Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 06, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t _ i j t t t f X I f A I i f f s l ě
1!
MlfÍr# HT-iftP rfíiníij řelf
phk dobfovdnlkl ftímíl f ♦ K i
trl fjU' nifi 't ]' j
v Dolili íňiff-tf U" m !'''
tataM' p"(ř -miM Kfi AWI -!
Mtfpfivilito k'yl bM ilř4' 4
# H'1 tJ
N Vorki oic4m'í!'i v ["
tt f ntt Um bila j'oU
Ao kril I i mí! N#
York i mni ři '
N J nkoipila akrl joirm
1 n% fiiM M S t I4 ti ořfl
rí ffMy!' k?r'l by f I
ř'i ř'jo" ibytii! ftiAtt
Mí'ť toto lfff-' bjti MÍ M řil
IfrlI tákU!" ]' I4m4 f h
ď'lnbk4 f Poli'!" l'hi i i
proh!áiii r nelítí v Mtw vik
lUfwi poutiínl dráhy elcktrif k a
to vtjriln Umil a té j Mříny l#
{#ííftnl 911)1 jfjtfh nřsvU
t IfiH ! a ípolečnot ( řipfivovila
t"Ul Uny unie hřmtftA f 4
f propustili za Mř inotg tcvi opa
třovala ai dělníky a mMjinýih a
k ll ifíienri jejf o ťm konečn
dzvM'li prohlásili Jdnoďií
stávku
Mv frtrjitfti tlba
Dle zprávy odboru pokladního
dne 1 května vydané fdmáid ve
řejní dlah náí to o lrilfn( hotovo
sti v {oklvlnj Jnn 10 Jubn
'H2S770 rol jet o fVU'lli
Dlub úroky nc-coací otn&Sl 41e
vjkaia pokU-lníkov 12312110
dluh a nřhož úroky jlatiti e jil
Dřennlr 41i'l00 dluh neturo
čitelný #374411400 tak le vhtU)S
celý dlah niÁ 12 18378330 ohni
Sel
1'rotl liiianfini
Hřkretiřera pokladny pod&n byl
v páck ančmovnS poslancfl n&5rtk
&kona kterfž by přiiraat bytí mkl
a jímž by lepšího prov&dínl dosa
vadního xakona protíčlnskcho aocl
leno bf ti mxhlo Sekretář jest toho
- -
n&hleda ie při podáv&nl d&kaíft že
ten kteří Číňan k pobytu ve Spoj
Státech oprávněným jent aapotřebí
býti by mžlo aároveň i jiného aví-
dectvl než výhradně jen svědectví
(hňanft jak dopOHad Be děje Ve
mnohých pripaaeca iouz ttuyi vi
gan žádá o připuitf-nl na územ!
naše na tom eákladě že v Uto zemi
narozen bvl a že rodicemi Hvými
k návstívž Cíny e odebral a po
případe i několik let tam pobyl
dokazováno to vždy jen svědky
clnukými při nichž dá Be předpo
kládat! že od gpolukraenovce bv6-
ho nebudou a po případě i podvo
dem ku vstoupení na půdu nam je
mu pomohou
V zijmu portlfé práce
Z Washingtonu oznámeno v pá
tek že výbor sněmovny na záleži
tosti dělnické roíhodnui se odporu
žiti sněmovně poslanců ku přijetí
předlohu kterouž by značnou mé
rou zájmy prctivého dělnictva
chráněny byly Předlohou tou za
kazováno by totiž bylo že výrobky
prací trestaneckou kontraktné v
káznicích státních vyrobené vý
hradně len v obvodu státu dotyčné
ho prodávány býti smí a do státu
iinvch prodávat! se nesmí 1 řed
íohou touto nebylo by zmenšováno
právo státu zaměstnávat! véznů a
prodávati výsledek práce jejich spft-
tobera kterfž by státu dotyčnému
nejlépe se líbil a a nímž občanstvo
tamo! aouhlasí nýbrž obmezován
by byl toliko aystéra onen výhradně
na stát dotjčný a zamezován byl
by přívoz téhož do státu takových
kteréž a prací trestaneckou nesou
hlasí a iehožto občanstvo výrob
kftm práce poctivé přednost dává
1'aprafpa
V Carrollton Mo popraven ve
cUrti-k dopoledne tVilliam Taylor
kterýž zároveň a bratrem svým
(íeonrem o fehol uprchnutí zprávu
Jme přinesli pro bldické povra
žděni rodiny Jleeknovy M smrt!
