Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 08, 1896, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n
Pro
r"" Hovmatifirnorn nouralfjli
rWileall ? iMřth t
Vymknutí obražoní
pAlenl npařritf neb pořezáni
)! řt4f íhAřnf řtjlll J# ti r
VZHŮRU
DO
DO NOVE GESKE OSADY!
Prvni
na zavodňováno pozemky v Markot Lako
Idaho vyjede z Omaha Neb v titorý
dne 14 dubna vo 330 hod odp
Toto jeat jité £a jf y kteří by rhllí jeilé pMu připravili
pru latoiní sklicn protož firpřomííit tuto přílelílost I
Zárovrfí jou um nřkleré pozemky které byly Již olllané pro
lalos k pronajmuli neb prodeji
Druhý výlet bude 28 dubna
Cena Jiady em a tam jet $:j5 kterýžto celý ohnou s vrátí lém kteří
koupí 8C akrft Dopisy dotazy adresujte :
RnniTR RivRr hÉ M mňm íln
UUUUV UUUU UUU Jil
Mažete peáti česky Přihlášky stran % Inlch lístku taáiete v čaa na:
J li ASDKHSON ťiilon Drpot Hotel Omalia Neb
Pozemkv zakoupili s J Ldiini Wahno Neb 200 akrň i J K
Tacorna Wesh 80 akrn J
ranea JHgii řiťt) jgo aaro
J KUKHMA VKIt čeký jednatel této
POZOR ROLNÍCI
OhdManA farmy o 40 100 neb více akrech na prodej v nejlopšfch
krajinách v Idaho IWmky tyto jsou dobře zavodnčny a obalopeny
neobmezenou planí hodící se k paNtvé 2000 akrí léčko vlastnéno a
prodáno bude niže podepsaným na míruó podmínky Žádná procenta
jednatelům rnuHÍte vyjednávali přímo a majitelem
Dopižte o další podrobnoati na TH3-lm
Iii1oík 1 Voinont Co Ilfiho
The Standard Gem Roller Organ
eit tlivém tolioto v6kul
Hraje přea 300 kiihA Jest lak Jetlnmlurhým Že ditě muže nail brátl
— — m a m a
I
'} fi
li ~
Sf 11
- 1 _
V' arlaum
-nriPnriirÍTNÍ: niin dliá[ náa iopl6
ARISTUN koupili Utmali Jilnoho J-t prav
praví:
Ctandard Manufuliiirinií Co Vkmv 8t NVw
1'ánnvé i tftn arinton Ji ní l-fin imI váa koupil iloi-l mn v poráilku DoniatlI ]wm íhf
vajiol I3m iprixwiiimu J'diitttíl v Munt HtiTloiř Jrm a nim flpln upokoji-n a kdybych
nemohl kotipltl jlny nixliil hyiih J-J aul a ti Taný Jnoii U hudlMiii vnk na n 'lovfk a
pnniiná VMvémn nátroJ k doprvácni ívu v koatola a v ni-dlní itto Jakoá v
mé domarnoMti H úctou V K M Ixinr-
Adresujte na i
PO Bot 1333
STANDARD
ri
DŘÍVÍ
každého
DAHO
"vvlot
IfeUMUU UVII lUUtUVlUUUUl
Kftča Kuahville Neb ICO akrfi F
50x3
společnosti pojede a výletem!
