Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    121
1 mřtlitl HÍCfl I - H'i nn ikí přoti!At(ř í f"fijř# fc("ř'nl by mivi ffií ki-éřní
Himwitlrmtm
%únúv(mtt
Mohorobíi
Vodnatnlmnť
Krticn
Kožní nomooí
N 'duhy
j iW huMlt fintím
tl if !() jf f'l J
! fl t
Dra Petra
Hoboko
IIM M ftá"m Til ♦ I W fMM l-ff f rTKrfK Jíl IMII Mni V JřVM řVlA iMNfrt Jří-Il-
tíiívUííHl Kon-liH k rátít k„řftfklbi ft l"M ní 'i'iř"n'"'
Af#hf# !tl lfl pnlií hft l II foifl t lj ft V řnfMř'? ryn jm
in Jiim I tmltftf Ifo AI h% iAMkilIďi I Uimi Inlřrt t f)if n iřMel
T J'jfHP JI'"5 i - a - ' r
ťi l in nlfMÍ r#lii MřniAloUM-yi'! ftjvjíířit ir(#w t4ftfmn Iřw n ihlUttUl lr h I
éi ti-ií iiu iirl f l řibřitlfí hltv4ifií '! h4řfi Iřlohn t# klf4 t
Díl PETEtt rAMMNCV
CMíCAfiO ILt
immmmwmwmmmmmmwmfflm
FRAZER AXLE GREASE
Ncjtepii
na ivétž
Nrnbaah lij
pvlrrt
pfMiihtl
řii
itit nuit
1
i
i
]
Hleďte
doptat pravý
1 HN MNI
n prárl
7LhcIh 'TMF FR17FR" h - i'mm -iřf-jfi m
'itnvflif p'r1f Jm % ItoloitMul
FRAZER LUDRICATOR COuiu (Hrir i i htr m
MkJ fř kitfMl Mtřfi# fit
Ulhifi Iml tik Linii l
hr l"(t wlicU h Mjit I -ff
gMuhnpRi Tf I MUipil totil v
h tMÍ k '! (HimA IkIioj finni do
I lep iby pnfffsl (hf lil iti
íji'ilwn pro ťIJ dft imiM řnijí
ltltflit a 4k při l"m ssivukoti
k lsíi! přilit blltko n4I#'lkm
ifíkri ukut lin l'jt
& _ éi# -1
p1H ř44 rMAl fí Mtí n liíi j( Kjfr
lití JMiřil ři4fti {ífAftřt U I jJ(
S f OnQVkOVřini
S DDQOYKOFVmi fOíf
110 TKXAS
Notuji VM lilo
1H
%tfH Míl:?} Spiti !hj POZBMKY
volní: roiiovKovE voz v
nu titeh tlukách
Nijlcpii dráliB tlu viu( li inlst
Umí Indianskčin ózcmu ToiasH
Meliku ti iihTIí liutnof-hkřní Hthteit
Jde příuu úd
renison Shennan GroonviHí
IDallas FtWcrthIIillsboro
Wa2ahacUofWaco Toinplo
Eolton Taylor Gainerrillo
Lockhart Honriotta Saalíarcos
LaQranffo Dcntoa Alřaraao
HOUSTOH GAIVESTON AUSTÍK
A SAH ANTONIO
Y PrazB Sacnders Co Neb
jo nyul čexká U'kArn
kalaf lékfrnlk
má tam iih sklHlé vínchny byliny ko
řfnky vSelijiiké thé kapky olřjíčky
Kávičky prásky nuiHtř náplanté
(flaatry) V(xllíky pilulky zkrátka vAe
eo do lékárny patH Třipravujl té4
roxlicné maiání pro liduké neduhy
léřebiiiny pro domácí ivířaU a véť
i(m dílem trefím tdy nu to pravé
IkflSeverových a jiných t z patent
ních mám lél hojný výbřr jakoi
barvy itřtee olej na barvení i na iitro-
'e ckrátka vse co v lékárně mívají
ZvláSti velkou zám)bu mám vSech vé
cí kterých e recepty připravují af
jsou již s Čech anebo od doktora xdej
lích Dlouholetý cvik muč dal mno
hou zkušenost a ta pflála a přijde
mnohým krajanům vhoo — Zvláátii!
