určen k tomu stáli se zalíbeným
státem Čechli Některé z našich
nejvétších a prospívajících osad v
Americe nalézají se v tomto státu a
tisíce Čechfl stěhuje se tam ročně ze
západu Jihu i východu Kdo by se
o to zajímal muže dostali knihy a
mapy pozemky v temto státu popi
sující když dopíše na K IlosholtEau
Claire Wis jeho! oznámka nalézá
B6 na jiné straně tohoto listu 0—4
— tólý dramatický spolek v Crete
"Svatopluk Čech" chysU se ku
sehrání pěkného obrazu ze života
tod názvem "Zrzavá" Představení
dáváno bode v den zdobení hrobn
dne 30 května v Handovó operní
síni Zkouškám věnována jest neor
byčejná píle takže souhra jest za
bezpeena Při představení účinko
vat! bude výtečná smyčcová kapela
pana A Vávry
- V úďrý o liiotfldnfl pomíjeno
bylo místo Mncoín střslnnii v hhřioí
V itr dosáhl ryrhlostl o mil hodl
nu a spňsohll ve městě valných íko f
nejen na budovách a kolnách nýbr!
i na stromoví že odnáUI ťou é!
ttnis návěitnf vory těm podobné
netřen ovřem přitomínstl O řádé
ní Jeho he si učinili pojem kdy!
uvedeme J několik lelsinicnýcli
tozft n trati slojících bylo jím !"
Ieii' Vicliřice i řitiinli ne od Jiho
západu řádila al pni hodiny
Nejvíce poikoi#fiou budovou Jesi
tak cvný Kelly lllork naproti Lin
coln Hotelu Ztráta na budově této
otriAŠI pfss tiOOO Čeký katolický
kostelík stojící na il a K ulicích v
nílině blte Silt Creeku byl vlehřict
u plné rozmeten a kiel a as 11500
spftsobena Na 1'eck wlthově budoví
a na Ideál Hotelu spAbenv skodv
na kaMém asi liotio Počet měn
toškojtcných budov jeni ovšem veli
ý Staří osadníci tvrdí že byla to
tanejvětšf vichřice te vřech která
kdy Imroln postihla
— I)vouji si tímto ornámitl cl
obecenstvu v Morse lllufh a okolí
že jsem pojišťujícím jednatelem spo
leěnosti proti krutobitf Pojišťuji od
♦ 500 do ♦ 1000 akr při řátě U% neb
za 50 c akr na ♦loOO pojistného
Kralan pan John Mizera v Morse
líluffs Neb jest též oprávněn po
jistky vystavovali a krajané mohou
se naň n důvěrou obrátili Doufaje
v přízeň ct obecenstva znamenám
se s úclou J W Daily
pokladník banky Morse lilufl
— V neděli večer postižena byla
strašnou vichřicí jihovýchodní část
Nbhrasky a sice město Palis City a
okolí Pawnee City Ve Falls City
rozmeten pivovar poškozena továr
na na sodovku a nakládárna zelenin
stržena střecha se školy a nádraží
odnešen most vedoucí přes řeku a
rozmeteny příbytky farmerA Urech
ta Walsona a lliutona a tuoťi
jiných a menších řkod množství
spnsobvno Zel že při tom též 4
osoby zahynuly a sice John Smith
paní Kailorová a Schocková a 8rnile
tý hoch J M Houckse Asi tucet
osob bylo povážlivě zraněno Skoda
páčí Bo na 175000 Jižně od Pawne
City asi 10 mil způsobila táž vichřice
značných škod Rozmetla pěkný
dfim Will liurga též kostel nedaleko
jeho farmy stojící příbytek Cossela
velkou stodolu A Parliho a faru
presbyterskou mimo menších škod
Ztráty v tom okolí vichřicí zpftsobe
né odhadují se na 20000
— O nejvýhodnější půjčky na far
my dojděte 8Í k M D Cameron-ovi
ve Schuylcr Neb Můžete splatili
jakoukoliv částku kdykoliv Obdrží
te peníze v týž den kdy jsou listiny
vyhotoveny 60tf
— Dr G P Clementszkušený lékař
