Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 15, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    řMmovftt tfři !mil sfířsni
Kostního vf olMho Jl ) M'f
VOl lil hoři? 4 třřllht umí
# v
bal fřiířnit 14 tt Mi dft h fci
přoJ#dnAftt tlfUohh 'kkin in
IMilhys o 1 lAkorit MfKinleyřiO
Kw l Ibffi1 bj ftbjli nilíí
eli Idyl by lij#mfi"#(fií smlMivn
otaho Isl 1 Iw4 m s n4ml
vřÍ4 nýbřl pokyťi4e by jim
byla ll výhoda # by ivýlono #
bylo K ll hjr -M-oha zAknsm
l# taf4 bytí by potiftřiostí přii
dsnta vyj ln4%tl o iřfi(
mli ftVhft-lftlrh tíffnl im'rl
ktrl vy4lí k ff4rf b mI my
vyi4lfm4k nim JI hl h í n I f l -diny
nsb výrobky při?4lfiy
Jsoi bi# cit Jííil J řotlt jf# prV
mlrsm tuto přiv4í'y m )'
pří ftifilw fl# ftl n výrobky n
i Um ttk!4d4n Jl klfl nkliltjf
n% [Ihtu nki vyííí tlo nl na vý
folky imí ciifr h konsřně # t
mšml J#í na výrobky ni# uklAlíjl
clo přehnán vysoké fth dokonce
přívoz Jí(h itkaiojí Kdyf by
kl#f4koIlv i# srrf llth smlouvu
nirnl uzavřít! odmítla tu t j I by
Sfel'!int oprávněn k vydání pro
lamats kterouž by n% Vřík#rý
přivol i země dotyčné to Bej
vyšít clo JakéJ od r lí'ÍO jm#
měli ukládáno bylo
I'rt drané isMs
Státní republikánská konvenr
která! v Providenci U I v pátek
se odbývala účelem volby dl
gátft do konvent národní přijala
jednohlasně resoluci kterouž jo!v
daje se jmenování ezguvernéra I)
Kussell lirowna za čekance míto
prenilntitv( Dále pfíjau jUt
forma dřlvíjif kt rál prohlSj
pro ochrana celní a proti cvobodné
ra!b5 itříbra
5eMMí t phutara
V přistává an- francik('m uto
nula ve ttvrtek ráno anglická loď
"IJlairmore" při £eml pokad má
mo íet lodníků o život přišlo
Loď tato akotvena byla v táliva
MiHÍon když ta pojednoa přivá
lila e i nenad&ní obrovnká vlna
kterouž loď překocena a ne! pít
minut uplynulo pod kladinou vod
ní tmizela Patnáct lodníkQ kteří
na palobS se nalézali tachránilo e
plováním leo Sent soudruha jejich
nebylo tak itastnýcb Ti zaměst
náni totiž byli re vnitř lodi a jeli
kož o kvapícím na ní nebezpečí
ani pomyšlení neměli zanaženi byli
smrtí neočekávaně — Škoda Lll
8e na 1125000
Trah a wberrah
V Millican Tex zatitřelil ve
čtvrtek o 2 hodině ranní John
Brooka dcera svou Mollie smrtelné
ranil milenoo jejího A C Wor
relBC a nímž lato byla z doma
otcovského nprchia načež sám sa
movražda spáchal Worrels s mi
lenkou svou vstoupiti chtěl na
vlak na sever jedoucí v okamžiku
však když dívka na etupátko vy
stoupla objevil so před ní otec
její kterýž beze slova kuli z revol
veru do prsou jí vehnal tak že
smrt byla téměř okamžitou Kdy ž
pak mileneo její k í se sklonil
střelil jej Hraoks též nauež klidně
ode Sel do skladiště v lomech v
nichž zaměstnán byl vzat bedničku
m se 100 librami dynamitu a posa-
div se na ni škrtnutím sirky na
věěnOHt se poslal
5ezdařený pokos
na oloupení vlaku Iron Mountain
dráhy oznámen byl ve ětvrtek
sice udál so kolem 1 hodiny ranní
o Goďs Hill as 120 mil od St
" ♦ # mm
jyooisu lianatu zaniysieii vyši
nouti kolejí expresní vlak do
Tesas jedoucí náhodou ale vypra
ven před ním parostroj kaboosou
jež ovsem se vylinuly a pět band i
to v záloze číhajících vidouce
plány své zmařeny na koně so vy
houplo a ujelo Úřadníci jsou jim
ca stopě
BjlaU pmNU
Vrah kteráž jak minule jsme
