Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 20, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKROK
M'llft 4f fttf eoaf rrfi 4f f44řf4 MII4aK4 4 fJMSS Mínil
OMAHA NCORASKA VE SfftEDt 20 KVĚTNA 1830
xy' CISLQ 0
Do kolckco!
PřeJ rntim roiealiíj jarna !
frt 74 h- §i halím rtdMrt(i4rn
atM t nfl tff rH ll-KítJf
leakaté tjrof n4rf wlřifUI Ijrl
# i fy MpA Mti IUU
Vide jm rti I Joi mil fil
mí velmi rfo( WH jotíM byli
po wiňnf (In toky ni4řolKi f
jt Jlwi proto UlkoJUwU núi ty
kWU Vk fr a lytJJe
tm ďfi4ama íhmI Ukovfmi
niImloiNi 4t k(M ahsiili
povíasoatl ave" i l niifíitj f 4t
dlaha !! ttpratili Jaoit ovietn
riiffil jířt!klM nikterak b# m'H
(ll-IIK-hli ftO (JlIJf poahovfftf -Jll
Vísk i naaetn přisvědčení velká
♦#liif lilutittJMih jsou t) kteří f
pouhé Jn riedhaloeti pUliti o po mí
JJ# nMiř4vJí'# rok ol roku dluh
srůstali Jrlikf 1 my m4m haldo-
tfdo veliké určit yd4nf celte
i)4m ddhovfvati dkiníknm druhu
posledně zmíněného mni kt rél za
řadili fnafiiii všechny n níehl tit
infn4n( jeat marným a proto tímto
týdnem zašleme v šediny tlily uko
tvili bei chleďi ke kolekci Opa
kujem 1 neviníme tak snad proto
1 bychom někoho nulovali ehtěli
nýbrž proto že to železná nutnoal
vyladuje a mj i pomoci nemfilem
jelikož peněz nutně potřehujem
Vydavatelé Pokroku Západu
Spisy vydaná naSim nákladem
IttoHmtky ln# Mwt Bvafciplake £eeba 41
tf vedatke t Bakoaaka k' aSkeaaebo Třdáol
ClU St itrma Oaoa UmiiII D CmIi nuUni
JI aa aMaianlai tptivaaba dojiti x Tf aaotl
Biaa )4aaha ruka roiabriao bylo jrdla!
rvi a aapořtdáno áraai aaaatlaka Tydlal
rWUry nirwtM JUimI Tom
pak ťlTodulmi vyobraanalml Oit tí
aataeti TUIti klaoHek-romuiUckJ obraa o4 Xai
la Bari4a Om M eti
Diéitt Aštltim roaiiB va tfaoh dtl-ca o4
DapiMlaa Oaat0etl
" dlMci ramáa o4 Tis TKka 4W vaikýeh
atraa Oaaa W eaoti
fttoftoá Uynutwi romia aegUekabo o
Oaaa Haada 231 atria vnlkaka ť rmUu Oaaa
Maaott
BIU a WuUrl— hliUrlcky malá od T ttoUa
tlt atraa T-U4!o fanaáta Oaaa (O nanll
Utt tlmtm romia od Xatlar da MunUplaa
laM atraa valkako řra4la Caaa Taa
Jlatoatoy KriUi—rtki t Ztlmiktritj aa aala
krm uikallka Hati prvaijtlba a ponUToa prad
atiko o alek od p i k Ollvarlua obaaltajl
14 atr Oaaa Me
fajnM $UHm aa IWUr Aptam M apaaj B
O rarJaoBj ralotaaa l aagllilny HO atraa
vaUiba famau Oaaa Motl
fU4 tU flif rimáa 4li'ta4lio romaao
plara Ka(aaa Bank 1114 alran naa 11 M
ikM tUtmt v Habraaiw lttUl i &oalok
OaaaMaantl
Htmi M—U Kritt smmI Joiiai Yrruat ob
aahaja 414 atraa eaea 74a
Ttytmmi hrad 9 KmrpaUA ramáa od Taruaa
Lm atraa aeatXta
' MU Hr+ aaab tri lita trlo-U Ilrt-rtck
raaaa a d]la taakob aa vilky trlo- UI-a od
L KaUaUba i-L T L M-r 144 atraa —
aaaa ♦!