a ranhojič Clarkson Neb 1 — xmO
StaiT osení r Nebrascřt
Za týden končící dnem 11 květ
na podal povětrnostní úřad zprávu
následující:
Počasí minulého týdne bylo ne
obyčejně teplým průměrem 15 st
nad obyčej a a neustálými skoro
silnými jižními větry Spád deště
do pondělka rána byl všeobecně ne
patrným obnášeje ve střední části
státu pouze as p&l palce kdežto po
částech ostatních pouze čtvrt palce
i méně aneb žádný V pondělí
však přišly pršky po celém státu
Silné větry minulého týdne pocu
chaly poněkud drobné obilí a zdr
žely jeho vzrQst ba v některých
místech pociťována byla potřeba
vláhy však škoda podstatná žádná
se nestala a pršky pondělní učinily
zadost potřebě vláhy tak že týden
končí se slibným stavem drobného
osení Žito se metá v jižní části
státu Obilní štěnice (chinch buga)
jsou dosti četnými a pfisobf něco
škod Sázení kukuřice jest skoro
skončeno v jižních okresích a po
většině jett vzešlá i v některých
případech počalo ovorávání V e
verní části státu pokročilo sázení
dosti a některá i ranněji sázených
schází Stálé teplé počasí spflso
bilo rychlé klíčení temene a rychlý
vzrůst Coloradský brouk (mando
linka bramborová) se jil také ob
jevil na bramborách Ovoca bylo
poněkud poškozeno silnými větry
minulého týdne Z jednotlivých
okresu došly následující zprávy:
t? — -t— ' ' " — - ♦ -
DIVADLO -WIX-IBIZI
Vlí érm sa lítala hr4lnts'i Ciol4 ffh ' Phlr' $ "iiíi"
obr )lrli lr n4n iUm ptěi JH4 KoIllJ hr linUrtl
r Amrl na tt(nliiilil Iftttkj
V PONDĚLÍ DNE 25 KVÉTNA 1896
S4
1'rtiu V J dnáufnli ilf( ChnAi lil- hll rlrki Jirúk mf
lrll 1 f Ivo(al
V Ofiťrnt iíni ve WitUr Khr
Í£ Mlo V in tobrwujlot ntrpanl kul boj tuitif od Cb dl ar priva fitoU y-
llrvt B' HlkA rrba'tl JmI ř(o4 u r no (li) olml v uUrf 1M nit
yi( krnkwl ttiáfmt oeliUMi) Cbo4k Bime LímIbku lrl 4iJb4 ti Mawit
IHh Cllod 'J"I !" J- tleh 'řl7 bJ jroil íojk i n-i n híob
yf nt % Blrřol Kotloy InnlekJ kontyi Linlil(r tl V4b-el díj ioljfa) onu
lkos lr!li nu ClioHtku přd V U-ty mt Cliixltkn ul( a utH i jtU
J ulťTiilk dlfMtlit J' ni ka phulaUT-nl bal bjr ri-l-nťrll
S ůolq bojnt otítJ it Vybirr
Uutler— Drobné obilí a tráva v
dobrém stavu Proskvo slibují hoj
nou úrodu a jiné ovoce obstojnou
P&daje v stavu dobrém
Clay— Sázení kukuřice jest r
plném proudu a sází se hojně
Drobné obilí kka a pastviny ne
byly nikdy v lepším stavu tou do
bou roční Pšenice se metá Bram
bory jsou vzešlé a rostou dobře
Fillmore— Týden suchý a větrný
kukuřice víc než polovice zasázeno
ozimní pšenice stojí krásně
Gage— Wobrý týden k vzrůstu
drobné obilí vypadá dobře sázení
kukuřice skoro skončeno a ranná
vzešla ponravy škodí trochu ku
kuřici oves a tráva vypadají pěkně
Lancaster — Pftda v stavu výbor
ném žito se metá obilní štěnice
škodí hodně ozimní pšenici ovos
rychle roste
Pawnee— Žito vymetané kuku
řiče roste a ranná jest již hezky
velká vojtěška výborná sázení ku
kuřice skončeno obilní štěnice se
objevují
Iiichardson — Týden suchý a te
plý kukuřice ze tří čtvrtin nasáze
na a některá vzešlá i dost zrostlá k
ovorávání Obilní štěnice škodí
pšenici a zničily již něco žita
Salině— Týden velmi suchý a vě
