Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ♦~ POKROK ZÁVADU
11
Z CHICAGA DO CHICAGA
boul1 politlafclho m4U liftu #
fliltfyj i U línfi Mih
épln tlil f-ofcjR„at Jfn
Mdí bofy #b pr4tá fuhiky it
fřhř' 4ik'( Ni vfhrili f -
tik ďokomlý i1
fc t % f n f boj n nitmi ofpiWí í#
ftl4t fclL1L líL -II té
fctl lý I řitf h foí ftáwiH "t jrn
Ji dti fř?' ll-ht tťú fi
strmit dne dní ij fn ffii4ht
r4ro Th t bývá " haf ffh vol
báh iuJi térhto It II Jt vd
irl proměnlivá Vštk IKr Jf j
I MklM U mn "uké rp'ibli
ká" jrt i4vlo't nbf!l l'i
válel f#b#ř akoh jroi tefto
fcf4u mU rabm řbi "kff ti iy
čakanft m Htkn — tolik Milotě i
lšdi jrn fVi ntíirh It4rh
flftoéakávsl} H t ř fl nUf ttlAt
pfbj kýob fsp hl4 f plné
míře dlř nám na lfitk Štěpinu
f koUkťri iáp loWnu Klenba
II radního wř ly Nováka ta 10
H bnebersr i Vyjma po
ladního ivolili jm j# těl vtdkou
tltfiftoit 03kávalí tfn 1 i
mn&ftf kterého a ti 4m od strany
dostalo povzbuzeno bude celé če
ské občanstvo rep urnf —
avšak ld jilé míry byli skla
rnáni Prvním kamenem hozeno bylo
po nás z samého naselo středu a
co nejtrapnéjiího a nejsrnutnéjáího
na celé Úto ftfféíf klrri dnou je
Ítl v néktorých lejifch h]
ch # cxluhrávi t oarvého třlu
ienké rop Kgy Njctn tvtwa
do vnitřních t&Mitoolf tohuto ne
blahého !] avfak toliko vím le
£enk r liga itrlena bjU do ne
kalého toho boje několika netvédo
mitýmí ottiadoMtivými Cleny k t ř I
organiavi tuto kontrolují Senti
mont naíehoobčanMtva hut roidílu
r rulo v byl námi — natni bylo
jádro lidu narni bylí i poctivé
smýšlející demokrati jedině něko
lik tčchto Milota a ť'apkfi t líy
Rtilo proti nim a napadali ni po
dle a ibahřlo i úkrytu
Hlavní jich tbranl byl organ
čenkó rep ligy "Amitrický Občan"
který rnunel sa ony zbabělce kteří
ne světla Štítili lámati oitfpy
Tento rep-"tanadn(" týdenník byl
jediným ceakým liMtera tde v Chi
cagu který n&m naS lÍMtek rap
towna tak nítkým a podlým Hpfiso
bem napadal le i če&tl demokrate
je veřejné odsuzovali VeAkerý
oeský tisk chicagský který byl bez
výminky redigován po léta ve smě
ru demokratickém psal cbvalne a
nadíene ve prospěch našich čekan
ou a tejmčna ve prospěch nynější
ho výběrčího daní obč ňtěpiny
Celé sloupce chvály a odporučení
doslalo se nám od těchto listu zdar
ma a bezplatně Jedině onen čes
republikánský týdenník stál oproti
nám chrle na lístek náš coó spou
sty 12Í a pomluv Nechci se dnes
o prazvláštním tomto zjevu v zás
rep listu vydávaném českou rep
ligou zmiňovati neboť schází mně
několik článkft do futězu vnitřních
zálelitostí managera této naií rep
Kgy a jakmile nabydu úplných in
formací které denně očekávám
oelou tuto společnost "zásadních"
republikána podřídím přísné kriti
ce by jednou pro vidy překaženo
bylo jich nekalé řemeslo
Ve tprimjfitlihki konvenci státu
Illinois zastoupeni byli jsme obč
J F Štěpinou který byl jediným
českým delegátem v ohromné této
schftil
linuti m prouptch Pokroku Zi
pádu se zde velmi otěAeně vzmáhá
CeHí republikáne chicagští mile
rádi vymění za neboiifka Am Ob
čana zásadní "Pokrok" který ve
prospěch rep české strany ▼ Chi
caga napíše v jednom čísla více
