Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 29, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    til
13
i 'OK NOK ZÁI WOíj
fcyí prMřlí mMAsn s4ts lkm k(#
fl tlacnny p"tofcy i Miky tnh
usmálo rivodřtily tak f r!4
okolí dalsk lifikt tapfatsno Kfa
dobytka tr ý povodní uhynuto
M míiíni
í U'll 4s
Vf Mif V If ř' lk f o dro
4f ín(fI IVU 'Iř4h jf
4ml jsdntU m in mi li '4t
Navada 40 fit poumkof ý & III
driby U dar akliditi li t%)
srnky rfwijflňé i iliftf vyjmsly
Jsoaj sí# rothodnttn # pfp4h
titi
piflSaly ta ítv rtk t DomIII#
Wif dsvlt mil iU!n4 to o v
I4 eI Msňomln K in Warney
Kmmi Cunainjfham ID é 14 rokli
lUř4 014 df k liMAcKilf
f lUříml obvíAují nlkolik tM
alek mladíku rnfstséka l l dřiny
etnU j# ivs-dli tfm k ab#v rUI
jt dohnali
P tlrwfWMil llUfcMslta
Jak podohi niln4ři bud# pí on
J4t4 r tomto aastdiní kontesu
pokaa st prosaisnf nljak4 fř!l
by kuroalto přistéhovaUtvo by
obmaiovino bylo Za óíelem po
rady o tiUlítosti této odbýván Jil
minaMbo týdn kaakas poslanea
republikánských U3 t tém! nedo
Do vihUJsm k silalitosti té k lid
néma dohodnutí a to hlavné ni'
altdkem toho ani někteří po
slauca proti kaldéma obmezovaní
pfistébovalstva v tisadé se pro
hlásili Nyní otnaraujc ie
předloha McCallovt kterooi nepři
pálila byl by na břeh nil lidný
přistěhovalec takový kterýl by
Čisti psiti aspoň v rodném jazyka
evém neumři dobrou naději na
přijmutí mi neboť prý ríce jak
to poalanoft ie Jil tavitalo pro
předloha tato hlasovati
Šerý park národní
Vlida spolková oiavřela ve čtvr
tek a indiánskými kmeny Sboihone
a Arapahoe amloavojl! odstoupeno
jeat v lidé ipolkové 10 čtverečních
mil potem k a obklopajících horké
prameny v údolí Big Hora ve Wy
ominga a aioe vyplaceno ta to jim
bode 400000 v pěti ročních gpliť
kich Prameny tyto považovány
jioa t lékařském ohledá ta jedny
a nejlepiích je! ve Spojených Ští
tech ie nalésají
Cena přeplatí irýSena
Severo-némecký Lloyd omimil
v patek tyýíení cen přeplavních a
to ponse co cen metipalabníoh ie
týče Cena a Brém do New Yorku
avýiena na lodích expresních na
$3750 na lodíoh poštovních na
$3500 a na lodích obyčejných na
$3260 Do Baltimore obniSeti
bude přeplav po lodích poitovních
i obySejnýoh $3250
Jlorý llcenéní sakon
v New Yorku prohliien byl v pi
tek odvolacím soudem atitním sa
fiitavní Rotaudek tento vyneíen
byl t odvoliníkteréi učinčno bylo
a Brooklyna Tam to til velké po
rotě nivladním atitním podaný
obžaloby pro přeatonpení nového
tikona onoho na 30 hostinských
leo velki porota židané obžaloby
vinésti odmítla a to na tom tikla
dé Ie tikon ten oeástavním jest
Nivladní předložil otitka ona k
aouda odvolacíma kde! roshodna
to ve prospéoh xikona a' následkem
toho bode muset velki porota žida
né obžaloby vmésti
DjnamlUrý atteatit
apichia byl v pitek večer v New
l la ven Conn a sice položena dyna
mitovi bomba pod okno příbytku
majora Albyho Výbuchem téméř
vlechna okna v dora4 roitřílténa s
budova aama inačné poi kosena na
itéstí viak lidný ílen a rodiny k
nraxa nepřiiel Mi ia U ie
atteatit spichao byl jedním a dél-
afkAktrýf pru řtpfř4 lft4 rbit4nf
m%jtitm přip'iln byl (