j™™MaBHBMMBMaaaB
rv wni t t ll Vrah i
tfiof l if t i m! lni r hl! fMl
hkřoř'it fi-t ptiik f krk
nft% tni f ř'iřHiI # ř)
AtAif tn I ' l btí
{Cf f't li l fcřlJ i'%hf
VrtM MfM
pí(tn( ř 4t rl'i t h ' it V
Mil 1 1 i l-jfti f f
tt4ff M ř)f'{'r(( nUmnlílI a If
řt£rk ti fi "-fvll polt
} t f i h ň lf J'fií Míl n 'í i
fi kMt yflři' fipijn — V
íiHiil Mi i!fi'i ytkfi
ířM ltftlii nnMitíil m tf
14 í' M"ťi l ňv )Kmí { '
lf ik jj h li í ťftf !"! té -řiílíhři
l hy {řvíithf - V l'tft
Henry M V ittiff [fá
'i lMfňfkl nfnij'h v !!
h Iritfňfnb ííikt
ntMť-nt Myl ntylftí ni p"Ji
dítku ii ifin( mi Ir o l" tftti
iři — '1'rtf ll4t Ift l
riÍM-ft' t ( ♦! J f4
♦ i-h ďdwi-h V Iríliifií V fsiíliJ
tnkk uhU i ďbjv4 ť f'řl"
ponAt vIJ k H !ti('mi ďdodnfitf
iltidm k i mi lí Vtřfi! by v l
ťiíní 'ion p!ni byli dojiti
- nmM'~ V Kinov City po le
dovali plumt-tfi a iivá l'i pljnu a
lity fmU"ltrnioi ďb'i přiMov-
ní při UÍa vt t jikoul nyní do
stávají k lyl jim nevyhověno i
ifivíli práci
Milkuji
V t'hiťiiu z"ktvilo prá!Í n I
května a "V0 iílfiářfkích dělní-
kfi t)% stavbách zamřdtnaných a
sice tilo to následkem toho že
kontraktoři odepřeli vyhovět poía-
davkftm Jejich za zvýSení mzdy ze
37 J na 45 conto za hodinn a za po
volení dvojnásobného platu za ve
škerou práci přes řas vykonanou
Dělníci odhodláni jsou nevrátit! se
do práce dříve dokud požadavku
tomuto vyhověno nebude a ostatní
unievé dělnictvo na stavbách za
městnané prohlásilo že podobně
práci zastaví jakmile by kontrak
toři o obsazení míst stávkujících
skéby se pokusili
Hojně Vláhy v So Dakotě
Z Armour S I) oznamováno
ve čtvrtek že po minulých 49 ho
din panovaly v okolí tamním prud
ké liiáky tak že spád deště přes
ětyry palca měřil Za dubf?n spadlo
tam celkem 8 palcft deště Ikdy
prý vyhlídky na úrodu tak dobrými
nebyly jako tentokráte
Novin třství se nevyplácí
Newyorský řasopís "Times" do
stal se v Tátek do rukou správce
konkursní podstaty a to na žádost
většiny řiditelstva tého v žádosti
o ustanovení správce konkursn:
podstaty uváděno že kapitál spo
leěnosti obnáší 4(1250000 a pří
tomnó dluhy $31G701 Jakožto
vlastní příčina žádosti uvádí se žo
časopis prodělává čím dál tím víco
a že kdyby ve vydávání jeho se
pokračovalo konečně by podílníci
o všechno přijití museli
Zavraždil sousedi
V Chicagu zastřelil v pátek od
poledne Henry J WyckolT souseda
svého Wm Wagnera zámožného
to továrníka Sousedé tito mezi
sebou íiŽ po delší dobu se nesná
seli a v úterý došlo dokonce mezi
nimi ku srážce v kteréž Wagner
Wyckoffovi černé oko udělal To
dopálilo tohoto tak že v pátek na
souseda si počkal a t revolveru dyé
kule do prsou mu vpálil tak že
smrt záhy následovala Když vrah
dvěma policisty na stanici veden
byl pokusil se dav lidu o jeho
vyrvání za účelem lynčování a ma
lém bylo by se jim podařilo Jenom
rychle přichvátavSf posile policejní
podařilo se Wyckoflfa před prova
zem zachránit!