taroatlivoftt věnuje receptAm
A MAMINDA
HOOO
FAREM
zdarma liltilíjlrim
Iibri liti l mintf 4m-i wiwm(i
(liN lUrklrw lrr4 v IU C7 J
14 Milen M I I ťí yflihh'' ''! f
vi ktithj-ii i(ko!kUhikh''Í'" Jjí nim f-ifif
LtáL I l'f Hnitu ňm'ihf i t'iii rr
vlon-IS v tffJi f OMhiml H #"lMMtÍ
Jř bpičL ňího vlk amhIamII A ' " ' 7
Uř Mi ř iMiiiřov4fil 1 1 ™ nraicn iiau r fnoi rinrcn i-
1 1 t É I é I
UM Mitrknouti mohl toll m "4- -""ý"1' i"i-no-i
tebUiu kllA t!tr lrl hom a i"P urmnmvn rimeiifo
iiI loiíMíom lívřffif m nffi ío procent t kal lťho (Ihrn
ftíin )ftiUftým ottfif fibjtl j pra f Jelíkol při obyčejných
domu pánku prob)iienbii niioi výp„fnřfh pocfch obnAif výt-
ifUi A hPkiilnmil niínitl lim — ¥tmt A A Kincabl i írnt u„nt bi„
rpr4vi vnntA%kiko byVKn- pfttj m1-r bjrl úterý ví-ř m Sb fcu rwř(btl uMníkft nel ku
W UiMiilem j-Hoejilm noudu krj oti nown ""- řolf)řhB élenft lí jiných Hkft
dMiihi i4rkoi IOOURii 'JM" "nc' V""™}'" V"
ulililobv i tMbv umylero itbU IIrhÍ4o ii4no i nutno oblitohu
l liflLM tÍl vlmáiiiti flotil i l i m I tuto toft£ku! imřnítL Ntleino
by byl výtržnost onu "im vyvobl holil u niho t $544 jené hotových
lvrlill -třelíl l klH-ntkovi iku I J i Juu pouaiea uihut
v bobrané Skíepnlk tolil tyl ních i milý řarmer vy-vtloval ie
prý napilým i k-lyl o uklenicl if pníw 1 nsbou í vial n v Uume
kI nolMa tu irv nadávkami Je] neco uziu cuiei jeuao p
ho uplácí na illlce $100 na kM mě
nfctíř a úřaln(ci rIouM ilarmavyjma
ekrctař
— Z vojenského včtení ulejiích
kaoáren utekli v pondělí v noci tři
vojerStl vřiftovó Víífiové tito a-
opatřili ni neznámým domid npnHO
i ipjr#ilii )l iifiuit irin rifn i ' 1 iu! III
w mmwJwu e iioIfcUl lu pr? naaavaami lei w i v- v r n Ulm rihl
nuii! MiiiruiíiiftM''rMUi zahrnul % aonecno naienici w WUi ' " - - Wdlabali a tvorem takto ooviifa Um
í „ r-i ih(ir _ „„ LáDrtnlkv vtneíena ialolxi iroti vydlabali a tvorem tamo povnuiyra
oi iMii iirnu tniiiíiifiii fuin iiKMiii imir mnu p w r - - - i inlll nhn tňhnlii Ht ilnta I
I' 1-1 ! 1 „III lul III f 1 I_ _í I V ( 1 -v _ ~
I -fiViJ ) iluliřn IvyiUIIIIUI Mou nrni iiu nvi - r ' '
nilkml rak ve chvíli kdv nozorováni
1C UMI IOIT I „„iii! Smnlíiíi toiuutol — Minulá nulčla utekl t okrenní-1 t i- ii:
jM'Wrfl f - neuvil unianouu ee jim pouan-
ir rmnin (vr tm ríáno ii i tvrzeni WiUonovu nepfikláial iailDů uo vfceenl naneho klufc joe iionman „„„„i- i„i n
líni II iMi-mkf blffluji nu itiml iimlf in I i i ti n i i w" jjv "J'
hm Mm iti!ik4mktrépiiiiiw"rii víry a to proto poněvadž mimo I kterýž několikadenní treit tam i„„iiní vrn( nrri IoHpIi
1 i i if I T l i 4
loj] nit uiihiIki wii' í
Tiotř
mu Houdu jej odkázal
— Anna Iloejohnová zadala v
pondělí laloba na náhradu $10000
proti Benjamin Brieknovi kterýž
prý útoku Dáill na ní se dopustil
Dívka tato zam£tnána byla v rodině
vidti-noau iUioo iraiíoo při koupi 1100 obialovančhp u UaHCom parku by-
tkr botof oW1 b uilrn nj-uiiy u qíi „ r„uinia tn1mi
I ti 11
nck do ložnice lejl vstoupil a ji
znásilnil Druhého dne átok ivl]
prý opakoval načež ona rodičům to
oznámila a službu ihned opustila
Krimi 1-wmky v Columbii 01rk okrMl