oznámili tak hrozným spfisobem
I4tilf lttř byl kón #fn t In
rM dlnfkt fcťřf dřív I-'M
ř fřm tfuMofl J#i tf tt
tik a i á a i á k
tťhn ! I ♦ I 4 4Mffif vntnt Uht
m U KMlíb ttk m- li fhknhf
rul (ijřmřy# a nUhí folknt l t%
dftřií (ll ffiArrl byl (--f jřt)ftři
"John &mHh" Ki%ltk (ři#nil
tktttl i nttmt Íri Vh l ťt
ny Jk jil ijn Wen fjfjj (tt
m4ř Ali ?ťtři 4 lnhn millk
v tfan dornl ifít fA lfffj J
Jif h Kfi(ř)4 ytittrittif 1tf
řn4řk dllftík i% fliíflf In ft
fcř4'k'i mřl Jin řijmUMí df
f i řlmy i1tt! b-i pořiřř-my 4
Jjf výpAtMi řMy odtt4
dctřrřif ni hft4 fmith4 K-tí f
k ktff fi I4n'ibTl (Um j#jfi
i f fiVu př'ipi4tlft i'(rtit 4 KIm
#bii# Udic (It inkNft# kf#ff
v ti& len i jk'iřiI bfitUnf #rSj
ěín pfifiřříly Ji 4 ř'pit£fi£is
h dlnlki t%lir#r( i li ttl
podiUln 'HmitU" pří tj
! ti ta ! !mi olp#řol v stfrh
vípoMí h i k"nífl# I lk{p(nl
přiin! ř'f hl4iv 1 hni
li kií # í fi4 rfm vrtMt Tib po
pomsti byla prý vl!fií pMfn
hnnriho linu Hmílh tímilovai
# VUl ď n]mli lí d-řy svíbo
příM Ídij:#t aík f'li' nabyli prý
tím ři'jmni % proto byl z prA™
přopaitn '% to nyní pomstil
hroifií ušetřiv toliko svoji fnilfii
ku nfjmlvMí dcrru Írm4řovo a
to pr4v k Jho protrin( viII
Milk s ibranl
(iuvfrnír státu Wabint"ň M
ííraw povolal ve čtvrtek do zbraně
státní milici ktr4I omoci má ú ř -
15m okresu 1'acifiu k udržení po
řádku a k zamezení srážky ktrá!
tam mezi rybáři washingtonskými
oreyonskými hrozí Oreonštl
rybáři přicházeli totiž loviti na
washingtonsky břeh řt-ky Colum
bie íímž ovšem práva rybářů tam
ních poškozovali mimo íehoŽ i je
ště razných násilností se dopouštěli
tak že když úřady místní k potla
čení jich více nepostačovaly guver
nér konečně milici vyvolati za
nutno uznal
Pro svobodnou ražbu
V Portland Ore odbývána ve
čtvrtek státní demokratická kon
vence za účelem volby delegátu do
konvence národní a v přijaté plat
formě prohlášeno se ve prospěch
svobodného a ncobmezenébo ražení
stříbra proti vměšování otázek ná
boženských do politiky pro zacho
vávání zásady Monroo-ovy a pro
clo jež by ku krytí vydání posta
čovalo Hesolnce schvalující ad
ministraci Clevelandovu přijata
značnou většinou
Omilostnili
Presidentem omilostněn ve čtvr
tek J II Phillips kterýž v South
Carolině pro nedovolené vyrábění
kořalky na tři měsíce do káznice
poslán byl a sice jakožto výhradní
příčina omilostnění uvedtno že
Phillips když trest nastoupit chtěl
do vězení vpuštěn nebyl Phillips
odsouzen byl v září leč nastoupení
treitu odloženo na 1 ledna tak aby
mu poskytnuta byla příležitost úro
da skliditi a o živobytí pro rodinu
se postarat) Když však na 1 led
na k nastoupení trtu se hlásil ne
byl zavřen an zápisník soudaí po
třebné listiny vybotoviti opomenul
a odkládáno to tak že teprvé lí
února trest nastoupili mohl
ťrnrikou vichřici
navštívena byla v neděli severozá
padní část státu Texas Ve Ft
Worth bylo vichřicí několik budov
rozmeteno a podobným osudem stí'
žena železniční stanice a methodi
stický kostel a devět obchodních
budov v nedaleké osadě Cession
V Reagan a Annetta bylo též ně
kolik budov vichřicí zničtno i
zvláště velké škody oznamují
z farem V Oregon Čity rozmeteno
mezi Jinými Í obydlí dra Holomana
při čemž 12tl letý hošík byl pada