Mnoho dVíťS
Z Webster Citv Ia oznámeno
v pátek že celá severní část státu
navitívena byla dešti přílišnými'
následkem čehož nejen že veikery
práce farmerské zdrženy Jsou ale i
in lín ioimk4 íidal lo vmIou
mIM -kol 4flit prf b-U"t
ď til
JV"Mkf jpřř M'itVn
Ulili dft# f-f't Hit f
říiňfcb tnt'ih aMrifkf' l i in
Vunhlrm íkftíi kftftrtfki etk
(fi MU Hit itk t %
t%lixrÍ vftf #I#ktří M v N#
rti kf#í4l Mo v'cři tfř#
tiío vy4!M btl't f H I I
litími Nm Oř!iift a Min ř řin
f ir( ktofálť m'í vy"l ji
k"ho řepri-sfftímfi teř tp ht
f i S't 4 tli
If Vrki f M ďili t
řtvřtck ltř4 iř4vi f ffi likát
vr r-if ký' H ktpitilítl ř'i'HlMl
provili d!rt'iho Jil nm)i!řřtrl
Mi df4lf Vařikťn 4 Norfolk
k Mo!im přes řki Mio'irl
pfdíll Ynkťn lnrfm Kon
tfvkt ni ivb byl Jil udán a si
Tvr II l třif tito po itt% do
konřrfil ttitii ě4ll systmn
(Srí-it Northern dráhy l# plk
dál směrem Jilnlm prodlonlen
bude do Nebrky
Ilrený fbřli
a lál e v pondělí večer v Cíncin
niti a sire rozmeten tam byli vý
buchem trisolínu pětiiratrová budo
va č 430—431 Walnut ul a poMfid
známo byly při tom tři osoby na
n?flé usmrceny Ifl Jich těžce zra
něnn a několik Jich dosud se po
hřesale Neštěstí spftsobeno bylo
výbuchem gasolmového parostroje
iehol k vyvozování elektřiny ku
osvětlování nárožního hostince po
užíváno a výbuch byl tak silným
o celá budova v jedinkém okamži
ku v hromadu trosek proměněna
tychlo přivolaní hasicí policie i
dobrovolníci přikročili se vsí mož
nou rychlostí k odstraňování trosek
a k zachraňování nestastníko pod
těmito uvězněných a jen rychlé
pomoci této jest co děkovali že
počet obětí větším se nestal
PnlItleUé
'I konirrfHU
V sněmovně poslanců přijata
byla konečně v úterý po několika
denním debatování předloha pen
sijní a sice 187 proti 54 hlasům
Pro předlohu hlasovali všichni re
puUikáné a populisté proti pak
demokraté se sestt pouze výmin
kami Na to přijato bylo několik
předloh širšího významu nemají
cích a konečně rozpředla se delší
debata o resoluci podané Mahoney
em z New i orkn kterouž statni
odbor náš žádán jest zakročiti v
zájmu Amerikána Hammonda kte
říž iak mámo podílu na vpádu
09 -
do republičky Transvaalskó bral a
nad nímž dle došlé právě telegra
fickó zprávy rozsudek smrti vyne
sen byl llesoluce tato konečné
odkázána výboru pro záležitosti za
hraniční Po usnesení aby a pro
jednáváním předlohy bankrotní v
sobotu bylo započato zasedáni po
páté hodině odročeno Ve středu
mnoho toho nevykonáno neboť té
měř veškerý čaa zabrán byl řečmi
v kterýchž jedna strana druhou i
mrhačství obviňovala a vinu za
stávající tíseň na bedra druhé stra
ny svalovala — Ve čtvrtek pokr
čováno v debatě o předloze bankrot
ní a dle dřívějšího usnesení dojde
v sobotu ke konečnému o ní hlaso
vání Debata protáhla se až do 5
hodiny kdy zasedání odročeno
V suěmovně poslanců věnována
značná část zasedání opětnému pro
jednávání předlohy bankrotní k uI2
podána celá řada dodatku z mění
vsak ani Jediný přijat nebyl Ná
vrh aby uzeral alasskému v kon
gresu k zastupování zájmu území
onoho jedn delegát povolen byl
poražen 60 proti 44 hlasům Dále
přijata předloha kterou povolen
jest volný přívoz výstavních před
mětů pro centeniální výstavu v
Tennessee nrčených V zasedání
#fífírt tfodftáíti a pfilitt ai
o'iifim1rri třenou rfiinisř —