NtAílKM KOMKlí OIU2AN kon-ertiil
ArlfloiDjfit niJdokonaltJMm tiiniKli
nfm liiidi lnilrii nástrojem Jíi-ni
IHiiřiM hmli-luii xmiloKit a kdokoliv
niíifo niifl iiihrMl olitlná kuty Jako
E:4 lomor wít1: JEj ox
vmxtmi NKliiilliy kiwtclnl viilfiky
itM milky ítverylky nll Imh
provi k-v i vmii lUNtroJd tobolo
UM-ltilK m Jfllnj vcícr pfi
iBiřáíUnl nlmii Vydává
jívný vuk a vyrovná mi
otiyiVJnym varhanám ho
iinl nwirujo ji-at I6
kivné a iii-ifclia tnln ohav
in MtoiiotřfriuJv Jpt otiv
I tiíiw(hii VhvhH: ArlMon
' t'no Iirullcl mw Wiisíhmi
-r $800 Nynf mátu iH
I ÍIH oilolillt doinát-mni
avojl I irnto krn) ni náMrrtJcm Jiwtll
i'hi'ftn přinlinfl iii JIi-i! dciplt na dolu inta
# ví a-i m - 1 — l I _ a - _í
butlit vám imlán Iialtí W naplatilo pootxIrArnf
od řikaraikft ktřM ti náa OKM m CONfKKT
takov Jako milionu Jlnyi h I'an V M 1-oim
York fit v
Sřllam k 10 dubna 15
MANUFACTURINQ CO
45 Vey 81 HmW York
THE UNION LUMBER CO Winona Minn
Erodávi atavhnl drtvi aaaf 14 j prtmo fartnr4m nh Jlnf m
uprAm a botové Kl rm a tato nailfll k tnutu Zaélnta náa
rftmftf b odhadnuti M41t koupili dhvl tak laolno tabn )
koupi obchodník d nljlj kupuiettultriittařVulltMi Jamu
piyttouoi ZmiltéMQ naimlUla i TlBrl
Ctski tftjli)) r llsicl slovech
Kat Jih SfiiKttř
#♦" 4taf f
M kfr-ff f eat-i ft (Míla
ra l -fttt H 4itf l-tl H f
imi 'VtiM" #r#i #!(♦- # a
VltfaMt fl ' firi f ftaaé
f4H fMl %ft I al(ll tl M4
iá4a f ) f It -4 ar(aa
M llt4l Mř řř-
ftia fl#t é w4-aérl a
Njtřííml nlltí
'iffli tiyll Il'jf4 krř-řt KtlUhý
Tt ai prt-lřnahill Mifk'tmr4 i
KfatVi4f tkt'}fé Krmánátí o
ahM flijí ty tii j m ti ISI )
Ifpr4 lnýrri imf prífll přý Hlf
ftj kfj'ri ktrpatékřh 1 1 pni
ti I A tťt{ ('n h jwňffi
iml řiAříxl rtaif lit jt ' jafma
afartkhn volrttil pttr fi
r flJ I H4mt nkla ít#l prtní Mi
loafik4 la po jho awřtl
řoapa-Ha V ('k připtmlná
po#i kníltřři Krka jhnl i)rr
líhtil profdtla ii I'í#fnjal OfA
tm i htadío
rřrmyaloffl(1~!:mn)
lh)HtHi]t rf!ilnlh i kftfltt pí
hanakch (wikMil MethodAj
Ttnto uvítal # r VjlWnn t "41
na Moravu jtl tilavfi4jl vládl
Hvatopluk Alf ř 001 ta nivoř
nfch Jho ajnft itroakotali řlil Vfl
komoravakou MaďaM
VikUm fStilJ tnuk iJořívojftv
národní avéleo ná4 Jet uvrMn r
P3fi viálychtívfm bratrem
Itotttlitvem t Vkrvlným
líoítilan íí 1'oboiný ayn J5l—
ilava I aalolil r 073 pralaké
biákuátvf Druhým biokupera byl
a Vojtřch Slavníkovec
JfoUtlavu 111 liyiarému ayna
Uolealava II urvalí 1'oláci výboje
dídovy i Čechy ale odtud vypudili
jo knílecí bratři:
Jaromír a
Oldřich
Jlřetitlao — ř'ek)t Achyllea —
(10:17 — 1055) ayn Oidřichnv připojil
r 1031 trvale k Čechám Moravu
kdeZto Slovenska tmocnili ie Maďa
ři Stanovil aákon: "nejfttarAí Pře
myslovec budii knížetem!"
Vratislav 11 — jako král I —
(1001— 1092) ayn liřetialavA řinkal
Horní Lulici % r 1080 oobní titul
královský U 1002 třídil olomou
cké biskupství — Zákon liřelialav&v
byl pro Přemyalovce kamenem úratu
Tak proti
Sobéulam 7 aynu Vratislavovu
povolal Ota Černý římuko-némecké-ho
cíaře Lothara jenž byv roku
1120 u Chlumce poražen a knížetem
se smířil ba dódičnó cíánictvl mu
mu udélil
Vladislav II jako král I
(1140 — 1173) doHáhl r 1158 dědi
čného titulu královukého ale již
íktbhUio — Kniie 8dký —
muxil ae ho tříci Za to atala ee
Morava roku 1182 markrabstvím
Hutnicím o trftn uoinil konec
Přemyd Otakar 1 (1197-1230)
Knížatům erským vymohl r 1212
titul královský na vždy Zakládal
hojno mést do nichž hrnutu ae oby
vateUtvo a Němec
Vdclan 1 (1230— 1253) syn (Ka
kara I podporoval Némce jeítě
více Západní Kvropu aachránil
před Mongoly kteří r 1241 poraženi
byli u Olomouce
Itemysl Otakar II (1253 -1278)
syn Václava I slav ae vévodou ra
kouským r I2M) poraiil u Kresaeo
brunu Maďary nabyl řtýritka po
idéji Korutan a Krajiny O temé
nabyté vzplanul boj: citar Rudolf
Habsburský avtťtil Otakar viak
padl tradou Miloty a Dédic r 1278