Chrám JTaOry B (tli lamarnlda
aiaalla diréa oikáaaki kaáa avitoxuámilia
aptastatala Tlktora Haf ClU 411 atraa -aaaa
10a
OnrfnM lUp—ě poaUrý Muia od Xa Oabo'
rtaaa Obaabaja 414 atraa eraa Ufl
▼ Xaibaval Aaartoki wjchiti lUla vybn4
aplay od aav4llaaa4)itafc aplaairaťli laadyok
14dalvy)4aidlt o44atraah ďi roka yjda
M aaaiti 1444 atraa obya)aiko valkibo knlka
4b foraata a afndptatui aa rok atojl aoaxa
l4
Taroky ! Tarokyl
Foužljte nízkrh roní
Htofí pouze #100
i Se idylkou 1 110
Zalleta oljdii4vky pod adresou:
Pokrok Západu
Omiiiá Neb
NOVÍ IMTÍ Mik
ffrrtlilliM tťtrtloaflt
tk li $t mř'ii t rrifii
ii a kly 4řii(í h í dl
! #ttia V tUlřorf Ti
ttr trnutím j-in llř f # r-U (trn
'ltmtfii tj vkarjr f-kay rt ol
mi4)( th ! tyly iVumA tnntttj
mi 'ilři4 oinrno4nn a
bafííh kdl ol)řof 4ny lirotnA
Jarní i tímul r4drlky jptfoUJoví
v roiathu ifn'nfn a akol luďm
tu IUfni Dal k(# Jmi!# any
I#rty In lfvrk ohřá ly v nuhl
1% lía(a doUrA dMvt a n1s4
l'of 4rm iaalrt4 }do ha mtf
na 20 íiřř('nfrh míl
0 i]péri Uvlmy
v Mammoth lítinkur llill Mahn
pokuaili a v pondalf v rcxi rif in 4
rot doaid Lld44! a ! Ht'ínAtto lak
pomo: jHitřoipjň a dynarnilti iml
£4at budovy roamttrn lyl% V í
a kdy ol4r vypuknul v t4vodu
npra:ovalo a jen u4hodé lt
přičítali ! cflý i4vm] v nřml na
400 aaob iitnřdtn4no bylo jiojiMam
nelehl
Mávka jMiulliiích xfieurá
v Milwaukee m&! vSím r4vm
a a a a a a
iHjklfcnoa tul ta akoncenou a aioe
akoníila úplnou por41kou Hlávkují
cfcb SpolťénoHti odařilo ne loti!
opatřili i dodUtefiný po£el iikébfi
tak la ítmíí v-íker káry praví
dclnfi vypravovány býlí mohou i
náaledkem velké bděloitli policie
iádoó přťk4íky doprav cinéoy
býlí nemohou Obeoenatva mimo
toho nepoiUvilo ne na stranu sláv
kajících neboť jesdf po kárách
skéby řítených právo tak jako
dříve a tudlí alávkářt na vítíintví
ani té nejmenňí nadřjo nemají
Farník utonul
U Vickaburg Mina utonul v
pondělí po jedenácté hodině noční
velký říční parník "IUrry Urown'
pří čemž pokud ijiitino býti mo
hlo 11 osob utonulo a tři těžce po
raněny byly Neilěatí apfiitobeno
bylo výbuchem parních icotla a že
čáitt OHob aachráněna xa to děko
v&ti jeat pouhé náhodě lu totiž je
dna převozní loď v okamžiku kďy
kotle vybuchly a loď tonouti počla
poblíže míala onoho ho naléiala
tak že k lachraňování tonoucích
ihned přikročeno býlí mohlo Čím
ncitěatí spftHobeno těžko bude
určili ani viichní kdož v čaiie ne
itěatf při kotlích ae nalésali byli
uamrceui Parník ceněn byl na
50000
Star odiuky
Vládní VoHpodAřukou úřadovnou
ve Waahíngtonu vydána byla v
pondělí ipráva o a Lávu otirnky a
aice tlepňil se stav téže vůči dubnu
o 56 bodu tak že nyní na 827 od
hadován jcsL Nejlépe stojí si oiim
ka v Californii kdei olbadováua
jest na plných 100 bodfi dále ná
sleduje Kanoas a 90 Illinois a Mi
chigan a 00 Indiána 85 Missouri
a 81 Kentuoky aa 77 Pennsylvanie
se 04 a Ohio a 55 Pie xprávy jed
notlivých okresu ílepSil se stav
otimky téměř všeobecně a jedině v