trný ale vše rychle roste Některé
stížnosti na obilní štěnice dochází
Kukuřice ještě je hodně k sázení
Třešně poškozeny trochu horkým
větrem
Saunders— Drobnó obilí a tráva
i zeleniny všo stojí pěkně
Colfax— Kukuřice asi třetina na
sázena ozimní pšenice vypadá lepší
než po kolík roku též všeho druhu
traviny a mezi nimi nejpřednějšt
vojtěška
Cuming— Větrno a sucho Sá
zení kukuřice pokračuje a bude jí
hojně sázeno
Holt — Kukuřice aa třetina nasá
zeno silné větry jižní zcuchaly po
někud drobné obilí a poškodily
ovoce
Knox — Teplo aucho a větrno
vše rychle roste
Madison — Žito se metá vojtěška
na stopa vysoká pšenice a oves si
stojí pěkně kukuřice třetina nasá
zena IlufTalo — Žito se metá pšenice
dobře roste oves a tráva si nestály
nikdy lépe Vojtěška jest po ko
lena a je jí seto několik tisío akrů
Sázení kukuřice odbyto aa na polo
vici Ovoce a zelenina slibují do
brou sklizeft
I
V Iíilý řjis
za kuMjHi okolností
v klížili tloimímoill jest
SSí $lk!£ Ulit
nťjlcpsím tioj f f 1ciii
proll lioiYslnn
-l
AI
wl
h
rx4
—- " 'hí'- MMKa
Cusier — Ovocné stromy odkvetly
a kukuřice se sází Drobné obilí a
pastviny ve stavu výborném
lloward — Počasí dobré farraeři
pilně sází kukuřici Žito se metá
mandelinka bramborová so obje
vila pastvy hojnost
Valley — Silné jižní větry poško
dily slívy p&da má dostatek vláhy
a vše osení rychle roste
Chase— Teplo a větrro Obilí i
tráva rostou rychle kukuřice polo
vice nasázeno a některá vzešlá i
zrostlá dost k ovorávání
Welster— Dešťfl hojnost obilí i
ovoce v dobrém stavu většina ku
kuřice nasázena a některá dost
vzrostlá k ovorávání Silné krupo
bití poškodilo ovoce trochu
Cheyenne — Pšenice vypadá pěk
ně kukuřice něco nasázeno bude
potřebovati deště brzo
Dawes— Počasí dobré a mnoho
kukuřice bylo nasázeno ten týden
Pfida teplá a v dobrém stavu a obilí
pěkně schází
Keya Paha— Silné větry spflso
bily něco škody na písčitých po
zemcích vyfoukáním drobného
obilí sázení kukuřice započalo ně
kteří sejou vojtěšku
Sheridan — Velmi teplo asi 15
stupňů nad prftměr a větrno
— Muj manžel trpěl prudkým
bolením hlavy zaopatřila jsem mu
Dr Augusta Koeniga Hamburské
kapky a užíváním jich byl v krátké
době trvale vyléčen — Paní Henry
Doer 111 King St Lancaster Pa
Farma na prodej LTkV"
trl City Mrrlek C Nb b i nlnvby 100
kr4 ) T7Wliíno imi))muť tnutu rok M tři
tlna fir dv Ccon $3S ukr flOOfl v hcitnroiiH
ibjrtuk n tiit kaiib TjrmJn Sn(m mJUukf ni
J tk Adrnsu]ť doUijr nt: V Mil Brbnyb r
nUV Hmlngř rd 5l Dlaií nám
ks fuopti u nakolik roki iř-Uln 1 aa uall
nám oinámll knm mu mimi &f-t svij imIiU
Kdo by a nim vědil onclif niím l'irj kdrima
J-bnidJM Vvd P k Zipda
Pozor farmáři ZTS
ry D dvm Inťh M rrain kl- r mil by
ornn Ml 4 SU ďUrl PMhlath-y d -Uy o
dlil drbiiuU íidnI ochotna: Aatia
Mo)l!l mi PodkIu rrk Cblran 111
1 IUIIiIJIIIU do? !} toili
ol ilul II nd 1 - i (natli ' luitrU obdrtatt
JdnaUItvl nalklio plT D tr Hl lltat pro
prrilio unla O pdr bntt doptttf al oa
t remimt Itrewinír i Irenunt lir
4iS
PMittlA inhtt iUMt dlnlk ktary
1 IIJIIIV t M ♦„ p„ hodr
h A ktm I BtlrkBi Ill ala A lit
ttiúk 1310 Su Iltb HC Omaha Hb St—