Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 08, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ě 0
POKROI
PADD
frit MHe
ROtNÍK XXIV CISlO 52
OMAHA NEBRASKA V£ SíftEDLř 8 DUBNA 1890
4? (íř jfcw lí I
ZÁ
í
t
i
á
Wfc ZPRÁVY DOMACl
Htnntkm h1I(
f lájmc rIMf#(
Kin4Hf proMMáň! ď4 n-
pfotl 411 fkl loAWKoa M'
ř Mil V JJftotlivfl i(4tnN
tuiilil oiimhe itáaUifovnlj IVn
ylvanla 41 Ohi 71 Mihlk'ft
fediaaa 1 lllínoU Smrt
viUlí # na 4J f phtt a Jim!1 r"wř ilapáílaae fttimfc Im
J-tlt -4 III IJ -___- i i é
dofilliU tt fljf (njltho prová 141
a-rohlMrt a Ji nyní étnf krrk
lby do vIkrýrh ÚM1 tfriUnl
ti ýhrin4 (on if# Hol o to
iMiioriti m bďe fUatnl tmpe
řtftítií anie pokonK m ltil
haatl od 39Krt oManl alib f
laaovatl bfiJott vjhrtln4 pro
lknr# kuti vahjnl iválf
le m til mol nou přfrtf na I pro
fMInffji i4kna přohibíjhlho bliti
bědou linutí loto vyol4no proto
10 30000 voiií roibodíl raoo v
rakoa drfati bade poíum tímto
kildý cVkaeso porafan &b ivoUn
být! mafa rjl ťho 1 it alibi ©o
pVobltiiácl lálajf 21 il to jím
odmítnuto bu la
OIH' aapM
Wif ň#hř v twliím m4! la
: '
M4 I'iiffj tI4h' f trn4IAcl 6fi
p4 fmm4lf iřftln kořfřikl tr
I á t 0 m ±
jmi wbi Kftt?lf Iftlitnf
vj jm WUoonalft Jt i4(Uk
mhy caI Jt r v ý m f-křn
blfJk tt I41tl k?4!4 - Jt )t4
Přilil i4br nt! lf bt% ohvl
4ft lU mohl tolik mAfi
mi mi rok mlBalébfi
ff44 rk4
dllf It fkt CltU Botiréjno(t
inlrott toivcxlaln Jt l ol roka
1803 UK VfokQ Uka nrof
tallUk bobNIf tlcbomořikéni Lolf !- N ulicích Krnk!in Kor)
hod tlikonnínf S milo fcln „ ' brn Almr lolí tmi Uk vvto
tora fidtí Holí hrxl vlikooofiní p'' J-ltn4 pomocí l-xlík
bflti!4 ttif ni hfunii fi
po áplfika loUTtvl(m JH Jr- [ plvny trti Wtt Hhort drihy
ním rovolnn( pr? ý óplnik Ua "ÍT "ou toPi lk I dopravt
Wm f Mboi o 10 hodial uk 1 lBdUlái
llatii min haIIU iiJIK JLl
dli ía pacifiokébo éplo4k V i"f' u l1' J°7'n I?d4°
tl Ochodí v Krrop4 v]Mtn ""f T1 Pf1 0 I1 "
nodiUjii byU bad tiado jindonl dot Mbnáoj Uorn
Wrfé Dříití neJÉle Dd41f no l"8"'1 Ph řece ArknM kdel
ůplAka i Uk milo potřeli ticho-
roořiké tentokráte ta ivliitnoit !