několika okresích v Marylandu
New Yorku Pennsylvanii a Okla
horně iádné (leptaní sposorováno
nebylo
Spoji prý w
Z Nového Yorku ae adéluje
le konečné snad přece jnom
dojde ka spojení Americké Fede
race Práce Hytíři Práce tak že
br pak apcjeué organisac tyto přes
3000000 Zleno čluly "rvý krok1
v mht Unin nAínn byl 4 'ntraf
ícif t ' f 1 1 fiawlořakofi llařál V
proapli H apojaní # iroh!4ail
ktft'lto ř:kl l'i i fxtitrtíml
ttoajr ř4l#'Iot 4r' prý hn
lUtkaji
V iMfoil natavibi v pnMII
yti a altvbníi h ťi
ftnin pfifll r#l(yl' VylioVÍfiO
plllk't J"jirb I l4alSÍ oaml
hfirií4 ďthy r vfil f'ří W I4
Vt íMKřill II brxlint ZimMfitVaM
navrhli Jim 1# přiatoupnoit n% řiJ
nillí fnl l l Vf rt at h im a oami-
boliriovoi dobd prtovhí la !
d-)l pak poínaj příillitt Mu-rn
i ři4rh Untn přijtt nabyl a
li-(i Jdnohlan dřlv d př4'
ax tivra'1-ti dokud ohJnit po!a
lavk&m vyhovlno nřbid Zmt-
ntvatitlé tvrdl im at4vkoi pnikona
ni nbuď an prý v mt )'t doati
(Ulnfkll nauntovýrli ktařl r41i pří
mi 16 nyttíjíí prarovatl budou
5a pm fcíftbánrAm
Z Kry Wřat Kl fi"4rofto v#
čtvrt k ln akfinra 'ItUdiator' po
dařilo se iinikiionti hlldtjtt ímu jej
parníčku --ln(inti tak le nyní ji!
na cestě k břfhnm kuh4iinkýn se
natéi4 N4klvl pokud ijiítřno
býli mohlo satával 1300 riflí
1 400 Šavlí a 50iíO0 náboji mimo
čliož nalolťna i tnači4 táoba dy
namitu a čtyry rychlopalná děla
Na palubu vtato 75 muift pod vele
ním naturalizovaného Kubánce
Oonzalťsa
V Apstnťin stiivu
ní Iají se přítomně finance iowské
a úřadntci státní mají oprávněné
naděje že peníze posludním záko
nodárstvem ka krytí státního vy
dání povolené niktfrak nestačí a
že ve viech fondech značný scho
dek jeviti se bude — Peníze vy
stačí prý sotva pro příští tři mě
síce Tjkonný výbor
organizace A P A zahájil ve stře
da tajné zasedání své ve Washing
tonu a jak se podobá obrácena bu
de veškerá snaha zástupců za tím
účelem aby navržení poslance Lin
tona z Michiganu za místopresi
den ta na líslka republikánském za
jiStěno bylo Jak zjiStěno podána
byla v zasedání tomto státním vý
konným výborem z Ohio zpráva
následovní: "My podepsaní čle
nové tátníh výboru ohtoskóho po
bedlivém vyšetření chování se
Wm McKinleyho hlavni pak
vzhledem k chování se jeho vftči
organizaci naší a vzhledům k arno
rikanismu jeho shledáváme že
neshledali jsme ničeho čím oprav
ňovány byly by stížnosti na něho
národním výkonným výborem vzne
Sené" Yelké Ikixly
sp&sobeny v západním Wisconsinu
ve středu dostavivší se vichřicí a
lijákem Největsf spousty sp&so
beny v okr Colfar a Iíloomer kde
udála se průtrž mračen Dle do
šlých zpráv bylo více jak 20 mo
sl& rozvodněnými říčkami a poto
ky odplaveno a doprava železniční
téměř úplně přerušena
Mladí žháři
V Cambridge Mass uznali se
ve čtvrtek 20letý W II a 18letý
A W Keed vinnými hromadného
žhářství a sice založili prý za mi
nulých šest měsíců v Hostonu
Sommerville Cambridge a Walt
ham celkem 50 poiárfl při nich!