WtxKBifoB 4 lt da 110 tkr V Columbii B-
lití Ualo proliká In raku Btk vdla
BfMt do ddla i trMiilbo u 7 Mil d drabi
Im BB křltovať ulJloiboi pooB I Bili
Foamkr dobr poloha truclifl vlultá plila linl
kr)lna úrodni a rjrrhla w onaxnjH Kdo koupi
m akrl obdrtf ealo Urma na-b i H 1UI
I ! ft vna- i r r I
sklepníka i ostatní v caseiotn v no- oaoyvai a jeuoiio inuia j ve ctvr hnjd policii DaSÍ lelefonoVftn a „ p&
stinci se nalézající svédčili pravý tk dojiti měla Kluk postrašen byl tr&nfm pQ nich tapofialo Ve čtvr
opak a proto také jednoduše krajské jedním poluvřznímie prj policie si tjk chycen je(len# Nage poUf
vyzvedla na neno novy ziyaau Je Houth 0mahy a dfnhy UaD2er
iledkem fiehož po svém propuštění dobrovoln6 uřa(Ifim He vydai nebot
KUSro
ŠIJ W-I llb Strast Oblcann III
ihned snovu zatčen bude a že opětně
na kopeček se dostane Z obavy
uřed novfm trestem rozhodnul se
raději utéci a tento svOj úmysl pro
vedl kdyl za účelem zametení dvoř
ku ven poslán byl Dlouho vsak
svobodě se nctésil liěžel totiž
rovnou cestou domu k rodičům na
farmě nedaleko South Omaby bydlí
PralostiiEcasraiii
ho neustálé schovávání omrzelo a
dobrovolným návratem nový trest
ulehčili si chtěl Třetí člen trojice
Zajisté že bude též záhy dopaden
— Pro kousek ledu sepraly bo v
úterý večer dvě sousedky paní
McKllbattonová a paní Wardová
kdesi u řeky bydlící Wardová pa
trně byla kurážnější neboť rozbila
sousedce své plecháčem hlavu takže
cím kdež v úterý byl sebrán a zpí t
I lt: lb Ia mnuiil RpAiáa I
Kodiče pokouSeli Be o vyrovnáníleě "~ " " ™ u na Htanici policejní rány sešívány
nemohli se ohledně výšky odškodné- lenom Pftvodní Umi odHtílř'U' býti msely Udatná panička byla
ho dohodnouti a nroto nvní konečně - V úterý vyvolán byl v krajském flvříí_
I a m ů w r „
žaloba dotýčná proti mladému pánu soudě spolkovém zajímavý pripan a _ v onjfif poi4lan byl soudce
„„ i I sice žaloba John W Petersona proti Soott o vydání habeas corpus v
Swift Packinír Co na náhradu záimu (íuorKe Dunna leň Žádosti té
I U wuAHillú II AVfr ItfATl iioruT 1 I a
mi m:uuv s:7 Ti: laft000 as poranění f čase poslední nevyhověno uunn uuen byl as
I II f I III i3w zjednán uyi ou oaresnion aomisaru i před desít dny na obviněni z prepv
XJ1UII1 rOIltllV { ' !lrtM„nf1Pftis4m wlM "távky v jatkách southomaž- P _ Jm twhft L
K cm uunioaa iinnuiuu a iuvmi as w - - i b ~- - —
I ~ I £ U AJI MRfklikn litrAnA l'u(aR I " m
dřívějřím úředníkům okresním kte- "uu J % ' " I na těle left po ctyry dny přelíčeni R
II I lil HCWl " J H"v IW 1 j smm%
chtěla jakého obratu poranění napá
leného vezme 1 ravnl zástupce
v Schuylťr Nťb
Zdřítlil i) Juntvkuni noné bialotič
(db BiUU t Holubovii
j i son zaměstnán byl během stávky v n{ra
opatřen je vsím ří ao vyzván byl dosud okresem kSwiLě a jednoho dne ch?ě
n hojně výtečný- se nevyrovnali prohlásil že přípra- přepaden byl lenť
ky atd Krajan vy k soudům těmto pokračují rychle při vracen se z prftce přepaden oyi
-l_iÍ na křižovatce U P dráhy na 17 ul
Hostinec tento
pohodlím a zásoben
mi nápoji doutníky
Jos Kudrna jvst tu skiepnfkem a ku předu tak ie v záříovéra tasedánl
