Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 08, 1896, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r OK KOK ZAiAUU-4
CESI VJpiCE
J V Čechostatan dožftáms
f trefení Mk% Prvé Katnlb-M
ťVMnf Jednoty dr V J Ch4
Ut pracuj k tom aby v ( himi
ilolt byla iřf4 tloben4 ne
mocnic 11 k ktr41 bt pod # r 4
tod Milosrdných Mt#f nWil
V ťb(ftfi pMl v pn-Mlí
min týdn k t41riomi útit i kfJn
Jossf Knřort Tl k'4 i v
rltnMtl#m sfm A Connsm
po třti drihjr WUoonoín (Vntraí
nbr4n tf 1 v hovor tk ďitlvlr
! hukot IdllMho # tlaku ř!jr
íl Uk f tímto it!n a o
třlfi byl M1 potlučen Ifiífi4
ři hlav t Jdn noh r podkoltnf
ros rot !řc#n
tf Talor Tt jytMil
n4hodoa roíoie krajan Antonín
fcsafík ř4najho byl Uk lll
koo ! ? několika ho lin4 b 10
mft
0ro4 (UU) ward chicajř
tká zastoupena b J v ra!l mt
ké &t kal dý i Cechem Minuta
Jsm otn4mili ! nominov4n Um
it radního demokraty KL J Ililík
!S nominace tato dik pleticb4m
šoupalo jho volební komUt ivr4
cna ta demokratického navrlen
C protivník IUlíkav Fr Meek
Ukto ttky-krajtn prohl4en —
Republikánským čtkancem pro týl
úřad tul v posledních dnech
těl Čech neboť ? konvenci navrže
ný kandidát James J Ilanks no
minace se vídal a na rufstojeho
snámý a oblíbený krajan (iotilieb
Schneterger postaven
J V Green Hay Win dopraven
SO března do nemocnice krajan
Jan Bolena kterýž tetěm tvým
Engelsem smrtelní postřelen byl
Meti oběma panovaly jíl po delší
doba rfiinice a nyní Kngel tvrdí
ie Bolena přistihnul kdyl mo kři
vý otrivíti chtžl — Engels naléti
se ve vetenf
"i V Cedar Ihpids la pořád&na
v sobota 28 břesna českou nedílní
ikoloa "Komenský" slavnost na
památka 304letých narosenin otce
ml&dele Jana Amose Komenského
a vydařila se nade vSe očekávání
Dlouhý program 38 čísel sestával
s písní básní a koňsko bndebních
l V Boand Brook N J ia
kládán jest klub "Zlatá Praha"
kterýS v krátkosti do svarku jedno
ty č S P S uveden bade
V Chicaga odbývána je dnes
v úterý v síni Patronátu Česko
Americké Školy Lad Klácel na
roba 19 nl a Leavitt velkolepá
slavnost na oslavo narozenin Ladi
míra Klácela při niž nejpředněji!
umělecké síly tamní účinkují —
(Tistý výnos slavnosti věnován bude
na třítení fond a pro společnou kni
hovna obsahu svobodomyslného
pro veškerou mládei českých svo
bodomyslnách Skol v Chicago
[ Dne 1 dubna přiiel v Chica
ga k válnémn úrazu 18letý Josef
Prochátka 1 Corksville Týl jel
"na slepo" po nákladním vlaku
Eastern Illinois do South Chicaga
při čemž dotal se meti spojovadla
dvou vora při čemž mu byla levá
noha tak rosmačkána že mosela
mu býti v nemocnici odejmuta
Snad ládné město nemůže po
chlubili se při dnešních volbách
městských tak velkým poStem če
ských ucháteču o úřady jako Ke
wauneA Uchátíť se tam na demo
kratickém lístku o úřady následu
jící krajané: Za pokladníka V
Hamáček ta odhadčího V Draho
vtal ta policejního soudce Vojtěch
Adams ta radního Fr Hamáček v
prvé a Ant Kačerovský ▼ druhé
wardě ta smírčího soudce Jos II
Janda v druhé a J V Lufíák ve
třetí wardě Jos Mašek ta super
visora v druhé wardě a Tom Hli
fiik ta konstebla v prvé a Jan
Vlach v drahé wardě
Z Hlavní sjetd ráda ČS PS od
bývali se bude dle osnešení velkoři
du Minnesoty dne 15' června r St
