Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 29, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
y """""" wi MitMwř'
IttffSlft Af TNI Sřnf Httifi áf fi ) 4 SJ 4 0IM4M4 44 ftf44 aUfřli
OMAHA NEBRASKA VE SfffCOU 2!) DUBNA 1890" r'
f i nQ£HÍK XXV' tl8L0 3
fMfUtsf tt ř S f I f M
i
t
NOVE ZPRAVÍ DOMAOt
Ial4ř ksásafc
Ve alfa I po 9 hodin řfiii( vy
ptikntt l Minim- doanl M'if
jiolAř v k i4rnArh Jaffarannakýnh
M 14 mli od Ml ínii smMmJI
fcfch Jedna I buloV (
tilouhi a no t" lifoká atl au
úplni hlill plamanl Vojíni pM
411 při Uim o vl" fo nlolři um
milí řtabof baíanl bylo vslles ob
llliijj nalítalo Um tmíl
10000 patron ri4Udkm áahol
pffatttt k hoMuí budově nhip
Itm livote spojen bvl M 4í Ja I
Máju ae na $00000
Jak f ! ital flall asksH
Houdce Tighe v Brooklynu nu
bodl v pon lili totdnA otáiku do
aul neroiManou tolli Jak vyaoko
aluit se dámám na ulici ivedatl
sukně Pani Hutbaohová Jdouo
přs ulici t deštivém počasí nal
vedla sukni ponškud v jr ko aby
ae neiahUtíla kJ 7 1 tu i n( jistý
C li Mndblalt do hlaaílébo aml
cha se ltl a paničku viidilak ai do
blfsl Dala ]] tatknouti a audl
Tigbe vyslechnuv obé svědectví a
poradiv ae bedlivé h několika vál
nými roalronaml vynesl rotaiidek u
přítomnosti velikého davu len kte
ré pthj aby vyalochljr dMťlití
pro ně rothodnutt aoudní Hudf
cf ti 1 dolřa lodpovědrioat na aohé
ijoSívaJ(cí % trvalo to chvíli nelli
BHbral ne aby rothodnutt v6 vy
nl Pravil io Htr&vtl nad tlm
mnoho trudných hodin aby nálet}
v takonlcích njaký podobný pfl
pad &Je marni Moaí ae tdy řl
diti zdravým obecným roturaem a
panujícími náhledy Právu !e
lena mi právo v blátivý den nad
ivednouti auknž jak -chce vyaoko
jen kdyi to neuráží mravnoat a nlo
iil Lindblattovi $25 pokuty
Šilenee v kewtťle
ZnaSná výtržnoat sp&aobena mi
nulé uedfile v nnitariánakém koatele
v Oakland Cal Po přetpfvánf ta
hajovacf hymny
jeden t věřících
kráčel k oltáři
hlaaem i volal:
VlCbopil 86 totil
a rychlými kroky
odkud! mocným
"Tohle vie jent
pouhou komedií a humbukem Teď
povím vám něco já a běda tomu
kdo by prekáiky mně činil" Slo
v&m avým dodal dftratu revolverem
ne! ale použiti jej mohl byl od
tbrojen a na atanici dopraven —
Chudák tblátnil ae s nábolenakého
fanatiamu
Monrně
S dávno očekávaným roteaýlá-
ním diplomu a medailí jednotil
výra vy§Uvoatel&m na chicagaké
výatavě avětové přiřoených gapo
tato konečně počátkem tohoto tý
dne % aice tapočato a vystavovateli
německými pro něž 3000 diplomu
a medalií velevyalanci německému
odevtdáno bylo Během daliích
deaeti dna roteaýlány budou diplo
my vystavovatelům americkým na
čti pfijde na řadu Anglie Fran
cie Katko Španěliko Itálie a
oatatní aemě a doufá ae ie roteaý-
láni jich koncem května bude ko
nočně akončtno
Taraádo v tklo
Z Fremont O oinamováno v
úterý ie aeverotápadní čáat okreau
Banduaky navitívena byla předcho
tího dne kolem 3 hodiny odpol
tornádem prudkým lijákem prová
