Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I II L_ t atr f Ji HV VA HA lillJ
Ol) NAŠICH DOPISOVATELŮ
!] 1 j-fic (ř - M f I -Ji!-'řffrt
i t i Ji' li'" oj!í#4'i1
V jíl íi 'lřkt'# foit
! #- tif t u t
Mf I lf l Jft dřr P'fi4tlf lnu
t (ifn 'nřtfjr Aí i ri I ' M
t hj lo f if ♦' i:4ií í oJ M I by
to h-f: v) b-íly tk
patnými I r?fif ) Mf" #'
III llVobjtí t % l ] lnrf MftlO
k Ápr4ř Mifcií h hi é kdybych
(14 byl j ' kí ♦'val 'jký ' byl
fcych tVul rolim Po!k fttff
(ni tI rřfc-i!f í f li f4hy
Joly !# í! Po ktaftjfifb )m1i
bylood li dt i rj"f míilh
lij i t ř !' lil fnru-íl řlfH ř
rvit Jf-isí !ffrj mI n riiřf'i
ml ! I %lt:tlt m Jll Jf-iikfl
yliV"iv4riffnoho 'iovw jl#
ttfo i m ly kf k vfli rfliň]f
ftefiř f fítt Iiííí i jf tl'ilk thi
Jen jíifikuf Ufií lítí a Ukov4
úij "m%'p k ď Kvřopy K lyl
pak fíiyíf 1# tam fni Jil dot rtatf4
14fti a p'riyhné mi jil takí pak
d"l toho dření pak ] J n t£m
6pftni J tiřl knji" I''nu
tunoht tí h m jfu-iiAípjfffth
ot n ťj c#tii ir ttí -
l'lfi( ft-í I Jf IluJř jofl ibjř
tlo Atiifřiky Jout Tljf f k n
jřS úilovné prát i a %f!kím tfál4í
ním uopíHti t"If k v t
ré if mi li v hfú mohl Ovl-m I
KkicLhi cmSIu! xíaky iir4l( wh
mí tomu vyhrjouti abj n-tilu
ťntl t tij m ii ktří nifiiurtacili
Co jou Čfntné ae lyli j ro Paci
fické jřobřelf Km jou Hov4ci Polá
ci íátvřtfí h Krajinci krajinám ý
chodrifra zejména lVixyI?4niikm
dolům Jimi je americký občan díl
nik na týdCíku ikraovaof a v-roto
a nedivím ie e jedná konn nu o
aametenf přintíhovalutva Tak fkn
dia neb tři národy trpí i o-tatnl Ty
pomíry vyhnaly mne do Michigan
abych i tu aabí-rptčil ku pftdy na
kteříž bych ro bo pracovati mohl
Jelikož jet to práce namáhavá ta
rontlou p&du v pole zpracovati jde
to pomalu než e kouk vyciwtí aby
ei mohl rif co naslt a zaK&zet K torna
ke vřfrniu Mtibla mne nehoda totiž
Btrom mně přerazil nohu tak že
jsem 8 placením pozadu Doufaje
že H6 příStí preidenttkou volbou po
mery zae zmenf a že ne národ navrátí
zas ca cestu republikánHkou známe
n&ra ce přítel Pokroku Západu
Anton Dočekal
Clarkson Neb Ct Redakce Po
kroku Západu! Přikládám draft na
1300 ve proHpčch zbudování pomníku
truci pínne "Hej Slované!" Tomáíí
kovi Hymnu tuto a nadřením pfje mili
ony Slovanů Kolik tiío bude t
nich v této zemi vchody técb který
osvědčí uznání a vdéčnost vůči zví-č
nčnl památky tohoto Slovanomila
jenž projevu má nalezli v ozdobení
rovu kde popel jeho ukrytý jet? O
alovenflkém lida nemám pochybnost
Ale otián Číích o ná jenž itále ae
chlubíme že jnme prvními v řadě v
uvčdorařloHti pokud e týóe alovan
kých národů — ano o nás rnám ve
likou jOchybnotft
Připomeňme ai na sbírky Kollára
před dvtrua rokyl Patřme na poni
iující ná5 oboo doMud uložených
přiKpčvkú pro zbudování pomníku
Karlu JonáAovi Není to národní —
Skandál? Co tu bylo projevů žalotti
t aouBtrarti nad jeho írartf co tu by
lo prolilo alzí a hle ti víiehnf klož
je cedili prfimčrnž ani čtvrťák ne
složili jewté na důkaz vé lácky a
vděčnosti nfi veřejné plýtvali
Dávno již pozbyl jeia ?5!ch íUuhí
pokuk ae týče lé naí nárolní horli
vonti v práci vladtenirké obtavo-
ati Aktiva nae když jí celkem
dobře poaoudime oauvědčuje ie čím
dált tím jetni nm Um hůře H notou
K N i
lhltn Tam l f '(Aft4 ř lik!
