Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 08, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mlal 'ílserl"
1'fosUvtný vynilsif Thron
Kli#oři jstt lrttft ! ""IM
kftnsJSal ssUviti it(ítf) fis
ilmf dsUÍ 64 fvovl Poro f
tohoVr přistroj — fli'fkp Jt
Jsh Jroíao — fi pnktirky po
alf li lť#M(?íí'tJ'-H ppřM Jfl
liní vM rvilítln4 v í luznými
Dosavadní spfUob ř"Uj:řřrtftf
tlef MvMiUlftfeh lil pt kotH lí I
skýeh vjlďvl dloaMfco
j'fni l tři hodiny nk ly I vbi
f připadl portnlnf ttíf Kfiti
! mnohdy f#llf # n " I l my
Um Klínový bylo MMitl
v oumíiti m rrt Mém ip w
bortnlnl kosti takovými Iři
ýmtu pM
strojem Jsho Jt rt té dukonž-ný
fjsoroskop Zpravodaj lUrabb
dtfltfril tyto dny Kd" v Jho
klifti ni řlaořokn} ni ltt w
plk Jíflilř") lfi A tJ: ynUilif ř
foařa A N Ulm j-!4tf#
f4(8lkira Bi{nÍUnťm Jft4 nk4
mu kosti Jho řakjr — mo
éptnl imíifb I'oni'ef ťHtffJ#
(kotho Uktf mftt ihn i ijlciti
kdl k J-ř tiit kutkt ! k!
jtkfta fp&otfB j kof i!4m4oi
Un ffťJji Wyt£i)4tna ffi4
dí VtHc# tfktfn tl ipro
di) kJl KJion oroítil }rknol
(Íc iiJnl f fťi íluorokop olo
lil pak raka Jbo mii prkno
roura Zprtroda] díval pak do
flaorotkopa a Tidéi iccla Jar4 kr
te prkoo lllé plitoo a oa ořrn
cky koati aá roky FIooro#kop
] Uhký přlitroj Uk ! lékař mQle
ho ne boa karakolir niti Elton
nedi av&] vjrn41e patentovali tak
abj lékali bet olUIl mohli ai pM
troj pořldítí N Y L
Praklblc vt hrála
V t4konodiritva iowckém pro
Jedoivioa ve itředa a ve čtvrtk v
enita předloha kteroo! v obvod a
tito v t roba lihovin dovolována
býti měla a to se rosami ie prohi
" bičici oapnoli veikerj síly avé
aby přijetí předlohy dotyčné zatne
xili A to 18 jim také podařilo
Kdyl ve čtvrtek k hlasování dořlo
poražena byla 22 proti 27 hlasům
To jeat oviem snačným vítězstvím
pro probibič&ky neboť tím dosa
vadní jařmo i na dile do jisté míry
na lida iowském spočívali bude
Lihoviny prodá viny budou ovšem
veaele dile leč peníae ca ně ply
nouti budou do kapea vyrabitelft ve
stitech jiných
Z hromadné rraidj
obviňovin jeat nyní farmer Henry
F Baatian bydlící nedaleko Rock
Island I1L kterýž 13 března Bamo
vražda apichal a tvrdí se že učinil
tak jediné proto an viděi že ob
jevení vraied déle odklidatt se
nedi Na farmě Hastianově praco
vala celá řada osob jež vesměs ta
jemným apftsobem zmizely a nyní
soudí se že Bastian vrahem jejich
byL Tak zmizel čeledín Fred
Kushman jehož tělo teprvé před
měsícem na opaitčné cestě k far
mě vedoucí nalezeno dile John
Louderbaob kterýž zmizel as před
rokem jehož pozůstatky nalezeny
minulého týdne v kopě hnoje na
farmě Marshall Lewis kterýž zmi
zel r 1889 a Fritx Kiernzen zmi
zevší r 1884 — Když mrtvola
Kushmannova nalezena svědčil Ba
atian před koronerem že v den
kdy o život přisel vyplatil mu za
drženou mzda $79 nimiž do mě
sta odejel Vtal prý si avliitě di
vokého koně kterýž v noct prý bez
jezdce a bez sedla na farma se vrá
til a na základě svědectví tohoto
vyneien rozsudek že smrt byla na
hodilou Leč tiby na to počaly se
oaývati hlasy že smrt nahodilou
nebyla % zavedeným snová vyfie
' třoviním tjíitěno že vlastně o
vražda se jedni % jelikož Baatian
ve výpovědích svých si odporoval
padlo podezření na něho A dle
viebo bylo as oprivněným neboť
než zatčen býti mohl samovražda
ipicbti
ř M fsffcsu ftit
povol4nl byli 1 řtk vlbhftl
okresní komisaři tiiťítt a
tki lkm tthklni # Fynt
O l{'#ří'rfllhf f í f ftibtrt
svfrh ihky m4 lho I komis?