Paul Minn_
HOVORNA
ifM ttf tfm 'm u'i# vft
- ěha t lot t
Omaha Nb KtM) li pk
iřtb4 hotnífký ktrý 141 vlfní
kniftonií lábtvnfrh knih? Mrri
Mil řctvi ivtikl jl4 1 (h f řj
vl#n)i"h MmJ nové nl #pli h (í'
#ot(#lf vlk nk$ri %tnt$f§
bych j kwroi $ptt%ttt bjl li bf
ta výhodi "ktnHtiř H bJi
knihy {'tlfcti l vjfpftjíof nl bi
fltfi Kirl Atiřl k
(Mf o-ítt fUl VU) Til
Jtdfloti H'kol míjí mi knihovny
i4f oi kll by jt klt rtmokoliv
I BÍeh tl'ifti! f' curi UkofDil f)
l'n htbtijamt 1 by BS J# lft"ín fieb
n% ilřahťm mít byU hju A Ir
y f"lk1 ďítjíojih r)Umt
alř4M
Alfonl Ntb lVfím lř!t v
Hovorní mé li í!ník právo
kouř kdjl tomu roitiRií 3 J H
roijitfl koně opr4v nřn 14dti r4lrs
da na ukováni rntick4H( ktf rý d4
v4 kofiovi nepravé Uky tk dlouho
a2 kftft t letbn Tom Pnkíř
0tpov?J': I Poid nen4mt v
tákonoíku lálnho t4kon regulují
cibo tfC-rotiékiřotvi a proto rnfile
kaldý loto provoiovit ar loroa rot
ami anebo ne 2 Kdyl ty se mo
hlo skutečně dokint že roatičk4ř
byl pUJinou tabynutí dobytčete ne
pochybně Ie by mohl se domáhat
majitel uplacení tí hol soudně viik
dojista že by jej soudy rtály více než
jakou cenu kafi měl
Praha Neb Prosím sdělte v
Hovorně když někdo trentuje osm
desátku akr po 1260 a ono na ní je
k užívání jen 77 akrů poněvadž 3
akry přiíly na ceita tdaliž jest po
vinen platit t 80 akra A K
Odpověď: To tátisí od domlu
vení se a od snění smlouvy nájemné
Nepochybně že by skoro každý měl
ta to že cesta patří k potemku a že
jest používána právě tak jako pote
mek ostatní a kdyby majitel mohl a
chtěl cestu tahradit nepochybně že
by se nájemník proti tomu velice
bránil a kroutil Však když by
Bmlouva zněla tak že najimá a bude
platiti nájemné z lé č&Hticy jen která
jest zoraná neb orbě tpfiobilá a by
lo zoráváno pouze 77 akru nepochyb
ně by nemohl být donucen ku placení
nájemného x více než tobo
Carns Neb Proním sdělte mi
která společnost pojiíťuje v Nebra-ce
proti krupobití A Koenig
Odpověď Státní auditor sděluje
nám že jediná společnost pojišťujíci
proti krupobití je St Paul [Minn]
Fire and Marině Ins Co
Chicago III Ctěcá redakce!
Prosím sdělte v Hovorně: 1 Zda
li maže být poslední vale od vlast
ních dítek zrušena a) Když jest
podepsaná krevními přáteli co svěd
ky b) když se nalézá po smrti ne
mocných rodičů ještě kolik dnu v
rukou přátel a nikoliv u cizé osoby
2 JeBtli nemá přijíti do rukou
úřední osobě ještě před rmrtí aneb
bned po smrti a v r jakém sta
vu buď tavřená neb otevřená 3
Jestli dlj tákona mají dostali podíl
dítky patřící dceři která temřela
pokud byly ještě rodiče živí aneb
jestli připadne ten podíl jejímu muži
Karel Tuček
Odpověď: 1 Podrobnou a urči
tou odpověď jest nám ve věci této
těžko dáli Každý stát a tedy i stát
Illinois má své zákony o této jakož
i o jiných věcech Na tom však není
dosti neboť tyto tákony mění se po
každé když státní sněm tasedá a mi
mo tc vrchní státní soud rozhoduje
neustále o ústavnosti těch neb oněch
zákona Kdybychom měli stopovati
a poučeni býti o všech všudy záko
nech které v jednotlivých státech
pHnMÍ mjf O lfh nitýrh lák
hek Jl ksl fý sním přijí ni I o
leb jl #ot ly m n6tttnf prM
ijí il llí bychom vír fi#)ll VÍ
hlřfjk li slfokátk Ifkoliv v r #!!
