Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZLA
POKRO
PABU
naift if tni ot nrfifli ý osmii ffiiaisia as ťwt euss Mama
ROČNÍK XXV ČÍSLO 2
OMAHA NEBRASKA VE SíftEDU 22 DUBNA Ý
?MM4 M tél Sfff M
Met m i # # iinhm
K
Hovt mm domácí
s 4rá#
Z Mi uhel! In ointrnováno t
pondlf I propadnnl m m pl
fnfU o I m4U nákladní vlak mo
tW při é#ffif ol O livílt
MI' dví ntrh porenlny byly
V fa reíf4tí uháněl vlak plnou
rychloett a perottroj byl jil ií w
stsm kdyl chtbý most #Mf ostat
ním vlakem prolomil Voiy
trhl psroetroj st sebow a vf
stHtilo hloubky h li stop
fnířfoí Vím neíléstl spŮsobeno
Jt táha-lou
Prudkými deiti Jimíl v rWf
témlř relá stát MiiMppi navští
ven byl zaviněno bflo na trati
dráhy (Jdet-n t Crescent asi 1 míle
od Vozhurjha Mise tnačné ne
ilhit Propadnul se totil vlak se
stávající parostroje vozu pro ia
vazadla d vosů osobních a Jed
lioho vozu spacího předmostím
které! podemleto bylo téměř
víichnl cestující k většímu neb
menšímu úrazu přišli Na ítřstí
vík nepMífl nikdo i uich o livoL
ílnjr
španělský konsul ve Filadelfii
dr Congosta vyzvednul v úterý v
soudě spolkovém žalobu proti maji
teli parníku Hermuda John (1
Hartovi a kapitánovi a důstojníkům
téhož a vJichni obviněni i filibu-
sírování Jak známo dopraveny
parníkem tímto značné zásoby
střeliva a tbranf povstalcům ku
bánským a jelikož tehdy jeité re
oloce ve proitpřch KubancA kou-
grenera 'přijata nebjla poraiena
tíia neutralita sa kterouž nyní před
ondcra aodpovídati ae mají Po
chybojt ne ie by porotou vinnými
ainfcni bylí neboC teprve minulého
týdne porota 7 New Yorku v po
dobném případu a týcbl lidí sa
týkajícím roisudek "nevinen!" vy
nesla CItíIoI Hlužbu
v odboru policejním a požárním
cavéoti prý zamýšlí v Dea Moinea
la nova rada mčtiUka V taneda
ní s&konodárstva Sinén byl pokua
aby ve vfiech měiitech jak v obora
policejním tak i požárním služba
civilní zavedena byla totiž aby
žádný a nynéjších členu odboru I
t£cb bet příčiny podstatné propu
Stín býti nemohl leo to panům
t&konod&rcfim nehodilo se do krá
mu a tak předloha dotyčná pora
žena V Dea Moinea svoleni do
rady vesméa muži kteří taváxali
ae že opravu tuto tavedoa a torno
to slibu svému nyní prý dostiti
chtí Jelikož pak to t&konem stit-
ním není přijata bude aa tím úče
lem příslušná ordinanoe tak že
mayoru nesbyde nio jiného nežli
dle téžo se 1 ach o v au
Guvernér ebžalován
E li Critchlow člen sákonodár
atva atahského vtnesl v pondélí
obžalobu na guvernéra kteráž
'} kdyby opodstatněnou se býti uká-
7 gala dokazovala by že týž pouhým
nástrojem v rukou církve mormon-
eké jest Žalobce tvrdí totiž že
guvernér každou předloha kteráž
rau ke schválení předložena byla
předložil dříve starSfm církve mor
monské a teprvé tenkráte když
schválení téchže dostala podpisem
avým sákonem li uSinil To se
rotami že guvernér tvrdí le obvi
nění na pravdě se nezakládá
Dluhopisy aeplstay
Nejvyiiím soudem spolkovým
vydán byl v pondělí důležitý roisu
dek v kterém! jednalo se o platno
sti dluhopisů kteréž státem Missi
ssippi vydány byly a sioe prohláJe-
hj dlbopiy tnj hi'%l)tn ÍMi
kopí Anijtné tydirty bylf i
klmUm ifskiftí potMiafen prli
a ftpřit y Uk My Mií!ppi
ftaia 4ta? aostt jjjlt t yvIAA
byla tilavni aittisn Vnin aiy
ptitflými byly vjffcrtytaA v
Nsjvyllí skí I řoibrtdnsl ve prw
plfh šiřiny IsUjfrí a Ut 4U
kam Uhn ai prý tkinn b-ottt
Aaj nifl iflhn p!tax)t v
jtUkbliv mhli aařliJ
VAUa4mg tmlit oin4rnno v
porxlIK kspítinřti viUéelho %t
nik Montry ! týl jdnoti ob
