Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 08, 1896, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
♦)~ 1 'OK KOK ♦ ZAPAIJU--
Vl HfHfITI řř iRlot f-
plovatt M4t4 f řVlnejtsjJfm děkanem áplfi4 pořiiísrío
podobndt slovníku Jtk )
angtiek Ml W#hfr' Interna
Ilonal llietlonarj Jstll olntlio
WIki slovníku stává k I by nyl k
dostáni $K Myslí I by mnoho
(hh po hkovém #lovnlku řiníb
popt4vk'l doufá I by kftiM li
ml4 dobrý olbyt Na doti tn
odpovídá Hvorno í 1 1 k f v h '
nikl Jako Webttrur ftem4 ládný
ji n f riAroJ m mM V tom mi sva
tni pnf í i ffik íhfpi jik týi
písi fcfřý by i kM'-m oht -f rt vy
f'lnl slovníku WbtroV't
Avlak slovník drt velké íníry Web
lerovii podobný bt t mnohém jj
pMlíhjlf f m4m ? ří fakt
Jmi to Kotlft slovník fnseolnoj k ý
Rozlít msti oWmi Jmi ín In Wb
sferGv slovník irdává výslovnost
(ktsrá f ísském slovníku Jt zbyteč
nou) kořen slova (idill l latinského
neWekeho fsckíbo — tot v ififíU-
Čín4 jt akoro u fíftch slov potřeb
ným jelikol anjličine Vítiikti 10
srnfsniny jutkíW kdežto čeština
Je jazykem mající Jen jediný kořen
alovanský vyjma ovšem sbv 11 vý
mínili novějších) Dit vysvětluje
Webster význam slova lla potřeby
pomoct synonyma a ukázky ipftsobu
toulitf — Kottftv atovnlk uvádí tak
jako Wťbferá7 vSechna lo
rn 1 t v 6 pouitvabi při čitích tv4lí
P&vodpťiiUvi k nfrn výtnam tif rnec
ký a oulatnfi pr4v£ tak jako Wchitter
uv4'l( nynonjma 1 '-etnó uk&tky pan
if4nf í!ov mlavy novodobá i Haró
Mimo to ale podává pří kaMóm k!o-
vu uinobú k tómul a vttabuifct vy
vC'tlen(jakol Í ipftaobfl jakým lovo
to v rfliní-cb nářečích neb v rozdíl
ných králích ne používá V6bec
ilovnlk Kottftv jest v podjaté totél
co Websterdv a vynecháním toho co
nám nenotřebno jettt mnohem ob
ítirnějSí nel Websterftr Čítá 7 va
kli kaidý od 1000 do 1300 utran
kdežto WebuterUv Cítá 2000 Btran
CJena Kottova alovníku jent 60 dola
rft což jent vahledem k roáhloti o
dokonalosti díla velmi levným
Jak koeuptjíí POMtRr v Chicagu
panují toho nejlepSím dfikazera Je
že ae ten DejrorSlřenciní tamní čao
pia 5eký Denní HlaHatel neotýchá
dovozovat! že mohl jeden 1 tamních
demokratických politikářů Loilller
caNáhnout mocnou rukou svou do
bíhu apravodlnoHti a že mohl docfliti
mocným vlivem svým aby žaloba
proti lintu onomu zadaná k projed
nánf nedoftla nýbrž aby zamítnuta
bvla PíSet? v čísle avém ze dne 2
dubna o politikáři onom kterýž při
tomnž o úřad odhadíího e nehází
mezi jiným následovnC — "Pan Loo
lller má pro kampaň jenom sliby
kterými vede viibeo celou vou poli
tiku od jakživa a povede Ji tam do
amrti Památnó jent chování Loe-
lllerovo v záležitostech íeukóho tiaku
Čeaký tisk byl aoudem 'Illariatele ve
avýcb avobodách ohrožen Lotfller
byl žádán aby tomu tiku ktercho
tak používá a znenžívá ku svým po
litickém DlánSm pomohl a uíetř
1 mu zbytečná vydání a nevydával ho
v Sano lidem politikářHkým a ta
Skábkým í'an Lořlller jeat vřerao
houcím pafiou jak o nfrn joho tru
bači Panoch a konaorti roztrubují
ale to alovo víemohoucf oavobozujl
cí čeHký tifk neřekl ačkoliv to nlibo
val kdykoliv ae a nřkterým zástup
cem obžalované čauopUu řetkal
Když panu L-tfllerovi nezáleží na
tom by ae zavdřčil nepatrnou a pro
nfho lehkou alužbou čenkému tku
lak ntk e bude atarati o to aby re
Ít — 1 —
I lavdžčil Jednotlivým občanftm aneb
fJ nonlatnfkóm? Jednotlivec nemá ni-
1 r —
kdy tolik vlivu co čaopi a když
Loetlier atal ne vřrolomným vůči ča
aopiMU a krmi ho marnými aliby což
teprve to bude činit jednotlivým ob
čjnftm až ho budou o neho žádat?"