mílo velikonoce o celý týden na
před oel oiutnl it£l
Preti pTýkol
Sekretář války Imoot prohlá
U te v pondělí co nejroshodnftji
proti lamýilenéma povýiení nyníj
iího velitele armády gen Mileae
d líeutenant generála armády kte
rý Ivo titul vyjma Wanhiairtona
ponte pSti generál&m naiim ndSlon
byl Titul tento udělován výhrad
nt jen tím generálům kteří jakožto
vojevůdci e vyznamenali a ivláitž
cenných tlaleb tem! naSí prokáaalt
a aice byli to: Soott Grant Sběr-
mas Sbendan a Schofield První
čtyři byli veliteli armád v čaae
prává tábava taneční odbývána a
matek tím apAaobený anadno dá ae
predatavit Jeltkol Indián a ko
něm aínfi bnooti ae nechtěl
ii i
airnia aa rvacaa t nu 4 mladíci a
2 dívčata opilým rodocham inaSně
potlaóeni on pak aám na koneo Uk
dokladní imláoen le v betvídomí
leíeti tftatal
války a ta výtečné íloíby jejioh
mimo vytnamenání výie uvedeného
doatalo ae jim zvláatních dika kon
gresu pátý pak byl v íaae války
velitelem armádního abora a do
táhaní nejvyiií možné hodnoati
třicet roka před tím než titulu
toho ae ma doatalo
Neuznaný ekrea
Nelvviaím utemním ooudfim
oklahomakým odmítnuto v pondělí
otnánt okresu (ireer kterýž zná
mým rozhodnutím nejvySšího aou
da tpolkového k Oklahomě Dři do
jen byl co čáati aoudního diitrikti
oklahemakého Tím ponecháváno
leat úterní ono vlastně iakouai zemí
i:
i bet pána a zákona a jakých náaled
k& míti to mSIe aeznati nejlépe
Bade sabaven
Pokladní odbor doetal v pondělí
dftkatft že parník Ooramodore kte
rý! před několika týdny t Charle
aton S C a nákladem abraní a
náboj U vyplul nepřižel o náklad
avfej na vyaokém moři ta prudké
boaffl jak kapitánem úřad 5 m otná-
meno nyorz te tbrane ty na po-
břell kabánakém vyloženy Parník
I tento vyptal i Charíeatona 0 března
1 do Tampa I- la 22 ale zpět ae vrá-
Jj til a kapitán udal že prudkou bou
a řl taaažeu byl a ! cbtíl-li loď
P tvou tachrániti veškerý náklad do
mora vháteti musel Leo úřadům
podařilo ae dostali avědectví něko-
uka i lodníka dle nébol výpověď
i kapitánova pravdivou není nýbri
P le abraně na pobřeží kubánakém
vyloženy To ovieni jeat poruSením
tákona a úřadům celním naříteno
něiniti náležité kroky k tabavení
parníku onoho vedoucí
Stav aredr
Iloapodářaký Saaopia Oranga Jadd
Farmer přineal 1 dubna následov
ní tprávu o atava úrodv:
le i toho že Dřítomně nalézá n
Um přea 20 vrahů kteří veaměa
pro "neoprávněné" větnění ta pro
puitěnf žádají
Ui koupil
Sekretářem temědělstvf Morto-
nem tadán v úterý kontrakt na do
dání 10125000 balíčků aemen te
unářakých je! meti farmáře od
naíioh pánů poalanců a senátorů
rozděleny bf ti mají lednó aeme
w w m v —
nářaké firmě pbiladelphické ta 470
000 v kterýžto obnoa tahrnuto jest
t baleni tak le aemena dodána býti
muaí již v balíčkách k poslání do-
itou úplné připravených — Kon
trakt na dodání 1000000 balíčků
aemen květinářakých tadán iedné
firmě aaint-paulaké kteráž dodá je
p) i centu pakllcek
Spatné Tjblidkj
Dle tprávr Pokladního odboru
obnUely aa březen příjmy vládní
928041147 t čehož připadalo ÍI3
344215 na příjmy celnic 111536
264 na dan vnitrotemní a llleo
868 na příjmy růtné Za Drvvch
devět měaloa ůřadniho roku při
jmuto I2i6290 cla 1110404
143 vnitrotemníeh daní a $13239
396 i pramenů různých uk že ob-
náaely příjmy oelkem I250fl09838
Bcňodekta březen obnáií 11300
000 a ta posledních devět měaíců
18819708 — V poaledních něko
o atavu úrodv: HUVlika měafcfah nmlrtihnnl Hr~
Otimkv odhadován lest na 87 hnňA '! n Ammt im
