Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 15, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKRQ
PADD
N'iai0
4f ttlĚ to#f ttf9in áf MtANA NleaaMi 44 ftMse MAtflA
litr
i)
hoCník XXV ČÍSLO I
OMAHA NEBRASKA VE SíftEDU
j
iK 1890
1 1
6
i
13
ř
MVfc ZPRAVÍ DOIMCI
tCroiilkrt MlfMlnaff
! (K)ftsif
Zfámý "fří krárVMatfký
1' I Arrnour ifhI4tl a# v pon
dělí ! očekává io nejdřív stoup
li alf tny plenice na II 00 la tmii
Zároveň cwnoii plen kw vstoupne
prý I fena korný a ovsa ač stoup
ntf toto nehud tak mačným Jt
ko při pšenici Zvýšení -ny ne
bude prý n4ledkern épektilari ný
brl n4síedkeín přimieným nefwť
poptávka rý neustále stoupá při
tom aároveri i s4bjr mnšf tak
Ie stoupání ceny neihytný m Jest
Zt Silver City N M omarno
vino v pondělí le tnámý mesiáš
denverský Francia Hchlatter tdr
loje ae v tápadnf části okresu řW
corro a !e na cestě do Arilony a
nalétá Po několik týdnu tdrloval
as na raní i mni dobytkáři mati
ckými kde! prý čtyřicetidennímu
poetu se podrobil a nových prý cil
k dalšímu tátraČnému "léčeni" pH
tom nabyl — Patrně ml novou ce
to před sebou a připravuje se aby
lehkověrné lidi tnovu na vějičku
avou přilákal
Yibráll
V Piltsburgu a Alleghany pru
hláíetiá as přfd pěti týdny slávka
barvlřft & natěračů skončena konců
ně v pondělí a sioo (iNtccnýni v(
tžxntvlm Hlávkujfcfob Slávka pro
kláSena Unii proto ani lanifHtna
vateló dennó &0o dělníkům přidali
odmítli a vyrovnáni docíleno Um
ie at&vkajfct konečné přídavkem
25c denně ho upokojili
Sa umořeni dlaha
KongreHtif výbor na dráhy paoi
fioké roshodnal ne noiniti v pňvod
ním návrhu imčnu a aice tvýňona
plilka v prvých deHcti letech to
1365060 na 3 50000 tak aby ka
idý den v roce po $1000 upláceno
býti mnuelo v druhém den 1ti letí
ivýžena roční aplátka s $500000
na $550000 a dalíl roční oplátky
dokud by dluh plně uplacen nebyl
ponechány na $700000
ťro zbrzenou lánku
V Talberton Ga jamřelena byla
v pondělí veoer jedna t ne] před
nějSíoh kráMek tamních Hlečna S
E Owenova aubním lékařem W
L llyderem a nápadník její A P
Peraona lehce pOHtřelen Vrah
dal ae na to na útěk a když byl
pronásledován o aamovrazdu pod
řeiáním ai krká ne pokunil Hyder
tamtloval ae do dívky té byl ale
odmrštěn a jeliko! domýalel no ie
Peraona ifaatnějiiím Hokem jeho je
roahodnul ae oba ae avěta aprovo
diti pooie ale u dívky ae ma to
podařilo
FUU prt rhodáky ne pro boháée
Odvolacím aoudem v Albany
N Y rothodnuto v úterý ie nový
licenínt tákon Hainenňv platí aice
pro třída dělnickou totiž pro ho
tince na něi tato odkáiána jent
ne flak pro boháče kteří doati pe
něa mají aby ai 'klub" vydríovati
mohli líoíhoilnuto totiž ie kluby
nemusí licenai ai vyivedovati a ie
tudíi pod rfltni opatření aákona
dotyčného neapadají neboť prý ne