!"Hřieh áí#ch Íh4ifcf ttť
míl# lodpovMiti pou J# mitn
pf4rík jfrnl í4kon i ř'Mítlky
tou lni t fítinoi dopřdřotft mámy
Jot JMt oím pMfli l přřli
#Ifchři mt UU n#nl ník U t#tt
i4kony nl v lom ohti h řpírjí
blif s4 o pvoinf i4kont tnYiohi
jtli fákon t4ti Iltinoi jlnik nt
tnov9j# tI} I N#fhfi
křof př4tly fo st Iky vjf 1 1 ij
vítk aby %[inh lhm ! Iky st vrt
řť byl" I It4ťr totil owb p'
l#diI Vftli řiriícf v pfítořnn'Hitl
jjli:h 'tIftí 5li ph!#p! pfř
hl4t tlj U oni llif svMkor4 v
lHtomrtot J Un droWbo 4 J po
ďpli 3 O řM#df ktrho
doí vftls o fkroího Sfu la přu lhi
fnt býti m4 orloj i4kon Býti
to objíojnlJO dfl4 di p trnnl
pří soudu tom rozhoduj # f jjí
J!oli nb beplttaosii 3 ()iim
U dítky po deH ktori imřl t
tii ott (Mt4tora n mul jjř opr4v
híny j#oo jdU ťlkon k podílu
kdyl by f4dn4 pole tn( v&U nbylo
jinak a! rozhoduj pottední vftlr
(ZASLÁNO)
A"w 1W- dnů SO břttna JSM
Ctíc4 red "Pokroku Západu" —
Tímto dovoluj si Velkovýbor J C
I) st4tu N Y Ž4hti o lakavé uve
řejnění tohoto taslána Za jistých
okolností vidíme se nucené dáti ct
veřejnosti vysvětlení proč obracíme
se na jiný časopis než na orgán na$í
Jednoty V V st4tu N V zaslal
resoluci protestem místních sboro do
"D N" 20 února 1 r proii sprave
dlivě smýšlející sestře též ct p red
V témŽe čísle redakčního článku
útočí ct p redaktor na osobu zcela
na věci té se nepodílející tajemnici
ústředního výboru' A Máchovskou
Povinností naáí jest hájiti čest a
dobré jméno našich členkyň touže
cestou kterou dostalo se jim poha
nění Avšak nade zasláno nenalezlo
místa v D N aniž se nám na požá
dání dostalo rukopisu zpět an v po
známce redakčního článku dočítáme
se že ct p red ve svém časopise se
odpravovat nebude Nežádáme tobo
aniž toužíme po jeho krvi jenom to
co důstojnost čestného a vzdělaného
muže vyžaduje by neurážel jiných
bez příčiny
Zasláno Velkovýboru JČ D státu
N Y ze Bchflre dne 11 března t r
do "Dennice Novověku"
Po přečtení redakčního článku ze
dne 20 února t r usnešeno že pro
teslujem proti jednání redaktora
orgánu J Č D pana V Šnajdra
I Dlužno nvésti ž resoluce která
dle usnesení místních sbora odevzdá
na byla v moo V V a tak použil V
V jen zprávu zcela jemu náležející
Taktéž nebylo naším míněním s p
redaktorem jakousi polemiku vésti
naše resoluce platila oné spravedlivě
smýšlející sestře které se ctěný pan
redaktor tak vřele ujímá
II Usnešeno že považujem ta ne
oprávněné jednání oné spravedlivě
smýšlející sestry jakož i p redakto
ři an jí pomáhá rušit naše stanovy
III Považujeme za svou povin
nost bráti v ochranu všechny nám
podřízené sbory a tu i jejich členky
které jsou tak nesprávně urážlifě
a zlomyslně napadeny jako se stalo
oním dopisem oné spravedlivé smý
šlející sestře
Též usnešeno že protestujem proti
jednání ct redaktora p V Šnajdra
an nezasloužené urážlivými nájezdy
