Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — ík hiíimi! jm f'řfiAmill
itři( výleťi f fft Mlribh do
fliřifrh rnM fibM"k fi h I fiM řad
[ho kteřottt pří pMMi?otl I
Ke ví - v f f tu t řiicl ismnl
Mf'tljř Ilitl" ii4Moifí ponamkií
"Jedni t W r t -n promyšlený b A
iřit!)itih r řeíf eetho veíera
f rf rt?# ( Anton Kftnfil otiJký
radnf í'i h ť min l f nepř4vnoi
ili'in'i kff}l po tel f ift
svftj byl ! Iníkffn kteffl l nktt
}n tk f r4vn4 (íh tiif'nf tWh vM
Uknft rjll rhtnkfM k t-f 4 1
mluví imi i% lil"!'ffi k Jrho
#Jiiíti ffierd měsinkýeh &!e
lítostí omiík{rli" ~-I to
nn4rf f k r i tloufeié
— V obotfnm stUtttrm te lani
řady nť-tké přijitá po krátkém
rokování velice ř't m'fo mM dftle
litá řřoliM kcrntil "4U Inf rn'i
okfenÍrtti rařiluj tiririti fi&Uli
týrh krokíi soudnlidi jimi! sauft
no t j t ly nařízené soudem spolko
vým prodání i1jif vodárny ý
dy téi komuko'ív kdož ty od
měu niílit ýdy vodárenské ne
mři neb nedoufal — Dle náhle
fla návUdního Ji rtoluce tato
úplně na místě neboť výada vodár
ny jr ý propadli tiásledkem toho le
tál podmínkám vftM raétu ne lotál
a že tudíž také ini-to práva má proti
přenesení výsady dotyčné na koho
koliv Jiní ho proteidovati Um sdá
ae Je za tím vřtí buď úřadolovedvl
pana Broatcho aneb horlivost raď
cích aneb obé
— V pátek podány v kriminálním
aoudé soudci Uakerovi důvody proč
že by zpronevěřilému pokladníku
městskému Bollnovi nové přelíčení
povoleno býti mílo leč právníci s
nimi nepochodili UznányC vštchny
důvody nepodstatnými a v nobota k
vynesení rozsudku nad odsouzencem
přikročeno A tu spAsobeno rozsud
kem překvapení všeobecné neboť
nikým neočekáváno íe by tak přísný
trest vyměřen mu byl Odsouzen
totiž do káznice na 19 roka při těžké
práci a k zaplacení pokuty v obnosu
dvojnásobném zpronevěřené částky
totiž 1211000 a nastoupení trestu
nařízeno bezodkladně Při pronášení
rozsudku kladl soudce hlavního dů
razu na sp&sob {akým Halin peníze
městské rozhazoval a že peníze bráti
počal hned v prvých dnech po na
stoupení svého úřadu t čehož prý
nade vři pochybnost patrným jest
že neeanásel se úmysly poctivými a
2e vftbec ani úmyslu ne mři peníze
ony kdy navrátili — Zástupci od
souzeného oznámili odvolání e k
nejvysáímu soudu státnímu a puvole
no jim 40 dnů k vypracování lintin
příslušných
— V sobotní schftzi ústředního
republikánského výboru okresního
usneseno po delším rokováni aby
okresní konvence za účelem volby
delegace do konvence státní odbý
vána byla v pátek dne 29 kvétna a
předvolby pro tutéž v den předchá
aející a konvence pro volbu delegace
do konvence distriktní dne 8 čer
vence a předvolby pro tutéž dva dny
tím dne 6 července Původním
návrhem bylo aby konvence pro
volbu delegace do konvence státní
ivolána byla na den 29 června leč
to mnohým členftm výboru hlavně
ale pak vétšině ucházečA o úřady
atátní se nelíbilo a tak konečné 31
Íroti 14 hlasflm přijat návrh ná
raduí jímž konvence dotýčná o
měníc dříve položena
— V neděli kolem 1 hodiny ranní
spáchána v South Omaze ta Národ
ní síní Pivoňkovou děsná vražda
jejíž to obětí stal se Harry Oowald
taměstnaný rotváženim prádla pro
jedno prádlenu tamní Oiwald na
vštívil y sobotu večer Sindyk v síni
té odbývaný a při tom dostal se do
hádky a Fred Parkem a to k voli
tomu an jedna a přítomných tam
divek Clara Srrithova jemu větší
náklonost projevovala Parku měl
Um několik přátel a tito kdy!