na Moravek éra Voli
Vddav II (1278— 1305) ayn Ota
kara II abaviv ae poruónfkovánt
Otty Braniborského a Závite i F
kensteina vládl slsvné 1300
přijal koruna polskou r 1301 uher
Itoo tuto f-ro ijniivhn
Mrlii-t kUrý p'ilf I řlm
VHav lil vytáMtv řřtl Hr hvatl
lli tuláka rlítvt fklHkrtfl
rsrl Mi f Va v Oí"m'tn 1
Hi!afMřUt4(0řJ -f107)
tUohdf I llakms-KrM "lví
It" — ivfilfři křAIti přtjav m
thnf vdovti přf Váf lívu II
Knm(Mr4 (lilo l lMii
JindfUh lttruhnt f Vái lava
II aalrl"val ptst„r5m i pnlám jt
kofriřia fkft't Klik pl#ditl
lVmylofiif
íMřrřnlHiřÍftřřilMIO-í UJ
Jiin A"- ht finv a!# ét mirno'
trttný tíobřfMlřtfh iNfcit í'riltk
k[ Hfilákt IVU fa válká h snl'
írinrxiniékýrh r lm
fviftt t — Ottf pluti — Jakti cí
sař IV — (I1I1-117) ijrt J„4
ptKÍpiftival vřdy amní rtárřKÍřil
Iťxpoliřátvf II UM talolil ri
iké ařibíkttptví btomylléké l
skwpétví ř UM nlerl Na
♦ Aajf Mrj rtedllnoél irnl řkjrh
f f4kU I státníhn pfávi) a t I Vd
ilaťiu bqlloti amnllr)ol Jírli K
(' I km přitjil M!skfi lupina
Vi fa tV (H7í-Ml?) iMifn
srdďíný aU prthlf syn Karlftv
doítal m Iri apord a ari-tMkup#m a
vl4dyclitivými párty 3t dal
utopiti arcibiikujwiva vikář Jana i
1'uiuuku Váťlav byl dvakrát o
panstva sajat Za nf ho jal s k4rati
ilofady kriřlatva mistr Jan llusmul
přísných mravó s Čech veliký Iné
dis rotudku církevního niť-mu v
Kostnici byl dne o ímence r 1416
up4len proti slibu který tnu dal claf
Sigmund bratr V4clav6v
linuti h utittki ( 1 4 10 -1 4 3 4 ) Če
chové příjavie učení Husovo neu-
enali po smrti V4clavové vérwlomné
ho Bigmunda králem citácki vojska
jeho porážel napořád alettý vftdce
Jan Žižka a Trocnova a Prokop Ve
liký Když "o ukázalo te a Čechy
to po tlém nepojde pojata církev v
liasileji vyjednávat! S omezením
svých po'adakft (kompaktáta) spo
kojili se jen mírnřjíí (Pražané) ni
koli ráanéjňí (Táborité) Nastal boj:
Táborité podlehli u Lipan Výtnam
hnutí huaitskóho jest náboženský
apoleoénský a hlavné národní: po
stup Némcfl tadržán K 1430 Če
chové jsou přijati do církve kom
paktata uznána a
Sitjtnuml dosáhl konečné koruny
české
Habsburkové (1437-1157)
Albrecht I llakomký—m)to cíaař
II — zeť Sigmund&v ntal se králem
čeakým a uherským Když pak
smrtí Ladiťava Pohrobka syna Je
ho obé koruny osiřely tvoliii i Če
chové králo své krvé a víry
Jiříka z Podřbrad (1458—1471)
Jiří byl slavný král Icó trpfl
mnoho i s národem pro vérnost ke
kompaktátům Nepřátele své pora
zil vítézné ale u cíle svých snah —
zemřel Za nébo utvořila se Jednota
Bratří českých
Jagailovci(1471-I52()
Vladitlao 11 — Krdl "Dobře"—
(1471 — 1510) polský králevicdosul
ae na trftn český ke přání umírající
ho Jiříka r 1490 stal také králem
uherským Hlaboslí svou zavinil
úpadek vlasti
Ludvik ( 1 5 1 (5 — 1 5JC) ayn Vladi
slav&v zahynul r 152H u Moháče
prchaje a bilvy před Turky Trfln
éeský a uherský sovu se uprázdnil
Na oba svobodnou volbou dostali ae
Habsburkové (I52U-1780)
držící temé alpuké
Takto jest dán táklad k mocnář
ství rakouNko-uherskéinu Počínaje
touto dobou jsou vSichni králové
čeští zároveň císaři řfmuko-ncmeuký-mi
fierdinaml I (1520-1504) žádaje
atavy české aby táhli proti něme
ckým evangelíkAm nepochodil ne
boť vfttica nroJ(iOilipN))ojovtU
lý(ti nittřřrm řVřflort itřs
Ml ftdbnj povrdal jasttMy jlffil Islo
lil ivlállrtf universitu i fibfiottl ani
Ilk st ví
MtmiU'in ~-Jkf r f# II —
(IMI-mt) syn KeřlinnH j
aálslivým athf4fil r t1h tkM
kfřřrtf ( SjtulirtA vr rinf litf
htkfth mPfrUkh a llraiíl) V
1'ltřát h 4li'il risn)4U Turky Jko
Hwhdf lfih"n Irtlřjsyn Mi
míli4iílv pfrrti itj nmM
A't pfál kalrdtkm pst ti byl dfttt
t lnti iimtll evartslíkňni
ivfibfi víry míjfátáteřri NáfiNUm
kiťtllkiv jřrtřiival rt4(n"sm avýrai
lnpti bíka invkh'i ala
rtl nmtt pi(tUli so4
MUdi[mt -inivj bratra ll
d lřf a TrMo rertesl #í lo lirálA
Mkfth id VI In Zslířfi př'tiklíi
a'jtl rnsil kstollkr avaneHky ?