rhrnlol lodí lv4dko v litivi
gl Hoand s sraiil při lmí toal
m#řod pnlkoitn byt ! do lodfni
e viat býtl maf Hrilia lavlnlna
lodí obchodní a UI konfíffkováaa
tak aby átraly opravou onou -j#
né krt ti se mohly
1'rsd v lama
Nil tni hospodiřukou úřadovnou
vydtna o úroU v átrý ipriva ni
slwJovnf: Hojné drllíky panovaly
po celý tímiř lýdn ve výchoilní
Hati stalu Uk le o vláho noute
nebude Msti deili dostavily se
se sic prudké vétry jelikož vlak
vláhy bylo hojnost tu neulkodily
Následkem vláhy vsrfiit osení tna&
ně pokročil a ivláíté pšenice stojí
si nyní dobře Totéž platí o ovsu
Sáaení kukuřice skončeno bylo
Části jižní a tároven tapočato již
v okresích severních Hroskve
brusky a ivestky jsoa v plném kvě
ta a slibují úroda přehojnou
SeTřrai Dsket pre adravsa wěaa
Ve Fargo 8ev Dak odbývána ve
středu republikánská státní konvence
ta účelem jmenování vyslanců do
konvence národní Zvolené delegaci
dán návod ze viech sil o nominování
McKinleyho se zasadili a pak do
platformy vtělen článek jímž strana
pro zdravou měno a proti svobodné
mu s neobuiezenéma ražení stříbra
se pohlafiuje
Keetgenery paprsky a sonda 1
l'rvý případ kdy známého vynále
zu Koetgenova jakožto svědectví při
soudu použito býti má oznamován
jest a Wichita Kans kde krajnký
soud spolkový nařídil vzeti fotografie
zápěstí Petra Noela kterýž dráhu
Santa Fé na náhrada 110000 žaluje
Týž přisel totiž ve službo dráhy k
úrazu a ruka byla mu lékařem
železničním srovnána leč tak spatně
že téže nyní používati nemůže Aby
zjištěno bylo zda skutečně lékařem
to zaviněno a zda tudiž společnost
železniční za to zodpovědnou jest
nařízeno soudem aby fotografie roky
pomocí paprsků Itoetgenevýcb vzata
byla
Tornádem
navstívon byl okres Polk v Jižní Da-
kotě a pokud známo přišly při tom
dva životy lidské na zmar Největií
Škody spůsobeny byly v osadách
Presbark Miliard a Mortimer kdež
několik budov rozmeteno dvě dítky
farmera Evanse nsmrceny a několik
osob létajícími troskami poraněno
Z Ipswich oznamováno že celý jiho
vycuouni cíp okresu Mmunds a
severovýchodní část okresu Polk na
vštíveny byly prudkým krupobitím
jimž cnačné ikody apůsobeny
A P A prsti McKIsIfjmo
Ve středa vydán byl t hlavní úřa
dovny organ isace této cirkulář ku
vSem věrným ovečkám v němž uvádí
se příčiny proč každý člen organt
sace dotyčné o poražení McKinleyho
zasazovat! by se mél Jakožto nej-
hlavně lií důvod uvádí se že trv
ey jakožto guvernér výhradně
jen pro různé úřady jmenoval členy
dřkis Kmk'kstolíi k4 f t ? f
l#ttsn(y dávat l4!s stojí řý
kf rKirtlsym fA rfrksv fislif nru
kuřfiklifaírh jh
ntt rohoe)mi fifnisfiy a il 1'
by l iKtleilí kdyby f lom
efřkve své astídsli A kofřn
prý dost) jiný' h třiáiéft o ftorninv i
prsidatkriprAtlsh dobrý bjsko
MeKiaUy klř( iljm4 ve prop4ch
tátd 6řgřiUsfs APA s# vyslovili
I udil by jím pMfot dána býti
m4l
'M UU4m slsea
ktsrál a Krootdt(i Aaosisvn koru
bovace ears MikalU pořádána bu l
lasUMtpsny budou Hpojn4 Hiáty nj
rvfblejllm psmlksm Míansapolis
tato naltiá s přítomné v itaUké
lolnifi Tsrtrttn txlkitd ke Křon-
rv c
Col R M Littlor
Po deset roků co tajemník Nár
Komiasionářské Společnosti a od r
1882 co tajemník "Chicago Produce
Exchange" byl Col Itobert M
Littler v neustálá poptávce od zpra
vodajů kteří uznávaji Chicago za
střed iňté obchodu v této zemi
Když lidé jako Col Littler státní
pokladník Calvin 1 New Yorku he
rečka Modjeska bývalý ministr Ha
kouska John M Francia a mnoho
Íiných zodpovědných osob podá do