MfNíf fioU přijmi! óphtck v obno
i i" M kffflí? obnos iroti!
m "ilíti vtivti s4hp it Um hl
lm aby vinění ob ifoby proti
jístérni trvha tímM pn by ťi
I'r# iNif
1'lvIníkSm v poimkovfrli tř
d vf4 h Vtn Dubtth
v mvív nw
?'" -r"f"w h TJ
řn4d'f íf
Minu oři4mpři # httUk odbo-
rsrtnt N 4l lkm nrurltt v ti
rnf'iftí ftlul zvijffnaftf v
Jit4 řfřVl ilatolt-
n dokal tiť iři'i tttulfin%
fil'i l 1'ořrřTiky iťijfrniny biti
moho'i výhradnA Jen kciťcnými
omlňlkf lí likona hřii#lř lij
ho a vy!lo4n li l pHiltý
byt ta potomku abf p!řfít Jftiti
mohl 7 kaf lý akr ni Ulití
# nutí 11 v pití ročních spliť
kkh
na pfípttiťní do svátku l'rií mt
přítoma Aritona a Ner íítíťo
j 1 jak inifno o to H líjí V po-
ledcím zi"linf výboru sněmovní
ho Dk4ialo s9 lotiJ ie předlohy do
tyčné sotva as v zarcliiil tomto k
projedninf ď j lou at-boř kladeny
všemožné přvkilky v centu ná
vrhu aby k Minování o tom ve vý
boru doílo Tak namítáno lo ne
bylo by sprivným aby počet státu
slříbrařskýcb o dva rozmnožen byl
když otázka svobodného a noobmo
zeného ražení stříbra rozhodnuta
dofiud není a že by rozhodnutí o
tom státům nynějším ponecháno
býti mělo Dále uviděno Že 25
procent obyvatelstva Arizony a 3-J
procent v New Mezico čísli ani
psiti neumí a konečně i to žu ač
rozloha jích ětí než celého Novo
anglicka jest přec obyvatelstva
méně mají než jinde pro jediný
kongresní distrikt nt požaduje
Osudný pád
Když v pátek vlak Lake Krie &
Westeru dráhy skrze Elliott 111
jel spadnul s jednoho vozu cestu
jící na stupitku stojící tak ne
iCantnč že hlavou o kolejnici nara
zil Pádem byl mu nejspíše mo
zek olřesen neboť po chvíli vstal
a vytáhnuv revolver z tohoto ně
kolik ran do davu vypálil Na to
vskočil do blízké stáje kdež na
koně vskočil a na útěk se dal Pro
následován byl davem občauĎ chy
cen byl ale teprvé pak když kulí
z revolveru koleno mu rozlřlštěno
Kána jeho byla tak těžkou že noha
nad kolením odejmuta býti mimla
Vyšetřováním zjištěno že jest to
John Franklin z Fort líecovery
O kterýž s nemocnou manželkou
svou ze St Louis se vracel a v
Elliolt neštěstím tímto stižen byl
Srážka na moMě
Čtyři míle od Wbeeling W Va
udála se v pátek na mostě přes
řeku Ohio srážka dvou vlaku Bel
laire Baltimore fc Ohio dráhy v
níž dva životy na zmar přiSly že
více života utraceno nebylo za to
děkovati jest jedině tomu že hro
zící nebezpečí za v čas spozorovi
no a ostatní osoby na vlaku se na
lézající skokem zachriniti se mo
hly Svrbí ho as ruka
V Detroit zatčen byl v pitek
radní John Chris Jacobs na obvi
nění že od architekuké jedné firmy
značný úplatek požadoval a za týž
pro plány firmy té na stavbu nové
radnice hlasovat! sliboval — Ja
cobs obžalován byl pro podobný
zločin již před několika roky jeli
kož tnu ale vina nade vil pochyb
nost dokázána býti nemohla tož
vyváznul tentokráte prý ale v síti
sákota uvízne
Frfitrže nračea
Z Lexíngton Ky oznámeno v
pitek že průtrže mračen ▼ okre-
Mj Uy 0#ty rt fúrii! smlři
kit Jiti Jíl níítúW lijly 'lvl"k'
ířifííml flfl I pfVfl nllti' B ií-
íto Cfttsk f(i-lrift hf ythttit
it h i Ík vkřjr A itAft r)
W"lílll Jfi1 tfnjfff S pMVffhíl
l rnW'!i i fmf-ty p'ki I
ttn M '})'- t ťí „„} jřj ( r