škoda $2500000 přesahující spft
aobena Zádá náhradu
V Chicagu podal ve čtvrtek okr
komisař Thomas J McNichols ža
loba na soudce John II Payna a
sice požaduje na niob náhradu v
obnosu polkoianosj
rjat JWIw Payria obvinil lotil
MrNi ] týl f řljmnl 4platk
v přípd4 boatinaMho 0'lriana
ktrýl rnr)latkn 1 t nvrtl ltl a
atr U ilpUk ! : yl li Um
(ttfUm aby vir £ f íaloby l
iOH pOřOWK tf
é
přohlálart ařý najvylafift
atátnlm ' ' řtoíaakým i4kon
atarf! i4konHiaratvlm
přijít b" lavfaíí holfffřt f
ft#dí!i I i' bl' Hf'l foi
bxln i4kon ďittřnt taat
0 '9
i4kohm tříštím porn n jialo
tri lii lilu a vfUhwjlilrn a tnlll
naiitrifin Tíbol dne vyr4ři
byl jiný dftlftlilý roiaudak a sic
rmhodnuto I Ukárnr a líná mí-
9 9
ala v nii hl sólová vod prodávána
jeat nirnohoq a nmi iti nucny
ary t'l i řamobftm přidávaly
Voda silová rtfní prý I4dným ne
zbytným prostředkem livotním a
ten kdo ji na prtMleJ mi mále prý
s4rn rotholovati o tom komu ji
prodali ilne a komu ne
Stávka
v nakl4d4rné Armnurově v Kanaas
City nabývá vážnějších rozmlro
tak ie ohavy jsou že bude muset
veškará práce tam zastavena býlí
Jak známo zastavena tam práce
44 topiči parních kotlů an nevy
hověno požadavku jejich za osmi
hodinovou dobu pracovní při mzdě
$200 denně a poznenáhlu šíří se
stávka na odbory ostatní tak že ve
středu již přes 700 dělníka práce
Um zanechalo Vzdor soudnímu
zákazu vydanému soudem spolko
vým jímž zakazováno organizacím
dělnickým boykot proti výrobkům
nakládárny Armourovy prohlašo-
vati usnesly se ve středu všecky
unie dělnické v boji proti Armour
ovi pokračovat! a řezníkům maso
x nakládárny té beroucím oznáme
uo že dělnictvo pod pórovatí je pře
stane pakli že i na dále maso od
Armoura kupovali budou
frudkou vichřici a deštím
navštívena byla v úterý k večeru
jihozápadní část Iowy V okolí
Creston řádil při lom značnou mě
rou blesk a několik farmero přišlo
tam o značný počet kusft dobytka
Sioux City navštíveno bylo nejen
lijákem ale i prudkým kru
pobitím a voda záhy stála na nej
hlavnějších ulicích ve výšce něko
lika stop Největší škody spáso
beny dle docházejících zpráv podél
tratí dráhy rock-islandské
Koztrika
vznikla v úterý v státní konvenci
republikána delawarských kteráž
v Dover byla odbývána Spásobe
na byla nepřátelstvím mezi frakce
mi s nichž jedna stojí na straně
exsenátora Uigginse druhá pak
jest při politickém bossovi Addick
ovi Když v konvenci při volení
výboru na listiny pověřující stou
penci lligginsovi byli poraženi tu
jednoduše konvenci opustili a
zvláštní konvenci pak na jiném mí
stě si odbývali
Krpubllkáni v Moatsně
odbývali státní konvenci svou v
pondělí v Hulte a zvolené delegaci
ponechána úplná volnost pro kte
rého z čekanou presidentskýoh hla
sovali mají V platformě prohlá
sila se konvence co nejrozhodněji
ve prospěch svobodné a neobmeze
nó ražby stříbra a odsuzováui jsou
no nejpřísněji ti x republikána kte
ří v kongresu přijetí neobmesené
ražby atříbra na odpor se stavěli
Návrh aby delegace konvenci ni
rodní opustila kdy! by tato ničeho
pro svobodné stříbro neučinila ne