napadá taj Ústředního Výboru se
A Máchovskou jíž vint t monopoli
sovánf strannické agitace a štvaní
Velkovýboru proti jeho osobě a jeho
neomylnosti I
mmmmmmmmmmmmmmMmmm
Hovnuitlfímim
ZnltulefinL
choroba
Vodím telnosť
Krtico
Košilí nomoci
Neduhy
JiWImkoll f r ti h tf
Vťt líilK nřnl trsft
OR PETER TAHRNEY
CMICAOO LL
Ct p řdt hf k tMifnU nim
ioti]f l psnl M f fim ontUftf
ani v sepsáni roltir# J4 InAo po lí
la nmU V poznám™ I imíniná
ptnt itpomtti4 f ftfil hl plstěnou
úřednici iVnukího spolku jt ictls
nřnítnf Prscojí snil nsb prám v a
y ntkuré 6fdnk podoboJw t4a
1 lrmí J (' D Jt díwti bohatá
nl aby lihla taktch ob'tf n svých
hlavnícb úředftirfťh Jl ti jejich ne
unatnnq pr4c dosti skromně odroé-
6ij Ž "Dtnnic Noovku' jest
list ryz voloiomysIný v čem
vUstné fl4 14 svobodomyslnost D
N nepodelf k4m antl bychom toho
uin4vali t njhlanějl a njpřed
nějíí předlohu přede všemi oprava
mi stanov pro příští sjezd vnucovat!
někomu i4vlu bylo by asi velkým
úkolem neb shld4vám i u osob
zásadních že přesvědčeni jejich se
mění a křt-hne tak že křehkost svoji
někdy dosti draze zapiští Jednu
poznámko od srdce k srdci ct pane
red Jest to vaA ryzá láska k naAl
Jednotě? Neb úcta k ženě anebo
dokonce to obchodní stanovisko jen
ta zlá vypoCítavoat jež tolik zla pft
sobí Tímto vybovujem ct p red
Že odpověď tato jest ta poslední a
prohlašujeme že sestra A Machov
ská jest ženou čestnou a dobrou pra
covnicí v ušlechtilé snaze naší Jed
noty Za ustanovený výbor
Marie Havránek Aloisie Melzer
Anna Bsyer Sofie Tvrdý
Marie Fiala Kosi Chobot
Aloisie IK-lská Anna Hrubý
Marie Stránský Marie Štěpánek
1'oplašná umrťioHť
Naieitatůtika tdratl — Dr F W
Hálly mlutl
CbicaRfiké denní listy obsahovaly ne
dávno řlánek o zdravotní statistice toho
města napsaný Drcm F W Hcillymre
zdravotního odboru který popisuje ze
vrubní situaci v mnohých jiných ř-fistecb
naíí země Udání to zasluhuje více než
zbříního povSimnutí jtliteož přichází
z tak spolehlivého pramene Učený lékař
pronáAÍ varování kterého by si mřll po
vSimnouti Jeden a vřichnl tvrdě že hlav
ní příčinou zvětšení poětu dmrtnostl Jsííu
choroby tístrojft plícnfch a dýchacích 1
chorob srdce a ledvin které v této dob
rofní převládají Veřejný tisk koná pou
ze svoji povinuosf když upozorňuje na
to aby obecenstvo k zabránění těchto ne
mocí používalo co ncjvřtilí opatrnosti
ZktiM-noHt lékařů uéí že ti kteří se Bta
nou obětí těchto chorob jsou z pravidla
osoby chatrného zdraví a oslabené sou
stavy jež v mnohých přípapech už dříve
Blíženy byly záchvatem chřipky Nebyly
nikdy zcela vyholeny nýbrž Jen "dočas
ní zhudlařeny Zárodky choroby vězí
dosud v Jejich těle a sebe menší nastuzení
dostaí že se starý záchvat opakuje ve
zborienérn zpftsohě Než řeknete snad to
všeho známe z trpká zkušenosti co ale
máme dělat abychom se tomu vyhnuli?