lie je považovali ta hontince nýbrž
ta aoukrwmoa mídtnont tábavnou
kdež každý doatane což jeho jeat
neboť tie co r klubu ae nalétl
iudíi i lihoviny společným je ma
jetkem náklad ppolečně kryt jeat a
tudíž vlaatai nio ae Um neprodává
Udí! také lieenae prý aapotfebí
není — Dle roíhodnutl toho sauaí
nyní dělníci hetky pěkně ▼ New
Yorku v ttlitl hábu Idalto
páfil ! liido4 popíjfttl d4U
V Jnwofth Kan iatěni
tř'lii 1Ulý t říM rarnUirn 94
lati #tr j#h Anna a 'iíUtý mi
lartfii iH$ na obžaloba Jm v noi
na 10 (i nor tw prvafllíoh John
F famlořn Kalí lař iara
I liU V ri'H i kdy vraMa apáohá
na nalliali a hIíkuí na Jln4 ii
bavt vidor Um vlak podatřanl
na lavfioria palhi on Ukě iv
tíi-n láhy kle pro ndofltatk dV
kaiU propultin lfl proputtXn
byl jn Uk na oko aby tijUtěným
t KÍ4I kal lý krok jtho pilní
a ipov4n Htarf Iamlořn laaetshal
Jnní v o bii ou a ♦'rřoo a jak
nyní tjiiťf no aavraždln byl proto
ai děkfrn tvým ničeho nepřál a
dcři a Davenportem tnámoat mttl
aabraAoval Po talčení avém pří
tnali ne Charba I Anna ! o plá
nu na tavražděnt otoe věděli luč
přímého podílu na tom prý neměli
neboť oudná r4na sekyrou byla
prý mu Davenportom iaatna
tneti tím co oni na centě na něho
čekali 'IVprvé po apáohané vra
idA odebrali ne viiohni do tábavy
kdež po celou noa ae bavili a teprv
k ránu kdy! donift ae navrátili
vraždu aounvdam oinámtli
Králka paraikA
udála ae v úterý v příatavu new
yorakém Parník "Uell Arden"
jedoucí do přÍKtavQ jiho-ameri
ckých aratil ne totiž při vyjíždění
a pří tt lávu právě u atanice karan
ténní a parníkem "Friealand" od
apolečnoMti Hed Star a byl tou mě
rou poikoten ie a největaí moinou
rychlostí na břeh BtatenIa!andnký
vehnán býti manel aby ponoření
jeho tabráněno bylo Když ae tak
ittalo bylo v poSkoteném parníku
již 14 otop vody
Star axení
O Hlavu oaení v Illinoia vydána
v úterý cpráva následovní: Břeten
byl chladným a auchým následkem
čehož veškeré oaení při nejmenifra
o 10 dna je tdrieno Oiimka pře-
timovala dobře ač místy mratí
kem poněkud utrpěla an dosti sně
hem pokryta nebyla Jarní práce
počiy koncem břetna leč minulého
týdne musely následkem chladna
tastaveny býti Oves jeat již aaaet
a ae aátením korný již tohoto tý
dne bude tapočato Travinám a
výtrinkou jetele daří ae dobře a
naděje na hojnou úroda ovooe m
kdy nebyly lepšími — V Iowě jest
vše proti loňsku tpoaděno p&da
lest ale ji! téměř všechna k aetbě
připravenou V jižních okresích
jest již obilí tanuto a aice více nei
loni P&da jest v slávu dobrém a
hojností vlády Oumka a žito pře
timovaly dobře a teprvé min týdne
poněkud studenými větry byly po-
Škoteny - V Missoun jsou vy
hlídky na úrodu dobré a výminkoo
okresu tápadních kdei nekouká to
valně
Nebudou dělat" do politiky
V Salt Lake City vydáno bylo v