celli napsal nebožtík po celou do
bu kdy Jej redigoval předseda čes
rp ligy Jak i bodnoviraébo
f-Mfnsn df f 4fn iMpofá lánt blds
I' ř n f tí 1 1 -ř f Vtt pftitptvh
rkř'kn f o wirM f mfiUtosti t
(n KMsřft rtt fnhi i t i'ml
I V Jmsftovři4 ř 14 Ktfoísft
byl j II !itftf výboř k(rý btds
p íkfn f Mitf podlit ífU
hht Kí fý Aský rp blsb
ml hf yn fffkU-ff klnbt 9 wř 1
f r-f4rh loh to tistt nUiitl
(lt hboř J to dft jsdiňf
ký i4vhí f(ithk4nhý list
kíirý se nám neKotft nlíif k slul
hifi
ttAHM W MIM
jíh k iwmviM
itt-tilt 4 i S4r4n M tf 4 (rtkt
IhlfJtUi tlil fvlřtitfnl Umírnil á
iwvfJtnt byli hf nltU }f ' linl"jho
U$ rtilfntil !' ftnijih Ař'ířÍ
Tolof jt vfl#dsk fp konvsn-
lUho konřsního distriktu oirs
i Cook ze dn 11 t rn l'ro nás
ť-srhy má tnU Itý dístřikt nemá
loti dftlliljst tirt)t zahrnuty v nlj
Jsoo ponejvíc ťWhy obydlené war
dy a sic Nrná fuá ttá a má
1'řsdvolby pro tuto konvenci byly
velice klidné neboř většina obyva
tnUtva úplně souhlMila s projeve
nou myšlénkou by dosavadní kon
grnfk 4tého distriktu Woodman
nebyl víte nominován poněvadl v
dobé Ixje okresní frakce frakcí
městskou kul zráda a přidal se k
frakci městské tak zvané Hwiflově
a toto jednáni stihla jej jil roku
minulého malá pohroma kdy v před
volbách ztratil čestný výbor okresní
který v luč wardě po dlouhá léta
zastával a který nově zvolenou dele
gací přenošen byl v ruce našeho J
F Štěpiny Předvolební boj v
mé wardě byi poněkud iivější
nebof pp Šiman Langer Skyta a
jiní podnikli proti wardní organi
saci boj a otevřeli volební osudí na
Center Ave pobili 18té ulice
Druhý den však jich delegace ne
pokusila se kntesfxvati místa v
konvenci Konvence byla rozhod
ným vítězstvím okresní frakce
"Vzkříšení Am Občana" odbý
vati prý se bude příští týden Tak
řečeno nám bylo tyto dny Ne
šťastný kadavcr prý bude po malé
přestávce kdy již byl na Pravdě
lioží opět strašit Pan Q J Chott
prý několik dolarů obětuje aby jej
přivedl opětně k životu Kočka a
Želva má tuhý život ale z tohoto
"Opičana" jde hrůza toto monstrum
není k umlčení Možná že několik
dobrých štulců jej přeo pošle tam
kam patří — na Pravdu ltožf kdež
budiž mu země lehkou
"Hlaa Svobody" byl opětně již
prodán Tentokráte uzavřen byl
prodej vsak doopravdy Šťastnými
majiteli jsou páni Suk a Růžička
"JJuck" Kozel a "liill" Loelller prý
podnik "békujou" tak se zde vše
obecně povídá List ubírati se bude
cestou zásadní a povede přímo do
demokratického tábora Kedakční
"síly" zůstanou prý na malé výmin
ky nezměněny Nebýti těch nových
"kváder" kterými "redakční štáb"
byl velikomyslně obdarován nebylo
by změny vfibeo k pozorování
V sobotu večer mluvil zde guver
nér Altgeld v Auditorium o tak
zvaném bimetalismu a proti tak zv
zl broukům kalibru Clevelandova
Mluvil velmi dlouho — skorém dvě
a půl hodiny Však jeho řeči
jsme se žádný nenajedl Dvě
a půl hodiny mluvit o stříbru
a zlatu nepomůže dělnictvu Spoj
Států k nasycení i kdyby třeba
všichni demokratičtí politikáři mlu
vili najednou Dejte lidu práci
by vydělal si každý na chleba a
'přestaňte mu mluvit o stříbře a o
'zlatě
i — PfpdplArrjtfl urým pfáta