Jtí rm fl fihotikř4í A't Valifti'i
ftoml fl l l ehjrt %lft í"pnfi
am-ři If l4ř" f f $i ivdd í r b'
SffMt I H lm -křy i M
by řfí if nk I ttitnU Kt) I w
y rrti p4 m t hj íim f Ktnil a
i í'jijřh f4' h i
ft#rti4'i i'i -dt Tt j# #vífi p
Ilal" j4 řfi4rr í#p4í pltttflť
fijfih f"M 'iřot t T J
ninl k tyf ri#k li hlt f# p"liU
II fnm4 r flll ďbrjml tth
ljiffi(Mi K ljfl íy ťřrt'i byb
Uk j -ř k tnf ti V Kldil'
fi#jii'třijfn# ti flk'(i líA # Jik4
m il('Ukm t f api#řh I# !Jný( h
J'4t1 f Mfff ]! tké f Amřir
J#ftl# #) tom r f(KJnýcřt Mt4
(ot h J4 I l# ( id tkovo'i ořM bod
rif a př1řiyl'tv''i kríi #prftťjí
Ník fy J #vfn rcf jiný rok
t b'i jk kb I m# ala aby b)lo
m looti ďbř a it fti]'tftoi tko
4 bi la ť id íim4ff A přoiř
'ř-(ti) i ďjil politik ) u'4lři!i
i n#iil tn ol ir#t ]' ?' i
ftfr h řt4l ri A j#ití i ) li přt my
i(fn4m o ximřy V4 mim
Uru tottl brtřa a iUifi kťM
l#f t'!"i o podporu 4 rrptblikárn
kýťh i-aft l Mk-ly ri-ptřUtali a
diřtío bm rfubřa Jej o pMlotl
f' } k ly! prý mmiIu dolřdM
j Ie i ni I-I tanttovat a tak bylo také
občany amerukímí Mrfťi fe
dobré bydlř a dobr íy ktré uMi
ta 14dy rer''blik4nkí a thtéli mít
ifnfiu Ter jí mají ala ipropa ínA
jin nelib! Joho J#on fuoo vina)
takové noviny kť-ré i dají lacnxiat
a lid xavedou Ono to iaprxl4nl
ovlem nemueí být poa jen ta pění
i níbrl být4 obyčejné aa n#ro
jinho ku přikládá aa úřaiy Tak
i vemtfl aa příklad ty hlavní demo
kratuki noviny a eeznáte že jejich
redaktoři doetatt dout úřadu ta to že
lid uváděli Demokratická olíuka
není pro pracovní lid a -ji v mčotech
ani ca farmách Nékteřl píiou Je
je to vlád vinna ie je laciné obilí
Nedovedou to pochopit že není
tím vinem preeident neb áředn(ctale
politika Demokratká politika ne
pečuje o dčlníka aby mil doat práce
a výdělku a když dčlnfk nevydčlá
tedy nemůže dát farmářovi utržit
To je proč je obilí laciné Slavie
pnala že farmář doitane o dva i tři
dolary oblek laciněji a to že bude
výhoda Kdo pak ale konečně mčl
ta vSechnu výhodu? Mčl jí ten re
daktor co to peal anebo ti jeho čte
náři? MyMlfin že to čtenáři nebyli
neboť jeatli teď dostanou o dva
dolary oblek levněji doatanou také
naproti tomu jen polovici aa avou
pienici tak že muwí dáti ekoro dvoj
náiob tolik buAlů za oblek co dříve
To je ta politika demokratická!