!'infli - Mfifk'i Il(řitill
Hod v fkol( %mnim y'n-'ltkt
4Ksl li t l d i%U 1
Jílkem Mi Mn4m'Hf v
Ut% i přt K"if t"i 'itJn
hj y u ii % ěh-f ( k ) it ! i t
fiffm Jp ťm t 1 j" fi l tt íf I
tnii ti"'( ř prv ř p n ď rt'- í
t tltn j í in ď'k"i í- j i
k'i ofitn i tci M Ki!i-f
lfíJ(n ti'jf J toill tajemník s(4t
h( Prvř ( l ř -1 í ířlrnt 4 vy
hi líni ffi wi-Jřl f)ík'lik trnill
kí-r k íe f p')p4Jf 4 k Ijtl tito
vlUli ! of'it4rtÍ j"íltt
ft ntf I'ť ! fi máli t ' lj't
ptřnl k i}4tl zníííti hvhot vyl '
miiIi icr řt tiifíU Ukofřfft t
ttťltio bylo by sbnřefií ( 14 jdř
triny tiátlfďiVJílo — V Hiíntil'm
íi" kn1 irtv a nav rKo v 4rt %
UtiM nivho il5tojn'ho kapiťv
ls lo iřinllíh d tyií'4 liPpřdíU
té nyní touto i-iti-Mi tli ďKÍíití
V I5uie t'ity Malio odbván
kořicem týlno konjrp v 4Jiini
přistěhnvalstva pra f4ty zápalní
a obexlán byl téměř od o vícth stá
tu samiÍMÍppkýuh Mimo uvažo
vání o tom ku-rak přistěhovalstvo
ro západ lajtittili by dulo fři-
jata resuluce schvalující zamýšle
nou vJnUvu zamisHisnippfkou v
Omaze a požadující na zákonolár
stvech jednotlivých stútfi aby na
obeslání tíže potřebné pentzo po
volily Důležitý rozsudek
vynesen v sobotu v Cedar ILapids
la porotou v žalobě Wta Le'f
heita proti Sohlitzově pivovarnické
společnosti v niž jednalo se o
♦ 14-18178 kteříž žalujícím obžalo
vané íirmě za lihoviny a budovu
od ní koupenou zaplaceny byly a
vrácení kteréžto částky zpět poža
dováno Leifheit byl správcem
konkursní podstaty hostinského
Fred Jurriese v Clinton a vrácení
peněz oněch požadoval na tom zá
kládě že pivo prodáno Jurriesovi
v přímém odporu se zákonem pro
hibičním Žaloba podána byla as
před čtyřmi roky a projednávána
byla v soudech státních i spolko
vých a konečně skončen soud Um
že porotou v sobotů na žádaný ob
nos roíHiidek vo prospěch strany
žalující vyneset
Ocelářsky t rotit
V New Yorku před týdnem při
pravovaný velký trust ocelářských
továrníků který má vládnouti ka
pitálem tři Bta mihonfi dolarů stal
so koncem týdne hotovou událostí
Majitelově hutí kteří k tomuto
trustu přináleží mohou nyní libo
volně diktovati mnoho li rudy má
so zpracovali na ocel a železo a za
jakou cenu má se docílený výrobek
prodávati Cena ocelových Kolejí
byU v Pittsburgu zvýšena již na
t28 za tunu Cena za ocelové pruty
ustanovena v Pittsburgu ua 20 za
tunu což jest o t3 více nežli bylo
až doposud () zvýšení cen byla
podána zpráva vřt-m agentům kteří
mají své hlavní úřadovny v Chica
gu s tím podotknutím aby neru
čili za Žádné delíí objt-dnávky
nežli pro měsíc duben Kapitil
jednotlivých iirem které k trastu
přináleží kolísá se mezi 2 až 50
milony dolary
Ti americký sjezd
Na vyzvání sektetáře Oineyho se
sli se ve čtvrtek vyslanci republik
amerických ku vít americké konfe
renci v úřadovně diplomatické zahra
ničního odboru aby usnesli se o po
třebách úřadovny amerických repu
blik kteri se odrŽaje spojf-oým ná
kladem viecb zemí Olney předsedal
11 íktinyrh ř"ilMf)rb fpiblik
w ]}# vytlinrí JJ'ih i VVh
IfigWfH n ttlti fSidit-l éř
d iVfiyF-if flb vyklí 11 Is U lon
yřvt ví Ky při" JI unUuk
si d I a ! Jft m tt sby Jí
lJify tfě"ft ktr4 by kanili
'fa biv ubthfin by jmnovt