— Z výňatku tohoto vysvítá patrní
l v Chicagu Jet praobyčejnm že
vlivu politickému i záležitosti soudní
polfobováný Jot rol nvWt tlfl
mi a rktlfti-'tl u)fttt tfru
a
ale k ťmi JÍA lí pcoIkm'((i
hn ďni4l4 Jkinít 1 řtf tfs
iítl ! bati ftiiiih př4# a Jk
mil ďVfiln4i li'i l pb(ikftř'i'n
aby rukou ib)povítnn tn'' t)-
trliUck'li sirbovaíi pik bud 1
k)no ftií svíiÍio a hiíwitn av
NovA I4kadl4
PíiMI'1 lt pf#dfh4i!jl ír h řririti
loi voDiíiii prí lritkou řnit4 ly
hliti lity dMnokrth k& ti ři-{ ři
Vřdlftfnt a aáhnbnost fH'hf tnotťi cl
AS v frni t( tou dobou pinovil
blMyt Jiko v láliiň Jin'í zmi t%
tihkft tU proupíval rolník dH
nik řffnputník prnfnlnk i továr
nik viíchní stfjnoa mfťnt as Ame
rika tU st přMovnoa rnh'itiii rlv
svou hojnosti a rčením tldy w po
pífaWnm iylo in kaMy k'l'
pracovali v An-irí nJn uživili s
mftle nťbrl uživí Hv" % n lnř
jt MÍ kdekoliv v ct l-ni íirm svřtř
neustávaly lity demokratické v úto
čení na po míry tettd-jií a na závly
Všechny ty argumenty demokrati
ckí rečnlkň a £aopisft z doby
tehdejAf jsou dosud v dobrů pamíti
řtenářft Dovozováno bvto ž m
občanstvu páSo se křivdi veliká vy
díránfm přílišného cla ktenl no
slouží ku prospčehu nikomu jíním u
nežli jen továrník&m jichž obchodu
poskytuje ochranu a naplňuje beze
dní kasy jejich Dovozováno že
ani dčlník ani rolník ani obchodník
ani profesionelista ani očenecvftbec
nikdo nemá žádnčho pronpíchu t
ochrany celní nežli pouze jediní jen
hrabyrý továrník Dovozováno že
vše to jeiitČ nedostačuje hrabivojsti
kapitaliHta a Že proto pojí s v truHty
ku vítfiímu jcňtč odírání občanstva
a že toto tvoření trustu ochrana celní
nejen umožňuje nýbrž přímo spflso
buje slibováno že tato ochrana celní
bude zruňena úplnň zmařena jakrai
le demokraté vládu do rukou dosta
nou že bude zaveden obchod Hvobo
dný kterýmž rozmnoží se núň obchod
zahraničný zabezpečí se vítíího
odbytu naším plodinám i výrobkům
mimo zem naSÍ zabezpečí se tím
lepří ceny vňech plodin stálejší 2a
mčstnání a tím lepší mzdy a při tom
levnčjsí cena všech výrobkĎ jelikož
pak pr&myslníci nebudou moci vydí
rati lid dle libosti nýbrž musí s ce
lým avčtem soutížititi a prodúvati
tak levnč jako činiti budou prftmy
slníci zahraniční
Marnó byly výstrahy a dovozování
tich kteří v tito demokratické poli
tice spatřovali zkázu a záhubu prů
myslu domácího a bídu a tíseň pro