U republikánů ale platí to aby ae
raději kupoalo zboží domácí aby
ne dalo vydělat dělníku domácímu a
utržit rolníku a lo je ta pravá a
dobrá politika Tuhle prý odbývali
jezd a radili 'j jak ee zbavit těch
tuláků Pokud budou demokraté u
vlády a budou ničit domácí průmyal
a obchod je to marná rada to ne
jich nezbaví — Teď alovo o ceatách
Tady v Kanadě led mají pluhy že
jimi přivedou za den dvě míle centy
do pofádku Je to vfiz který má ve
prontředku oem alřevfcŮ dlouhý
plech kterým te cesta oře a rovná
totiž přihrnuje do proMtředka a utla
čujc Po jedné Htraně ae jede tam
po druhé nazpět a uhladí centu jVo
mlat Takový pluh etojí ťi&O—Čí
távárn že nkde mattí eít neb eázet
dva i třikráte když je aucbo Tady
ne máčí vée co ae seje Možná že to
tam taky tak děláte a možno že ne
To zalívání polí ontaoe posledně
hnmhukem jako tím deitěm co
dělali Itozvádí prý vodu po atruhách
Než by ae vláha doitala na pár kro
aů do pole při atrouze je mokro a
po mokře ae nic nezvede spíi po
aucbu Ktudniční voda vSe zabije
protože je tvrdá To je humbuk
platit za vodu ♦'200 ročně ta akr
To v Kanadě arentuje farmu a aaleje
"ten hořejaí" Myalím kdyi na zimu
rozdělá půdu na popel a raaít ozim
taková půda nevyechne kdvby nepr
řelo a jara na Ukovoa půdu neumí
orat než jen cullivatorem co přijde
zrno veepol je vláha pořád Kde
neprií v letfi tak Jftu velké roay
jako malý deélík Kdyi oy měl ato
akrft to by mueel to rozdělit na půl
jednu padee&tka oetvat druhou při
pravovat ua přerok V úcté
Martin Iihr
ZMBSTA
"j ř r
FEUILLETOII
Vhi 'i jtl% li l fiťt
'i i tr ! "
Přfftf Jln4rtí fiejpl# JfiJjídio
pikntřilh ř"m4ňk'i fc'eřý ř!řil
pOřlk'i'l j Jnotv 4řfi'Hi b I l( řt'i ť
kílto apofu 'enk(řho iiíbo ftvota
bylo l#ljf jil k'iřt'ro a Jojrti jt
J'jit4 m ry přivipijí í — i pro
riMtínfiMo p'iioř'if all
Ak poltvfi j if přle
dlnfti amrirk# a eprav l!n'iti
řllífžirh cl l ů l!4t# ťn't přf-
litím přikryjm fiikMi mlč#af i f
ni jdn4rt! yMjfř" a! M vyhrne
ie opona k [ IřiAnl dř ifmn
Končný tý!ik # Ja ofí-m
ihiImo ariffinonti Mlrinon ktril
prohra bnJo #ďl hlav fit ooby t'to
pikantní hitorky a třino!i vyhr4v
jící — advokáti (Vlkem knín'l
vm l#i p hyby j-n atrátow nk4ík
luvíček — htt jot vk k lyl n'
k ly taková a podabn4 miťtn4 hí
lorky koičlajl itr4lw — života
My obtěžujeme evf duiul aamovtád
tŮ evropských véřihnou u#u kfl
mulftv jt-ž prolita jet ve alk4 h
nenl-li epravdlivo obtížili něžné na
še pokolení Kvino krví jel prolita
byla j"t a bude pro rklat lanou fa
leenou thraenou bnnadějnou a bůh
v( jakou jeété láku?