IMitMffiftý v{l -ř by if fitil př ik' n
1ttH' t"iuh pruí Ahbvfty a
f lí-l Ut v bil'i"í If4
Wm h Pýt d ibnl
4rMlnt kssky
Vlitfl lt-mtfl iiťřiyK k#l v
iA u tkii kifcpf f In utsřřjftí
!pl4 přilitu I o íltiirinfm ští
tu Zrudnil b bik V't bfk
olii4it ín i jujitb fimnfil vfkií
J hklo hljř i! Zttljft-1 řř'fcf v
r-ik i ♦!( 11 M ikiis jiřirf csftfíé
tfj ♦ ! '1 i"r' i "
§ 1 ' m iKIný ki itál jt
'}lSVu pMytk i 1711 IM
l:i'-trl tklil huk udrrisni
V Hin FřM i-k'i k f fisjl s# přlpřt
vy kii prtv l ní ibrfké stlvby
jidriÁ n ťitil o řf kb-rnttí fátoky
rufii hU Frn'ikim ()khn lem
f'l lyrtian Brí vynikající in Jo
nýr přdriil IVrminal (!m
piy" o tonitn projektu dl Jbo
náhli-ďi ít by e stavba proéti
pjklilff obrovské výlohy nikoho ne
odu" Mi bjt zřízen obtoukovitý
mod ktrý by mél uprostřed dvě
rozpjett ii 1U0V stopách délky dále
10 roij-tl po stranách v délce 400
stop dále tikolik roitpjetí a veluxlů
v délce 150 stop Mot mi sloužili
pro chodce povozy a pro železniční
dopravu Jeho délka by byla dva
kráte tak velká jako brooklynkého
Provedení tohoto mostu ve formo
obloukovité nebylo by prý přflié ob
llžno Totltlcik
'L konicmu
V sněmovně poslanců pokračo
váno v úterý v debatě o rozpočtu
pro různi vydání mimo čehož jme
nován konferenční výbor kterýž
by s podobným výborem senátním
ohledně sporných položek v roz
počtu zákonodárném výkouném a
soudním dohodnouti se hleděl Ve
středu pokračovino v debatě o roz
počtu pro různi vydáni při čemž
appelováno na poslance by co mo
žná nejvíce setřiti hleděli neboť
dobře prý ví v jak spatném stavu
finance vládní se nálézají a že hro
madným povolováním položek zby
tečně schodek jenom zvýsují De
bata protáhla se až do 5 hodiny
kdy zasedání odročeno Ve čtvrtek
rozpředla se prudká debata o po
ložce kterouž t32C00 černošské
uuiversitě vo Washingtonu povolo
váno býti mi a tato vzdor tomu že
před dvěma týdny 143 proti 135
hlasům přijato usnesení že žádné
peníze sektářským ústavům povo
leny býti nesmí konečně 129 proti
105 hl schválena Po přijetí ně
kolika předloh Sirslho významu
nemajících zasedání o 5 hod od
ročeno V sněmovně poslanců věnováno
v pátek opětně drahně času roko
vání o otázce kubánské a sice stalo
se tak na základě odporučení vý
boru na záležitosti zahraniční aby
přijata byla resoluce senitem již
dříve přijati a aby od resoluce pů
vodní opuštěno bylo Námitky že
resolucí senátní president k uznání
povstalců a k vydání resoluco pří
slušné vázán netl a že zůstane to
prázdným: Blovy na papíře vy vra
covány tvrzením že prý president
neodváží se přímo proti kongresu
se postaviti a zřejmou vůli lidu
sneuzcávati Debata tato vyžádala
si veškerý čas sasedání denního
načež v zasedání večerním celá
řada soukromých předloh pensij-
ntch projednina — V sobota pro
jednána celi řada růtných nivrhu
a přijato několik předloh pensij
nich mezi nimiž i on kterouž ex
guvernéru slitu Nebrasky gen
John M Thaysrotl psn v obno
su ♦ !' mfstnl sdělována jt
N K p'ikfíov4í ftpltft o i4tsll
(! kubánská a dshtU tf '"'
IMfila s al ďi hodiny vísf
iif fc fy nls'i l# ? p 111 ki
rlv4'il f t4ifítostl 4 dojili
m ul V on Hlt dl# dřlvs estífto