celou zemi Málo bylo plátno dovo
lávali se rozumu a přemýšlení Málo
bylo plátno dovozovati že když pro
náa vyráběli budou lacino dělníci
evropští dčlníci nasí musí zaháleli
Málo bylo plátno dovozovati že pro
naš plodiny a pro naše výrobky jest
nám trh ná5 vlastní nejvčtším nej
lepí im a nejbližíím a že čím více doma
potřebovati a odbývali budeme tím
lepší ceny všechny plodiny míli bu
dou Marno bylo dovolávati se
rozumu a upozorňovali že buderaeli
chtčt lacino kupovati musíme tíž
lacino prodávali a že nejmeníí bla
hobyt nalízáme právé v tich zemích
kde vše jest nejlaciníjftím Marno
byio odvolávali so k tím velkolepým
výsledkftm republikánské politiky
celní ochrany marno poukazovati k
tomu že za žádné doby a z Žádního
syslímu zem tato nedospíla k tako
vímu rozvoji v každém smíru a že
nikdy před tím neoplývala takavým
blahobytem Lid tak dlouho na
slouchal klamným theoriím dt-ino-kratiekvm
až vžil se do nich Mr o-
ho velmi mnoho bvlo tčch kteIJ
Hjffmní 1 skuloZ-ní vířili U políh-
ka Umhtv'u fobiika svodo lnA
n fbod n Vti mtof MVihft!'iftft j
%mtuii jilA HtliohyH Mno)iobjl vřitilo IlitAklIe iiylo ni
tlo tf l lí h kf M miilrli ílk i" Ifion ukliín k si ioioř rn oh#ft
k ii t tuštU ♦ Ijff b tyl
(o f-'"fM (níJsffls to mi
nit
lií i Kik t1 lmm U-
m-křifi o vIVN % myslím I
nik lo řoril o Ipořov t(t lomí j
k-lyl ř Wu oi- ftnf j In-lo
r litkh' rp'tilM k"rji 11' 1 f rit
Mjfíst Uf vr m V i' 1 y rrpuoii-
k4o ' i'y n-byl ví ní íh ly %
Víro tu l k lí jih l I hli''lt o
tom )# m fijifiA jfit J iažu ):
cf1 v ptthhkVusá v l k blshoby-j
ti Jf i„(i tilijr-n? nabyli"
fvr' o propioti iái ! řptbii iitírn W I Lik rprrvic v Minnif
kánskí (t 1 tl l'fn a btli volni i oiř k lžto Whilu Kiřth teprvé
(rhitú to ďmokatii kýtoi ktiííí
jíil íy nbyli j řiiíí k přezví li i ní
w l-hybiii Vfli-e kdyl n býllíl s
((? tiví t ('i ty b -o 't ti' do bl'l
diílí -b mokřítii kího I- jcit Velmi
mnoho lích ktt-M opřímn á pevní
vířili v propíírirint i demokra-
tirkých ale zkuoností tříletou ijo-
upíli k záv'fk4ni iteli jiným a
poznali Ze byli klmiátii konečiiíJ
z tícb stibň demokratických nesplnil
se atii jediný Toho dfikaiern jsou
stále více a více zrftsUjící v tíiry
republikánské A nejen to nýbrž i
ti snaha demokrat W'k& umlčeli otáz
ku celní Ti kteří v zaslepenosti
své houževnatá přidržují se posud