Jeden te známých báetiíkfiv dobře
karakteriioval pocit jenl nazýváme
láekou touto elokou:
Iáka umí eUdce mučit
aladce umí Kulovat
v láce e dá mnoho učít
ale málo utudovat
A ekutečně když v wrdco mužké
vkrade ee paprnek láky tu první lvu
pocit jeat neobyčejně aladký ale:
Jak v životě lo épatně zařízeno
že vedle růže trn e ukrývá léž! -
tu také záhy vedle ruže lánky vyrotíte
trn který čau to ubohé erdce ubodá
až k emrti
A láeka jeet tyran kterýž dovede
ai podrobit erdce mužeké nejen v
proiité cbýěi ale i v paláci králov
ském a kterýž vyžádá ei oběté evé
nejen z ubohých mužekých emrtelní-
kŮ a červenou krví ale i z řad mo-
drokrevných
Co víecko jet hotov obť-tovati
muž pro lánku! Trůny kariéry po
stavení rodinu a i životy přináňcny
jitou v oběť lánce i
Nezaplatil rakounký korunní princ
Rudolf láeku svoji ke spanilé baron
ce Veczerové trfinem svým a živo-
tem? A generál Boulanger tento
muž jenž hrál ve Francií po nějakou
dobu přední úlohu nepřinesl v oběť
lásce své ke krásné paní Honnumai
nové avou kariéru a konečně též i
život RVŮj? Madcleine byla nejen
krásná obličejem svým ale í duší
svou a když Houlanger nucen Lyl
opuntiti Francii tu i ona odebrala se
do vybnanství sdílejíc a ním atjný
osud a zemřela krátce na to v Brus
aelu
Za tři měsíce generál Houlanger
na rově jejím dokonal život avůj ra
nou a revolveru a na jeho prostém
pomníku vyryta jsou slova
"Madeleine! Comrnent ai-je pu
vivre des semaines sans tois !" (Ma
deleine! Jak mohl jsem žiti týdny
bet tebe ?!)
A k rovu tomu kde spočívá JIju
larger se svojí Madeleine zabloudí
často duse etlžené toutéž nemoci —
lákou — kladou na nj květiny
Spanilá ruská malířka Marie Uaí
kirsevova měla na svemí nejen
muka neopětované lásky celá řady
její tbožAovatelů avšak i dva životy
lidské konečná jak osud bývá ni-
kdy spravedlivý m lak4 ona sama
t ##4-
ZAHRAD
0
pnlftifil itflf'i'1 Jifttt Kííhn ''
řnfKi i Ii!frt fi4 I nfM 1 i t j#
' j#tf p I ňíadk mih ď
lfpl I ! á m ktii
milířky
A ribftjí to Jfř m' l't
ftíil-ívá jn pJ!-hiif k'iiři Uky#
U ě %{' i fti'li?A livf ff)n
bn i t4íhb' Miř líifl Dek
ii í n j fii $U'rt'nt pirl l fí'ff !'
! v lfř' in i4i a v (Im it sffin
a 4ÍOJIÍ pře l Imrtvl friifiÍ4tif
tvi t'l a l ob? elk4 f omi#r4
j ififc # lo# lit ]t ani 'rntí
V'yft i] I Jtý ff n'i'ký
rriiraf #t(ll l fo-!rteA I4k f k
ftřtíj4( k#l'fA iřitirk Vikťfit a
ieá ♦ ' kfilovn ff 4tř'ioftl
iikřtik Živtů it to j#ri — kr4
fti ťfidlefl v Pařili llimt to
jst ffovft Itk rfk4rtou a etnu!
