Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 13, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - t i -
PADU
rMl
ROČNÍK XXV tíSLO 5
OMAHA NEDRASKA VE SI&EDU 13 KVÉTNA 1890
řMlaía4 tl f M m íaS
M MNltllINfMliMf MWM#t
ZLÁ
POKROK
Do kolekce!
PrVf iífcřt ffiUIÍ Jm fiI
nou Já lnut ířn ftiiřní f'tf itnlffi
klsM ilfi ib vff fokd dluhují o
Ukv vyrot tiátif M rrtofftoatlHf f
íi rrh t#dy ift tkU illutin
VM4'i jam o v lom f Jaotj wi ňl
ml vlml ronií k#M o(IÍJni byli
po mintiM roky nnárodott i J
jim protg tUko iaU ntil vy
boiítí Vltk proto yUr a potJJ
ním fft4wn# 1# nifi) Ukov Jmi
n%-to Jíi b 4t ktH sňali!)
j-íoHítl aé ti !( 'initl át
dluhu svlh" upravil) Joti ovítni
mnosí JitíkuM ruktmk sob pomo i
ftfmolil) a O dH(pohovfhf poldti
Víak po inifin přVstědčenf velká
♦f tíína dlulmJIcMi Juu ti ktaíí 1
jMiiibé Jko fttdbaloaij fdatíti opornl
JrJI nhávajli od roku dluh
iřáaUti Jikfl my máma kaJJo-
lýdn velíté iiríiií vydání nj
nám dél shovívat) dlulníkAm druhu
posMné tmlnJW-ho metl kuréi i-
řaditi musím v!ttnjrt u nichl upw
utínání Jat marným a proto příitlm
týdnem (Iftna všechny účty tako
výrh bet ohled ke kolekci Op
kujem I npMndna lak nnml proto
le bychom nikoho nuJovati chtílí
nhrl jroto le to letfík nutnowt
?ylaluj a my ni pomoci npmílíeiii
jelikol prt('t nutní potřbuJem
VydavUuIó Pokroku Zipxlii
NOVE ZPRm DOMÁCÍ
Kronika u!aloti
Cbt ho donutit
Illinoivitký poslanec Woodmu
podal v pondělí v sněmovně po
lanců n&vrh rcMoluoe kterou! by
president kongresem přím- vyiý
ván byl sachovati ho v souhlase a
dřívějším usneSením kongresu
vihledem k aalelitostí kubánské a
vydáním proklamace prohlásili že
na Kubě tálka panuje le povstalci
ta moc válčící uznáváni jsou a le
Spojené Státy dosavadní nelidský
působ válčení se strany Spanělft
na dále trpěti nehodlají Ovsem
velkou otátkou jest utná-li (Jlove
land ta hodné v souhlase a resoluoí
touto se tachovati neboť kongres
v sálelitosti této jest úplně bez
mocným a nemá ládné moci presi
denta k vydání proklamace dotyč
né přinutili
Stirka na pouliční dráze
vypukla jak předivídáno v pon
dělí y Milwaukee a sice aastavena
práce aa 1000 tříienoi Policie po
skytla společnosti víemožnou po
moa a ochranu následkem čeho!
hned prvého dne a vysýláním voxft
připravenými ji! skéby říiených
aapočato K večeru vydala spo
lečnost prohlášení le všichni kdo!