řJf# f ét MVfiwUkUtunt Vttikf tnfcwn „144
ftí tUř'tři( t n4thvíf
íkř dř4 Sf4 pní tm f""ffJití
%nn I p dMf J Ut h drily
p' frn jitoIil Pl iif Uf dfMJlf
Anilbls4fi f řítk'ii iíitr'tl
iiínl a Utii ř'4 ř#ř'řwfil
ředl m!#4 n d ríUní lhn
$he iilití
pr§nnHlf Mámil
k pcf-ť"! M J tyfílAíti b}ť)
íij-fnfllk (4(n( kiřnírk k-mi"
tn n tnt!l(ri 111000 OblYnt t
fiý lidšti bij I SI 1jhtltt1 rUt%}
a ta M Inrn skll I h iik'n
klrýl by ma iik!4dl přijmu jnf
i pokUdtiíka stitními íl4ltl %
I tu Ji! o néjskím řnMffií ffi
býtl ft#mřil Mím'1 toho lijiti
btxlli tím 1# tikon rffHfsfiovu] }#
lV St firiikd dloliti fn!i-l I-
tlldil ©d řiiíit#l?l Jli' tiliřUJffíf
scltodkii pala lo4r bfti nm?tí
Mllrl #prsll
Z Washingtonu oinimno
ítvřďk ! m#ii poulancfirt llstlim
l 5íiouri a ((oslancem Mnnfyprn
l MÍMÍMÍfpi ktrrý! pcnicdnírn ti
konolirtvem sonitorem spolko
vým t volen byl doilo toho dnp v
místnosti výboru pro s&U2ítoti
nimořní k srižcc břhem kteréž í
krev prolita byla V ča k ly Se
redný výstup tento se odehril nv
ésatt se obu pint tikonod&rci v
místnosti oné samotni kdy! tu po
jednou t nemimé příčiny metl
nimi k hadce doílo a Money sou po
em a výra p?stí do obličeje udeřen
byl Aniž by tomuto čisu k sota-
vení popřál udeřil jej IUH tčžkým
sklenéným kalamiřem sa ucho tik
že hlava mu roibita a krev t riny
proudem se lila Nebýti zakročení
sluby byl by Ilall jeítč více ran
soupeři svému tasadil a tik brutAl
nost avou dovršil Čím hádka vy
volána byla jest dosud s&hadoti
neboť jak líali tak l Money sdráhi
se o tom bližší podrobnosti podali
Tornádo v Kansas
Do Kansas City došla v nčdčli
správa že okolí Clay Center na
vštíveno bylo předchotí noci prud
kým tornádem jemuž pokud sjištč-
no býti mohlo osm Života lidných
ta občť padlo Mimo Clay Center
řadil tornádo v okolí Clifton a
jelikož spojení telegrafní pře
rušeno jest jsou obavyže potdéjší
mi tprivarai ttráty živou tvýšeny
budou Na majetku spJítobeny ttra
ty tnačnó kteréž možni do statisí
ca budou sehnati Pokud liiStčno
býti mohlo vmikle tornádo as šest
mil jižné od Clifton načežbralo se
Hmérem severozápadním as do
vtdilenosti 15ti mil Šířka v kteréž
téméř vše tničeno bylobyla rotdíl-
noa a sice as od 150 stop do temčř
čtvrt míle Vše co v drátedravého
živla se naletalo bylo a povrchu
temského smetenostromy a kořena
vyvráceny ploty odneňeny a po
stohách neiŮUla téméř ani památ
ka Vichřice následována byla
prudkým lijákem nékolik hodin
trvajícím jímž celá nešťastná krajina
ta tapiavena a tím dílo thouby
jaksi dovrženo Že počet obétí tak
tnačným jest tavinéno hlavné tím
Že vichřice dostavila se kolem de
sáté hodiny večerní úplné neoče
kávané a to když téméř všichni ra
lůžka se naletali Té! oznamuje
ae že usmrcen byl značný počet
dobytka bovétího a kont a nejvf tíí
spounta že spQsobena na farmách
meti Clifton a Morganville se na
lézajících Dle posledních zpráv i
Conoordia došlých přišlo deví-t
osob o život a více ne! dvacet
líitíl p i r itt i ri i 14
kř h'llt sfiiřit řiillif
bol lř ř'ťj(('k v -ik']l
fittt ti Miyř t '! i ifnř
tftm-i t iflwií p"píiifi ilh I
J4ňrt tmUhlf f fťťihf tu i
I i? y i řl % j-íiii 1 f i''ř
íkffy #Hhjf t fyly I vin