strany demokratické a': ví že spftso
lila nám veiíccrou trýzeň doby ny
níjSÍ íiní to buď z prospčehu osob
ního ktrý v tom hledijl neb nale
zají aneb z fanatitmu ncebtíce v
zasle enosti své doznati pravdu toho
co sami zároveň s oNtatními pociťují
nechtíce doznati že strana demokra
tická dopustila se chyby osudné
Proto také nesetkáváme se v demo
kratičkých časopisech nyní a poje
dnáváním o otázce celní
Nechybí vSak ani nyní na láka-
ulecn linvcu iimiz man vo'icuvu
i - t- III
opít zaslepení a popleteni býlí tak
jako před čtyřmi lety popleteni byl
tím hirtmeuítn proti ochranč celní
Jsou to tentokráte populisté jenž
letos bedlivčji než kdy před tím
svobodné ražení stříbra v pomčru 16
ku 1 v pomčru bývalém a nyníjší-
iiíu skutečnému poměru nikterak ne
nlnnvídaiícim whlftsuií Z3 ten
universální lék který přinésti má
zemi blaho nebývalé Dovozují jak
známo že jelikož v roce 187:$ bylo
zrušeno svobodné a neobinezeuó ra-
žení Blříbra proto že o dvacet let po
zdíji v roco 1893 postižena byla
žerné tísní a veSkeren lid bídou
noud i slibují návrat lepších easfl
když zkušena bude jejich theorie
když zavedeno bude znovu neobme-
zené ražení stříbra 8 nimi souhlasí
ovšem vflmi mnozí demokraté kteří
nechtf ze samóho strannického fana-
tiímu a zaslepenosti pfnati prospč
řnost zásad republikánských a jelikož
zklamáni byly změnou celního zako
na maií chutí zkusili to se stříbrař-
stvím
Musili bychom velice mýliti se v
inteli"cnci a uvědomřlosti lidu ame-
rického kdybychom měli ebovati
obavy že so nechá vítSina národa
letos populisty chytiti na stříbrnou
víiičku tak jako dal se chytiti
před čtyřmi roky na véjičku
svobodného obchodu demokra
tftm Není třeba k tomu zvláštní
ho díivtiu aby poznána byla lichost
lákúuí pnpulisti- kího Každý ví že
dvanáct neb čtrnáct let předcházejí
cích nynější zprávu demokratickou
byly dobami největSlho rozkvětu
země a nejvčisího blahobytu lidu a
byly to doby v kterýchž byl v pla
tiioti zákon zroíujícl neobmezení
ražení stříbra práví tak Jako Je nyní
Jestli teb lybcz neobmezeního raže
ni Btřlbraalo přimífenou ochranou
celní požívala tato zemč blahobyt
musí biti patrno každému že nebylo
to truáení neobmezeního raženi stří-
břt jJI nnJf tísft m uvrhlo
a proto Ml nKrnOIe to iiyti ootioyM
ř?f(í tlkOVíllO jn hj 0ml h)Vi't-
fl4ř„ tfiififký sni I jl t íce !