ifrjrnoti válku K ll Mtl41 akolsíl
smrt rtenirtslt Čet lťi4 n4tinlctv(
llahsbtirkAv jifrMtaofé obávali sa
Mafiaftot bratrinca
ttrdiminda &týrtkMw (1510 —
37) jakri r4inlio panorrtlka li l pak
Jikřf nepřítele svá víry Avšak na
lifU Hoře v n IMI o 2 h- l a pola
ilne dn Iitiidu r Ů'i) jsou
Čechové poralenlj přotikral Fri
(Irit h Falcký pn hlpká Iteehta jest
popravena vlin nirrxlu vyhnána
Šimoni atnoét Jayk písemnictví na
i pohřlwnoj práce jenuítft tapoíala
NejslavnřjŽf ti:li Jan Amos Ko
menský prchal do ciziny Uoziuříla
st válka třicetiletá vlat nJi pusto
iilí Švédové i cNsfiií Urfiiyvi
leíné stiíly se tonrve pt 30 letech ta
Ferdinanda (1037— 1057) r
164Smírern wesiřalakým Ferdinand
lil spojil universitu Karlovu a jesu
itskou v jediné učeni a třídil biskup
ství litoměřické Hyn jebo
Ferdinand I V jest korunovánale
vlády se nedočkal
Leopold (1657-1705) bratr
Ferdinanda IV taložil biskupetví v
Králové Hradci Povstání utýra
ných českých sedláka proti přišlého
valé slech té dal potlačili volákem
Válčil s Turky a Francouzi jichž
paličové řádili po vlati apustpáené
morem
Josef I (1705-171 1) syn Leopol
da I a bratr jeho
Karel — jsko císař VI (1711—
40) zlomil moo Turka Nemaje sy
no vydal pragmatickou sankci jejíž
přijetím r 1720 uznali stavové čeřtí
královnou dceru Karlovu
Marii 'lerezil (1740-1780) Jí
odňali Prusové nohaté Slezsko Ma
rie Terezie spojivňi českou kancelář
s rakouskou tniéiia poslední zbytek
naší samostatnosti zřídila arcibi
skupství olomoucké a biskupství
brnénské
Hahshurko-Lotiuiiikovó (1780-?)
JoKtfJ (1780-1790) svobodo
myslný syn Marie Terezie toleranč
ním patentem povolil evangelíkům
volnost víry truAil nevolnictví a ta
ložil biNkupMtvi budějovické Po
némčující snahy jeho národ nád
vzkřísily Za bratra Josefova
Leopolda II (17SI0— 1702) pořá
dána jest v Praze r 1791 první tem
ská výbava
hrantiÁek I (1792-1835) syn
Lfopoldftv válčil s Francouzi Při
jav titul cístřt) rskouttkého složil
korunu řínisko-néineckou V Praze
založena jeai r 1802 technika na
gymnasiích zavedl Frantiňek vyučo
vání češliné
herdinand Y Ihbrotioý syn
Frantiikftv tidélil národflin svým
konstituci truSil robotu ale v bou
řích r 1848 se vídal ve prepéch
svého synovce J V Františka Joee
fa I
Virnoftl upotřeb! Jaal pH kaidé práci tvláéll
vk MixtraH Jr J iB aahlaal a al
satan n oplřlU xjlapll Uk Jimi Jaat Alla'a
{aag aUtaj a lfU JJ Tro dl- (vodaj
ffllil sáoklákéut Ur a MtJ4 a4ii ti
lleikf R rftd t UkírsUl o UkMt