IQm lloflpodáfe do vteb poem)
150
Z UMĚLECKÝCH KRUHŮ
fiá í'M 14 viflifá řijn
ohfsďt ttmofftfti l ( dntníw
j#ofi! bi odp'ířft sMt#ítm lnuli
řk'!ffsfi ké Cn jA irl
n#l4vnoi 1 14los nencilstfí ntvr
hul -t i t r tnkthi di4 l!s lo jil
) tíos n % tiihf skutksíft ba tnj
mhlmn pM hhhítl nynf dtíms
táljmí dn lly Ak nojn Thslm
vstoipi)a j ffithá řiámi
í JioA tAmtj kthtnp h Htnfrti t
nijí své fs řcritn(y NJ fo j
ovím slotifio umíní hu lsbnl t
hířfii #(fi"ii mikj( výborní hotis
Iit4 pp Hitiký Mhb
No4k Vllm rslli( Kl4 piani
sti Ifolab pívsrké urnínl nastoup
tm j"st nslířii snori(Mi p Krtfi
msl(řtvl rsprsn!aj vslíns ístn
nt liriý n44 K'4ř 1 fihoj dle po
třrby vyvinul lél vtipný tllutra
tor niiích lr(fi lnimoriU( ký h
časopisů ťn riiřrické bárií tví
ní-i4 v p Jandovi svsho přidt
vitrls a jsdípé sm hsřitfl nní s ná
zttoupno lift il sice )4k zna
menitého proffor Mylbkt ptn
KOJi'k ašk toho riáoi odsbral
New Verk PfLrn Jsbo na vills
VatiderbittriVé vibiidíly takovou po
zornost le dostalo s mu 1 New
Yorku pěkné lubt lky a tak jtl po 3
roky mešká po Kaliek v starém
(iofhamu rřiHěístÍ k tomu jišté
novináře tu byl by nás pěkrý hlou
ček pohromadě tak íe bychom jil
mohli utvořili nějakou tu "Uměle
ckou besedu" Ono by lo šlo nebýt
té malicherné osobní nevraživosti
aiezi nám i
"Uohemia juartet" ji-st nejnovéjší
útvar v našem zpěváckém světě
Sestává z výborných sil: pp Ad
Kruta (prot tenor) Kalaše [druhý
tenor j Dr- L Wedelese (první bas)
Ol II annach a (druhý ba) Mezi
českými zpěváky nebylo by možno
sestavili druhé podobné kvarteto a
my jsme přesvědčeni 2o zmínění
páni dobudou čeat nejen sobě ale i
českým zpěvákům vůbec
Každému jest znám smutný osud
prvé české arény Myšlénka byla
výborná a finančně zdravá avůak
podnikatel její nejsa seznámen dosti
s poměry zavinil její pád Aréna
octla se v německých rukou a podni
katel dělá výtečné obchody Nyní
máme roíti druhou českou arénu ne
vAak v Chicagu ale v rozkoAném
Hiverside a podnikatelé její jsou:
osvědčený kavárnlk p Anděl a řid
p Strouhal Přejeme oběma pánům
aby aréna jejich měla šťastnějáí osud
nežli její předchůdkyně o cemž ani
nepochybujeme Jsou to jiné ruce
které ji řídití budou
První úspěch našeho básníka pana
Jandy na dramatickém poli jest prý
mu pobídkou k novému pokusu
tentokráte ale musa ji ha sestoupí a
výše středověké tragiky do vAedního
života česko-amerického Plíe fraš
ku kurouž snad zahájena budou
představení v české aréně
Úmrtí — Ve středu zemřel tu
chvatně známý krajan p Eman A
Le Gross kterýž do města našeho
přestěhoval se co mladík v polovině
lei šedesátých a po celý ten čas
ve vAech záležitostech veřejných a
národních činného podílu bral
Hlavně znám byl jakožto výborný
zpěvák Hyl zakládajícím členem Cte
nářské besedy dáte členem Lyry
ochotnictva Slov Lípy a později Těl
Jed Sokol dvoru Cesk) lev č 34
IOFlože Uarfield K a I) C a
lože Montefior National Union V
posledních letech však vzdal se čin
nosti veřejné ač k některý m spol
kfim dosud nálcitl zejména na di
radlo t zpšv rád vzpomínat
jslfkolív druh Mftfcdi rmo i kMf Jl ní křfís