do 24 hodin do práce se nevrátí
pro vidy i práce propuitěnt budou
a tároveA ohlásila městu že činí
je aa veškerou možnou Škodu na
majetku od atávkářA jí ip&sobenon
aodpovědným Do středy aQstala
aituaoe netměněnou neboť vypra
vováno poutě několik kar denni
tak aby }%ki řečeno býti mohlo le
doprava přeruSena nebyla Při
tom vítány ta a Um káry deStěm
kamení Uk le mnohým skóbftm
chuť taála v nkébovánf pokračo
vat! Stávkářfim přispělo na pe
moo as sto tříteneft v elektrárně
kterou! osvětlování pro tnačnou
část města dodáváno jest vtdor
torna vlak jsou vážné pochybnosti
ada stávka pro stávkáře vflětně
akoníí
Knmítřm ářaJoffty ttntn(
podána kobřímu v pon lf výromf
ipráta 0 řihíiil t„}ti ihmo
vyjímám i ní ii4l#nf! Příjmy
tthniMf lllSin a vydání
IOi49lf Uk U I lntoWátp
lobfll Jlko i itthlttk od f
MfUk J( PatontO v Uno
i rainalý rok l(r nových a &'i
oliflovsno Zálotí t% povoloní pa
toni podáno rlkm Irt-ií —
Právo ptntní dollo na U14 rot-
nýfh vynáUift — Vyjma Amtri
'ani vydáno njvíc pauntA An-
Kliíanftm 614 Nťmrftm Ka
nvfshftfii Mi a Kfřisi'4i4m vi
t) ttáfA sujl v prvé íl Hw
Ti ork lftid patenty naícl náU
dttj Punnsylvani Illini Ma
rhasKtU a Ohio V porn Aru k oby
vatUtvi Jif onr# tiout prvým
neboř připadal Um Jwdin patent na
kaldýih 937 osob — NrUfilf io-
čt palitiitft vydán ta poaludních
roka I horná A hdisonovi a i
711
MAfksJt
V Nw Vorka tastavili v pon
dělí práci iMienci Adama Vtt
Co tvrdí se le pak li příčina
stávky co nejdříve odstrauěni ne
bude stávka i na měsU ostatní se
roiSíří v kterémžto případě by po
čet stávkujících třítenefl na 10000
páčil Jakožto příčina prohlá
šení stávky uvádí se tvýsení počtu
hodin pracovních a tároveA i tnač
né snížení platu a konečně i to le
taměstnanci nuceni k podpisování
ltatíny kterou! tříkaji se veSke
rých práv na náhradu kdy! by ve
službách společnosti k úratu přišli
Cakr na předej
Vyslancem naším v Buenos Ayrea
otnaueno bylo v úterý odboru
státnímu le surový cukr a melasa
Argentiny dala by se a výhodou
do Spojených Států přivážet neboť
prý v utemf tom tnačné tásoby cu
kru na prodej jsou V jedinké
provincii Tuonman vyrobeno bylo
ta poslední sétonu 31 cukrovary
240356970 1b cukru col je téměř
o 78000000 lb více ne! vyrobeno
bylo v roce předchoaím Jelikol
následkem povstání na Kubě od
tamtud téměř ládný cukr k nám
přiválen býti nemaže obrátí se
nejspíěo cukrovarníci tdejíí pro tá
soby avó do Venezuely
Kanou pěsti
tabil v úterý v líuffalo N V ho
lič O Westfall krejčího O lil
shoffa Jak Westfall tvrdí týral
Bishoff bete vší příčiny hošíka je
dnoho následkem čeho! tastati se
jej rothodnul a když po dobrém
hocha pustiti nechtěl jednu do
krku mo tasadil liána byla tak
silnou le Bishoffovi páteř přeraže
na a on okamžitě mrtev k terni
klesnul Westfall doposud poží
val pověsti té nejlepŠÍ a vydal se
sám úřadům
Jenom $137000
soháif prý jak vyšetřováním bylo
tjiŠtěno v pokladně a knihách vý
platčího odboru státního F J
Keickhoeffera Tý! tastával důle
žité a todpovědné místo toto ta
posledních několik administrací a
povalován byl ta věrného a schop
ného úřadnlka leč před několika
měsíci sekretář Olney přišel na
r&tné věci které! tdály se tavedení
vyšetřování opravňovali a proto
Keickhoeffer úřadu abaven a pro
hlídka knih nařítena a to a výsled
kem jak výše uvedeno Keick
hoeffer tvrdí le netpronevěřil ani
jediného oentu a le schodek onen
jest poutě adánlivým a to násled
kem nedoaUtečnébo systému jaký!
a vedení knih v odboru státním ta
veden byl
V lllinoí dt ipíávy tátňfho
výboru hop dář#khft !yo po ml-
Bílý lý'! povfttřf V#Jkf4fM! os-
ní mřt#Jvýl příinívo VýrtWlnt
a sř dní okrixty otdtřony byly hoj
nym a potřtliwým ďtm kurýrní
ftjn f riáíliM vláhy onl pn
akylnato aU I polní šiAnim Jím
iřiK#řiy Poniť lito ovss im
řa ovoii t traviny a iliíny
stojí st M(iti výlKiřfí a v jilhfí h
okrcfh písním prý Jíl se mtá ~
V lowl byl minulý lýdn Ut tnt
příinlv lrohnm'i obílí a travi
nám dsM s dobř Plvy J# hoj
nost a o s-na slibuj býti vtfml
bohatou V Jilníuh okrfh ji!