V sobota io iftí lehni d"bl? 'li
iírt k'řiín k MmovIío řledloM
tvskrMrtf I" 7 proti a Mat
ťřHitv IM i4kfnt tohoin pro-
hlkhn biti tnt konk-iř na mij
ih kil lho- I U -lol to M hodin
se etkrffá il f nmkft'iif tM
telím sfím i K I ! d t'i dftl
h-vyplitř Mijtsfc k!řj li ftbřtos
♦ 'oopitb ?! ii?#ifei mi byl 3
K o iřiit by jikikohf mijtk
I sftj n obi Jiřioíi fm 4mylMi
tltfileU fii lítl K I Ml tek
víl tlřitslím by př#pl A K I
Sit dínifi h mij-tk sv-SJ iM
ltiht l fM#ll přepsiti by díl
t i ii itm hlm bv inhU Uve
tdiotrr hh lil K lolvy
- - ~
liti b Aef htt př'U obí řoil i lek
li ímyIem aby leřitel sv o
Id a k ď by f 'i-i Ik 4n do Itf tl
dni nesplnil 7 K ďi by míjetek
tftj ikryl tik aby vffiťdi aiba
ven býti nemokl Kdol by
mis proti #oh řiidk na I'm
toiio nespUtil a při tom prohlásil
le míjotkt lá Iného Aetna bylek
iiI4íI stráven projři4v4nfm
kntfit n mfto l ětvitlio dí
tnkťi Vírínkěho a týl roíhod
nnt v tropěch kontesfanta Po
itovfl ril I? 000 na kryli výloh ko
mie kt=rál loy lalefiu v mofi
l'o hřinL'ově vyietřovati riá usedá
ní po 5 hodině odročeno V pondělí
rokováno o opravené senátem před
loie liro odlior námořní a sice na
vrženo aby na opravy a dodatky
senami se nepřistupovalo a aoy
předloha odkázána byla výboru
konferenčnímu í) návrhu tomto
roipředla se dlouhá debata a ko
nečně také schválen Zbytek zase
dání věnován projednáváni nikoli
ka soukromých předloh pensijnlch
V senátu pokračováno v úterý v
ilebatě o rozpočtu pro odbor ná
mořní a tu hlavně zmínky zaslouží
řeč senátora (Jormana kterýž co
nejrozhodněji protestoval proti po
volení jakýchkoliv peněz na stavbu
lodí válečných a to hlavně na tom
základě any finance nase v stavu
velice soatném se nalézán a co
možno největSích úspor třeba jest
Bude-li prý stavba lodí oněch povo
lena tu prý stane se vydání dal
Steh dluhopisu v čase co nejkrat-
slm opětnou nutností a tm jen
břímě daní rozmnoženo bude De
bata o otázce této protáhla se až do
samého skončení schůze a ničeho
iiného nevykonáno Ve středu
věnováno zasedání otázce finanční
a hlavními řečníky byli coloradský
senátor Tcller jakožto zástupce
stříbrařu a sen Sherman jakožto
zástupce měny zlaté Př tom pro
hlášeno prvnějsím že přestane býti
renablikánem jakmile by strana
jeho proti svobodnému a neobmeze
němu ražení stříbra e prohlásila
Ve čtvrtek pokračováno v debato
o rozpočtu pro námořnictvo načež
spftsobena značná sensace řečí sen
Allena v kteržž prohlásil že prý
bývalý sekretář pokladny Poster
vydáním dluhopisu pro vlastní ka
psu 12500000 vydělal Po přijeti
jedné soukromé předlohy pensijnl
a po krátkém zasedání výkonném
schůze o 0 hodině odročena
V senátu bylo zasedání páteční
neobyčejně živým k čemuž hlavni
přispěl populistický senátor a zná
mí zástupce střlbrařú Tillmau ze
South Caroliny Týž v dlouhé řeči
své slovy ostrými a nehledanými
kritizoval jednání presidenta cle
nu kabinetu a též i předních clena
kongresu při čemž dopouštěl se i
osobních nájezdu Jemu odpoví
dánrt bvlo Hillem z New Yorku a
týž vyvracel blavne tvrzení Tlllma-
novo že následkem otázky peněžní
k roztržce v řadách demokratických
dojiti musí a dovozoval že povin
ností každého věrného demokraU
jest státi věrně při platformě na
kteréž větiinase usnese Dále po
jednáváno bylo o rozpočtu námoř
ním a tu 31 proti 27 přijata oprava
Ciormanova kterouž atavba aaraf
ilených lodí válečných ze 4 na 2
snižována jeat Opravní návrh
Allenův aby položka na atavka lodi
váfAfrh áplři vyvrtnuti hta
p-mfsft proti 11 Mlm -
ohot pokračován t dbit roi
potu fttt litelriosti ř)4moM tf I
fconeM přijat Pe pirsfkA v4
Ulttffh jičbl stltba IMpoítew
tfmto pr4f r'n% bftl řná Ml
Idi id přt 1'clln torp lot ý h a
Hni t lblt O lis dlít Mto
tiláliía si eeík ii- I4aI
po ohlálsnf le t pon 111 iap
řito Lidu a prjdfta4frn řmpo
li n oprati toki ř' fc píNtiv
po kr4tk'm im I4nf tfkortMm #a
I4nl odroíeno — V pon 11' ml
to pfijwdnávánf foipot-i ei opra
v ťki fk a pllUvA fřikřoě#Ao
k projdftá4rit kohtstn Ibipntrt
vi nofloleno aby dťita tt i4lli
lfsti A n% dva dny óbmeisna byla
flpoleln rokováno n fiávřhw a
yyletřnvánl polftlho prel#J
dhh'pi4 sir mluvil sen Stall
al do iMÍho odroíenl
fremskrali asjlfasJl
olhitni svo'i nnvsn''! v surtin
1 i _ i _ i i
V Állenfon A ivoleňá drlej:i
jednohlasná! hávfwl dán n navrlenl
"vyvoleného" syni pnňylvan
iéhn Jtobert Kmory íattiihi v
n4rfxlpi konvenci chíra 'ká # a
vliti — V přijaté pli'form pro
hlásila se demokracie pnnylvan
ká co nejroihfxlněji proti svo!kI-
nému a neobmeienému ralnl stří
bra a pro měna adravoo mimo če
bol schválena úplni administrace
prsidnta Clevelanda
ropollsM f Month Usket
tlSI se nadějí le při nastávajících
volbách státních na celé čáře avl
tězi a mimo toho ještě I větiinn v
fflitím zákonodárstvu do rukou
svých dostanou Aby toho docílili
zapotřebí buJe odejmutí as 1200
hlasu straně republikánské neboť
tolik Jenom scházelo při poslední
volbě státní aby populisté většiny
nabyli
Z nashlngtonti
t Z Washingtonu oznámeno v
soboto že japonský vyslaneo Helii-
nichiro Kuřino bude přeložen ku
dvoru italskému a nástupcem jeho
že stane se Iloshi Keri vůdce libe
rální strany v Japonsku
t NáS konsul v Cardiffu v An
glii podal v sobotu vládnímu od
boru našemu zprávu o průmyslu
plechařském ve Walesu dle kteréž
týž téměř v úpadku se nalézá To
várníci jsou pomalu na mizině a
unie dělnické nemohou dělníky v
řadách svých udržeti an každý hle
dí aby nějaký ten cent si vydělal
byť by to l při mzdě nižší bylo
Ze 401 továren na výrobu cínového
plechu jest jich 253 zavřeno a ze
zbývajících v 01 snížena mzda o 10
procent ve 40 o 12 J proč v 91 o
15 proč v 0 o 20 proč v 18 o 22 i
procent a v 5 o 25 procent Přea
4000 dělníka jest tam bez práce a
to prý vše Jedině následkem toho
že trh americký pro plechaře an
glické ztracen byl
DKOBXÉ ZťKÍVT
Ve Vermontn prohlásili se re
publikáni v konvenci státní pro
McKinleyho a zdravou měnu
Ve Ft Smith Ark odbývána
byla v pátek trojnásobná poprava a
sice popraveni bratři John a (Jeo
Pierce a W Isaac
Pěkného nadělení dostalo se v
Mayfield Ky farmeru Oscaru
Lyonsovi v pátek a sice obdařen
byl manželkou svou pěti buclatými
kluky Manželka i děcka jsou
zdrávy
Dle úřad nich zpráv vytěženo
bylo v Californii za uplynulý rok
za 11533431769 zlata a za 159'J-
78970 stříbra Zlata vytěženo tam
loni o $141103580 více ne! před
loni
Z Ilutchinson Kana oznáme
no že v pálek navitíven byl Grant
township několik mil severně od-
tod ležící malým cyklonem jímž
zvláště ikody v tamních sadech
apfiaobeny K úrazu nepřišel při
tom nikdo