(Ufittn np „y kř„í„ „Jhké fiovl
1 1 t- i 1-
" pnci iii mm taa
"noiínýcl zkinotí t zko íky
kUřoiii př"l ftyfrni l"t přB isBVXif
n„t p'pijlH(iík4 sifwnž národ
„- ht tlívrt „jí
lířd takř n-ipftíiff
-
Jik s a Washintoni adíťijř
b-i U -Insřfi U kvřtna otevřena t
fii i poí lJí Otevření reservace
líto t Jržováno tiylo následkem toho
h tái Minnesot činil nároky na
leiíinaté pozemky na reservaci s na
bxijíci Tento nárok rozhodnut byl
teprvé koncem htn a sÍcí pro stát
nepřízniví H-kretář Hmith rozhalí
že když státu byty pozemky biřinaté
kongresem vínovány byly pozemky
tyto reservací a vínovinl se proto
na nA nevztahovalo Původně bylo
prý úmyslem sekretáře vnitra ole%
vřfti pozemky dnem 1 května však
když se rozhodnuli loto protáhlo a
do konce března a zákon vyžaduje
ohlášení otevření pozemkft tich nej
méně na ní drift ku předu odloženo
ku dni 15 květ Dříve jsme sdíhli
že Hed Like reservace leží v severo
západní Minnesotě asi padesát mil
jižně od hranic kanadských a o něco
ménč východně od východních hra
nic severní Dakoty Menší část
ležící uprostřed reservace zahrnující
i jezero Ked Lake kteréž rozprostírá
se na více než desíti townshipech
podrželi Iudiáné pro sebe a částě
kteréž k osazfnl budou nabízeny leží
v severní jižní a východní části re
servacc Pozemky jsou tu rozdílné
ho druhu a sice pozerakfi jež jsou
naznačeny co rolnické toliž čátečnč
prérie anebo jen slabým lesem po
rostlé jest ménů než polovice totiž
asi 400000 akrft a ty leží všechny v
západní části reservace totiž tak na
jihu jako i na severu od části podr
žené rudochy V jihovýchodní části
reservace nalézají se lesy borové
kdežto v severovýchodní části jsou
nížiny porostlé lesy modřínovými
jedlovými a částečně i tvrdým dře
vem Reservací protékají potoky i
říčky Hed Lake a Clearwater 1 nichž
prvně jŠI vzniká % jezera téhož jména
druhá pak sbírá vody své v lesnatých
nížinách v jižní části reservace
Podnebí jest v těchto končinách
ovšem chladné avšak přece krytější
nežli jest v té samé šířce zeměpisné
v sousední Dakoté poněvadž jest
zde přece poněkud chráněno lesy a
netrpí tou měrou blizzardy jako kra
jina bezlessá Tc-2 ovšem hojnost
paliva činí zitau snesitelnější Z vy
soké polohy lze souditi že podnebí
jest tu dosti zdravé vzdor tomu že
jsou to částečně nížiny jež v části
východní jsou poněkud vlhké i baři
naté Krajina západně od reservace me
zi touto a Dakotou jest již více mé
ně osazena a dráhy dostaveny jsou
ekoro až ku samé reservaci
Lesy borové ležící v jižní části re
servace byly ovšem až posud uše
třeny a jsou snad témi nejvítšfmi
lesy jak co do rozlohy tak do zrňstu
v těchto končinách a bude zejména
dřevařským zájmům vítáno že nyní
ď prodeje přijdou
Pozemky jak rolnické tak i les
naté zaujímaný budou podle zákona
ze dne 14 ledna 189 a sice vhodné
pozemky k rolničení budou podlé
hati zákonu o zaujímání homesteada
však mimo to každý osadník musí
zajdatiti $125 ca akr a sice v pěli
ročních splátkách totiž 25 centft na
akr každoročně Pozemky lesnaté
budou prodávány veřejnou dražbou
% ' ne levníjt nel ? cení $100 im
kaJJttUfo rostotieího' na nleh dřiví
hn Ion prodávány r kmoch pn 40
akrech
Při zvijfmánf Im-lii platili IjUt
mví II jiko při Jínýeh reortaolch
Ir iil Minf a iinlffnatl na alsrxi
Nikornn není dovoleno poiemek pře-
l#rn si vvhlí Inottti ohledat! nb vf
brati komu dok4iáro bude le by
býval n '"otumka před otevřením
ponbyde právo k pozemku IJad
tdy při Mujírnánl asi tentýl po
prask jako byl při itijím4n! Uklav
horný Ponie jsj poiemkjr vyinaí
hé v rirkaláři aekretálem poiemko
vým ófalřtm v Crookston Dolatb
t tsUném jKxlřolny bu loa laujmalí
v tom nejsou zahrnuty nlkteré po
zemky ve východní m Jihozápadní
Části fť kterých prý byty shledány
nějaké omyly ve výmlrácb t maI
Dive znovu vyměřeny býti nel # k
zaujímáni otevřou Pooze jen ty
pozmky které vykazuji méné nel
detet lišto stop dřív! budou k zau
jmutí na rolničení kdežto ostatní
povalovány jsou ca lesoaté & budou
se co takové prodávat!