rhnir% rfiofbti pfftjem (ttUit it ir Úlu jkktv
M) tsni VyMAÍ j-
Pony Davis' Pain-Kíllor
Nsmtisíts hl#itt lkaN ansb pMdhtH po tititiíví bolest ř
Kdil niAfr rlři Uhr p
Jls sl ofisřřiw ňfď Kipts ti
k
při Ii4l ri4M# it řflnií okimlifé
V kin Killsř J"t M přo-lJ vs v íe
SPOLKOVf RUCH
itk plimki lntttt Jt rv
ds In jm Ifihíli i% rftiné ly spol
ky spolr ky avik tpolok f sk h
pěvel Jsbol ukf}tiAnířií j#t jíl n
otiikou nakolik 1} lni byl }drioit 1
lih dávno eitnfeh potřeb My
nsřli iůt4vám it náro ldolm
jiný mi avk v tomto srnru hohuM
— aú prý jin n&rodm ipvi a
hudby milovným— pokulhávali jme
t i bratry Pol4kyktři jil pěvst kou
Jd notou pochlubit i moliou a
fi stojí vi-lí-Unlm 1 rtáml íí
vs:k4 jednota má t II vywn sli l
ilý: s lrulili vp( hny ittaké w
ky fu'ké v jeddo mohutné téi
ústřední kterťl by byťi btou t
ského spěvu a rsprentovato ii4řl
not řmi ptn ciiinou Hirulťfii
toto stalo se utěšprivm skutkiuu v
poedn( pěveiké líi-neilž — apoň
iomí chicsgkýrni pevťckymi spolky
avšak ostatní mMa ač k tomu byU
vyzvána posud nnehala o sobě an
slyšet! ita i St Iiuis kde vhitné
bydlí původce myšlenky pěvecké
Jednoty čeké p Vorel hslí se v
posvátnou rouiku mlčení Tsk
torována jest v jiných městech tato
znamenitá myšlénka že páni zpěváci
neuznají ani za hodna vy{ádřiti o ní
své mínění! Jet to smutné faktum
dávající důkaz o lhostejnosti čekydi
pěveckých spolků k jeduotě v život
vstupující jel má hýli chloubou naAI
národnosti tak jako v jsou jednoty
podobné Němcům Švédům Polá
kům atd
Doufejme však Že tito opozdilci
ttříhlásí se sami ještě v čas až při
:ročena bude k formálnímu ustavení
České pěv jednoty ve sjezdu
Nuž ruce k činu! Nechť pěvců
českých jednot v té nové vlasti Jí je
množí se a zkvétá nechť česká píseň
vítězným zavzní hlaholem jak kdysi
zněla za ilusická slavná léta
llurklen' Arnica Salto
nejlepM nissC na pofezánf odřeniny bo
IťBti vk-ily svrab rozpukané rur kuří
oka lisej vyraJetiíny s Jisift vylť!f í rla
tou {(In aneb bo pcnlc! nepřijmou Jest
ZBrufunii že úplně uspokojí aneb se "
nízevrdtí Cms !i'ic krubiřka Na pro
dej u 'Joo(lmin Drnu (!o Oninba Neb
Příští výlet do nové české osady v
Market Lake Idulio bude odbýván
po Union Pacillc dráze ze všech stimlc
dráhy té dne května 11 lístek bude
státl pro Jízdu tam I nazpět
Kdo pozemek zakoupí tomu bude
Jízdné nahrazeno Všichni kdož by
hodlali k osadě se připojili a mohou
tou dobou vyjeti neměli by odkládatl
Ji2 několik osadníků jest k výletu
přihlášeno a lze tedy očekávali veselou
společnou cestu Teď je nejlepší píí
leiiUmt viděli jak se pole zavodňují a
kdo a tímto spúsobem farmaření tieni
posud olieznámen Je to pro něho zají
mavým a nahyde pak rozhledu o tom
Jaké práce zavodňování vyžaduje
Pan Josef Kermayer ze Cedar Ra
pid Iowa bude provázeli tento výlet
a pomáhat! účastníkům prl výbt-ru
pozemku
O dalM zprávy hlaste se u J 11
Anderson Union Ieot Hotel Omaha
Neb aneb 11 Snake ltiver Lund and
Irriicatioti Co Market Lake Idaho
ltixiUhlý ril
právě f prodeji
ttf lilOWN Kkrt bodnýflb k smuiI řřtjiř
tw rybařte ob4 trm% blU mi% l'l-BI
( klk4 l-pleh oraikl k hia 4ut7tU