řindyk skončen rozhodli eOwalda
'"sfiiovati" Po uzavření síní taneč
ní sestoupli mužští do hostince kdel
ntjtU In sklonku vypit a v kralkn
ti vjnk! rvk v ktrfl 0wM
v řn#fiiin tyl fáilsdkpfii íidiof M
th iiifil# V ňtkt spásu lilriUtl
VjM pniHhřiíriil dveřmi Pífksrm
nudriihy iáU1ván A ff k
dlo)i' npotrvtU Park se soi
drufiy i4hy # vrátili a domU ss o ls
třli Kl#m 1 tnliny fialcisn
(wlc v stavu tsivMomlm v
lí% isfní vi-ďmcl a kdyl pnlir ls
o twíi iivlomsft uřinřny ihnd
kroky k d"přshf Jeho fil aUnirl
fiI als tm ťlrtpřitpn dtieh vyp
stil N IUv mH dv hhUkÁ
rány Jl pstřn kyjiwi nsb jiným
pnldmfni iiátřrjin ittsey mi
tyly a krvavá stopy ni fhodnika
pttrnž sfdíily I iáp nsotyřejní
tuhým týtl mnd Vyltřováním
ijít'íio 1$ na rvaTs mimo PrkK
pol(Ii s Jrk CampWII K M
Přitrlisird Ikf CM ose a Jsmcs a John
Kurdové a všichni ti ď vyíitřova'l
vazby vžiti Jko! I CMara Hmithová
k vftli klrél rvačka dotyčná se ntrb
la — V pondělí odbývána obhlídka
mrlvly porotou koronerovou a %%
pfiéato s vyšetřováním mnoho nové
ho ale při tom na svftlo nepřišlo a
policie nemá doud ani toho nejmen
šího z láni kým osudné rány 0wtl
dovi zaazny Zjištěno pouze že
po vyjití do uličky byla rvačka
všeobecnou a le jeden mlátil do dru
hého aniž by vfdil koho vlastně
tlue Tak soudit! se aspoíi zdá s
toho že všichni kteří ve rvačce po
dílu brali více méné potlučeni jsou
— V pátek přestalo se v jatkách a
nakladárnách Cudahyho s vyrábě
ním painásla a 250 mužů a 15 dívek
o práci tím připraveno Odbor ten
to zavřen následkem toho an ná
sledkem zákona posledním sněmem
státním přijatého pamáslo v státu
našem prodáváno býti nesmí a tudíž
výrobek ten do jiných státfl vyvážen
býti musel Dopravou však cena
jeho ovšem zdražována měrou nema
lou tak že a výrobkem jiných naklá
dáren konkurence nemožnou se stá
vala a proto zavření odboru onoho
nutným konečné uznáno
— V sobotu vylovena t řeky
Missouri mrtvola mulatky Mary
Davisové kteráž 5 května na úpatí
Jones ulice v úmyslu sebevražedném
do řeky skočila — Čím ku sebevraždě
dohnána byla zůstane snad pro vždy
zahaleno rouškou tajemství ac sestra
její jest toho náhledu že učinila tak
v návalu pomatenosti vyvolané ná
dorem kterýž prý ee jí v hlavě tvořil
a na mozek tlačil
— Farraer Mat Donnelly z íírec
wood la přišel v sobotu večer v
hotelu Brunswick k vážnému úrazu
V stavu podnapilém spadnul totiž
světlíkem do přízemku kdež v bez
vědomí ležeti tfixtil Byl dopraven
policejním vozem do nemocnice
kdež zjištěno že utrpěl vážného po
ranění vnitřního mimo čeho! mu i
chrupavka nosní přeražena
— V noci i pondělí na úterý
pokusil se o útěk t včtení okresního
George Shelby kterýž 38 denní pust
pro tuláctví si odbýval Týž tamfi
stnán byl v kotelně kdež zároveA i
spal maje za povinost oheň udržo
vali a pH tom opatřil si pilka
kterou! dva pruty v mříži přepiloval
a právě na třetí pracoval kdy!