leným při čem! dva iivotj lidské
utraceny několik oaob poraněno a
ta mnoho tiaío dolaru Ikod apfiao
keno Tornádo počalo a řáděním
poblíle tratí Wbeelinp A Uke
Krie dráhy a 13 farem v okolí tom
ffnm-mt Uiq m hi t ani p
řfiAtay n hnťukiU fiiff'i Va
Tar4H
Htávkitjfrf nmýtkáři f PiHabifi
a Allahany klM jíl pr dva tý
dny r atávre ae naMnll vrátili a
v píifcUll An tkv řolfiř vyhoví
no bylo pfl ad?ki jjifh i ivýl#
ftl míly n Aon tiři Hláfknjl
tính byl# přát Wh
l'ak prý m
V ťlnmUflÍň H II ulil v
pitidll J"dři řtiďrth i VanhUft
r#rvat Jaloví prali jItll
Mmlihovl i Jidnalolny ftii a aír#
Pl lij n% ř#m náhri lif lioyo ia
neoprávněné vltnarií
panuje v okolí MtrincUw lVia i
aice rntvodnlna jt ř-k Mrioini
lm Um in htm ! farmáři na obuti
břeiirh ř#ky mucui přlbvlky mu
a li opnatíll a útulku v rníU IiIk
dati Pakli bf Jíll řeka dále atou
pati irUla tu olvy i by
vřliina obydli farmrakých a atav
ni hoapodářakfch byla npUvn
Podobí ě jal otnarnováno i Coon
Moutittin a ('ryattl Flla Mich j
palrllut Triae
oalavována byla v átvrf v Kl Pato
a aii'0 alavi-iio výroíl bitvy u Mm
Jacinto ktcroul neudvialoot atátu
onoho od Mexik tajíHtoa byla
vláNtním při lom bylo I mcii
cký eotinrál IIrnandits vyalal do
Kl Paao dvě vojtnaké kapely aby
událoat tuto oalavovati pomáhaly
čími ovsem měrou nemalou přátel
aký poměr obyvatelstva tezasakého
a mexického útulen Něco podob
něho není dosud v historii tatna
menáno aby generál velké armády
velkého národa poaýlal vojenské
budbj k oslavě národa jiného při
nll porážka předku jeho oslavována
jest
0enf v MUaeurl
stojí si dle správy ae státního ho
spodářskóho výboru dobře Pově
trnost byla k veikerým pracím far
mořským cvláitě přícnivou a orání
i sátení korný jest v plném proudu
Otimka anačnou měrou se slepSila
vyjímaje v jižních okresích kdo!
doposud poněkud suchem trpí
Kannó brambory počínají vtcháteti
a toloniny stojí si dobře Vyhlíd
ky na velkou úrodu nebyly nikdy
lepšími be sátením bavlny v již
nich okresích ji! tapočato
KanNa
navStíven minulého týdne dobrými
dešti které! osení tnačnou měrou
pomohly Pšenioe stojí si výborně
a totél platí i o ovsu a lnu Koma
acháaf pěkně v okresích jižních se
ovorává Jabloně jsou v plném
květu a vyhlídky na dobrou úrodu
v jiinfm a středním Kansas nebyly
nikdy lepií ta to viak v sápadním
Kansaa byly stromy ovocné mratí-
kem poněkud poikoteny
rre vrtil Sew Tork
Krom víeho očekávání přijata
byla ve středa poslaneckou sně
movnou aákonodárstva newyorské
ho přes veto mayorA měst Brook
lyn a New Yorku předloha kte
rou! "větií New York" třitován
býti má a jeliko! předloha dotyčná
podobně i senátem ji! byla přijata
tapolřebí jest ji! jsn podpisu gu
vernérova aby tákonem se stala
Rtpabllkanl v TeniMHMre
oJbývali státní svou konvenci ta
účelem volby delegátu do konvence
národní ve středa v Nashville a
svolené delegaci dán návod při
MoKinleyovi do poslední chvíle!