olxlrlel náležité podpory a nebyl
vfibeo ani odhlasován
KalírWftltJ xaalM
odhjfali v átrý státní konvsftni
ivu Htyřamsřilo la AJstsm volby
Ili(4t4 ffo konta™ tt4rolní V
přijitá1 platforma přohl4ai s pro
lMk# 'řáf bhaovaíí pro '
fUtfinl iiř4li paniřlekýeb vláÍo
spolkovou pro svolMdri4 a nrobm
ani ralsnf střlbrapro tra4an( nár
bank 4 pro ařlisnl apř itlr po
tiovnbh a H" nvf lrnf dt4 a
přijmi
llasřllfaa kaafřsrl
mli V útarý rspablik4ni miaair4tí
V Ml Josaph '4ni potitiill aa
vá namohli s# totil shodnottli kta
rý ftii b konvaridi ď Jíaté míry
"ronovati'' má a ťi ja Inolala přr-
sada rníatflíbo výWru konverínl
sin plkal itvřfl a dslag4ly do
vnitř pustili nsíhlll dokud by aa
p4ni naabixlli Po dvé lnxliny sliti
dleg4li před dveřmi síni konvenč
ní a kdyl konečné čekání je omrza
lo pokouíeli se pomocí silné klády
dvéře vyrazili Ne! vlak se jim
to podařilo dostavila se na místo
policie ktr4! opřlné pořádek zje
dnala Kdyl konečné po jedné
hodini odpolední členové výboru
se dorozuměli ta dvéře otevřeny a
konvence zahájena V přijaté plať
formě prohlásili se republikáné
missourilí ve prospěch zdravé a
poctivé měny ve prospěch ochrany
celní pro opětné zavedení vzijem
nostních smluv obchodních a dele
gaci do národní konvence zvolené
dán návod pro McKinleyho nejen
hlasovali ale i v zájmu jeho pra
oovati West Vlrtflula proMcKiuleyho
Republikáné wesťvirginští odbý
vali státní svou konvenci ve čtvr
tek v Clarksburgu a zvolené dele
gaci do konvence národní návod
dán pro McKinleyho hlasovati V
platformě požaduje se opětné za
vedení ochrany celní požaduje se
zdravá měna peněžní a ochrana
amerického dělnictva před příliš
ným přistěhovalstvem a admini
strace Clevelandova odsuzuje ae
pro poslední vydání dluhopisů
Repobllkáné cvloradšti
odbývali státní konvenci svou ve
čtvrtek v Pueblo a výsledek byl
ten že zvolené delegaci do konven
oe národní se známým atříbrař
ským Benátorem Tellerem v čele —
Ján návod o přijetí atříbrařského
článku do platformy národní se zá
sadití Teller učiněn svrchovaným
pánem nad delegací neboť přijata
jednohlasně resoluoe kterouž ostat
ním delegátům se nařizuje ve
všem vůli jeho se podrobili
Iowští prohiblěácl
odbývali státní konvenci svou ve
středa v Des Moines a mimo zvo
lení delegace do konvence národní
navrhli i čekance pro úřady státní
V platformě vyslovili se co nejroz
hodněji proti licensování prodeje
lihovin pro ženské právo hlaso
vací pro svobodnou a neobmeze
nou ražbu stříbra pro opravy stát
ního zákona odaňovacího a pro
odvolání nynějšího zákona "mulet
niho" Newyorský guvernér podepsal
v pondělí předlohu jíž větší New
York uskutečňován jest
V ekolí Egg Harbor City
N J spSaobeno bylo počátkem
týdne lesními požáry za $100000
ikod
V Kůrek Cal zastřelena byla
ve středu pí II Schwatkovi a Cleti
dceruška její čínským kuchařem
kterýž na to samovražda spáchal
Malým přírůstkem obdařena
byla v pondělí v Oltumwa la ro
dina Fosterova Narodil se jim
totiž úplně zdravý synáček vážící
pouze dvě a půl libry
f
i
t
t
'i
K-
Ir-
Iv
at4
f
í
'V
5 -