jk tfwt I vnMfft
t jl i"nřiy n in hhy it%nf
t i ! k iri iI ! i?if n1
'„% tli r"'nf'li'm( rři'i(H §f llí
lni řádrif dřt¥h't lívlí ťifiitn
nf ituú tittí ybiřiífii ník'i!i'
rm lov djfřumttffi i jfdift ťmn
ílt řtft ltny rinfif % r lkf řt p lío
mu t rtfťřf 'C rinýi t lei ! ob-
b'dfl{th li řilf Mezi litMými
bi lo vn n !'n! p I !) v j-o
íťívnf v fiíl fiřkohk tif' ďpisfi
bíSík rtz imř MK l'flibné
ifiiín'i '}:ř m i i:i-!ki' n í
z íilř)l mir4lcm j'-ítř v " i 'z
fio( profititnt liyli % kon"íři£ Í
DfmfH tifP milnrdrý h tiťff kt
ri! vyhozeni fmi l% lJtí ! pové-
tří dyn-tmitem aby dtlšímu roiíl-
ření plamenn zabránilo Hu
oob iIuvhio bylo iřííř-5í "kodi
požárem ['A4o!ená jf"tt tím citel
nější ano pojištění sotva prý
í 20000 dosahovat! bude Mezi
btihodníky ktří požárem o vřtíi-
nu majetku nv:h připravení byli
nalézá se í nřkolik Omalanú a meti
nimi I známý krejčí krajan pan
líeller kterýž rpidečníkerr
svým Cannanem krejčovský obehod
3 a Uenneti ave míl a jimž a
před dvéma dny za 11200 nových
látek Ioláno bvlo
9
1'Mziiftlít se k trade
Ve Waupun Wis přiznala so
v notátu 20lctA Minnio Allenovi
kteráž v tamní káznici Htátní dvou
letý trest pro vloupání si odbý
vá ku vraždé kteráž v dubnu 1 8 í I
v líu fialo N Y spáchána byla a
pro kterouž Clarence Robinson s
manželkou svou na doživotí odsou
zeni byli lefxiy zavražděn tam
byl tajemným spftsobem známý ad
vokát Montomery íiibhs a pode
zření i vraždy té po dlouhém pá
trání padlo na manžely Robinsono
vy a tita vzdor tomu ie rozhodné
zapírali uznáni na základč svčde-
ctví okolnostního vinnými a na
doživotí odsouzeni Allenová tvr
dí le udržovala (tibhsem po del
ší dobu nedovolený pomčr a když
tento nabaživ se jí oputiliti ji
chtil ve zlosti jej zastřelila Jeli
kož trest její v nejbližíích dnech
vyprší vydána bude úřadům new
yorským tak aby t jistino býti mo
hlo zda skutečné výpovřď její na
pravdě se zakládá a zda Robinson s
manželkou nevinně odsouzeni byli
( Má porota
zasedati musela v fawrenceburg
Ua v případu JesHe Browna kte
rýŽ pro vraždu k smrti provazem
oÍMouzen byl Obhajoba podala
totiž srudu důkazy že slavná po
rota při radční se o rozsudku vy
pila jenom šest kvartu kořalky a
několik beden piva což ovšem jest
víco ne! pcstačiteliou příčinou ku
povolení nového přelíčení
Republikáne1 ve Virginii
odbývali státní konvenci svou ve
čtvrtek v Stunton a tvolené dele
gaci do konvence národní témčř
jednohlasé návod dán byl ku na
vržení McKinleyho nejen hlasovati
ale i pracovali a veškerých čest
ných proutřcdka k docílení toho
použití V přijaté platformě schvá
leny vettkery tásady minulé plat
jich těžce poraněno Osada 1'almer formy národní a hlavně pokud se
x _l -x i : i i ř # i _t - xr l i _ l t i i :
prý té! vichřicí navštivena a té! i ně opětného blahobytu v zemi naší
tam několik osob poraněno ' nabýti možno
lsrMn
V (tU řf fí ít 1 li-lt kftíl A
mi 1 m K CxMi-m drn"krif'rn t
yktthtt dNtrikťi Altbtmkii % po
hritkAiti j-dnánf J pfoti i ht
Stn Ht fintt mflo bo li rt r 4 t
rrl b-il rijj(Jf Albert T
Ueifi# kti-rjl o!t
ř4ií lkffi p'i od1i při ?")í i 4
fhmjitt kont fo%l 4Í ř"ko
4no bilo t% UW tm biikrotnř