i - luiwvnuuivu wtia
ři kolik fh)xfm p'klt Infnv lha-
l"4 byl a fiňl ftt lll 1 bt ti'i
tnlff t thi Um $ lUi-lilf
K'l1 no lít-jl- pr kirr
titpnli jfřípratrtván obn4il při
fSt#k v fřljmarb l blfUhuhk
pl mhtb thti Html tMM v
řfxa iflihtfni Mmř ll1rttntKiv
a 'lb'lov4fln } t rnlafrfok ntá
♦ j(ífo pffrlttok inU jl(4
(vflí latím al aad4U itto btlt
klamány tttf v plti mltírfeb
m!t řflti klnwl i-řlř1
tk proti roka přflefmifma
poibýDb t VíOÍOO
Ukm4H M
Hátnl a fKMilinaekl vllr na
Iřáhy parirukí ahřidll a# lil na
přlfoi ktroTil konr4 ka při
jtl o-lporaŽiti nmflll a aíee a#J
Matniuí bof přťllQiif tfto:
HyaUmy Uaion IV-iflo a Caatral
l aano dráhy mail co aamoatatné
ntnány býtl oba vlak plUhati
budou tfml rpaiřafm Hkrtá
řro pokladny a jiátlo bud obnoa
l a úrokem vlil do I Idna 1897
dlolný po odralnl ovim splátek
jil uíinřnfch Na veikerý maje
tk otKu ayitámů dán bude morfii
vlád a ta clý dluh prvým roort-
gíéem lajíítěný vydány budou
Jvooprocentové urokv pftltetnl
splatné liočně pro prvých deset
let splaceno býti muaf mimo úro
ků po 300000 po dalifch 10 roků
po 500000 a dáte po $750000 do
kud dlah úplně splacen nebude
Dividenda do obnosu nanelvýi 4
procent vyplacena býti amí led i ně
tenkráte kdy! již splátka i a úroky
taptaceny byly Když by splátka i
a úroky po 6 měsících splacena ne
byla tu jednoduSe vláďa byla by
oprávněna dráhy ony do vlastní
správy převtíti aniž by dříie o
avolení k tomu kongrea neb soud
žádati musela Očekává ae že je
dinká tměna která! v předloze
této bade učiněna bude vzhledem
k času v něm! dluh bude muaet
splacen býti jako! i v obnosu roč
ních aplátek je! mnohým přílii
malými ae tdajf
T zájmu kanále
Ve Washingtonu předvolán ve
středu před aněmovní výbor na zá
ležitosti obchodní kapitán II D
Taylor řiditel námořní koleie v
Newport aby úsudek svůj o zamý
šlené aUvbě kanálu nicaraguanokó
ho podal Vypovídal že není nej
menší pochybnosti o tom že kanál
provésti se dá a jedinkou otázkou
jeat výška nákladu jaký! podnik
onen ai vyžádá Odhaduje jej na
05 a! 87 milionů dolarů — Kanál
onen byl by prý pro vláda naší ne
málo výhodným a aUvbn jeho lze
prý a dobrým avědomím od poruč i ti
Star veřejného dluhu
Dle tprávy pokladního odboru
obnášel veřejný dlah náš nt 31
břetna po odražení hotovosti v po
kladně $942342253 co! jeat o
$5274780 více ne! před měsícem
obnášel Z celkového dlahu připa
dalo $837404140 na dluh úroky
nesoucí $1659510 na dlah t ně
ho! urok platit ae 'přestal a 374
420351 na dlah netúročitelný uk
že vlastně celý dlah $1213984001
obnáší V tom ještě není zahrnuto
ta $562909253 certifikátů a not
pokladních ta něž příslušná hoto
vou t v pokladně uložena jeat
Tlak oloanen
IT Lebanon Mo zastaven byl ve
atředu o 1 bod ranní expresaí
vlak dráhy St Louis tt San Fran-
ciaco třemi zakuklenými muži a
pokladna ve voze expresním dyna-
mitem roztržena a cecné tásylky v
obnosu aa $1500 uloupeny — Za
lupiči vydal ae šerif a tlupou obča
nů a i alídícíoh psů bude k vypá
trání jich použito
Í1EV mJSm E3EER D D
i 0 t
Vynikajíc W? lodíntioký knéz vyléčen z no
c) iiorvového Píiíno-ovým
Jolory Compourul
léhfmmmmm f - V SN%
1 ttf '-' KnW :'''"! -v
(i4-L_ í S : - v ' '-Ví V ' ' ' —
Rer Zephaniah Meek D D jeat
jméno tnámé po celém Jihu Od r
1867 vlastní a rediguje časopia "Cen
tral Melboditt" přední to časopis
věnovaný zájmům mtthodistského
epískopálního náboženství na jihu
v e vseooecne aonierenci byl zástup
cem svého státu
Bvl ledním t komisařů státu Knn