IJliJsího o těchto pozemních lie
so dezvědíti z časopisu TheGazette
vycházejícího v Hed Lake Fa lis
Minn který bude poslán každému
po tři měsíce za 25 centu a každý
odběratel obdrží mapo reservace
kteráž může mu býti vodítkem pří
zaujímáni pftly zde Město Hed
Falls leží asi 15 mil od reservace
při stoku řek Clear t Lake a jest
železniční stanicí dráb Northern Pa
cific i Great Northern
Pozemková úřadovna od pozemku
v reservaci naieza se v utooksiod
Minnesota
Prynl rána
Minulý týden odbývána byla státní
volba v Rhode Islandu a jak se oče
kávalo zvítězili republikáné na celé
čáře To ovšem není nic tak velice
rmzoruhodného nebot čím déle žiie-
nie pod tou demokratickou správou
od které nám bylo tolik dobrého á
prospěšného slibováno tím lépe
páni a s páni není dobře třesné jíst
Již po minulé dva roky panuje v
národě proud republikánský a uepře
kvapuje proto jestli y státy jež
druhdy stály v řadě republikánských
později v Sak z pravé cesty se uchýli
ly vracejí se ku staré lásce zpět
Však pozoruhodnějším jest to že
většina kterou republikánská strana
v maličkým Rhode Islandu zvítězila
jest větší než byla kdykoliv od roku
1862 Po té stránce jest výsledek
onen pozoruhodným neboť podává
IJC&VI auiciajtjui uuiaU to iv yi vuu
republikánský který před dvěmi lety
noulal Mm flil tím vír mnhntnf a
že marné jsou naděje kteréž snad
přece někteří dtmokraté si činili že
by do minulé presidentské volby
předejiti mohli přívalu který příští
ho podzimu stranu onu pryč od vlády
a snad do úplného zapomenutí na
dobro smete
Rhode Island Jest státem malým
ale pr&myslnýui na rozlohu svou
jedním a nejprllmyslnějsích ce véech
Tak jsko jinde poslechlo dělnictvo
tamnéjší před čtyřmi lety hlas svů
dné sirény demokratické nvěřilo
proti své vlástní zkušenosti že
ochranné clo prospívá pouze jen
továrníkbm jejich zaméstnavatelQm
a že svobodný obchod musí přinésti
jim prospěch a zvýšený blahobyt
Véak minulé tři roky poučily je o
jiném Shledali že nedostatek ochra
ny celní a přívoz lacinějších výsled
ků práce dělníka evropských působí
nejen škodlivé na ně samé nýbrž i na
jejich zaměstnavatele že ničí nejen
mzdy dělnické nýbrž i v úpadek
uvádí zaměstnavatele s a přesvědčeni
tohoto vyplynulo ono mocné vzed
mutí se přívalu republikánského
Zkušenosti smutná jichž jsme ae
dožili nejsou arci obmezeny na stát
Rhode Island aftiž na žádný stát
jednotlivý aniž na který stát pouze
prftmyslový nýbrž měrou větií neb
menší trpí státy všechny průmyslo-
vé tak jako rolnické a neznác m tíseň
pociťovali jest tak dobře na východS
jako na západě na aevern i jihu a
Íroto ve státech ostatních všech v
terýcb dán bude průchod vĎli lidu
můžeme hleděli vstříc těmtýž výsle
dkfim jako v Rhode Island