pondělí provolání ka všem věrným
ovečkám mormonakým podepsané
všemi předními hodnostáři církev
ními v němi spfisobem co nejroa
hodnějším prohlašuje ae Ie církev
mormonská netamýšlí do táležito
stí politických ae míchati neb
dokonce správu státní ve vlaatním
svém aájrau do rukou avých do
suti Zároveň vytčeno poatavenf
jakél každý věrný Mormon vftči
Životu veřejnému a politickému ta
njmouti muaí Dle toho každý
dříve nei nominaci pro nějaký
ářftd nřilma neb nei úřad nělakv
r
aaulmo poraditi ae musí aeaUrií-l
mi církve tda a církevními povinj
ftostml hn ae to arnvr
éfal dotyčný na fb vif
f i'--HP
snil by tím "ďtii" avo v ikiia
a4MI
9tkr mlma#l
Popatistltký sn4tor nbrký
Ww V AH oanačován liyl Jako
éakanoo raIdnttví na lítku po
pulitl km Ufit Jk st iix'Ak ne
má mnoho chuti do kyselého ja
blka tohoto # f akoosnoftU tfve-
řsjfiil UiU t úirý ouvřfoý lil ku
Kivernérti nabraaskémn jtk in4mo
taf popalistovl kurýrní o nrité
vyjá-Iříftí ae fá'lán byl a v uhn
spftoWra co najřoíhodnžjiím pro
blalaje le nominaci na ládný pál
nepřijme le úplni spokojen jist
ae službou v řadách nei aby po ní
fom vylším ae Škrábal
1'rblhlr fltM
V seímoyně ponlancft aákono
dárstva iowakého přišla v útrý ku
projednávání předloha kterou! vý
roba lihovin ve státu povolována
býti měla a tu aniž by o předlote
povolena byla debata tato hned ku
odhlasování předložena a 51 proti
47 hlaaom poražena
PMJE-UV
Paní J A Samplo dluží svoji sílu
Pro ty neíťřníky k! uléhají
aniž by apáti mo hledíce ku stro
pa nebo počítajíce cvakot hodin
jest každá takto ttrávená noc věčno
stí
Paní J A Hample 1558 Broad-
wiv Naw York Citv trpěla nespa-
ním ai nervv 1eií bvlv téměř na po
kraji vyaílení Soudí ie atav Její
měl vtnik v netáživnoati Paní Sam-
ple prarí :
irfvU mm Psineftv Celerv
Compound a potoruhoďnou a rothod-
Al T„l 1 S X n!itiiAnCni
UOU UiaVUU CW IlUKkV wiivvjhjiu
v nřínadech nespaní vtniknnvšlho a
necáiivnosti a chabě živených nervu
Mohu tél dodati ie vnučka moje
Vera Uapleigh byla u veka 10 rok o
tak alabou a hubenou ie jame měli o
ni velkou etarost Nebylo příliš ob
tížné donutiti Ji k užívání Paine-ova
Celerv Compounda a dnea líce její
tn květnu s neviděla Isem idravěii
vypadající a ailnějšf dívka tečel má
děkovali poutě Paineovo Celery
Compoundu
Mmek 1#st středištém nervového
aystému Poutě tpánek dává orgánu
jl v pondťlí v Ohio Michiganu
Montan rortnoetinnl Hnnlh lh
kot odbývány dopadly p' válné
tliííhě ve proaplrh sírany rfptibli
k4nskl a právem pklá-lány mohoti
bili ta ltivtt vil" llifi tiodiirn-
ní Volby breeldentaké — V n#v
lands voUn ři litl Ikol tři :lnov
rawljř Ikolaf a II £lrl raly ml
ské a řp'iblikfi4 ivolíli — a Jxdl
nou výminkou raly mostského —
éikaři'' své víUinmi "ntti h!