aUM V Idttforml f'ftIlil a#
alrafi M př-tpnh orbrany fUf#
viájemntatl íibhořt a pr i W
Vři fnťft'i inMftřj 11 p'il hj a#
n adminiairarl h%ll nAiníní b
"IkUIřifcb kř'(kjimil by váb"e
n Keb přluí ňíiníft byl
A f 4 laj4-n
V linrhnvU (nlbýván byl v wí
řiriljfib dftar b (jný #j l úř Iftfkt
najvylll !! A P A jkrf I ý
kffiMbo výbore tl rff(niaai- 4
m4 I Xn la ř'k'v4ň'i při ťitrt
Mn o i4tlitatrh oiíik(
% l ti ltthh V iMt4vJífif ktfrt
pani přraídnliUké irjf fii' U př
M4tti by a ml V pondAtl vy
d4'i pfrtK4ttm( l A V A nnl
jřftl M"KinÍymi nn innli nýbrl
Jdíti pro npf4tlatvf jkl vftíí
oraniaani té prý prjvil i4ro
van nvyv14ř prý dpř paotl ní
mu i té jliiiké přléiny la by
anad síla nťit)cm dotyčné ve
proapťrh jiflbo řkfn'i vrlana
býti mfla )4U kxdI prý pravdou
1 by poalartpo Itnton nominaci
prraí Irďakixj #t # f t f ti I4fiiýtlil
iinlof jal prý přilil dobrým Am
rik4nm il aby vftli lidu an ne
podrobil V lniUlana
odbyla ae v ťarý vollu atátnl infio
bem klídiiAji ftl o'fktiio a '!
vy přnd broinvloým krviprolitím
nkátíly býti b-'tpfdUWiými V
NeW Oflcana ainaibtio vátiobctié
překvapeni porálkou čfknc) d
mokratiťkého a tvoli-ním čťkanco
navrženého líiou občanakou a to
vMAiiiou {K)00 hH Podobné
tpravy ta statti celého iloposud po
rucfl ne}aoa tvrdl se vSak že de
mokratický guvernér svolen byl
většinou ale pouto nepatrnou Stmi
demokraté prohlašují !o nikdy ne
očekávali že by pro republikánsko'
populistický Katek tolik hlaa& ode-
vtdáno býti mohlo — NejpotdějSí
tprávy udávají že prý při volbě
pro společného kandidáta republi
kánského a populistického vlastně
větAina hlasu odevtdána byla a že
jedině pomoci švindlu "vypočítán"
byl následkem čebo! nyní volbu
kontestovati tamýilf To se rot
umí že demokratičtí politikáři co
nejrotbodněji to popírají a tvrdí
že lístek svft) větlinou as 20000
hlasu tvolili Kdyby i tomu tak
bylo to! bylo by to přece jen
tnámkou žo demokratické nadvlá
dy na jihu jest na mále neboť jo
ště roku 181)2 většina 70000 hlaaA
ta malou od demokrata prohlašo
vána byla
Demokraté v MumarhuHott
odbývali státní svou konvenci
úterý v Bostonu tím výsledkem
Že svolené delegaci do konvence
národní dán návrh ku nominování
cxguvernéra W K Jtotsella praco
vat! — V přijaté platformě uvádí
se žo prý na stolci presidentakém
dosud nikdy nctasedal sohopnéjsl a
nadanější politik ne! Clevelaod a
administrace jeho v kuldém ohledu
schválena Dále odantována strana
republikánská spAsobem co nejrot
hodnějším pro špatnou prý politiku
tinanční kterou! terně naše prý na
mmru přiváděna jest Co týče se
měny tu prohlásila se konvence
pro měnu tdravou a proti svobod
nému a neobmetenému ražení stří
bra — Ku konci platformy obvi
nována jest ještě strana republi
kánská že prý a r&tnými tajnými
organisaoemi koketuje a tím tnač-
ný po Jet občanu o ústavou taruče-
ná práva připravili hledí
le mokrtté t xasStÉ
jaou rotštěponi neboť jak mámo
jedna část jich prohlásila se pro
měna tdravou kdežto druhá proaa
tenf svobodného a noobmeteného
ralení stříbra poladuje V Iallaa
' ♦ í
HrW náCofnfk A H Runge
Obiic
ssdmvi joho lzo pH6iitl 1'ítlno-ovu
Colory Compotind
T
% ' -
jár' - ' 'gr'
Postavení bsícakého náčelníka v
tnntě takové rozsáhlosti jako Min-
neapolia čítající celé akry cenných
siavsb křižováno Jsouc čftnými drá
hsmi a množstvím rozličných lov
ren kde! oheň maže každou chvíli
WDuknotiti lest Dostavením neobv
čejné todpovědnosti a mftže svěřeno
býti poutě muži betvadneho kara
kteru a schopnosti
August II Hunge jen! eaujfmal
todpovčdné to stanoviště po mnohá
léta se ctí sobě i městu naroten byl
ve státu New York roku 1852 kdež
obdržel obyčejné školní vychování
Kdykoliv muž jakým jest on má
něco Hci musí to býti považováno
ta výrok důležitý
"Doufaje že slovy ranou vyslove
nými upotorněni budou nějakým
tpfisobem i jiní kdož podobně jako
já dříve churavěli bes zdánlivé při
činy cítím se býti povinným sdělili
krátkou črtu i mé tkušenosti je!