Jícími trosky usmrcen a též několik
osob poraněno
f-Hlt-f
V sftfffiivftl postíná fokovánt
t fffý ft přsjlois ktfoiI wstřj
eký jUm mír 4 tsH pí I tt
VAH 1901 itfiMn býtl má 4 fn4
Um l pMlíl4 Mp'Mfs(M 14
rhrAftf S4 J lln lim I fkotáfif
tim přollo4Í#řo ďkií tu
iU-fri n#rtd4# N4?řh aby
!4l4 sp'dkv4 p'díi4 Histřik
tm (Víimli kryli vy I4f spojs
r4 s stitfwii 4 tydřlováftím
tfii ksibovey iivrlon t J 7 p'otl
III hluhm V třlí pMíofc4
přspirli sstmi říi!ri kho
IH proti 117 Misím p'ijí4 tím
ijhtittntm i flkřy vlA-hí od
Utj ijum ftnsfi ittstí n'ií
tttvpnrun t(ht lťiiftlho fii I
ldfii l'oJ i ln pik tfýti m'MÍ
J#brři Nrpf4'l4 systmt to
ha ik rti JS s# níjí f# fco-
řii'n př Jří pofSlki Uhni Jim
lUM 4 tk po d!"'ibfrt Jfi4n(
přllfn#)tářřiífn pfsdloha ď'tjžř4
130 rotl A blislm ipll V Jítřil
odkátánt ZI4ní ffltoltni to
f bylině V ětvr(k tf4sBO
rtej v f rokováním o rozpolti pro
Pistrirt i idimbio při ísml ovsm
hl n dbitová(io o pololkárh n
poporu s-kt4fkfch Ůt4v4 dobfo
činnýrh kterážto dsbata al ď U
hodiny m pro Ilott hlt nv'#J n-
láni xiroěfno
V snřmovně poslancA rokov4no
v pálk o rozpočtu pro opevnřnl
pobřt-ll naírl po projednání ně
kolika předloh prnsijní h roková
no opřtné o předloze kterou! by
prodej falšovaného sýra (hotovené
ho totiž z sbíraného mléka a sá
dla) podobně Jako oleomargarin
regulován byt Zasedání večerní
stráveno rokováním o soukromých
předlohách pensijních V sobotu
"sýrové" předloze debatováno
dále a táž konečně 1C0 proti 58 hl
přijala Dle předlohy musí vyra
bitelú sýra tohoto platili roční li-
censi M00 velkoobchodníci 1250
maloobchodníci $12 a nezacho
vání zákona kterýž mimo jiné usta
novuje Že zřejmě vytčeno býti
musí že tam falšovaný sýr prodá
ván jest jinak podléhati bude pří
sným trestům Zasedání odročeno
na to na pondělí Pondělí stráveno
výhradně rokováním o záležito
stech Districtu Columbie se týka-
ícfch a zasedání po 4 hodině od
ročeno
V senátu čteny v úterý četné pe
tice od razných organizací dělni
ckých vo prospěch svobodného a
neobmezeného ražení stříbra čímž
rý jedině návratu blahobytu docí
eno býti muže Iiutlerem podán
návrh na oprava ústavy v tom
smyslu že by k přehlasování veta
presidentova pouhá většina místo
dosavadních dvou třetin postačo
vala Další čas stráven rokováním
o rozpočtu poštovním a po opravě
razných položek týž konečně při
jat — Ve středu ohlášeno Lodgem
že rokování o předloze na obmeze
ní přistěhovalstva 16 dubna vyvo
lá načež po přijetí několika před
loh pensijních rokováno opětně o
záležitosti kubánské a sice vyvolána
debata Turpiem z Indiány kterýž
vyslovil se ve prospěch jednání
ráznějšího kteréž by beze všech
dlouhých okolka uznání neodvislo-
sti Kuby přivodilo O 2 hodině
odbýváno krátké zasedání výkonné
po jehož skončení započato pro
jednáváním rozpočtu pro odbor in
diánských záležitostí Zasedání po
5 hodině odročeno Vo čtvrtek
čteno několik petic v nichž žádáno
za ujmutf se pronásledovaných Ar
méncS načež Mantle z Montany
mluvu o otázce celní % o stanoví
ska jakéž vláda vftči téže zaujímá
Zbytek zasedání stráven rokováním
o rozpočtu pro záležitosti indiánské
V senátu rokováno v pátek opět
ně o vládal podpoře sektAřským
Školám na reservacích indiánských
leč ku konečnému rozhodnutí ne