41 t-s rcprofM-lniris m#J p
o (iritmi f(#rii jb f b f iidin(
j o j-4'' bodifií odf'i%řio V
' í t-! f- s projn-litiv 4ftfít
r t}- "'t i pf-riijrt(bo říitřno řehol
říji! i h li'b %lt'it ořfiiio
♦ 4fi' )- er Hf—t l'o lř)4
tnfi i k íi!!ion n připojtj( '%
' 1 i r= f otfufřio o hodil)' -
'tr!k tkittt lnlf výbrt trA
řko4f({ir o roipořťi pefnijním
ři (rfril řftlřiýfii poloJkám lile-
kAlky kU b-ny b! irA ď mokřitý
ilfiírrti VAi% protáhli do
' bodiny opodnf kdy ztr-d4ní
droi-i o
V n'nvrř poilfH '( víitován t-
mř clý pát-k dbiti o rňmb
ř'dlo!iá b p'nijníci n pří tom
divi t- i-l'ov4fio o oné poloJce
kt-roiil inlřlovánt býti má p-n
ývaiýfn vojlnrti korif-den'nfin
kť H z armády jilnf upr bií a do řad
polkovýc h vstoupili nejméně fiodnft
řotl tímnel fe ku vzdání se plínu-
cen tyl 1'nti položen té projevo
ván odpor hlavně x té příčiny an
rozmnoženy by tím byly řady vy
slonžilcu našich o hezkch pár tisíc
a to vysloužilci takými kteří vlastně
ničeho na zachránění linie naší ne
učinili a do řad vojska našeho vstou
pli jksi z přinucení aneb aby před
ďoná(ledováním se zachránili Za
sedání večerní věnováno témuž účelu
projednána celá řada předloh
soukromých pensijnícb — V so-
ífitn projednávány zprávy výbo
rové o rozpočtu pro odbor vý
konný ztkonodirný a právní a
zprávy výboru přijaty a rozpočty
lotýčné konferenci s výborem senát
ním odkázány rojednáváním o roz-
očtech ztráveno celé zasedání denní
a zasedání večerní vínováno pak
rokování o rozpočtu pensijufm Před
odročením unnefieno aby zasedání
sobotní tohoto týdne věnováno bylo
výhradně projednávání rozličných
soukromých předloh pensijnícb —
pondělí rokováno prvé dvě
hodiny opětně o rozpočtu pensij-
ním načež zasedání věnováno zále
žitostem Distriktu Columbie a za
sedání o 4 hod odročeno
V senátu pokračováno v úterý o
rozpočtu pro záležitosti indiánské
ku konečnému projednání však ne
došlo Nejvíce času vyžádala si
položka kterouž rflzné částky ve
prospěch Skol sektářkých na jedno
tlivých reservacích indiánských po
volovány býti měly Dálo přijata
předloha kterouž darována bývalá
Ví Mercy vojenská reservaco v
New Mexiku podpornému spolku
vysloužilců ta účelem zřízení ne
mocnico pro vysloužilce trphí ne
mocemi plícnfmi Též rokováno o
předloze kterouž docíleno býti mi
umoření dluhu dráh Pacifických
Zasedání odročeno o 5 hodině —
Ve středu pokračováno v debatě o
rozpočtu pro záležitosti indiánské
a spor ohledně položek ve prospěch
škol sektářských rozřešen tím že
schváleno usnešení dřívější dle
kteréhož po 1 červenci 1898 ka
účeti tomu ani jedinký cent povo
len býti nesmí Presidentem ozná
meno vetování několika předloh
pensijnícb a veta odkázána přísluš
ným výborSm a očekivi se žo při
jetí předloh dotyčných přel velo
presidentovo odporučeno bude —
Dále projednáváno několik razných
předloh aniž by ale čeho dftleli
tějšího vykonáno zasedání po 5
hodině odročeno
V řivřtsk př"j In4v4n í-přiná
foipot pro lífslifostl Indi4nfc4
t p" povolsní fttnfeh poo-k ft
tf-f ftkoliki Ifidov tslfjnýrb
n' l4f f po IfátU (o biti ík-iré
n-lfřinr
V rn'N fokoránri V pátek O f
priti pf lliřA vyl-ířf snil bf !