polovina Vfíkré korn? byla il
a soudí s I tímto týdnem bu-U
sáicní úplně jll dokončeno —
V Miasouri by lu jrfiřaf přlinivo
a! na to } v střv-lnírh % s-vfřnlh
okřPn h pmkii( vláhy se ndo#tJ
stávalo nklrríi h okr-A oxn
muj n objevrní polníi h sti-níi? do
potid ale byly spríwdny Jimi íkoly
pouta nepatrné Kanná kukuřice
stojí si dobře Z jihovýchodních
okri4 so otnamtij !e ovoce počíná
padali V Kanss učinilo oAn( tna
cného a rychlého pokroku Pšenice
a lilu jí! se metá kukuřice jftl ji!
VniH:hna xasáxena a též již I vzchátí
Ovocné stromy stojí si dobře ač
místy počínají řádit housenky
Diamanty ukradeny
Z Pittsburgu oznámeno v pon
dělí že teprve nyní vyšla na jevo
krádež spáchaná dne 2 dubna v
klenotnickém obchodě M O Co
hena na 5 ave při ní! ta více jak
17000 démantu ukradeno Krádež
tato spáchána třemi muli a jednou
lanou a ukradeny dvě skříňky s 56
prsteny t nich! nejlaoinější #100
stál Lupiče nepodařilo se dosud
vypátrati a to bylo as té! hlavní
příčinou pro kterou! zpráva o lou
peži policií zatajována
Ilídácká rralda
Ve Washingtonu zavražděna byla
v pondělí V9čer poblíže národního
zoologického parku pouze as 100
yardu od svého domova lOletá
Klsie Kreg!o ová a sice zasazeno jí
bylo neznámým bídákem nožem
íert hlubokých ran do krku tak le
smrt v krátkosti následovala —
Útočník byl černoch a vražda spá
chána patrně následkem zoufalého
odporu nešťastné dívky proti po
kusu znásilnění neboť o tom nej
lépe svědčí ta okolnost le šat s
těla jejího téměř úplné strhán byl
Po bídákovi není dosud stopy
Neštěstí v Clnclnnatl
o němí v minulém čísle zprávu
jsme přinesli a při něm! výbuchem
gasolinu pětipatrová budova rot
metena bylo daleko horším ne!
zprvu souzeno Pokud totil zji
štěno býti mohio usmrceno bylo
při tom sřfcenfm se budovy osm
osob třináct pak jich se dosud po
hřešuje a oprávněné obavy jsou le
mrtvoly jejich v troskách naletěny
budou V odstraňování trosek po
kračováno se vší mo!noa rychlostí
konečně však v další práci muselo
býti ustáno any byly obavy le
sousední budovy v kaldém oka
mžiku sřítiti se mohou čím! by
počet obělí ještě tvýšen byl Soudí
se le v čase kdy v práci ustáno
ještě několik nešťastníkft v tro-
skáoh na živu se nalítalo na za
chránění jich však nebylo ani po
myšlení
Práci zasUvlU
topiči taměstnanf v Kansas City v
nakládárně Armour Packtng Co a
sice následkem toho že společnost
nechtěla povolit! dělnfkSm práci
'hJ Ws 1'Ierce
Celer ťompouml
Na dvéře každé tiskárny možno
capsati motto: ' Spěch!"