došlo Na návrh Allena přijata
resoluce kterouž slibuje se mravní
i hmotná podpora zamýšlené výsta
vě zamississippské načež přijata
fMoJnr kiroil prl !( f4d4t
Jmi aby n tlily 414 vr
spí li oMÍbistnJnf iriáml lrivky#
pl Jhtbřbfcofé i%ktnlii Vn
4 rsodíM i"f4íř odrofio m
pořl llř V po A Mlí ptt dUf
r?4 rnihodiiifrt 4Íry vyf4fAftf
Ař-lftfřo- iřřni ptďníí ttlfsno
by f po Uvatsli ři#Jf ýřiOfftljiím'
Jds4io n '1ht it"fl roiio-
Hn i4koftod4řnrř' ttktmi 4
oi ÍKřmt n kř4'km 4#-
I4ři( týkofinm Sfbi po 4 Kod
olřoísfn
fr4ílfl t IfHssU
it l% vs HjřiftíiíM § f přijitA
pltfrřm přol!4ílí při Aplný
l4kl týroby I přlfj libovis při
ln#k Mif v í př4o pro tntií
Uti rltilňl sUlby ri4 vlf bsy o-l-bory
4i4dní při n bo44s( n
!l pro volbí s#řt4tiř1 spolkl
výt b přímí li Um % pro r#lfil ko
misi v isll by vWhny striny polí
tirké iMUipiy byly
i4p# tfsdn ti línk í!fiftfř 4
konři4 ttříbřřiáíftlrl ílit přt
♦ 4In'i vftšinoti
fr rkrssa fr Ui a tětm4nn r)Un
Hopblik4ni v (fUh nlbfvati
státní svod kon0(i tm (iclt-m
volby dsU((v:a 1I1 konvsnr r4
rodní v ótřrý v Hlt Ik 4 voU-
né d-l#gvi ihn n4vod prtovtti m
ví" h sil k lomu aby v plitformi
n4rodnf tln byl článek Jimi by
se strana ve prospěch svobodné a
nobm-zné ražby stříbra v pomě
ru Irt k 1 prohlásil Mimo tobo
vyslovila s konvenc ve prospěch
vysokého ochranného cla — N4
v oI pro koho dclrgaťe btasovati
má dán nebyl
l'r XrKlnlcjbo
Ikpublikáni ori-gonšií odbývali
státní svou konvenci v pátek v
1'ortland a zvoleným delegátům do
konvence národní dán návod při
McKinleyoví do poslední chvíle
stáli V přijatých resoluelch pro
hlásila se konvence 120 proti 108
blasflm proti svobodnému ražení
stříbra
Z Wnshinřionu
Ve Washingtonu odbýván v
sobota kaukus republikánských čle
ní kongresu v němž hlavně roko
váno o tom jakého stanoviska
vači předloze na obmezenf přistě
hovalstva zaujmouti mají Vzhle
dem k otázce té nedocíleno dohod
nutí žádného za to ale všichni sho
dovali se v tomže učiněno mělo by
býti všemožné aby co nejdřívější-
ho odročení se kongresu bylo docí
leno
Sekretář zemědělství Morton
jest zase již v trublu Semenářská
firma Ikeslau (íoodwin tt Co v
Chicagu vznesla proti němu totiž
obvinění že nezadal kontrakt na
dodávku semen podavatcli ceny
nejnižší jak zákon vyžaduje a to
jedině proto poněvadž firma do
tyčná sekretář fajtovala když se
mena pro bezplatnou dodávku ob
jednat! odmítal Tvrdí že nabídka
jejich byla o celých ♦ 11000 nižší
nežli nabídka firem kterýmž kon
trakt zadán To se rozumí že se
kretář odvinění co nejrozhodněji
od sebe odmítá a tvrdí ža objed
návka zadána firmě jichž semena
uznána byla za nejlepší jakkosti
Vyslanec náš v Cařihradě
Terrell přibyl v pondělí návštěvou
do Washingtonu nalézaje se na do
volené a jelikož hned prvého dne
dlouhou poradu a tajemníkem zále
žitostí zahraničních měl a o záleži
tosti o níž jednáno každé zprávy
no nejrozhodněji podat i odpíral má
e za to že vlastně přijel za tím
jedinkým účelem aby o pravém
stavu věcí v Turecku zprávu podal
a dle toho pak další jednání po
návratu na své místo zařídil
X Z Washingtonu telegrafováno
v pátek že prý president Cleveland
konečně se roskývat a že v zájmu
Kuby učinil prvých kroku že totiž
nabídnul španělska služeb svých