tučky na chicagské světové výsUvě
Během avé kněžské činnosti na jihu
postavil a vysvětil pít kaplí Ze
avého domova v Catlettsbnrg Ky
ae nalézajícího píše jak následuje:
"Použil jsem několik lahví Paine
ova Celery Compound proti nervos
noati vzniklé z nřetížení Draní a
sice a okamžitým účinkem jakož i
trvalcu úlevou Jest to oejlepíí sf
livka nervů jakou jsem kdy použil
isbK tento rovnez použit byl a úspě
chem v mé rodině
Unavení polochuravf muži a ženy
potřebuji jistou nechybující potravu
nervovou musí mítí zásobu nervové
síly aby z ní mohli čerpati a takto
boleni hlavy třeseni nervstva a neu
ralgii odstraniti Odhaduje se že v
tele ae nachází přes deset milionů
nervových žilek
Tak dlouho jak tato nepatrná tka-
niva jsou dobře živena Žije clovek v
blahé nevédomosti o lakových vř
dcb jako jest neuralgie bolení hla
vy ano i avstemu nervovém Však
jakmile stav těla "ochabne" a výživa
těla etane se nedostatečnou ta stává
ae každá t této celé myriády nervo
výcb žilek "živým drátem" v těle
Boleni hlavy neuralgie revmatism a
jiné příznaky nervosuosti a ochablo
ati jsou výsledky špatně živeného
nervového aystému Paineův Celery
Compound churavý tento stav na
pravuje Buduje tnovu nervový sy
atem a v aUvu tomto jej udržuje
Mozek okamžitě pociťuje sílící ná
sledky tohoto npředčitelnóho ži
itele Tisícům mužů a Žen nyní
umožněno stále pracovati ta což
děkovali mají pouze Paineovu Celery
Compound
Nervové záchvaty jsou výstrahou
Při nejmeiiší známce ochabloati ner
vové síly nespaní umdleloBti neb
pokleslosti mysle měl by každý
onamzue uieaeu k tomu aby opatřil
systém nervový látkami živnými a
krev svou vyčistil Paineův Celery
Compound vyhoví oběma těmto ne
odkladným potřebám a sice účinněji
a rychleji nežli cokoliv na evěté
Paineův Celery Compound nelze při
rovnávali k oHyčejnym prostředkům
sarsaparillam a nervipům Jest vy
nalezen vědátorem prof Edward E
PhelpsemMD LL D t Darmonlh
koleje a jest podporován nejschop
nějňími lékaři a všeobecně předpiso
ván Množství osob jim uzdrave
ných dokazuje že podpora tato jest
zasloužena
Většině obchodníků jsou prázdni
ny nezmiňuje se ani o potřebném
tříměsíčním odpočinku holou ne
možností byť b i mozek a nerv
jejich odpočinku zapotřebí měly a
hrozily systému těla úplným ochab
nutím Takovýchto obchodníka a
pilné pracujících řemeslníků nalézá
se v městě našem na sta Co si po
čnou? Všichni kdož shledávají etav
svůj vysíleným a ochablým učiní do
bře když Robě přečtou některé i
pravdivých a přesvědčujících uďajft
mužů a žen ii! vyléčeni bvli Paine
ovým CeUry Compound Nervosnf
slabost míjí před účinkem Paine ova
Celery Compouni iako mlha nřed
silnými papr"ky slunce Jestli tdra
ví vaše jest porušeno můžete se o
pravdě tohoto snadno přesvědčili
Deset asob zadušeno
V Brooklyně vypuknul ve atředu
k ránu požár ve čtyřpatrovém tene
mentním domě aa Union nlici po
žár a ne! přikvapiviími hasiči pla
meny utlumeny zadušeno v domě
10 osob wsměs Italů jim! každý
východ t bořící bodový zamezen
byl a o nich! hasiči ani nevěděli
že v budově ae nalézají
Z Booneville Ky oznámeno
v úterý že okolí Umní navštíveno
průtrží mračen při čemž tři domky
odplaveny a dvě osoby utonuly
V Greenville Miss vybuchly
ve atředu dva parní kotle v tamní
olejovně při čemž 5 zřízenců bylo
usmrceno Aároven vzniknul v
troskách požár jímž škody ta $30-
000 spůaobeno
í '
I
ř
f i-
t
%
p
r v
t v
s
i
i -
IV 't
Iv
i: '
s
ii '
í
I ' " a '
r -5 - -wlVi'ř ~ %