Odpověď není tak těžká Jak by se zdálo
Junt to řfdký případ aby silný a statečný
člověk postižen byl těmito podivnými ne
mocemi Obíhá-li krev s onou teplotou
a silou jakou jest od přírody obdařena
Jest tělo téměř neranítelno vočl chorobám
vůbec a těmto zvláště Proto Jest první
věcí obrnili tělo a soustavu pomocí krev
čistícího prostředku— léku který odstra
ní zárodky choroby a utvoří novou hoj
nou a červenou krev a osvěží celou sou
stavu K dosažení všech těchto dčeia ne
známe lepšího prostředku nežil DrsPetra
Iloboko Ustavičné užívání po celé sto
letí dokázalo Jeho účinek Na rozdíl od
ostatních botových léka nelze Jej obdr
žrti v lékárnách nýbrž přímo od vyrábí
tle nebo zvláštních místoích Jednatelů
Není li žádného jednatele v vašem sou
sedství pište doI adresou s Dr Peter
Fahrocy 113-121 80 Hevn ave Chi
cago 111
Dra Petra
jHloboko
HJfřd UlUHáu & N V H
T Xfhratr
M tí#mi dfáhiml do Ntbrtsky j
doučím! vyjdn4o Jt o snílnnt et
ny dopravy pro účatríky do jidii
Velkořá U C H V M„ ktsrý s bud
odbývat! dn H dubna t Omtf
Hr41ka tato povolena jest pout jn
tt jistých okolnosti a sic:
I Z míst odkud neobnáll do
pravné vte nl šest dolard
3 Mas! býti apoft sto úČastniko
a než h lístky ip4tečni tt snil
nou cenu vyd4vati budou musí m
společnostem dokázali 1 plný počet
účastníka byl
Soílenl jest obyčejné totil na
jednu a jednu třetinu ceny Každý
při koupi lístku požádá jednatel
želetničnlho o certifikát a musí za
plititi do Omahy cenu plnou Na
základě toho cerlificate obdrží 1
Omahy domu lístek za jednu třetinu
obyčejné ceny
Tyto certifikáty mu! po příjezdu
Jo Omahy odevzdali níž podepsa
nému ta účelem vykázání se n spo
lečnosti a ku potvrzeni jeho podpi
sem načež mu navráceny budou
Nechť nikdo t účastníku jak vy
slancfl tak i jiných účastníka kteří
tou dobou Omahu navštivili hodlají
neopomene při koupi lístku jednatele
o certificate požádat!
J B Jeništa
taj V ft Neb
Ve všech dobách za všech příleži
tostí v každá domácnosti jest Olej
bv Jakuba nejlepším prostředkem
proti všem bolestem
Výlet pro hledající domovy po
MiHHOurl Pacific dráze
Velmi nízké ceny za zpáteční list
ky do všech stanic v Kansasu Arkan
sasu Oklahomě Texasu a do všech
stanic jižních států vflbeo Nezapo
mefite na datum Výlety pořádány
budou dne 17 a 21 dubna a 5
května O úplné podrobnosti po
zemkové popisy knihy atd navštivte
nejbližšíbo jednatele neb písárnu
společnosti na severovýchodním rohu
1 3té a Farnam aneb nádraží na 15té
a Webster ul Omtha Neb
Tuos F Godkrky
J O PniLtii Pi P&TA
A O FATA 51x4
Farma na_ prodej
400 akra pozemku i mil od Crete
Neb 25 akra vzděláno Vše obraženo
lest čtvf-drátovvm idolem Nová
t — --j - 1— 1 - - -
maštal špejchar krásné obydli dvé
studně 2 větrníky dost lesa a živá
voda celý rok Cena 12800 ta akr
$3000 musí být hotově ostalni na 3
a 5 let na 7 procent 52 -ltn
Koupěchtiví nechC se obrátí na
W S Climclíř
Crctc - - INcb
— Předplácejte Hvým přáte
lům Hospodář doČerh ponzfl