ochotou příznivce své obslouží
J řT Ku pohodlí vzdálenějších
hosta zařízena při hostinci též stáj
soudu krajského budou moci projed
nány býti
Do Berouna a Pine City Minn
iTaTrii&rR-t-Ifo mi yinM
l" V'T~ B- fc-Bil !Ukf kl-ré lúativajl
aaaaaa alál oalrml Vfcihn ir (in
Of okurky íraralHrjf sul "laji a } ra kra
jní a kru'kB Mřlinr1 B kaMni latinu N
Bii W a tipl'k hlávky alf imiold trh K
ni ua nakroiii b naklatUiil ZmIíw pl
pla-n a i Biirh i to f ! A-lr- tji--
llHKU liltu1 kl KHAKI INII
Pan Jan Khuller přijal z ochoty
jednatelství našich listn v okolí He
rou na a Pine ('ity a jest tudíž oprá
vněn v jakémkoli oboru t I se tyka
jící nas zastupovali jikoz l před a
doplatné přijímati áláwe tudíl
snažně naSe příznivce by se v záleží]
toslech těchto na něho s d 5 věrou
obrátili Vyd Pok Západu
Hospodáře a
Knihovny Amer
vada Tlardas fréH řanl ko doliFs B pol-bll'
Hlaví aky a aiilirky draaa)t Ba ftnU
ra ař rkr k Z4iJa OaialB R-b lil
Jet t pravda ie
Dl Miloš'
Norvino
vrací zdraví
Jim BaoaresBÍ)lfwl Udal db btKI b
bt Vr Mll' RaataraUv MarrlBa bj by
Bán ipboIiii Rais pokraluvatl praadB
llvoU bbII byeaoa doaall Iplnlh yíla
Bl irtUl )U BarvotBlBil do]dU ks kla
rlaiukoll Ukáralks a kupU si Dr Mllas'
RaatoraUvo MrvlBi kdyby prvt lib bjIbb
iaa IMakraa bado 4a Baalas vraoBay
iaalll 8á Blk MMbybaoaU pMaaaslab
B-daha tallrla Bl kBlha foWu)W
rdaaloh a BrrToaaUb vádia b i riariBa
AdrMaJK
Dr MUes' Medlcal Co
ISllctiart Ind
I n K nfalfil na in t wiMlM
j nab rnniiis a tiž také novo en a
několika stávkáři a zmlácen tak dft t0 na tom Skladě an Dunn bez pří
kladně le od te doby veškeré práce] činy zbytečně dlouho bez výslechu
iiinném lul Potjurann tvrdl Ive vězení držán byl notva le i
Ze ta poranění toto jest RpoleSnoRt vní rr doRUl zatčen byl Done
v -11 v i znova a požádal opětně o své propu
zodpovědná neboť kdyby prý byla tentokráte však žádosti jehc
I mt in 1 t I '
poiauatanm ueinizu vynoveia ne- nťVyhověno
byli prý by prací zastavili a nebyli
by as mstili na těch kteří místa je-1 Hluchot nemůže být vjléěena
jich taujali K Výsledku ROudu to-1 mUtnliul pllkiul Badl m Bmhaa ka
11 If I BPBIBfB faU BeliBOlU rn J- i™'T
uvu - Mwu --v 1-'-'' „b„ll01ChaeooUBWJ-llkykBtt
ným napletlm I aiiui niaebt it Bpiobvoa mpi-bIbi
v r: 1 „í „ allanlcli blaa L-mniincn tniunon rom
— " " Uí litnHlBBlLolUUlíilBUa
čtvrtek le vlivu red MIíee' Kose- LBadoiybai kdyiaa ipii n Biaiadaja
i— tm íSI LuaebaaU a pkU aa iipl Baodlrat a Irabíoa
waiera awry mm uuobu um 'Hmam ío BorlBlbB uva 1-1 lucb pro
maikal nodařt se snad nřeo urosatení iaa
_ i x n„L_ l I Dávat I ImiU Připadl UurboaU J-at Blao-
snímovnou poslanou předlohy kte- J"!™ Ji "paiaal
roul mravní i hmotni poupora za-1 uayeb bia™
m nu Dán ladná 4olri Ba Biay pnpaa bia-
mysiene vysia raisaiaFlHBBnr Upiaba kUramt al Malta byl
vál v mSatí nalom r 1H0S odb4vá(ia ' iia Ukta Oall'1 Catanb Oura Depllta ai
hýtltná Rtrany Spojených SUtft ! "íiri umm ''U
zajištěna býti má a podobně as
podaří se prj prosadili přijetí před-
r i cHzuzr co toiiho o
(jfBUl řally pilulky Bajlapét