k rutalíui vlbM H lwt i Mi k?4lá Aro
S Podarbl )! t4rmt trhy dobr Rím i
(uaiti Uabto kaa hjl o4 UJr '
Mr a hjf l U1 ]u ka pro4]l bU
aaly f HJřv lba4 rybarU -b dobrva fr
blil-tnfau a Mlkt fMk4 om4f OmkI
IIMSoltSM akru 4naa4 Ihlla mlrat
yiétk ft lUaholt Kse CUlrt Is
tu
wi ůmú dozííí
tur' ) uíkvuÍ llsf ji-ifA N'
4hsv ířidf tntth% Í řiipdřil rismM'f
tnttitwmtL
- b Mk4rr4 li
NABÍDKA
Hklidáfiip ňpliiofi diitěriif not
Anbyr 1101 víjíií (toki!J In Ui
itaíe díWM po'(r4 114 pevný' h
tkínlf li iisMbn tímto }kím t n
šilt novrh vnio 1 it%il'Um th
botové x-iií V f'bftost ji-hfi eruf kal'
dinu kdo dokáJ h jfnt druhý stroj
v tibu jenl rná tak hfký elvtor s
lnk(vou vf konrifii sílou Jak v níin
tak v vfU-t Víiio lm ňstrojí l k Jble
trtk vysoké hnací rolo lik plíkrý n
stířaí a tolik sliv k utahování a
záoí snopku Jako nový CHAMPION
S kal stroj wvý t MAMVUlU není
lakový jíiko JIM stfoje tohoto druhu
A iietná dlouhou pudnou l áku která
s b'lo e zlomí nemá ládilio setrvač"
nélui kola při piko pudné které poh
lovato 'V zlit tečné nahoru a dolu
pudnou pákou a uh)v tudíž síly té ti
it lýtl k práci Při něui není fád
né kolmé sjMijky pudné páky která
zbytečné síly ubírá a jednou strhuje
kosišté dolu poiírubé nahoru v ochrá
něni ozubí působíc tak nestejnou
práci a utrhání sílv Pfi tomto utrnli
jest pudná páka krátká spojka která
jMihybuje se pouze ku předu a zpět
Tato náka koniŠtě I ochranná ottbí
Jsou přidělány v jednom místě z po
hybuji se stejné a soudobně a nemo
hou tudíž následkem nestejného pohy
bu ani hlavice ani pudná páka zlome
ny býtl nemohou CHAMPION nemá
tak složité ústrojí hybné lako Jiné
stroje sekací a toto núsobí nřímo na
- w - ---- -
kosu beze všeho přenášení a ztrácení
sily Jeslize se některá část vychodí
utažením přidržovacích šroubků za
brání se ztrácení síly a stroj pracuje
Zttce Jako nový
Komukoli jenž dokáže že někteří
sekací v trhu nyní se nalézající má
tolik a tak iizileéních zařízení iako
CHAMPION jsme ochotni dáli jeden
tento stroj neb hotově obnos kolik
stojí Zkuste tyto stroje!
Přesvědčte se máte-li
pochybnost o pravdivá
vosti toho co tvrdíme
a seznáte liže není v
tom jediné slovo prav
dy připomeňte nás na
tuto nabíd
Tne Warúcr Bnshiiell & Glcssncr Comp
Spiiinjlield Ohio Chicago
Do St Louis Mo
Ct odběratelům v St Louis ozna
mujeme že p J llollman v čísle
2210 jižní li ul přijroul jednatel
ství našich listů a jest oprávněn
předplatné přijímali jakož i jiné
záležitosti vyřizovali
dt t:ix Vyd Poknkn Záp
VT ANGLICKY!
Ealiir vl 'Up" wOu o - bi }tk volIhA y
kody n oiho í W)l kdjl nlli ky bnj na
uM M JI H pi mirkoa k tikntail m Ua ál
itiU r-i }- Prsktieká ikula ttiitřlli keho
jazyka c-ii silo t- ta i 11 fiaiMh
ti-lkm 110 trio v-lrol pitnilio lrnl ttojl
pM 11 ou l II JS a a J-1ti tA řii
3ft %i'f aznt třlblai dla "-k
HU od (MikUa Kdo UIt 4kliiU aíhl a
af (llrkl Hti ta alk4y a-aa( Pr- to at
tu rnl illlo bMo4LUdnl 'bda-1k Adrwaai
Ant M Siukuj S'M ?''?} sí Vhif t(0
Utnou
Pánům úfťdtiíknni spolku
Vlítni (obchodní) knihy % fafo
tsJgfrS Jonrnah drnni knihy a
Hnt mi 7f nitkoru m Pokroku
frf
Vyrabitelé