k jikémi výMk't # dlo 'li
tm k nrjtfidsf dbi(A ďllo při
po-4t kt-ř'ťií kiwínt v4síl'rif
spoří 4ř''i# # Vmi! nlo i vittinďm
k tM břiMf'nl Jmriovň4 ř'-r4v A
tánu tni t}ti n4j-mrV 11 míthft
t í tpldifí tv i oiřfh tCKiwo
ktrtí kor i-tft-m n tydáfif jjí
jf povolá ttj Přnk4ř4rio tofíl
vífni rkit-m f ď!'iol stán ky
V l'k' Vlltřl jil pofíif!!!
ňř)í U-ln'bo ribpi'ř in by
Aft?# bf iMto'1 řn'4'i prdi jtřkA
rpubíue riil sikroili In l i lii
lořfit do!} 'ni i-ttiě ib](teřrKi'i
a prfiizw ni ní vynikláliné
ki oknffi vybt)tiny Js-n l
páté bodmo ieřtl olřořno —
V solfotu p'bfrri iicoř'kánýifi
I lišit na přetře otáik fr-lní a '
rokováno o návrhu by nvliU líbu
tcin ib' ll přiváJřn sem býti
mohl Proti ti4řhfi tomuto kla ( ny
řkážky hlavně i toho ohledu an
-rý by tím eet dalšímu zákonodár-
tí cřlnimti otevřena býti mohl a
tak konečně po deMfm jrdnání návrh
lotýčný 27 proti 23 hlisftn poražen
Na lo rokováno o rozpočtu pro
rfizná vydáni a sice povoleno k účeii
tomu et ikem $17000000 proti 30
000000 jež povoleny byly sněmov
nou Po krátkém zatdán( výkon
ném zasedáni odročeno V pondělí
řivedeny sen Chandlerern na pře
třes volební podvody ve volbě r
Ih!M v Alabamě páchané a sic do
vozováno žo pro stranu demokra
tickou vrženo v 15 okresích 34000
vod vodných hlasft a že vlastně po
ulista Kolb guvernérem tvolen
yl A podobně tvolena i v záko-
nxlárstvu většina demokratická
odvodně tak že vlastně prý volba
senátora Morgana neplatnou pro
nášena býti by měla Zbytek za
sedání věnován rozpočtu pro odbor
námořní
Z Waxlifniítohn
I Státnímu odboru oznámeno ve
čtvrtek konsulern naším t Havany
Žo generálním guvernérem ozná
meno mu bylo že misionář Diaz s
jratrem svým z vězení propuštěn
ude pod ton jedinou podmínkou
když okamžitě Kubu opustí Jak
známo zatčen byl Diaz pro podpo
rování povstalců a bylo prý dosti
důkazu k jeho usvědčení
I Brzké odročení kongresu mo
žno prý očekávati pakli že totiž
sněmovna přidá se k náhledu kte
rýž v kaukusu rep senátora proje
ven byl Kaukus tento odbýván
ve čtvrtek a na návrh senátora
Chandlera usnešeno urychhti ve
škery práce co možno nejvíce tak
aby kongres již 18 května odročili
se mohl Jmenován výbor jehož
povinností bude vybrati předlohy
kteréž dle náhledu jeho nejdfileži
tějšími jsou a ještě v zasedání
tomto projednány býti by rněly a
nadále jenom těmto pozornost se
nátem věnována bude
J Z Washingtonu oznámeno po
čátkem týdne že prý vláda španěl
ská rozhodla se v čase co ne j krat
ším povolili Kubáncflm samosprá
va což mi prý býti jaksi odpovědí
na známou resoluci kongresem
vzhledem k poměrům kubánským
přijatou a zároveň povstalcům ka
ždá záminka ku pokračování v od
boji odejmuta tím býti má Zákon
jím! samospráva Kubě udělena
býti mi podepsán byl královnou
vladsřkoa ji! 15 března roka mi
nulého a taváděny by jím byly na
Kubě dvě sněmovny sněmovna do
putovaných a ra la administrační v
nich! obou většina míst pro rodilé
Kubánce vyhražena by byla
Pro žhářství odsouzeno ve
Wilkcsbarre Pa v sobotu pět
Itala a sice určeo jim trest 20 roku
při těžké práci