jakožto sprostředkovatele mez! ním
a povstalci kubánskými V tele-
tfřtfiřfcé no4# Mslsfté prý vysliď
řtl#mi f M fri M M prý
ivl44tní dřf M U U ll pfs#l
dftt4 ílMřtU sl(MÍ4 V'J' {íř
i M Kib j!'4 opři přotl
kťrýld slib %ik doposid ři
plsjfi mimi tthnt I pov4f nv
byli prí fitmhh dsífci tUHfh
ni I lkolir př-l tím hl U vImI
ni P'iií řisptlrný přán koím llť
tany Apfňllsk-i ďs-if ihnfm j"t
— iskfm splsvilřn vyřiffi4ftí
Kib4ol doftíUfti j{ m4 prssj
dořtt prý v not sté timtn%i i
pořirb4f4 prý to výhřsIrtA "p4
rlk'i — U posfudřjířb tpř4r
nbyf tpř44 t4 opotvft#ni9
rbof prsíJnt přý v s4l!itotl
kil4ss4 dosfid sni prstem nbnil
Nemáf řbn l4k f " iiolf mil ho
nit kachny dokid k tomu l pří
heífijm Jost
řMmovnf výMíř na i4!lítoitl
v4f(n4 roshodnul s v čtvrtok
olpoř'iitl sMrnovrtě pívolnf 4
hiíIíor do na ipij#tl nových
t' opvfiivíf:b Položka ta
Jt pom pro rok l'4ftl ob ioy
podobné povolov4oy bidoi k! Ii
řofi lak dloitbo ďfcři I elé po
břsll ttÍ0 nálslité opvnni n
bad# — íxnl pfvolny k oli to
mu la pfťibé dva miliony
X Opís ro](ir kubánské kUrál
itukUm t i&2m Aoi přijata bylt
iořě byl ta!smfiíkm sen4tn
presidentovi a nim slo se tak
vzdor lomu 1 rpsolacA dolyfná
jxlpíu presidentova zapotřebí ne
má htalo s) tak následkem toho
an rewdael onou vyslovováno Jest
mezi Jiným také přání aby přesí
leni použil svého vlivu q vlály
španělské vzhledem k uznání ne-
oivis!oit kuranske kwrťuo praní
do Jisté míry též i rozkazem jest
lo té míry aspoA do kteréž kon
gresem presidentu poroučeno býti
rnftže
PKOlUft ZťRATT
V Cherokee la udeřil ve
čtvrtek v noci blesk do příbytku
J Neila tflenové rodiny byli
omráčeni žádný však zabit
ProhibiiáckA konvence v Illi
nois skončena ve čtvrtek a sice
navrženi samostatní čekanci pro
veškery úřady státní
V dole Hope v Basin Mont
vypuknul ve čtvrtek požár a rozší
řil se tou měrou že na zachránění
7 horníku v dolejších štolách pra
cujících pomýšlení nebylo
V Savannah Ga učiněn ve
čtvrtek pokus na vypálení pošty
čtyřpatrového velkoobchodu gro
cerního a skladiště pian Uudovy
města a ohefi saložen téměř sou-'V
časně
V Sedalia Mo střelili chtěl
15letý F Mcítlothin v pátek ptáka
zatím však zastřelil svého soudru
ha Kule zasáhla jej totiž do srdce
tak že smrt byla okamžitou
K smrti odsouzený mnohoná
sobný vrah It II Ilolmes uveřej
nil v pátek v časopisech filadelfi-
lr61i unti vriAtfZáF v nf¥ ArkwnLvL f
že celkem 27 vražd so dopustil
Tvrdí že vraždil an prý mu to zá-
bavu pasobilo
V 1viH umritn aliiSaní tv nnn i
dělí svítiplynem v hotelu Toricho &'
na Webster ave tři Italové Ooif '
siAfl-itt 41 t ía (í 'n Tf m s n í a i r — VJf
s m a vj w v ui biu m a a stiminiju-_ ii
Itusso Před ulehnutím totiž mí- J Q
sto zatáhnutí kohoutka nltmon ' 1
r
sfoukli a když ucházení plynu spo- A
zorováno bylo již pozdě j
V St Louis zavraždil v pátek
ííeorge Proutman v návalu žárlivo- i
sti milenku svou lilanche Himp-f
sonovou s kterouž sáhy sňatek od I
bývali měl kteráž ale v den oneí
mu oznámila že od dalších styku
ním ustupuje
V Dulutb Minn odsouzeni v
pátek k smrti provazem Wm Vě
řili a Joseph Hoular 18 a 17 roku
ataří pro zákeřnou vražda v ledna
na S1 de Maršoví v Dwabi spá-
lehanou Den popravy ustanoven
bode guvernérem
i
í
A