klíčníkem při činu dopaden byl
— Prvou obětí tnámé ordinance
kterou! toulání se dětem po hodině
policejní zakázáno jet etal se včera
7Ietý Kosa Crone bydlící a matkou
vdovou kdesi na 14 ulici Klučík
tento trávil večerj ve společnosti
několika malých kandidáta polep
šovny a zatčen byl na základě upo
zornění vlastní své matky— Policej
ní soudce uložit mu pokutu $500
kterou matka aaplatiti nemohla a
hošík byl by musil ta mříže Právník
W J Clair nabídnul ae ale i ochoty
hájiti hocha a pokusit! se o dokázání
že ordinance je neútavní a tak hoch
propuštěn na záruku
— í'u sám nerad máJltiémti hpMM
Omk dopisoats Hvořtiostl rltl
s fiářimnR dotknutým naMm npo
lornnlm I jilm kritika Hokobk
idsjtfťli lietyU místnou Kdyby pan
dopisovatel hlolřl ai vím podávání
práv nI kfítlíování myslím I
ty Mvdřěil se Mps vydtvatslitvu
Hvofnoitl a řippftotll sl nspřljemnn
sti My mtíme npskovati fe útok
n stor Hokolfk učlnný tyl nptnit
nfni Jstli ukutpřní snad nřkfrrá
dívka při tttifnném divadle popti'iU
mdii své VMdotl vire psi ty mMa
zasluhovala tma pokárání a ne sbor
ftokotek poněvadž sbor tam co tako
vý ustoupen nebyl Proto í tneil
Cechy omalikmí jst tské je-lrn
Hromádko toho m-ňánleduje le
celf český tiárol v Omane J'st náro
dem Ilromádkft Nikdo nechce panu
dopisovateli pero i roky vyrážet ale
kdy! sl sám sedá na vysokého kriti
ckého koně musí laké jinému dovo
lili aby směl jeho smého kritizovat
To rovné právo Je!
— Ve čtvrtek zatčen a uvězněn
byl na stanic) police Jut klučík Sam
Morovitz kterýž v poledn době po
čtná býti na stanici té jako doma Ve
čtvrtek zaopatřil si nadějný klučík
tento nějakým spúsobem několik tele
grafních blanketu jež ai sám vyplnil
a na základe jich pak několik dolarn
od dámiček ve ťykřičené čtvrti naší
skolektoval Při tom zároveň "štíp
nul" někde bicykl kterýž ve dřevní
ku si uschoval ~- Nejspíše poslán
bude do polepšovny
Zprávy osobní
— Pp Rud Zajíček t Bladen a
Jos Hychtářík ml z Wilber nalézali
se minulý týden v Omaze a navští
vili při té příležitosti též naši pfsár-
nu Pánové tito přivezli zároveň do
Southomažských jatek dobytek ku
prodeji a dobře jej zpeněžili
— Pan V Kliraent starý osadník
Wahooský kterýž již po řadu let
obchod hostinský tam vede byl v
polovici týdne v Omaze v obchod
ních záležitostech a byli jsme potě
šeni jeho návštěvou
Minulý týden mile byli jsme
překvapeni návštěvou p Karla Piildy
mladého syna chvalně známého vla
stence p L J Paldy vyrabltele tabá
ků a doutníků kterýž meškal zde za
obchodními záležitoHtmi Podotýká
me íe zástupcem závodu Paldova jest
zde všeobecně oblíbený a svědomitý
rodák p Karel Steiger kterýí veškery
objednávky s ochotou vyřídí Továrna
pana Paldy počala nedávno vyrábět!