doufám nebude v mém životě více
opakována
"Před núkolika měsíci počal jsem
cítiti na těle jakousi ochtblost a roz
rušení což lze hlavně přičítati přetí
žení povinnostmi k mému úřadu co
náčelníka hasičstva se vztahujícími
Abych pocit tento zastínil musel
jsem použiti k tomu celé své síly
Pocit tento však vfiči tomu vzrostal
a v krátkém čase tnáti bylo účinky
jeho v nechuti k jídlu a ztrátě spaní
odbývána v úterý eohftie slaťařu a
převážnou většinou usnešeno kon
venci samostatnou odbývali a sa
mostatné čekanoe pro všechny úřa
dy státní postavili Tím ovšem
bude afla demokratu v státu onom
značnou měrou oslabena a republi
káné pakli že se jim spojení po
pulisty docílili podaří měli by do
brou čáku na vílětství V přija
tých rosol jcích odantuje se křídlo
stříbrařské pro uchvácení mooí a
pro snahu pomocí šalby stát Texas
do řady st d střlbrařakých tavéati
Jest nejvyšŠÍ čas aby přátelé měny
tdravé povstali a při osudí hlaso
vacím dokátali ie od střfbrařft déle
šáliti se nenechají
Pre idrsTao měna
vtájemnostní smlouvy obchodní
prohl4sili se ve středa republik4né
connectioutšlf v státní konvenci v
Přistupoval jsem ku stolu se zjevnou
nechutí a uiéhn! s děsnou předtuchou
nřed nastávající nepokojnou nocí jíl
jsem třejmě viděl před sebou Okol-
nosil st4vřlyse tak povážlivými že
nemoha déle otálet) sdělil jsem o
svém případu jednomu z mých při
tel jen! navrhl abych zkusil Paine
ftv Celery Compoud Koupil jsem
láhev a dříve nol-Ii jsem vzal tucet
dávek spozoroval jsem že zažívám
dobře a cítil jsem valné zlepšení
svého stavu Užíval jsem jej však
dále a cítím ho úplně uzdraveným
Mám dobrou chuť k jídlu spím
dobře a na místo dřívější nechuti je
mi práco moje opfit zábavnou Přičí
lám tuto šťastnou změnu okolností
Paine-ovu Celery Compound"
Tak jako v případu náčelníka ha
sičů Itunge-a chabnoucí zdraví síly
snadně zbavuje z nebezpečí hrozící
ho vyvárnouti Jest to příznak ne
moci jenž "ochablý" stav tělesný
stupňováním činí nebezpočným
Každý den ukáže vám jasně že nelze
vám vysíleným žiti na pokraji samé
pohromy Unavenosl a nedostatek
síly jisto se zvýši
Nyní jest čas nemoci této se zba
vti Při nastalém jaru nalézá se jen
málo překážek abyste v zimě otřese
né zdraví znovu mohli upevnili Pai
neftv Celery Compound použit nyní
odstruní příznaky nemoce a zdraví
vše znovu upevní
New Haven shromáždění Delegaci
do konvence národní nedán návod
pro koho hlasovali má ta to ale
slíbena všemožná podpora tomu
kdo! nominace dosáhne — Jak se
podobá rozdělena jest delegace
mezi McKinleyho a Heoda
V slátní konvenci republikána
marylandských ve středa v Haiti
more odbývané poražen anačnou
většinou návrh aby delegaci do
konvence národní návrh dán byl
pro McKinleyho hlasovali a praco
vat! I Presidentovi Clevelandovl po
dán v úterý výborem právnické ko
mory newyorské pamětní spis v
oěm! od poruč n je ae utvoření stálé
ho metinárodního aouda smírčího
jemu! by k projednání veškery
metin4roďnl spory předk!4d4ny
bly
r
t
i
:
t
i
'
i
V'