přssahitjlííí Z Ti člrni rady
městské malí demokrati nyní pum
3 v radě Školní tacdijí pak stmi
reputlikáné A podobné ivlUaíH
republikáné v Akrun Mandusky
Kremont OlHrlin Medina Allíancw
Fotoría Dsltwtre Findley a
v Jiných foMei h — V Michigan
podobně tvliíiíli rpttblikáiii na
o#lé čáře ač ne takými většinami
jako při volbě pMoh4itJ(c NeJ
vítií přlrflituk v hbech ílomokra
tíckých jevil se ve vítších rtiřslwch
v ('hioagu Jako! i v cuItu Illinois
v úterý odbývané dopadly po vál
CELERY C0L1P0UUD
mu zo všech léku
tomuto spolu a nervy odpočinku Bě
hem dne aneb nespaní pracují nervy
neustále Slabý spánek znanená
chabý stav nervový a delňi poHtrádáni
spánku konM v každém přln&du rot-
rušením celého systému a mnohdy
obávaným šílenstvím Nebetpeči
vtmknuvsí a ochablého stavu nervo
vého jest mnohdy mnohem větší
nežli si mnotí myslí
Nejdaležitějáím předmětem pro
nervosní churavó a neapanfm trpící
oaoby jeat Paineftv Celery Com
pound jenž tnovutbuduje celý
tělesný systém a tvýšeníra táživnosti
a iregulováním nervu tajiífuje
pevný posilujíc! spánek
Během tiray většina mužft a žen
tráví čaa v utavřených mistnostech
Nechuť k Jídlu vybírání v pokrmech
na místě řádného najedení bývají
obyčejné prítnaky klesajícího a draví
Potději dostavuje chatrný spánek
a nepříjemný pocit dne následující
ho
Zbavení se tohoto chatrného atavu
užíváním Paineova Celery Compound
přimělo muže a ženy te všech částí
Spojených Států k napeání přímch
ses- i Ž f
ti i vliinA ve protptrh strany fe
pdMikánskA nlf a % r-lní h o
níehl hlasován i ivoUno 3l řp
blikáni I I drvVřf1 a jln ne
odvislý V Wř4 ivol
♦ tíínmj lift flis'i i ra lnlLo taky
k'jan Kratik Mk dmifcrtj týl
oMřlal ÍIW Mas př"U HO! Jtl
oilfiy pro rptiMitáni nne
hrgt% V dv4tě warl ivolea
♦ ítÍM'iti S hit t% radního kra
jan HUnht r"iblík4n a v d4ti
rp A Nov4k víliiďci tn )
V tápá Infm townu ivolsn vý
UthUn daní krajan J F H té plna f
republikán krajan I)fílř blllrd
lit lítlku demokratickém ll odlivl
čího poralen Ze Ipr4v a státu
dotiháaejících Jsl patrno li vf
tíiill republíkáné v plnýih čtyřerh
pětinách Vfikfrých míst v nichl
volba odliýváca
V Mlanboro lil tavraldil
v pondělí Fred Ilemeř i nfinámé
dosud příčiny manželku a 'ilé avé
děcko nače! 1'1'ěkem lachrániti se
hleděl Htlhajlcími jj úřadníky
byl dopaden a nyní mu občané lyn
čováním vyhrožují
tomuto noj
srdečných slov chvály a díkft ta alav
ný tento občerstvující prostředek
Lidé těšící se úplnému tdravídiví ae
mnohdy této vděčnosti kdo váak
trpěl takovouto ochablostf nervů
jejíž nospaní jest jedním 1 přítnakfi
porozumí snadně jak těžko jest utr
pení stavu tohoto správně vyaloviti
Kdokoliv pak byl úplné vyléčen
Paineovým Celery Compound cítí
že nelte nalézti slov jež by vděčnost
Jejich tlumočily
To jest přesvědčením tisícfl ner
vosních churavých osob jichi atav
nalézal se na pohledním stupni a jíl
vyléčeni byli Paineovým Celery
Compounděm
Paní Sample tminuje ae o šťast
ném výsledku v případu své vnučky
Jedním a nejpotoruhcdnřjších vlast
ností Paineova Ceery Compounda
Íest tvláStní moo jeho v úlevě dít—
lín dokáxaná Dávky musí býti
ovsem řlieny dle stáři nemocného
Compound tento čistí krev a odstra
ňuje náchvlnost k netáživnoati Ble
dé slabé dítky jsou a(leny a nabý
vaií červené a tdmvó barvy nevy-
rovnatelným tímto lékem
í
t '
i'-
i
f
i'"
f
'
f
- '
V f
1 "l