znamenitý tabák ŠUupavý zvaný Ha
ličský kterýž ku zkoušce všem šfiupá
kům odporučujeme
— Pan Josef Zerzan tajemník
Velkofádu Nebrasky meškal v Omaze
v neděli a pondělí za různými olchod
nimi záležitostmi
— Tan Josef Čermák chvalně
známý obchodník z Chicaga který
tam takměř od avého útlého mládí
bydlí navštívil nás minulou sobotu
Vracel se domu po někollkatýdních
prázdninách kteréž trávil u přítele
svého p Karla Ságla ve Wilber Hylo
nám sice potěšením pana Čermáka
viděti ale Jedno mu neodpustíme —
totiž íe nám nedal příležitost poho
vořit! si v užším kruhu domácím
— Pan F Top ze Saunders Co
přijel sem minulý týden a manželkou
kteráž zůstane návštěvou u své sestry
po několik týdnů
Nabídnutí k sňatku
Zamýšlím poj mou ti ta manželku
svobodnou dívka neb vdova do 35
roka atiří Poutě řádná ať ae hlásí
třeba t chudé ta to však t pořádané
rodiny a smýšlení katolického Jsem
vdovec 30 roka stár vlastním dobře
zařízenou farmu T západní Nebrasce
i dalších 160 akru pozemka v Minne
totě Další adresa sdělí redakce
Pokroku Západu pod lifrou A J"
6-3
~ GALVANICKY
H O IJ
t milou p
za 100 kuponů )
a $100
Nuti Mirte 1 kupon V kMrin f tw"' m pukli ku
a il kupony v kM'm 4 um "▼' pMf'ki
3
IIotlnkr J(H doMe poH'rch jďm dolfe l Je řvi ll" řevně
fmtahnvNM Jnoii nsldxi-ny daleko pod JrJWIi Iio-IiMh il'tlioin
Vit přími li rliiKitl tf-nto tl4k sHeie kupony i )m Jmi není a
j adresou n
Blackwcirs Dnrbam Toto Co Onrbain H C
i Kupte ni pnkllrek tohoto vrhUIeftho kuf Uvlio lnlikil S flile
I kupon im nhnl m notcnjt prende Jln s Jik Je le ilofiitf
'jeentoté známky se přljmnii
tm
[]
O
O
M
OMAHA
ZivlriHtllí
AYDE
mužského chlapeckého a dětského i
ŠATSTVA
Můžete pocítati na větší hodnotu
zklamání Všechno
0"ble!ky pro muže
600 celovlnčných obleků
modrého černého hnědého a šedé
ho cheviotu — jsou to nejlepší obleky
♦750 jaké lze kde obdrželi Budou
u nás na prodej po
Ve všech velkostech od 34 do 42 a
hojný výběr
25 druhů obleků
zhotovených t elegantního kašmíru
černého i vzorkového worsted krás
ných cheviotfl módního serge — se
zakulaceními i rovně zastřiženými
sosy sako i fraky Obleky tylo ne
lze nikde koupiti ta méně nežli $15
u IIayden's budoa však na prodej po
750
$375
Střevíce ! % Střevíce !
Ženské pěkné střevíce $175 Snž
rovacl polobotky 75c střevíčky pro
děti 25c mužské střevíce $1 50
střevíce pro hochy 08c Všechna
obuv jest nejlepií jakosti a mody
Hebké 50o střevíčky pro nemluv
fíata 25c
Dětské pěkné Dongola knoflíčkové
střevíce 75c v číslech 5 až 8
Pěkné střevíce pro hochy $125
$148 a $175
Ženské kfislečí střevíce se špička
mi i patentované klíže $175 stojí
ta $250
Hayden Bros0ma1ia NelV
Roh 16 a
lif Venkovní odWratelé učiní dobře když ai dopíšou v řeči jakékoli?
' zmíněné firmě o obrovský katalog oděvní
POZLACENÉ
I N K
typUfi-N
j za dva kupony
a $200
NEB
JlOíllIOlíl
za vaše peníze aniž byste doznali f
šatstvo jest nejnovejHilio
sirinu a oononaie znoioTime t
H
50 druhů obleků
neilenSího druhu Jsou to ohlekv
0 M
jež pojí v sobě trvanlivost ncjjedno-i%
uuhhi znoioveni a nejiepsi známou -li
vlněnou látku Vyrovnají se každým
$35 oblekům na zakázku hotoveným f
Hojný výběr obleků těchto po j
tf)Í!aV50
Obleky tyto zhotoveny jsou
předními vyrabitely šatutva t
jaké se dosud v trhu nalézaly
íj
Dvouřadové obleky n kalhoty po A
kolena po 95c $125 až $450 Ceny
tyto jou pouze poloviční obyčej
ných k
Obleky které se nechají práti po
35o 60c 75c a 95c mají cenu $100 'i
až $200 V
Bavlněné kalhotv do kolena lež v
možno vyprati 10c mají cenu 35o U
— _ w _
Vf
Ženské pěkné "Kochester" sněro h!J
-~ _ I # An ia r )' 1
ruvnci mreviuo vj-ío maji cenu '
$500 V číslech A až E í)
Ženské pěkné šněrovací polobotky ) ]
75c 08c $125 $150 a $200 V
Mužské pěkné střevíce $15o $225
až $300
Ženské kamaše vhodné k jítdfi na
bicyklu 75c 08e a $125
ííilt Edge nátěr na ženské střevíce
15c
túr Neopomeňte navétíviti náš
oddíl obuvnf v západní části budovy
Dodgo ul
: