Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 06, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
+fl At tWl Pt firtWi At MMK4 Maa444 44 4IC04B 01444 M4ffll
OMAHA NEDRASKA VE STfiEDt 0 KVtíNA IB
ROČNÍK XXV ČÍSLO 4
KOVE ZPRÁVY DOMACi
fleMIre f f
Z l Ctí U onámeno f
p'ndlf f 4Hfnrhf f 4i í-liři o
vilfven byla prslko vlekřiof
(roní ina£eé t kr#t j na majetke
p!t4ib+riv V iMiftloy Plymonth
lUk FftlU bylo atkoltk vltabb
budov vUMied i lákladi poíínelo
M kolik rnenJfoh budov rmÍ4 -
M4 ybH)k jest 44 UWI
n 4 trnut kutit pře dvšma
lty eyklofim splUubtin t4hi byla
V Chiestfi tastavilo v pond
pr4ci ion délníko lamfstnanf cth
lodínM Chl-o Khlii thildinj
Co nalézající Mouth (bieauo
Nejedná s# le o i vltt( midy iai
o ikrMwnf doby pracovní nýKr
prohlášena stávka jedině proto by
zabráněno by zavádinf práce dét
ks o ool #}oICnMit v minolýo
dnech se pokusila Vlil totil Jo
práce značný počet vfroetkfl kte
rýml vrtání děr v plotnách lelei
ných svěřeno čími ovšem značn
dělníků o práci připraveno by bylo
Tláde tbrt — I pmhrAla
V spolkovém soudě v New Vor
ku vyeešen rozsudek v lalolě Sp
Států proti Northwest Uominercia
Co která! najmuty měla ostrovy
rřibylovské jako! i ostrov av Vm
vU A av Jiřího při pobelí Ataa
ském a v kterél jednalo so $132
189 Jakožto poplatek za 7 SOI tu
leník kleříl v aézoně dubnem
1894 ukončené společností touto
chycen bylí Spor rozhodnut ve
prospěch Hpoj Slita aviak aaro-
?eft uanino le poatední smlouvou
a Anglií uiavřenoo kterou! lo? ta
leňft ve vodich alsšakýoh aasuvo-
vin jest apoleonoHt inačooa měrou
byla poikotena a le apolecnoat
tato právo má proatředmotvím
aoudu oárokového na Spoj Státeoh
náhrada $140000 požadovati Dle
toho apolecnoHt prohrála ale aáro
vefi i vyhrála neboť bude moci
nyní na Spoj Státech požadovat
náhrada větií ne! roiaudek proti
ii 1 vydaný obnáií
t
Generál armády pá4y taUfea
VNewxorka satčen ve středu
veSer nový velitel armády apáiy
Booth-Tucker a pod sárakoa $1000
odkásán aoudu vyiMÍmu Pan ge
nerál který! v zemi této joat dosud
nováčkem neboř teprvé před nS
kolika týdny i Anglie přijel pro
ohátel e tou! v přestrojení ve vr
křičené čtvrti mésta aby prý po
měry tamní seznal jeliko! ale pro
obáiení ae ulicemi v přestrojeo
přestupkem zákona státního jest
byl jednoduše sebrán
V Loolslani
male mít poslední volba státní je
Í té krvavou dobru neboť jak ae
oanamoje páchány od demokrata
při čítání odevzdaných hlasu pod
vody tak patrné !e občané amýile
ní opáčného nemálo popuzeni jsou
a po případě i násilím práva avá
hájiti chtí Tak oznamováno
pondělí le guvernérem vyvolány
do zbraně dvě aetniny státní milice
a poslány do Matchicocs kde! ob
čanstvo ve zbrani se nalézá a to ná
aledkem toho le komisí volební
prohlášeni za zvolené čekanci de
mokratičtí ač jisto jest le vlastně
větiina hlasu pro spojené čekance
populimickó a republikánské ode
vzdána byla
Zbraaě pre K stánce
Z Jacksonville Fla oznámeno v
pondělí ie toho dne o osmé hodi
ně večerní připlul k přistává tam-
aím f arník lUrirfff i kwfl
V4tlr KaUfit rert4 f)lotn'i
lylo Tiflí 44 U hákla 1 44v4t
i Mnut rlrtl Hw 4vftt#r
Wřl áVMifio patron a ntrnt dl
fyenlopaluffh iřiv#ft přf tl!i
bylo tta pihhi 40 K utářsfil kuM
pi ntkblik miftalfrh dni v mJUtá
Um 4 lrf ovafi patrni pMJi h
UfH tito rkát all 44 ke při
4(án( l vnUn byl #líf4 přihni
ní Mboř prátl t"hi dn i rána
nlpltil rxhatnta i rstnl křilák hI
koi f kurff p nf kolik mlnolfrh
daft pMult tamní střslil nál l
kmhl náklad li ! h přká
lak aalolsn bfti nudil NsjlpM
při tom }# nakláUn( 4b
tht pozorovánu byť i lbn
kunaaUm Ipanilk)rn ktrfl éplnl
běiUHHftjm byl torna labráníil
I're akrá4áni
iowiké státní pokladny sátí byl
v 1'ierre H I) v pořídili na 14
Jost gavvrnéra iowakého Thomaa
II 1'rlUr Týl zabýval totíl y„
cJo Ktldnl séťtnu honěním
vlkS místo vlak aby skalpy JJt:h
cxl váxlál v okresu kdo! j zabil
přoál ji na utemí iowské a udá
val ! zabiti byli v nbvodu státu
dotyčného íVil tak z té příčiny
le v South Dakolě platí se za ka-
!dý skalp vlčí odměna poutn $100
kdalto v Iowé za kaldý IňOO vy
placeno jest
Dítky ikslai poraněny
V Milwaukee vrátil v úterý spla
ěený kun do davu dítek ktré!
právě ze školy sv Autonína vychá
zely a 25 z nich při tom poranfno
lehce 7 pak těžce Mezi poraně
nými nalézáme i jméno české i
sice James Kavka
Ntav OMeni
Státní hospodářskou úřadovnou
v Illinois vydána v úterý správa o
atavo osoní dle které! povětrnost
hlavně v severní části státu velice
příznivou osení byla Pženici a
lito daří se po celém státu dobře
ovea ji! vzeiel a v jižních okresích
značně korný ji! zasázeno Místy
počínají se objevovati polní Štěnice
a jsou obavy le značné Škody jimi
budou sp&sobeny pak li le hojnými
lijáky zmařeny nebudou — V Iowě
též stojí si veSkeró osení dobře a
vsr&st jeho pokračuje zdárně Ve
ikerá práce farmerská pokračuje
ryohle ka předa a počítá se le
bode-li počasí tohoto týdne pří
znivým sázení korný ji! skončeno
bude — Z Kansas dochází té!
zprávy příznivé a klavně pšenice
jeat v atavo velice nadějném vy
jma několika okresů západních
kdež tu setbě Spatného oseva upo
třebeno bylo Pastviny jsou ve
stavu výborném a vyhlídky na do
brou úrodu ovoce nebyly nikdy
lepSf — V Missouri veškeré osení
pokročilo následkem teplého počasí
měrou značnou a vyhlídky na vše
strannou úrodu jsou výborné
Podvodník dopaden
Do Pittabnrga došla v úterý
zpráva že v Quatemale dopaden
jonn iě uowin nieryi v únoru z
v a ▼ % i # r
Pittabargu zmizel kdy! byl dříve
přátely avé o více jak $200000
okradl Cowin byl velkoobchod
níkem dřevařským a hlavně pavi
áním poukázek na jména svých
přátel částka jmenovanou sehnal a
pak do bot prásknul Učiněny ná-
v lité kroky ka jeho vydání
Ztstane věraýaa
Coloradský senátor Woloott uve
řejnil v úterý veřejný list ▼ němí
bjaafiaje jaké stanovisko vflči ná
rodní konvenci sťlouské zaujme a
sice sfistane prý straně věrným
lyf y uu táfnlní plitřořm
umírá rnimm a mny ims m jr
driU í ínl prý Uk Mvn prt
!# při! k n4KI l-t U lirlot('
si řpnbfik4ft4 4třlbřř#kfi b 4tř
#iřiřilein by byla % jefinffi tfr
4'l4řn pM-tílMti kf m k vít
bylo by ntpnrrtábánif % l pul vli
d'i' pnpfllMtUk'!'! jnit bťi'll'jí
liyibomprý uplili ni pulny
nljíí 4pr4vntt dirfťikratiťkoii O
lm př#vMži prý ňfjlp t
tk't4ntí kteroiil ríirv v mi
nnlýih dvou leťt h 4 a lnruUlř n I
pripnlistii kon mlo
Klrík4 V AUtsm
V státní konvenci rpubltk4nké
v Alabtm kter41 v úterý v Mont
poměry odbývána iloIn k rnitrlo
a odbývány k'nen( dvě a sino
j Iri4 v zájmu McKinlyhi a dmhá
proti V konvenci McKinleyov
přijau platforma v kterél prohla
šuje sn strana ve pmpíh rnAny
zdravé a ve propřt:h jmenování
sampstatnýtťfl čkan:! pro veSkery
úřaly státní a to s rozumí le de
legaci do konven nárixlnl návod
dán pro McKírloyho hUsovati
i pracovali V konvenvi druhé
prohláíenn za v platformě le prý
v Alabamě přítomně veškery otáiky
politické utiiupiti tnuní otázce je
diné a to otázce poctivých voleb a
toho Jedině prý docílit! molno
kdy! republtkáiié s populinty no
spojí spoli-čný líntek státní do pole
porna vi a itk poržau inaHinerie
domokratické přivolí
f luk vyMuut s kolej i
Následkem prfttrle mračen po
demleta byla v Kaymond la trať
dráhy Illinois Central a to měrou
Uk značnou le osobní vlak který!
v úterý o druhé hodině ranní od
Umtuď jel e kolejí vyšinut Dva
vozy osobní byly převráceny a té
měř všichni cestující více méně po
raněni Většina vozu byla poško
zená Srážka parníků
Z Norfolk Va oznámeno v úte
rý io parník "Wyanoke" linie Old
Bomimon vrazil toho dne kolem
3 hodiny ranní při přístavišti v
Newport News do zakotveného tam
válečného parníku spolkového "Co
lumbia" a poškoz9n byl při tom
tou měrou le ve čtvrt hodině se
potopil a v CO stopách vody nyní
leží Na parníku nalézalo se pokud
známo 107 cestujících a 42 lodní
kft a má se za to že všichni v čas
se zachránili Válečný parník do
škozen též avšak pouze nepatrně
Iv v&li jistotě však bede přec do
loděnice Norfolkské vzat a tam du
kladné prohlídce podroben Tvrdí
se ze sra2ka tato zaviněna byla
dQstojnictvem parníku utonulého
kteří! prý nepovšimnuli si že vá
léčný parník zakotven tam jest a
přímo k němu pluli chtějfce as na
téml místě zakotvili Námořním
odborem jmenována byla komise
která! příčinu srážky dokladně vy-
setřiti má
Záruka JeKt pry neplatnou
Nejvyššímu návladnímu South
Dakoty oznámeno bylo v pondělí
le nejvyšším státním soudem v In
diána rozhodnuto bylo že záruka
zpronevěřilého pokladníka státního
Taylora kterýž jak známo stát
South Dakotn téměř o pfil milionu
dolaru okradl do jisté míry ne
platnou jest a že tudíž ručitelé
jeho k zodpovědnosti potahováni
býti nemohou Zákonem státním
jest totil ustanovována záruka po
kladníka státního na $250000
kdežto Taylorem dobrovolně beze
vSeho vyzvání a bez jakého nátlaku
wt uu uiuu
další v obnosu
této záruce byli
lx_: T _
slolena záruka
$100000 a na
depsání vesměs občani ve státu loJt
jdiv
a nlfh nyn( polito
hf rl)nk lipravlll
k ftAiníO a k '' li
44
y
ten řotbodflul V Jsjuih
í 4 1 A 4
n r řofi isfn umu
iiávladnl íoth f k"ly 4 pl
nění bo 114 ftdvtlatí se kft
fyííímw simi Ii 4pnlkov4mi
flste fjlst4l
Hn4(nl výbor na i4Ulitsti la
brf)iifi nril se ve třli naří
dili neodkladné vy(hování Crk
I n 1 1 4 r 4 do pvďlnlďi Jejlr-h ďn'
va ďi Kana-ly totil tndi4ni tito
hptm iifhft ilovolenl rtrva'l svou
v Kanall npustili na stran! arn
ri ké v Montaně se usadili a nyní
vys!4no bude vojko ktefšl rudo
chy dohromady selené al na hra
nice kanadké je doprovodí a tam
ťiř Iftm k r i I k ý rti v daUí oirtřo
vádí je odevzdá
y klen
o Jholto U líní v okolí Clay Cen
ter Kana v minutím čísle po
drobnou zprávu Jme přinesli byl
dle posledních zpráv Jidiiím z nej
boriích Jakým stát onen v posled
ních letech navštíven byl Dráha
jeho poměrem vzato byla plných
400 stop širokou a táhla se do
vzdálenosti j() rnil Cyklon vznikl
nedaleko městečka St Joseph
('loud ("o bral e pak směrem se
verovýchodním do severní části
okresu tJlay a zasáhnul i jílní část
okresu Washington Na štěstí ne
nalézala se v dráze jeho žádná mě-
fctečka větší a jedině té okolnosti
Jet co děkovali le větší počet li
volů lidských utracen nebyl Dle
nejposlednějších zpráv přišlo pa
dajícími troskami k úrazu na 30
osob a 20 rodin nejen o přístřeší
ale i o veškerý majetek připraveno
bylo
Cyklonem a prfitrií mračen
navštívena byla v pondělí dle
zpráv z Little liook Ark došlých
severní část okresu Faulkner Nej
větší škody spfisobeny v okolí Con
way kdel prfitrž mračen následo
vána byla prudkým krupobitím
tak že místy až na několik stop
krup leželo Značný počet budov
byl rozmeten a značně dobytka po
tlučeno lidský život však na štěstí
neutracen žádný
Opětným požárem
a to daleko zhoubnějším než byl
požár prvý o němž zprávu minule
již jsme přinesli navštíveno bylo
ve středu po poledni hornické mě
sto Cripple Creek Colo a dravým
živlem tímto téměř úplně a povr
chu zemského smeteno Prvým po-
n
m r
V M
Ir
M M
-
3 5„ LatOR a Warren ohraniče
ných a požárem středečním zničeno
téměř vše ostatní tak že pouze ně
kolik málo domku v předměstích
stojících naznačuje kde dříve ry
cble zkvétajícf hornické město toto
stávalo Požár vypuknul po 1 ho
dině odpolední x neznámé dosud
příčiny v hotelu "Portland" na 2
a Mevers ave ae nalézaifcím a
vzdor tomu že hasiči ihned na mí
sto ae dostavili přeo nepodařilo se
jim dravý živel utlumiti a plame
ny podporovány jsouce prudkým
větrem neobyčejnou rychlostí na
všechny strany ae šířily Z budovy
této šířily so plameny na rohovou
budovu protější kdež velkoobchod
nábytkem se nalézal a jakmile
budova tato plameny zachvácena
byla stalo se veškerému obyvatel
stvu patrným že dravý živel t moci
hastčft se vymknul a Ic na potlače-
zarem v noci ze soDOiy na nedéli opětné uložení ochranného cla a za
vzniknuvším zniSeno bylo Seat ve(JenI v„jemnc8tnl politiky ob
čtvereft obchodních budov alicemi hodnI na konefl v„8tovuH „e (vm
tni jimiu více naucje není J ooavyi
[tyto ukázaly ae býti v plné míře
po-[oprávněnými neboť plameny a ne'
__ Li _
obyčejnoe rychlostí Šířily se smě
' řew lápaďnír pn Myefs ave fá-
ky naNitl 4 e'ý ítver fihrinl
ny aiirfnt ] i:nritt a
Mys re v jedinkém plameni Jslikol
prrjsjdy vfrfaf ď tobolo moře pla
mnh vrkané ani v nejmenlínt ne
pomáhaly s4hn'ito nptnl k dyna
mite f nadíjl la fimetením f a-f f
lni lov daUími llřsní s phmní
iabr4nina hnít' U4 I latu nalij
klamána mimo lhl innf
let oob při tifn k íitttt pMl
1'olář řádit po fM njpd'ln i
dloih ďi Roni ee!fcrn padlo tnu
II ětvercH za obíř — řkoda Jett
ohromnoe neboř odhaduje se Ie
jeat ae pátkráte 4Uf nl při po
fáru 4olKitním )'očt rodin kle
rI o přlatMí vtíkery prostřed
ky livotní připraveny by'y páoí
se na MhO a vydáno jil také pro
volání kterými o příspěvky na
ulevení bídy 14 láno jest
ťjklee v featb lUt
Z Mitehell M l oznámeno ve
ílředu le předchozího večera zasa
lno cyklonem městečko Kpipha
ny téměř úplně a povrchu zem
ského smeteno Nej větií ikoda
působena rozmetením kostela ka
tolického kterýl teprvé před ne
dávnem nákladem as $10000 po
staven byl Patnáct osob bylo Um
patlajícími troskami poraněno —
Tél oznamováno le značné Škody
p&soteny prudkou vichřicí v okre
sích McCook Miner a llanson V
Spencer Via! a líoward spfisohe
ny podobné as škody jako v Kpt
pbany a tél i v okolí Montrose a
Canova na farmách značné škody
spfisobeny
Republikáni UIIuoIshíí
odbývali státní' konvenci svou ve
středu a ve čtvrtek ve Springfield
a to pejen za účelem zvolení dele
gace do konvence národní ale i za
účelem navržení čekaneft pro úřady
státní Ve středu po zorganizování
se přikročeno k navrhování čekan
eft pro úřady státuí a po navržení
John 11 Tannera za guvernéra a
W A Northootta za náměstka
odročeno zasedání na čtvrtek kdy
po navrženi ostatních čekaneft pro
zbývající úřady státní přikročeno k
volbě delegátů do konvence národní
Tuhý boj sveden e to v čí prospěch
delegaci návod dán býti má zda pro
MoKinleyhoči pro"vyvolnébo"8yna
státu senátora Cullomaa tu prvnéjší
vyšel t boje vítězné Přijatá platfor
ma prohla&uje se pro měnu zdravou a
proli svobodnému a neobmezenému
raženi stříbra odsuzuje ae admini
strace Clevelandora požadule se
pathie s Kubánci za svobodu válčí
čími
Průtrží mraěeu
navštíveno bylo v úterý po 10 ho
dině večerní Sheboygan Wis a
spousta vody byla tak velkou že
budovy na nížině stojící tak vyso
ko zaplaveny le k zachraňování
len a dítek na střechách útulku
hledajících loděk používáno býti
muselo — Škoda páčiti se bude do
tisícft
Z Centralia Mo oznámeno
ve středa že části okresft Doone
Audrian a Monroe navštíveny bviv
v nooi cyklonem jimž na farmách
nezměrné Škody spfisobeny
Šest rozsudků smrti vyneseno
bylo v úterý soudem spolkovým ve
Ft Smith Ark a sice pro jeden a
týž zločin totiž pro znásilnění je
hož se byli obžalovaní v území in
diánském dopustili Z odsouzenců
jest jeden běloch jeden černoch a
čtyři Indiáni