brovolné ivódectví o zázračném
účinku Paineova Celery Compound
neměl by nikdo g churavých neb
trpících bez příčiny otáleli a užívati
lavný tento lék jenž tak mnohé jtl
ozdravil Col Litler pravi:
"Použil jsem velkou výhodou
několik lahvi Paineova Celery
Compound a odporučil jsem lék ten
svým přátelům Jest to zázračný
lék pro jarní období"
Jděte k nejcinnějaima právníku
redaktoru známému obchodníku
který poažil Paineova Celery Com
vydá HJftost sásttnl
M bM f#k#řýfh ivAS
ý' S % ijí(4 MinrispolU
ml ftnthn rnft nsjrne
V lrsrsiMKei rrsMf a sfrsJ4r
til v ( klsíct f átsrý Joha
i tm a t m a M a m
hrnan jji pn fior l
lirnistnán Umní spoloJnottl po
aliéel dráhy vi loř lrme vlak le
Jak ijiítério př# IISWsl iv:hoval
přn Jii trápil se mtll4nko le
rMínn hn aálsfíil postaráno ne
ní a tak konséňé atkvlla m my
IMnka le My brl klyl eloe
rodinu svou I sh se svita sprovo
dí V áurý včr vrátil se domů a
v nepřítomnosti raanlslky své ia
střehl čtyry dítky své aačel pak
sám t samovralde oUisním se po
kosil Kdyl viak proval ifm se
přetrhl sáhnul k tile ibranl k Ut
- ru xi
odporoučí nejlepší ze
Celery Compound
pound Takových nalézá se v mě
stech nesčíslné množství a nemají
mnohdy ani minuly kterou by vě
novali něčemu jinému vyjma obcho
du Zeptejte se jich vsak v nejpilnéj
Sí době jestli mohou odporučili
Paine ův Celery Compound a v desíti
případech proti jednomu vám řek
nou: "Sedněte Nezáleží mi na
tom že mám pilno když mohu vzdáti
chvála Paine-ovu Celery Compound!
Takový jest náhled mezi těmi
kteří uzdraveni a sesílent byli Paine
ovým Celery Compound Nejsou
nikdy sťastnejSími jako když mohou
přemluviti churavé aby Paine-ův
Celery Compound použili Kdykoliv
člověku dobře učiněno jest potéSe-
ním jeho kdyl maže dobře učinili
opět jiným Nenalézá se nadSeněj
lích a inteligentnějších mulů a žen
v této zemi jako tfab kdož uzdrave
ni byli užíváním Paine-ova Celery
Compound
To ohromná množství neduhů jel
končí g pravidla neifastni může
řou! ro-liasj ivot lahubil a dobře
wfřsnoi rinosj fivofe v4mf konen
Ziinil
V hittwMow Va lastavili v
áurý veétr prál ísrtoéi v tam
afftk lelsiitýeh hatích itmlstnanf
t Ut proto pTíníra-ll poíalavky je
jich t ivýiení mify rlmrliéay
bili Při tom poéínati si tak !
ři4 le éřa-ly proti ním iskMHi
Musely kdyl koaeéné stávkáři i
k niásaf majetk spoUénostl píť
broéili stlstb proti nim uhájit!
masely Jslen státkál byl uttnr
cn i nlkolík jieh poraaifto
V Klgl#nniT~iastřelila v ná
val pomaUnotti mysle sl Mary
Iin to v a drulke svou fclisabnh
tlebride naésl pak sama tým]
spůsobern saroovralda spáchala
i
všech lóků Paineův
býti snadno rychle a trvale vyléče
no kdyby ochuravěli přiměni byli k
užívání Paine-ova Celery Compound
— - Ženy přetíženy byvňe domácí
řracf a starostmi měly by užívati
aine-Ov Celerv Compound kdykoli
mysl jejich klesá a unikly by takto
trýzni vznikající 1 bolestí v zádech
bolení hlavy a nepořádkům jater a
srdoe
Na místě ochablosti nervoanosti a
nemilého pocitu těSily by ae tadosti
t úplného zdraví dobrého zažívání a
klidu nervstva
Paine-ův Celery Compound lest
lékem jehož jest zapotřebí ženám
jsi txpl neustálým chursvénfm které
se zdají býti zdravými jeden den a
ochuraví v den následující Chura-
vost jejich spočívá hlavně v nedo
statku čisté krve a v chabém a vysí
leném systému nervovém Paine-ův
Celery Compoand měl by použit
býti okamžitě Vrátí vám bývalé
zdraví a předejde jakémukoliv ná
sledku ze vznikající choroby
f
t
í '
f
i
f "-
i- :
t -
f f t
i
r
V-
1
V'"