vsfilha protjřsmi k'řtí4 dsbvta
o 4Ulit"tl kl4nk4 skostsna
hv4U Jll proti 17 M4m
řMohP dM# Jl stn4tm přijt4
n#I a 1 4 ptntl to h%hm přijt
řoipol nanprtvft ťki řsk při
ftvft Jřml tfiioAřopvolov4fti
jcl láfuvsft opřvftv4řío Jsst l
po'tl pr%l na IJ řtovjeh ml
tr l k 11 k'o#čný r4kll na
rl7JlJlO řoipo5t#n jt
V sn4ťi v útřý va-
lov4fím o foipo5t pi4iořiřm
jimi clkw lioooioo povolsny
býti rnvjf pří čml rJl# čai
vyJidttt si pololki ohledni pod
pory tbthjtn tpo!iřftotm paro
plivfbnlrn ta dopravu plťivfrh
tátylrk ttt powknov4no pf4
Vďm na U ! vítíína tnli ontVh
plyn do kapss spfiUČnostl angli
ckých any parobhll amsríek do
rtd blinu vranou jsou Z14rí
odročeno o h bolině V lMti
vy volina opětně i4lelitost kulán
ski a sice floridkým ssnitorem
Callem který! opětné v niladi vi
leíné se naléial Podal totiž reo
lucl kterouž poladoviio jest vy
slání válečného loďstva naieho na
Kubu za tím účelem aby nejenom
občané naii v právech svých hájeni
bylí ale aby zároveň i ukrutno
stem španělským koneo učiněn byl
presidentovi dile bylo by nařízeno
uvědomili vládu Ipanělskou že
Kubu vojskem našim obsadíme
pakli že posádka ípanělski v pi
chání nisilností neustane Dále
jednáno o kontestu DapontovS
načež projednivin rozpočet poštov
ní a týž před odročením schvilen
Vo čtvrtek pokračovino v deba
tě o rozpočtu poštovním o konte
stu Dupontově a povoleno položení
tratí železničních několika reserva
cemi indiinskými načež zasedání
na pondělí odročeno
Senit strávil celé pondělí uvažo
váním rozpočtu poštovního k při
jetí téhož ale vzdor tomu nedoílo
při debatě oboustranně vytýkáno
že poštovního odboru a zřízenců k
účelům strannickým zneužíváno
jest a debata o tom protáhla se té
měř přes celé zasedání Mimo po
volení několika předloh pensijních
nevykonino zcela ničeho jiného a
po krátkém zasediní výkonném se
nit so po 5:30 odročil
Pro Ileeda
Kepublikiné new-hampshireití
odbývali státní svou konvenci v
Concord a tiž skončila tím že do
konvence národní zvoleni vesměs
stoupenci Ileedovi kteří teprvé
pak pro McKinley-ho hlasovati bu
dou když se ukáže že navržení
Ileeda nemožným jest V platformě
prohlašuje so strana pro ochranu
celní pro vzijemnost obchodní
pro zdravou měnu a pro ráznou po
litiku zahraniční
Republikáni vyhráli
Ve středu odbývinv v Rhode
Islandu volby státní a výsledek
9
jich byl takým jakýž očekáván
HII! #! i 'i I r "V
repuoiiKum zviiziu uuiz na ceie
čáře a guvernér Lippitt znovuzvo-1 1
len většinou při nejmenším 10000
blasŮ Státní demokratický v ý bořil
sám doznává porážku co nejrozhop '
nejiti uuuoi puuritu bo jim svrf
uu uo sněmovny uosiancu vseiv
l_ 1 _ ¥ t k ~
všudy tři poslance — o 5 mén)
než měli jich dosud mimo čehož
ztratili i jednoho senátora tak že v
tíleso tomto pouze jedním senáto-í
rnm c&atnnnAni hudon V PrnvL
dence Pawtucket Central Falls ¥
— — ~ „ -~ — ~ — _ — — — — — m w j
Woonsocket vyhrál lístek licenčn:
f Důležitý rozsudek vvdio
pondělí uejvyšším soudem spolko
vým a sice uznána zákonitost onoho
ustanovení zikona o dooravě mezi'
státní jimž sakasovino jeet dri-
nám počítali vysií cenu za doprava
zboží na vzdálenost menií ne! ni
vzdálenost delif
i