NeJčilejší távody v nejčilejších
ulicích jsou pravými hlemýždi při
porovnání i těmito zprávy shroma
žďulfcfmi úlv kde lidské ruce a mo
zek musí stačiti strojům
Hlavní tíže tohoto duševního nr
pnutí — je! jest nevyhnutelným při
vydávání denníkfl ve velkých mě
stech jakým jest ku př Chicago
Kvening Journal — spočívá hlavně
na obchodovedoucím — jím! u to
hoto nejstaršího denníku ve státu
Illinois jest Colonel Frederick C
Pierce
Colonel Pierce jest jedním % nej
činnéjAfch mužft v Chicigo a jest
prvním a posledním v práci Ti
kdož duševními pracemi namahati se
musí poděkují za jisté Col Pierotovi
za následující udání nedávno uči
něné 'Po několik rokfl trpěl jsem bole
ním hlavy vzniklým te zácpy jinak
těíil jsem se vždy nejlepšímu zdraví
a nepamatuji le bych byl stonal dva
týdny v celém avém itvoté Toto
bolení hlavy stalo se mi přímo trap
nýra Zkusil jsem několik rozličných
lékft použitých a odporučovaných
jinými avšak teprv kdy! jsem ulil
Paine ňv Celery Couopound nabyl
jsem úlevy
"Minulou sézonu vvuiíval jsem
jedna láhov tohoto léku a netrpěl
jsem bolením hlavy po následujících
Lat měafrA Od té dobv nďržuii
lék tento v písárně stále po roce a j
osmihodinovou při plato 1200
denně na místo Josavádaí práce
12ti hodinové při platu #225 denně
Pakli že společnost tomuto poža
davku stávkařft nevyhoví to taj
stavena bude práce i ostatními
dělníky Uk le by celkem 2500
dělníka práce Um zanechalo Po
dobně tasUvena bude i práce pakli
le by společnost se pokusila místa
stávkuj íoích skéby nahradili
Přidají se k ethedlstftm
Z Clevelandu omámeno počát
kem týdne le pověstný páter Ko
lazcewski který! as přeď třemi lety
tolik trabl ft pán&m katolíkům na
tropil a konečně neodvislou církev
katoliakou si založil hodlá a věr
nými ovečkami svými opětně no
chicagského listu
uzdriueii Pnlne-oriii
' užívám ho jednou ta čag a netrpím
více bolestí hlavy
"Odporučil Jsem lék ten několika
mým přátelům kteří získali jím právě
takové úlevy Jako já Pro ty kdo!
stižuni bývají zácpou jest lék tento
bet odporu nejlepším v trhu
S úctou váš
F O Pierce
obchodredimcl Cbioairo Evenlag
Journal Černý mrak není jistějším přízna
kem nastávající bouře jako jest bo
lení hlavy příznakem úplné ochablo
ti Není sílivky která by trvale
odstranila bolení hlavy leč by účin
kovala přímo na kořen nemoci
Slavný tnovnbudovatel nervu a
mozku Paine-flv Colery Compound
odstrafiuje zárodky nemoci a před
chází jich vrácení a sice t hlavní
příčiny — ochably nervový systém
zásoben jest žádoucí potravou její!
nedostatek jest tělce pociťován
Nejlepší lékaři v městech této
vlasti předpisují Paine fiv Celery
Compoand v případech kde rychlého
tnovucbudování celého systému jest
nevyhnutelné Jako sílitel v přípa
dech nervosního vysílení nespaní
aneh chabého stavu krve jest užíván
nejsebopnějšimi lékaři v Spojoných
Státech Pouhý pohled v obličeje
slabých norvosnfch a vysílených osob
kdy! počaly užfvati tento nejslav
nější ze vfiecb lékft okazuje jak ry
chlým jest posilující účinek Paine
ova Celery Compound
Tisíce a tisíce osob těší se příto
mně tdravf poněvadž užívali Paine'a
Celery Compound
vou víru přijmonti Tentokrát prý
vrhnouti se chce do náručí metho
distft a o přijetí celé osady se již
prý vyjednává
K smrti provazem
odsouzeni byli v St Louisů v úterý
I71etý C Smith a černoch Sam
Foster kteří obžalováni byli te ta
vraldění chicagského malíře Ber
trama Altwatera ve Webster Grove
Mo Zástupce Smith&v učinil
proti rotsndku námitky an dle zá
kona Missourského hoch před 18
rokem stáří pro Jakýkoliv zločin
výhradně jen potrestán býti mftle
posláním do polepšovny leč soud
ce této námitky nepřipustil a roz
sudek smrti i nad hochem vynesl
Z rozsudku bylo omámeno odvolá
ní k nejvyšiímu soadu státnímu
r"r