n4 Jlnkoi jiao jt ýt pfi
illefxm a t# jjl h#iři4 14ti#'ho
jiro ho i b il i fi íh 4 ti fiťtle d' tl
a prii ¥eef utosfttmt
lovanýrh hf líni odriJf ihli loffii
rkf4l'vriy ' l'kila fo'Uf no Ilvot
vij v clU lnýcii vli4- ti í#Miy
Vlin pčřiA nejn pfo muž
koi h !' ale i životu bývajt diva
dinl bvíilv Mdlle ťh i-stiny
bývulý íl#ti komické tvtf v Pařili
jet stale J !# fiufo tm proi hylla
v 4 rd rtiuJnká
Nktrý isidatil tuto rhytlavt
svoji jn stým Jiuěniin jíný ale také
svým životem jko jitt kavalír
vynikající v sportovních křuilch
framouiských jfiiž kulí pronlřclíl si
srdce zaviniv! ztrátu jdio jmrnl
kotit-čfié také Života
Z lo jt st jen nčkolik málo HtkŮ
vytrlfňýidi Ičjin lky které )4oi
tak staré jiko lidntvo samo Teto
bii de lít 4 umírat j4at i truchlit
jro cit tdťdéný již od Adami a Lvy
a nazvaný — 4ka Nemo
I POLITICKÉ ARÉNY
Veďi vijnn vypukl mezi demo
kraty Obě dvě křídla pálí do sebe n
celou chutí a generál alřlhrnáčnfkn
Altgeld a generálem tlafařň lIo-
kinneui se mohou samou lánkou snf-
stt hpor zabíhá nyní i do osobnosti
a mluví hu zcela vážně o tom že obě
strany poHlavt své vlastní kandidáty
Demokratická slrnna spojena nemá
beztoho žádné vyhlídky na vítězství
avšak jsouc rozštípena lo může již
předem postavili si křížek nad svými
politickými nadějemi
čeňki rejivhlikdhiki kluby vzhle
dem k důležitým nadávajícím poli
tickým událostem hodlají započíti
"jo nejdříve svojí činnost (Jím dří
ve tím lépe neboť armáda českých
voličů musi bý ti k nantávajícím vol
bám připravena aby pomáhala k
vítězství strauř jež vždy přinášela
Americe blahobyt
' Jiěturka ze iiootu přUtlho yu~
i'erieru Jest pfiroteno že zájem
obecenstva soustřeďuje se vždy ku
osob1 kteráž navržena jest pro tak
vysoký úřad jako je4t guvernér
státu Illinois John ll Tanner
republikánský cavrženec pro tento
první úřad ve státu má za sebou
episodu jež v politické kampani
jistě vykořisťována bude proti ně
mu avšak na výsledku volby to ni
čeho nezmění neboť republikánské
vítězství na podzim jest téměř ji
stou věcí Před 5'J lety byl Tan
ner farmerem v okresu Clay lil
kdež zapleten byl do háday se
svárlivým svým sousedem Tom
Krskinem jehož bratr pojal Tan
nerovu sestra ta ženu Hádka
vzrostla v obapolnou nenávist jež
hrozila každým okamžikem pro
puknout! v krvavý spor Jednoho
dne oba muži setkali se n přítom
nosti jiných farmerů na okresní ce
stě kdež Tanner odpraoovával avé
tazy Krskine otbrojen byl seky
rou a shlédnuv Tannera počal ůto-
ftili naft nejprvé slovy al kooeool
mrlUl po něm aakyrou Taunar
jj#l(Mň ft4AMnfkftMl Klií
l#-f f t hy Aff "k#4i oo(o
fcj lf#lotíiJfw hbh'tn t ''
t wU války Týl byl # I'-I t
J jnnsf l ) lírtot ftif í 4 ) ll'f i d '
t A"'t #j f lf dl"ti Koftoln p
4 'i fn#í( l h u4tltft'rio f 4t#4ftí
t„Ulí i"tifii jtiti b l!l
Itl ' ififiwfofo v kf M
Zvpttřif s# př#baýtrij pitdfý
í#nf vy lií fi f i J
ffni řuvlrn frifok't k'0#bl
potTi''i vy lit f'l't v f
r4t k rhtfi fc 11 Tnftf #
likOo l"4i by lUl V fht(f'iblo
tfitíboi pitřft bywt#M jj(
bfll pfhfoiM s p4f)kt f(
piKtiiil kormtebti k lftlfi ds
řfw 4fft k fo!f#frn v ft#
uklopil fn přf Ihl Z ibvíli ote
vři-ly dř a Taenoř vyH''ipil
V' to #kmlikí írtř sjfb#pil jJ
ii rik't mmlřiv ftdvř na Jho
tlo kli lft pravil: "J'dfin Tan
fr rhí i v44!" "V polHki vy ml
m4i a ji vil4v4m" "dvltil
Tannsf vili to-ibytl Mťval
str# ! otvřl dířf fohjefi
voívř vftj poj poU'4řifn v kabi
uk a le i(i'i-l ví 14ti bet obrany
atlik ro v pf v okarnlikii na
plnilo ho lfu'í tomu dn4 John
Taniisř dkttj iielmf s upn hlíka
přtd rukou jrac rnotí stal se
válený mul jenl bytrýtit nl4n
j duchem iiujíinati bu I i4hy
první o4tavfňl ve státu Aríf
vrátil se svým věiněin do Illi
nois a Tanner pottven tde před
souJ Porota ftejjrvé domnívala
se že sebeobrana Tanrierova skon
čivíl lastřeb-ním Krskinovýra ne
byla na místa a odoudíla Tannera
— pro zabili Při novém viak
přelíčeni přepustila ho druhá poro
ta a obžaloby col jest zcela příro
zeno neboť každý člověk má právo
hájili život svůj Jeli napaden
Tanner zůstal v okresu iIay a za
počal nový život a záhy zaujal je
dno z vůdčích postavení v politi
ckém životě Od té doby on a
žerif stalí se dobrými přátely neb
Tanner dovedl ocenili službu již
mu šerif zatčením prokázal Toto
jest historka ze života našeho pří
štího guvernéra
7&publiJMn&H'fni'ri ího konr di
striktu odbýval se v hoIjoIii odHledne
Aut ne v celé půlhodině zvolen ústřed
ní výbor učiněny veškeré iiornitince
it přijaty reaoluce vyslovující e pro
zdravou měnu a kandidaturu McKin
leyho Konvence odbývána byla v
slul Iloratiově na rohu Harrison n
Halsted ulice a Krist MamtT i lUté
wardy zvolen předsedou IlC ISartels
z lité wardy a Fr Iíamstreet z 12té
wardy sekretáři Poněvadž nebylo
žádného kontestu přikročeno k jme
nování kandidáta pro kongres Chas
Haoby z 12té wardy navrhnul I W
Mí lifte načež následoval hlučný po
tlesk a na návrh p štěpiny učiněna
iluminace jednohlasnou 1'atrně (!haa
Woodtnun který vail setu až t Wasli
iiiKtoiiu cestu aby zajistil si zuovuno
tniiiaci neměl v konvenci ani jedin
kého přítele McAusl z 19lé wardy
navržen za člena státní ekvallsační
komise a zvolen aklamací taktéž zvo
len Jos H Hidwell radní z !té wardy
za delegáta do národní konvence v
St IuIhii jednohlasně PII jmeno
váni druhého kandidáta natala vAak
oMjslceNavren z jedné strany Cooper
z druhé lom O Shaiiiřhiifusy a
tento zvítězil hlasy proti T2 CispiT
ovým Za náhradníky delegátů ry
chle zvoleni: liurkhardt z 12 a W H
Curran z 8mé wardy na to Jiií W
SjMifford navrhnul resolucl o níž jak
jsme Již nahoře se zmínili indorsován
jest McKinley a zdravá iiénaa kone
čně zvolením dístriktního výhoru ne
stávajícího t W II Cjrraiia z Hné
wardy ÍWoth i! Kily ho z t wardv
John T Strow-a z YiA wardy P H
weanyno z vm w skonreria rráí
konvence Kandilát trl kciiiirrHM 1 1
W MilU jenž nahradili má vsemťv
enom znáinčho Woodmana narslil
se v Marren (Vi () r Kw V olan
ské válce sloull jHko kapitán v l'hl
caiíu usadd se v dubnu roku A l'„
tři léta sloužil jko wardeu v ókrea
ní nemocnici načež atal se příričím
Šerif HancLeta Mills zalývá m olr
cho-lem pofoinkovým a není „ Uuu
pociyunotti fa tn(to tté v konirtř
řaaUvaU bud- ivídomiU H íMtu4